4. Основні методи здійснення зовнішньої торгівлі суб'єктами ЗЕД


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

 

            Методи здійснення зовнішньої торгівлі суб 'єктами ЗЕД

            ' '                     ' '        

Пряма торгівля - це метод зов-

нішньої торгівлі, при якому

між суб’єктами ЗЕД немає по-

середників                 Непряма торгівля - це метод

зовнішньої торгівлі за допо-

могою посередників

Першим методом здійснення непрямої зовнішньої торгівлі суб'єктами ЗЕД є біржоеа торгіеля. При здійсненні обмінних опе-рацій в межах світового господарства виділяють 3 види міжнародних бірж:

1.         Міжнародна товарна біржа.

2.         Міжнародна фондова біржа.

3.         Міжнародна валютна біржа.

Міжнародна товарна біржа - це організація, яка надає місце та за-безпечує правила ведення регуляторної торгівлі біржовими товара-ми, це стабільно діючі світові ринки, на яких здійснюється торгівля великими обсягами однорідних товарів. На міжнародних товарних біржах здійснюються такі види операцій:

Угода на реальний товар («спот»). Угода «спот» означає, що продавець чи покупець дійсно бажають продати або придба-ти реально існуючий товар:

а)         угода з негайною поставкою товарів (до 15 днів з моменту

укладення угоди);

б)         угоди на товар з поставкою у майбутньому (до 3 місяців).

Ці угоди на реальний товар називаються «форвард». Ціни

угоди «форвард» враховують їх динаміку та зміни з моменту

укладання угоди.

Спекулятивні операції - це угоди, які розраховані на можли-ве підвищення цін на товари у майбутньому. Спекулятивні операції базуються на різниці цін по окремих товарах. Ця рі-зниця в цінах виникає внаслідок:

а)         продовження терміну реалізації товарів;

б)         зростання цін на товар;

в)         використання взаємозаміщуючих товарів, ціни на які

більш низькі.

Термінові (ф'ючерсні) угоди. Вони не передбачають продаж реального товару у визначений термін. Ці угоди націлені на купівлю-продаж права на товар, тобто на документи володін-ня цим товаром.

Операції хеджування (страхування) уникнення збитків від зміни цін.

здійснюються з метоюДругим    методом    здійснення    непрямої   зовнішньої    торгівлі суб'єктами ЗЕД є торгіеля через посередникіе.

Договір з простим посередником. Цей договір передбачає, що іноземні юридичні або фізичні особи (посередники) здійснюють + пошук зацікавлених партнерів, які укладають між собою зовні-шньоекономічний контракт. За це посередники отримують гро-шову винагороду.

Договір-доручення. Цей договір передбачає, що продавець і по-+ купець імпортних товарів доручають посередникам (іншим осо-бам, фірмам, організаціям) заключити екпортні чи імпортні кон-тракти від імені і за рахунок покупців.

Договір комісії. Цей договір передбачає, що посередники-комісіонери укладають зовнішньоекономічні контракти від сво-го імені, але за рахунок продавця чи покупця товарів. Винаго-рода-комісійні.

Договір зі збутовими посередниками (дистриб'юторами). Цей + договір передбачає, що посередники (дистриб'ютори) самостій-но займаються перепродажем товарів від свого імені і за свій рахунок.

Агентські угоди. Це угоди, які передбачають, що посередники: + а) сприяють укладанню зовнішньоекономічних контрактів; б) дані угоди агенти укладають від імені продавців і покупців.

Дилерські угоди. Це угоди з незалежними від постачальника + юридичними і фізичними особами, які займаються перепрода-жем їх товарів.

Третім методом здійснення непрямої зовнішньої торгівлі суб'єктами ЗЕД є аукціонна торгіеля.

і

Аукціон - це публічний продаж будь-якого майна, речей, товарів, при якому речі, що пропонуються для продажу, купуються особою, яка запропонувала за них найвищу ціну. Основна мета міжнародно-го аукціону - це забезпечення продажу товарів за найбільш вигідни-ми цінами.

