Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4. Організація управління міжнародною експортно-імпортною діяльністю : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

4. Організація управління міжнародною експортно-імпортною діяльністю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

ОРГАШЗАЦІЯУПРАВЛШНЯМІЖНАРОДНОЮ ДІЯЛЬШСТЮ

(ЕКСПОРТ)

 

Укомпаніях з децентралізованою структурою управління стціалі-зованим органом ЗЕД (експорт) може бути:

                                  

Центральна служба, яка на-дає велику самостійність сво-їм компаніям, що пов'язані з материнськими:

-          поставками сировини і ма-

теріалів;

-          отриманням   замовлень    і

фінансовою звітністю.                                 Відділ в центральних службах

- виконує функції по коорди-

нації різних підрозділів ком-

панії, які здійснюють закор-

донні операції:

-поєднує   управління   між-

народною діяльністю з ді-

яльністю по збуту продук-

ції на внутрішньому ринку;

-відповідає тільки за між-

народну діяльність.

 

                                  

 

                       

           

 

Міжнародне  відділення   (від-ділення закордоннш отрацій) - здійснює координацію і ко-нтроль за діяльністю всіх за-кордонних   філій   і   дочірніх компаній,  забезпечуючи  під-леглість їх діяльності інтере-сам фірми і має функції:

-          розвиток спеціалізації і ко-

оперування     виробництва

дочірніми компаніями;

-          здійснення експортних опе-

рацій із країни, де розмішу-

ється материнська компанія;

-збут   продукції   закордон-них дочірніх  підприємств на ринках різних країн;

-          проводить єдину політику

стосовно      ціноутворення,

конкурентної боротьби.                  

           

 

           

                       

 

           

                        Дочірня компанія no управлін-ню міжнародною діяльністю фірми - на відміну від міжна-родного відділення має юри-дичну   самостійність   і   є   не тільки центром прибутку, а й відповідальності,    має    свою Раду директорів та функціо-нальні  служби,  користується високим  ступенем  оператив-ної і фінансової самостійнос-ті, а ії зв'язки з материнською компанією  обмежуються  пе-реведенням прибутку і регу-лярною звітністю.

 

                                  

 

ОРГАНІЗАЦІЯУПРАВЛШНЯМІЖНАРОДНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

амттпрт)

                       

                                   У великих містах, де закупки носять регулярний   характер,   промислові фірми мають своїх постійних пред-ставників або закупівельні контори.

Власний  anapam  (створю-ється при стабільних зов-нішньоекономічних відно-синах)                   

           

 

           

           

            Інколи фірми відряджає службовців (вояжерів), особливо на сезонні то-вари (чай, кава, вовна та ін.). Вони встановлюють особисті контакти з іноземними            постачальниками, укладають контракти.

                       

           

 

Відділ    вбудований,    який створюється у підрозділах зі збуту або закупівель                      

           

 

                       

           

 

           

                       

Фірми з великим обсягом імпортних операцій мають імпортні відділи, які поді-ляються на:                                    У ряді випадків підприємства роздрі-бної торгівлі та імпортери сировини об'єднуються між собою для здійс-нення   централізованих   закупок   в асоціацію, яка закуповує товари кру-пними партіями: тоді відмовляються від посередників. Асоціації можуть створюватися для усунення конкуре-нції між імпортерами своєї держави.

                                  

 

                                              

'           '                       "

Закупівельні, функціїяких:

-          підтримка зв'язків з закупі-

вельними конторами за ко-

рдоном;

-          видача замовлень;

-          обробка отриманих зразків;

-          ведення кореспонденції;

-          підготовка до поїздок пред-

ставників за кордон для за-

купівель.                    Адміністративні, функції яких:

-          оформлення товарів на митницях;

-          інформування іноземних поста-

чальників з питань тарифів,

установки і транспортування ва-

нтажів;

-          слідкує за оформленням фінан-

сових документів та за переве-

денням грошей;

-          здійснює перепродаж імпорто-

ваного товару.

 

ш

експортний відділ

наглядає за їх вико-нанням. Всі шіш операцп, пов'язат з

TS— Тринї здійснюються відпо-відними відділення-ми       комерційного

Спеціальний - са-мостшно здшснює операції, пов'язані з експор-хом товартв, вклю-чаючи  транспорту-

g£F3

ональним та товар-ним принципом.

 

Промисловіфірмщу

якихобсягиекспорт-

них операцій невеликі,

не мають спеціального

тдроздшуідяяздшс-

ж^Гв^ис^уГа™ такі форми:

Комерційний    апа-

компанія, які поєд-

ями    на    внутріш-ньому ринку.

ПЙІня технічної

wK;sf "ої -

•ЕЬ™

агентів на інозем-чного   обслугову-

вання.

 

приємствах материн-ськоїкомпанп.віда-ють питаннями екс-

т

т

S=' „Д£