Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3. Систематизація нормативних актів, що регулюють зовніш-ньоекономічні відносини : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

3. Систематизація нормативних актів, що регулюють зовніш-ньоекономічні відносини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

 

Акти, в яких закріплені основні принципи організації і напря-

мки здійснення зовнішньоекономічної діяльності:          

Конституція України.

 

Декларація про державний суверенітет України.

 

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

 

Акти, які складаються із систематизованих норм

Митний кодекс України. Закон України "Про Єдиний мит-ний тариф".

Закон України "Про режим іноземного інвестування". Декрет Кабінету Міністрів України "Про валютне регулювання".

 

Акти щодо поточних операцій (постанови, інструктивні листи, накази), які приймаються:

Національним банком України у сфері валютного регулю-

вання зовнішньоекономічної діяльності.

Міністерства фінансів у сфері оподаткування зовнішньоеко-

номічноїдіяльності.

Міністерства економіки України у сфері державного регулю-

вання зовнішньоекономічних відносин.

Державною митною службою України з питань митного ре-

гулювання.

 

 

Порядок введення в дію нормативних актів України

№        Назва акта,     Порядок та строки    Підстава

з/п       хто видає       введення в дію          (чим передбачено)

1          Закони, по-    Набувають       чинності       ч. 5 ст. 97 Конституції

            станови          через 10 днів з моменту       (вред. Законувід 14. 02.

            Верховної       опублікування      (якщо       1992р.№2113-ХП)

            Ради    інше не передбачено в самому акті), але не ра-ніше дня опублікування          

2          Укази та         Набувають       чинності       Указ Президента Украї-

            розпоря-         через   3   дні   після   їх        ни від 13. 10. 93

            дження           опублікування в газеті          №454/93 «Про внесення

            Президента    «Урядовий        кур’єр»,       змін до Положення про

            України          якщо інше не передба-         порядок підготовки і

                        чено в самому Указі чи        внесення проектів ука-

                        розпорядженні          зів і розпоряджень Пре-

зидента України та про

порядок набрання чин-

ності цими актами»

3          Декрети Кабінету Міністрів Після            підписання прем’єр-міністром   Де-крет    передається    до Верховної Ради і набу-ває чинності у порядку, встановленому ч. 5 ст. 97 в Конституції (якщо протягом  10 ДНІ 3 дня отримання Декрету ВР не наклала на нього ве-то)   ч. 3 та ч. 5 ст. 97 Кон-

ституції (в ред. Закону

від 14. 02. 1992р.

№2113-ХП)

4          Постанови та розпоря-дження Ка-бінету Мі-ністрів       1)         Постанови   набува-

ють чинності з моменту

їх  прийняття   (якщо   в

документі   не   вказано

іншого порядку)

2)         Розпорядження   на-

бувають чинності з мо-

менту їх прийняття   Постанова Ради Мініст-рів УРСР від 29. 02. 80р.

№1144 «Пропорядок опублікування постанов

та набрання чинності

постановами і розпоря-

дженнями Уряду УРСР»

5          Акти мініс-

терств і ві-

домств

України          3 01. 01. 1993 р. норма-тивні акти міністерств і відомств,    що    мають міжвідомчий  характер, підлягають    державній реєстрації   у   Мінюсті. Набувають       чинності через 10 днів після ре-єстрації (якщо в них не встановлено   пізнішого строку)     Указ Президента Украї-нивід03. 10. 1992 р.

№493/92 «Про державну реєстрацію норматив-

них актів міністерств та інших органів держав-ної виконавчої влади»

Міжнародні угоди залежно від змісту, участі в них певної кількості держав та їх суб’єктів поділяють на:

 

Багатосторонні угоди

 

Деосторонні угоди

Показують напрям руху міжна-родного інтегрування між краї-

нами

(Приклад: Конвенція ООН про

міжнародні договори купівлі-

продажу товарів)

 

Розв'язують конкретні еконо-мічні проблеми у сфері зовніш-

ніхзв'язків

(Приклад: Двостороння угода

«Про торговельні відносини»

між Україною та США)

 

Правові режими зовнішньоекономічної діяльності

 

Режим найбільшого сприяння

 

Це свого роду норма прикордонного режиму, що од-

наково важлива як для торгівлі, так і для інвестицій

при допуску товарів чи інвестицій в країну. Режим,

що надається третій державі, автоматично розповсю-

джується і на державу, якій першопочатково був на-

даний режим найбільшого сприяння        

Національний режим

 

Передбачає, що при розгляді конкретних питань іно-земним суб'єктам господарської діяльності повинен надаватися режим не менш сприятливий, ніж суб'єк-там господарювання даної держави

Спеціальний право-вий режим

 

Може запроваджуватися в спеціальних економічних зонах різного типу. Тобто тільки на даній території можуть застосовуватися окремі правові норми. Це, як правило, пільгові режими щодо окремих економічних ситуацій

 

Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності має тільки для нього ха-

рактерні особливості. Насамперед тому, що в даній сфері питома вага міжна-

родних договорів України як джерела правових норм значно вища, ніж в ін-

ших галузях економіки, а національне право не є абсолютно домінуючим.

Коли існує суперечність між правовою нормою внутрішньою і міжнародною

нормою законодавства, то застосовусться остання