Міжнародні аукціони проводяться в чотири етапи;

1 етап - підготовчий. На цьому етапі посилаються за-прошення взяти участь в аукціоні. Тут також відбуваєть-ся отримання товару, його огляд співробітниками аукці-онів, формування лотів та укладання угод продавцем. Лоти - це розбивка товару на стандартні партії. Від ко-жного лоту партії відбирається зразок, який виставляєть-ся на аукціоні.

2 етап - включає огляд товару покупцем та вибір лотів.

3 етап - передбачає здійснення безпосереднього торгу. Саме в цьому полягає суть аущіону. Основні види проведення аукціонних торгів:

а)         торг, який передбачає підвищення ціни на товар. В

ньому той, хто останній назвав ціну на товар, пропонує

таку ціну, яка є найбільш високою;

б)         торг з пониженням ціни на товар, який виставляється

для реалізації на міжнародному аукціоні. Тут перемагає

покупець, який останній назвав свою ціну за товар.

4 етап - заключний. На цьому етапі здійснюється офор-

Міжнародні торгові аукціони здійснюються такими способами:

Гласні - аукціони передбачають проведення гласного аукціо-ну, при якому покупець відкрито називає передбачену ціну.

Негласні - передбачають, що покупці подають умовні знаки про згоду підняти ціну на заздалегідь встановлену величину націнки. При цьому ім'я покупця зберігається у таємниці.

Автоматизовані - передбачають, що хід продажу товарів, ставки, що пропонуються покупцями, автоматично висвіт-люються на електронному табло.

Четвертим   методом   здійснення   непрямої  зовнішньої   торгівлі суб'єктами ЗЕД є міжнародні торги.

Міжнародні торги передбачають, що їх організатором є покупець, який запрошує взяти участь у торгах декількох продавців товару чи послуг. При цьому покупець вибирає той товар, який задовольняє його потреби за якістю та ціною.

Міжнародні торги - це спосіб купівлі-продажу товарів або надання підрядів на виконання окремих робіт на певних умовах.

Види міжнародних торгів

 

Відкриті міжнародні торги (в них беруть участь всі ба-жаючі юридичні та фізичні

особи. Як правило, на від-критих торгах пропонується

для реалізації стандартне устаткування)

 

Закриті міжнародні торги

(в них бере участь обмежена

кількість найбільш відомих

фірм, які мають авторитет на

світовому ринку. Ці торги за-

стосовуються, наприклад, при

купівлі складного і дорогого

устаткування)

 

5. Зустрічна торгівля - одна із форм зовнішньої торгівлі

 

                        Основні різновиди зустрічної торгівлі суб 'єктів ЗЕД

                       

            1. Товарообмінні компенсаційні угоди на безвалютній основі

           

 

           

            2. Угоди з довготривалими термінами виконання

           

 

           

            3. Компенсаційні угоди на комерційній основі

           

 

           

            4. Компенсаційні угоди на основі домовленостей про виро-бниче співробітництво

           

 

           

.           5. Операції з давальницькою сировиною

                       

 

/. Товарообміннікомпенсаційніугоди на безвалюіпній основі

включають:

^          '

Угоди з одноразовою постпавкою тповарів, які поділяються на:

а)         бартперні угоди - передбачають обмін погодженої кіль-

кості одного товару на інший. Бартерні операції передба-

чають одноразову поставку товарів у визначений пункт

призначення; розрив між поставками товарів не повинен

перевищувати один рік;

б)         пряма компенсація - це взаємна поставка товарів на од-

накову суму без розрахунків у валюті. Пряма компенсація,

на відміну від бартерних угод, передбачає обмін декількох

видів товарів.

2. Угоди з доеготриеалими термінами еиконання включають:

а) базові угоди, які застосовуються крупними компаніями, країнами і передбачають підписання договорів з партне-рами на тривалий період. В цих договорах фіксуються списки товарів, які поставляють партнери один одному;

б) угоди про товарообмін на основі списку - зобов'язань. Цей вид зустрічної торгівлі передбачає обмін списками товарів між партнерами, в яких вони взаємозацікавлені. Термін дії цих угод - від 3-5 років;

в) протоколи про товарообмін. Це правова основа для вза-ємного обміну товарами між партнерами протягом вста-новленого терміну (як правило, один рік).

