Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Форми організації зовнішньоекономічних служб підприємства : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

3. Форми організації зовнішньоекономічних служб підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Систематизоеаназоенішньотоогоеельна ооганізаиія (ЗТО)

 

Група відділів і служб, які здійс-нюють плануван-ня

 

Група відділів і служб, які безпо-

середньо займа-

ються маркетш-

гом

 

ГрупавіддШві служб.якізабезпе-чують пришяття і виконання управ-

лінськшрішень

Планово-економічнийвштл

 

Відділ кон'юнктури і цін

 

Відділ перспекти-вного розвитку

Валютно-

Транспортний відділ

 

_    Відділ реклами і

RHCTRROK

Інженерно-технічний відділ

 

Обчислювальний центр (ОЦ)

_       Відділ кадрів

Бухгалтерія ЗТО

 

Відділ спільних підприємств

 

Відділ закордон-них відряджень

Відділ технічного обслуговування і запасних частин

 

Канцелярія

Юридичний відділ

Можна об'єднувати відділи: . валютно-фінансовий з обчислювальним центром; . відділ кадрів з відділом закордонних відряджень; . юридичний з протокольним відділом.

Протокольний відділ

xm2^S£%fflfflffl2%kam

1. Група еідділіе і служб, які здійснюють планування

Планово-економічний відділ - планування зовнішньоекономі-чної діяльності і контроль за виконанням плану, розробка бі-знес-планів та проектів, аналіз господарської діяльності ЗТО.

 

Транспортний відділ - планування і забезпечення перевезень експортних та імпортних вантажів.

 

 

2. Група еідділіе, які займаюшься безпосередньо маркетингом

Бухгалтергя ЗТО - обшк і звітність, розрахунки з банками, посга-чальниками, розрахунок заробітної плати, анашз (спшьно з плано-вим вщдшом) результатш господарсько-фшансової діяльносп в щ-лому по об'єднанню і підготовка рекомендацій по ії поліпшенню.

Відділ кон'юнктури і цін - досшдження попиту, пропозиції, ди-інша вобота по дослідженню кон'юнкттои танку.

Відділ реклами і еистаеок - забезпечення рекламної діяльності ЗТО, організація участі фірми у міжнародних виставках (ярмар-ках) аукціонах, торгах.

Інженерно-технічний відділ - вивчення діючих на світовому ри-нку технічних вимог до товарів та шформування про них безпо-середньо виробників, аналіз технічного рівня і якості продукщї, її конкурентоспроможності, підготовка відповідних висновків і ре-комендацій з цих питань.

Відділ спільнш підприемств - координація, планування і контроль

сними частинами, ремонтом обладнання і транспортом.

3. Група відділів, які забезпечують прийняття і еиконання упраелін-ськихрішень

Відділ перспективного розвитку ЗТО - стратегічне планування, удо-сконалення структури управління об'єднання і фірм, техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) зовнішньоекономічних операцій (ЗЕО) та міжнародних проектів (МП).

Обчислювальний центпр (ОЦ) - автоматизація розрахунків і робочих місць (АРМ), впровадження економіко-математичних методів і ПЕОМ в практику роботи об'єднання іншими підрозділами і фірмами бази да-них (БД) і їх впровадження, створення довідково-інформаційного фон-ду (ДІФ).

Відділ кадрів ma відряджень ЗТО - питання підбору і розстановки кад-рів, ведення особистих справ працівників, оформлення відряджень, в тому числі за кордон.

Юридично-протпокольний відділ - допомога у підготовці та укладанні контрактів і угод, консультування підрозділів ЗТО і фірм з питань но-рмативно-правового законодавства, претензій, рекламацій, вирішення суперечок та участь в арбітражних установах по захисту інтересів під-приємства, виконання доручень керівництва ЗТО і фірм з питань зу-стрічей і прийомів представників іноземних фірм.

Канцелярія - реєстрація і контроль за організаційно-розпорядчою до-кументацією, листування.

АдмШстратшно-господарський відділ - постачання необхідними ма-теріалами і обладнанням для роботи ЗТО і фірм, відповідальність за експлуатацію будівель і споруд, інша господарська робота.