Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Зміст, критерії і показники зовнішньої торгівлі : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

1. Зміст, критерії і показники зовнішньої торгівлі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Зовнішня торгівля (ЗТ) є основним напрямом господарської діяльності суб'єктів ЗЕД. Зовнішньоторговельні операції складають 80% всіх операцій, які включає ЗЕД суб'єктів світового господарства. Це озна-чає, що у зовнішній торгівлі насамперед і розкривається головний зміст господарської діяльності суб'єктів ЗЕД.

Зовнішня торгівля - це відносини між суб'єктами ЗЕД з приводу купі-влі-продажу товарів, капіталів, робочої сили та послуг. Конкретний зміст зовнішньої торгівлі знаходить свій прояв у діяльності різних суб'єктів світового господарства.

За критерієм суб'єктів, що здійснюють зов-нішньоторговельні операції, виділяють:

 

Зовнішню торгівлю держави -

сукупність експортно-імпортних

операцій окремої країни

 

Зовнішню торгівлю окремих суб'ектів ЗЕД - сукупність екс-портно-імпортних операцій, які

здійснює кожен з них окремо

 

За критерієм результативності зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД виділяють такі показники:

Сальдо торговельного балансу суб'єктів ЗЕД - це співвідношення вартості експорту і імпорту товарів за певний проміжок часу (як правило, за місяць, квартал, рік). Конкретна величина сальдо торгове-* льного балансу суб'єктів ЗЕД становить різницю між вартістю їх експорту і імпорту. Виділяють:

а)         позитивне сальдо торговельного балансу суб'єкіів

ЗЕД. Це означає, що вартість експорту перевишує ва-

ріість імпорту;

б)         негативне сальдо торговельного балансу

суб'єктів ЗЕД - вартість імпорту більша вартості

експорту

Сальдо балансу послуг суб'єктів ЗЕД - це різниця між вартістю послуг, які надають суб'єкти ЗЕД, і вартістю послуг, які вони отримують. > Цей показник також має:

а)         позитивне сальдо, коли вартість експорту по-

слуг більша вартості імпорту послуг;

б)         негатжне сальдо, коли вартість імпорту послуг

більша вартості експорту послуг.

За критерієм обсягу зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД виділяють:

Експорт суб'ектів ЗЕД - це продаж товарів іноземними суб'єктами + ЗЕД та їх переміщення через митний корон країни місцезнахо-дження суб'єкта ЗЕД-експортера

Реекспорт   суб'ектів   ЗЕД   -   це   продаж   товарів   іноземними

            ► суб'єктами ЗЕД та вивіз за межі країни товарів, які раніше були

ввезенінаїїтериторію

Імпорт суб'ектів ЗЕД - це купівля товарів у іноземних суб'єктів ЗЕД та їх введення на територію країни, включаючи закупку това-* рів, які призначаються для особистого споживання національними організаціями та відомствами, що знаходяться за кордоном

Реімпорт суб'ектів ЗЕД - це імпорт товарів, які раніше вивозилися * з країни і не підлягали переробці

Зовнішньоторговельний оборот суб'ектів ЗЕД - це обсяг їх експор-тно-імпортних угод за певний проміжок часу (як правило, один рік)

Фізичний обсяг зовнішньої торгівлі суб'ектів ЗЕД - це оцінка їх > експортно-імпортних угод у постійних цінах певного проміжку ча-су, як правило, за певний рік

Генеральна торгівля суб’ектів ЗЕД - це обсяг їх зовнішньоторгове-+ льного обороту з урахуванням вартості транзитних товарів. Цей показник, наприклад, характеризує зовнішню торгівлю держави як суб'єкта ЗЕД

Спеціальна торгівля суб'ектів ЗЕД - це чистий зовнішньоторговель->Ний оборот, тобто продукція, яка остаточно була експортована або імпортованазкраїни

За критерієм структури виділяють такі показники зовніпшьої торгівлі:

Товарна структура зовнішньої торгівлі суб’ектів ЗЕД - це > розподіл обсягу експорту на імпорт за основними товарни-ми позиціями.

Географічна структура зовнішньої торгівлі суб'ектів ЗЕД -* це розподіл експорту та імпорту по окремих країнах, групах країн, регіонах світу.

Інституціональна структура зовнішньої торгівлі суб'ектів > ЗЕД - це розподіл зовнішньої торгівлі по суб'єктах та мето-дах здійснення експортно-імпортних операцій.