3. Компенсаційніугоди на комерційній основі включають:

1.Короткострокові компенсаційні угоди, до яких відносяться:

а) угоди з частковою компенсацією - передбачають покритгя певної частини експорту, купівлю товарів у країни-імпортера. Частина експорту, що залишилась, сплачується грошима;

б) угоди з повною компенсацією - означають купівлю товарів на суму, яка дорівнює або перевищує вартість поставки екс-портних товарів;

в) трьохстороння компенсаиійна угода - означає участь у її виконанні посередника від третьої сторони (країни). При цьому поставки здійснюються у третю країну, а експортер отримує оплату за них від імпортера у вільно конвертованій валюті.

* 2.3устрічні закупки, які включають;

а) паралельні угоди - означають, що партнери укладають два окремих договори: перший - на експорт товару; другий - на зустрічну закупку товарів. Термін дії паралельних угод від 2 до 5 років;

б) джентльменська угода - означає, що партнери заключають договір, при якому експортер не має зобов'язань по зустрічній поставці товарів, але готовий закупити у імпортера товари;

в) угоди з переданням фінансових зобов'язань - означають, що експортер передає свої зобов'язання по зустрічній закупці то-варів третій стороні (як правило, крупним торговим фірмам).

З.Авансові закупки, означають, що експортер бере на себе зо-бов'язання придбати товар у імпортера в обмін на його зо-бов'язання купити товар у експортера в такому самому обсязі.

4. Компенсаційніугоди на основі домовленостей про виробни-че співробітництво включають:

І.Великомасштабні довготривалі компенсаційні договори із зво-ротною закупівлею товарів. Вони поділяються на такі підвиди:

а) угоди, в яких зобов'язання по компенсації вище вартосгі това-рів, що постачаються по цій угоді. Застосовуються при закупівлі устаткування на основі довгострокових кредиіів. Такий кредит повертається у вигляді готової продукції, сировини, матеріалів;

б) угоди, в яких зобов 'язання по закушвлях ртвш чи нижче вартос-

z=z^z гприт—Ц1 цши "оч-

2.Угоди «про розподіл продукції». Це угоди між партнерами про будівництво промислових об’єктів «під ключ». Оплата будівниц-тва підприємства здійснюється поставками продукції, що ним ви-пускається. Частка таких поставок - 20-40 % вартості об'єкта, що будується.

З.Угоди «розвиток-імпорт». Означають, що витрати іноземної фі-рми, яка постачає комплексне устаткування на підприємство сво-го партнера будуть покриватися за рахунок зустрічних поставок продукції даного підприємства.

5. Операціїз давальницькою сировиною - це такі операції по переробці, збагаченню давальницької сировини, яку ввезено на митну територію України і вивезено за її межі з метою отри-мання готової продукції за відповідну плату. Сутгєвою ознакою операцій з давальницькою сировиною є те, що до таких операцій, насамперед, відносяться такі, у яких си-ровина замовника на конкретному етапі ії переробки складає не менше як 20 % загальної вартості готової продукції.

5.1. Давальнщькою сировиною є:

1)         сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, енергоносії (вугілля, нафта, газ), які ввезені на митну те-риторію України іноземним замовником;

2)         ті самі товари, які куплені іноземним замовником в Україні за іноземну валюту (ВКВ);

3)         ті самі товари, які вивезені за межі митної території України з метою використання при виробництві готової продукції та передбачають наступне ії повернення в Укра-їну або продаж в країні виробництва чи в іншій державі.

5.2.0собливості здійснення  операцій з  давальницькою сировиною передбачають:

1)         обробку давальницької сировини, ії збагачення або

використання;

2)         різну кількість замовників та виконавців;

3)         наявність етапів, операцій по переробці даної сировини;

4)         можливість     закупки     давальницької     сировини

суб'єктами ЗЕД за іноземну валюту.

