Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Україна визначила свій шлях до світової спільноти. Але одного бажання недостатньо, треба всім вчитись, щоб бути надійним парт-нером на міжнародних ринках.

Безпосередню участь у зовнішньоекономічній діяльності беруть десятки тисяч підприємств, сотні тисяч підприємців та державних службовців.

Призначення навчально-методичного посібника «Зовнішньоеко-номічна діяльність (загальні положення) » - допомогти оволодіти початковими знаннями зовнішнього ринку вже з підготовки учнів середніх шкіл, молодших спеціалістів у коледжах (ліцеях), економі-стів, маркетологів і менеджерів - у вищих навчальних закладах.

Короткий конспект лекцій та блоки структурно-логічних схем з економічних основ зовнішньоекономічноїдіяльності (поняття, зміс-ту, видів, суб'єктів, об'єктів, ефективності), зовнішньоторговельної політики (принципів міжнародних і українських), системи регулю-вання (органів, методів, режимів), ознайомлення з діловим спілку-ванням на міжнародній арені (форми, етапи, тактичні прийоми пе-реговорів), базисних умов «Інкотермс-2000» - все це передумови вивчення у вищих навчальних закладах таких дисциплін, як «Осно-ви зовнішньоекономічної діяльності», «Управління зовнішньоеко-номічною діяльністю підприємства», «Менеджмент зовнішньоеко-номічної діяльності», «Кон'юнктура світових товарних ринків».

Предметом посібника є вивчення закономірностей, особливостей, тенденцій і механізму реалізації зовнішньоекономічних зв'язків.

Основні завдання посібника освоєння теоретичних положень, що характеризують ЗЕД, практичних функцій суб'єктів світової еконо-міки, здійснення цього виду діяльності в Україні на стадії ринкової трансформації.

Об'єктом даного посібника є зовнішньоекономічна діяльність України як процес розвитку господарських зв'язків між національ-ними суб'єктами суспільного виробництва та їх зарубіжними парт-нерами.

У навчально-методичному посібнику відображені принципи різ-них економічних теорій міжнародних відносин періоду XVIII-XIX ст. та етапи їх розвитку на рівні Концепцій другої половини XX ст., а також прогнозів трансформаційно-інтеграційних процесів у світі на XXI ст., розкриваються суть і особливості зовнішньоекономічної

політики та показників функціонування її системи в Україні, висві-тлюються основні форми і методи здійснення зовнішньої торгівлі, започатковані поняття регулювання зовнішньоекономічної діяльно-сті (митно-тарифне, валютне, інвестиційне), оподаткування, страху-вання, міжнародні науково-технічні відносини, нормативно-правове забезпечення, базисні умови «Інкотермс-2000».

В Українській академії бізнесу та підприємництва (УАБП) студе-нти навчаються на денній та на заочній формі навчання. Слід відмі-тити, що в академії мають можливість отримати освіту громадяни з обмеженими фізичними можливостями (інваліди).

3 метою надання практичної допомоги студентам заочної форми навчання і людям з частковою або стійкою втратою працездатності, які навчаються в середніх і вищих навчальних закладах чи займа-ються підприємницькою діяльністю, при укладанні блоків структу-рно-логічних схем посібника частково були використані матеріали, опубліковані деякими зарубіжними та вітчизняними авторами (див. розділ II, блоки 1-10 з посиланням на рекомендовану літераіуру).

Зазначена категорія людей не завжди має можливість придбати необхідну навчальну літературу в сільській місцевості, малих та се-редніх містах України, тому академія має наміри задовольнити кож-ного бажаючого в придбанні електронного варіанта цілої серії на-вчально-методичних посібників.