За критерієм дшаміки зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД виді-ляють такі показники:

Темпи DOCTV імпопту суб’єктів ЗЕД

Темпи DOCTV експовту суб'єктів ЗЕД

Темпи DOCTV зовнішньотопговельного 060DOTV

Темпи пвивосту експовту

Темпи IIDTOOCTV ІМПОПТУ

ТЄМПИ nDHDOCTV зовнішньотовговельного обовоту

2. Умови зовнішньої торгівлі суб’єктів ЗЕД

Зовнішня торгівля суб'єктів ЗЕД розраховується як індекс за формулою: +

_Ісеред.цінЕІ ЗТ' = Ісеред.цінІ,

де: ЗТІ  - індекс умов ЗТ в г'-му році;

Iсеред.цін ЕІ - індекс середніх цін експорту в г'-му році

I серед.цін It - індекс середніх цін імпорту в г'-му році

Якщо індекс умов зовнішньої торгівлі дорівнює 1, то дані

умови не змінились, порівняно з попереднім роком.

Якщо частка менше 1, то умови зовнішньої торгівлі погірши-

лись. Це означає що товар продається дешевше, а купується

за більш високими цінами.

Якщо частка більше 1, то умови зовнішньої торгівлі покра-

щились. Це означає, що товари продаються дорожче, ніж ку-

пуються.

Експортп суб'єктпів ЗЕД- це індекс середніх цін експорту, він розраховується за формулою:

Ісеред.щінЕ, - ІсеРед^Е.

Ісеред.цінЕб

де: /серед.цін ЕІ - індекс середніх цін експорту в г'-му році Iсеред.цін Е6 - івдекс середніх цін експорту в базисному році

I           =

Якщо частка дорівнюе 1, то умови експорту суб'єктів ЗЕД не змінились.

Якщо частка менше 1, то умови експорту суб'єктів ЗЕД погі-ршились. Це ^а^ що товари продаються за більш низь-кими цінами у даному році порівняно з попереднім роком. Якщо частка більше 1, то умови експорту суб'єктів ЗЕД по-кращились. Це ^а^, що в даному рощ товари експортуют^ ся суб'єктами ЗЕД за вищими цінами, ніж у попередньому році.

Імпорт суб'єктів ЗЕД- це індекс середніх цін імпорту він, розраховується за формулою:

 

Індекс С.Ц. I,

 

Ісеред.цінІ,

I серед.цін 16

 

де: / серед.цін U - індекс середніх цін імпорту у г'-му році I серед.цін І6 - індекс середніх цін імпорту в базисному році

Якщо частка дорівнюе 1, то умови імпорту суб'єктів ЗЕД не

змінились.

Якщо частка більше 1, то умови імпорту суб'єктів ЗЕД погі-

ршились. Це означає, що суб'єкти ЗЕД імпортують товари в

даному році за вищими цінами, ніж у попередньому.

Якщо частка менше 1, то умови імпорту суб'єктів ЗЕД по-

кращились. Це означає, що суб'єкти ЗЕД імпортують товари

в даному році за нижчими цінами, ніж у попередньому.

3. Основні форми здійснення зовнішньої торгівлі суб'єктами ЗЕД

I. За критерієм специфіки об'єкта виділяють такі форми зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД:

 

а) торгівля товарами, що зокрема включає:

-          сировинні товари;

-          паливно-мастильні мате-ріали;

-          продовольчі товари;

-          напівфабрикати;

-          готові вироби;

-          тощо

 

б) торгівля послугами, у тому числі:

-          торгівля ліцензіями; -патентами;

-          ноу-хау;

-шжишринговимипослугами; -страховимипослугамщ -маркетинговимипослугами; -обшковимипослугами; -аудиторськимипослугами; -юридичнимипослугами; -туристичнимипослугами; -транспортнимипослугами; -консалтинговимипослугами;

-          експедиторськими послугами;

-          тощо

 

II. За критерієм специфіки взаємодіїсуб'єктів ЗЕД виділяють Ta¬xi форми їх зовнішньої торгівлі:

І.Традиційна зовнішня торгівля - це експортно-імпортні операції суб'єктів ЗЕД, які здійснюються на умовах оплати товарів та наданих послуг у грошовій формі (товар - гроші, гроші - товар), тобто товари продають, купують за гроші.