5.3.Право власності на давальнщьку сировину передбачає:

1)         на імпортовану давальницьку сировину в Україну та виготовлену з неї готову продукцію право власності на-лежить іноземним замовникам;

2)         на експортовану з України давальницьку сировину національними суб'єктами ЗЕД - їм належить право вла-сності на готову продукцію, яку виготовили з цієї дава-льницької сировини.

5.4.Суб'єкти операціїз давальнщькою сировшою:

1)         суб'єкт ЗЕД, який надає давальницьку сировину і є замовником;

2)         суб'єкт ЗЕД, який здійснює переробку давальницької сиро-вини і є виконавцем.

5.5.Розрахунки між суб'єктами ЗЕД no операціях з давальни-цькою сировшою:

1)         можуть проводитися в грошовій формі;

2)         здійснюються шляхом виділення виконавцю певної частки давальницької сировини;

3)         відбуваються шляхом поставок готової продукції замовником;

4)         здійснюються також шляхом одночасного застосування пе-рших трьох форм розрахунків при погодженні інтересів замов-ників і виконавців.

6. Регулювання зовнішньоторговельних операцій

I. Міжнародний рівень - це регулювання зовнішньоторговельних операцій суб'єктів ЗЕД на основі рішень міжнародних організацій. Такими організаціями є:

+

. ГАТТ/СОТ - в цю організацію входить 152 країни сві-тового співтовариства. Україна прагне стати членом COT. ГАТТ/СОТ приймає рішення щодо тарифних об-межень принципів, норм, правил, заборону демпінгу при здійсненні міжнародних торговельних операцій.

. Міжнародна торгова палата - приймає нормативно-правові документи, які сприяють здійсненню зовніш-ньої торгівлі суб'єктів ЗЕД. Наприклад: міжнародні правила тлумачення торгових термінів «Інкотермс-2000». Уніфіковані правила про інкасо, Уніфіковані правила та звичаї по документарному акредитиву.

. ЮНКТАД - комісія ООН з питань торгівлі у Європі, спри-яє розвитку міжнародноїторгівлі на регіональному рівні.

II. Національний рівень полягає в тому, що зовнішньоторговельні операції суб'єктів ЗЕД регулюються національним митним тари-фом кожної країни світу. В Україні зовнішньоторговельні операції суб'єктів ЗЕД здійснюються на основі Закону України «Про єдиний митний тариф України», який був прийнятий у 1992 р.

Нетарифнерегулюеання зоенішньоторгоеельних операцій суб'єктіеЗЕД

 

Iгрупа

заходи, які націлені на окреме обмеження екс-портно-імпортних опера-цій, їх мета - захист і ре-гулювання розвитку на-ціональних галузей еко-номіки

 

II група

заходи, які націлені на стимулювання експорту

 

 

X

Заходи, що обмежують зоенішню торгіелю 1

Квотування

Ліцензування

 

Квотування - це визначення контингенту (обсягу) товарів, які під-лягають експорту, імпорту.

Кеота - це кількісне обмеження експорту чи імпорту товарів на певний період часу.

Види квот

1. Квота глобальна. В ній визначається:

а) товар, який підлягає експорту та імпорту; * б) обсяг товару;

в) кількісна і якісна характеристика товару.

2. Квота групова. В ній визначається: а) товар; * б)йогообсяг;

в)         його характеристика;

г)         група країн, куди може бути експортований або звідки мо-

же бути імпортований.

3. Квота експортна, імпортна. В ній визначається: а) товар; * б) обсяг товару;

в) характеристика товару; г)періоддіїквоти.

4. Квота інджідуальна. В ній визначається:

а)         товар;

б)         обсяг товару;

> в) характеристика товару;

г) країна, куди товар експортується або звідки він імпортується.

Ліцензуеання - це дозвіл на експорт, імпорт товарів.

Ліцетія - це письмовий дозвіл на експорт, імпорт товарів, послуг.

Види ліцензій

1. Відкрита (індшідуальна). В ній визначається:

а)         товар;

б)         обсяг товару;

в)         характеристика товару;

г)         термін дії - до одного місяця.

2. Ліцензія генеральна. В ній визначається:

а)         товар;

б)         обсяг товару;

в)         характеристика товару;

г)         конкретна країна (країни), куди товар може бути експортова-

ний або звідки він може бути імпортований;

д)         термін дії - більше одного місяця.

3. Ліиензія експортно-імпортна. В ній визначається:

а)         товар;

б)         обсяг товару;

в)         характеристика товару;

г)         валютні кошти, які використовуються з метою інвестуван-

ня або кредитування;

д)терміндії-одинрік.

4. Ліиензія разова. В ній визначається:

а)         товар;

б)         обсяг товару;

в)         характеристика товару;

г)         юридична адреса і найменування суб'єкта ЗЕД;

д)         термін дії - це разовий дозвіл на проведення лише одні-

єї експортно-імпортної операції.

Особливості ліцензування експортно-імпортних операцій в Україні.

Ліцензувашюпідлягають:

.      продукція, роботи та послуги, які включені в список товарів державно-

гозначення; .      товари і послуги, експорт чи імпорт яких є важливим об'єктом зовніш-

ньоїполітикиУкраїни; .      продукція підприємств, які допускають недобросовісну конкуренцію

(демпшг) і наносять тим самим збитки державь

Перша група методіе нетапиіЬного пегулювання зоенішньої тошіелі суб'єктів

Добровільне обмеження експорту - означає торговельну квоту, яка вводиться на кордоні країни-експортера під загрозою санкції імпортера.

Встановлення мінімальнш імпортнш цін - дотримання експорте-ром рівня цін, які встановлюються країною-імпортером.

Імпортні податки - це прикордонний податок, яким обкладаються товари при перетині митного кордону конкретної країни. До них відносяться митні збори.

Імпортні депозити - це форма застави, яку імпортер повинен внес-ти у свій банк в національній чи іноземній валюті перед купівлею іноземного товару.

Валютні обмеження - це державні обмеження на операції з валютою.

Комтнсаціший митний податок - застосовується до товарів, при виробництві яких були використані державні субсидії.

Антидемпінговий митний податок - це митний податок, який встановлюється тоді, коли ціна товару нижче цін на аналогічний товар на світовому ринку.

Адміністративні формальності - це національні правила прове-дення експортно-імпортних операцій.

Технічні бар'єри - це перевірка відповідності продукції, що імпор-тується, міжнародним і національним стандартам.

Система експортного контролю - передбачає встановлення контро-лю, при якому поставки товарів і високих технологій можуть здійсню-ватися за умови, якщо вони не будуть реекспортуватись в інші країни.

Друга група методіе нетарифного регулювання зоенішньої торгіелі суб'єктіе ЗЕД:

Експортні субсидїї - надаються експортеру, що дозволяє йому зна-чно знизити ціну товару.

Експортні кредитні субсидії - це кредити, які надаються на основі субсидій експортеру на пільгових умовах і дозволяють значно зни-зити ціну товару.

Державне кредитування - це надання державних кредитів експор-теру за низькими ставками і на тривалий термін.

Державне страхування експортнш кредитів - це надання держав-них гарантій експортеру, які дозволяють йому отримувати пільгові кредити у комерційних банків.

Податкові пільги для експортерів - це зниження рівня податків, якими обкладаються суб’єкти експортного виробництва.

«Частка націонаяьноїучасті» - це частина продукції, яка експор-тується, що виконана на державне замовлення.

Стимулювання націонаяьного виробнщтва - це умови, які перед-бачають державні закупки за рахунок товарів, які вироблені всере-дині країни. Ціна таких товарів може бути більшою порівняно із вартістю аналогічних імпортних виробів.

Організацшно-інформацшне забезпечення - це надання організацій-но-інформаційної допомоги (науково-технічної, консультаційної то-що) підприємствам для здійснення їх експортно-імпортної діяльності.