Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Суб’єкти, об’єкти та види ЗЕД України : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

2. Суб’єкти, об’єкти та види ЗЕД України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Суб'ект економічний - особа, яка здійснює економічну, господарську дія-

льність. Суб'єктами економіки є окрема людина, сім'я, підприємець, фірма, компанія, держава, фінансово-кредитні установи, організації, біржі, фонди, асоціації, громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність.

Об'ект економічний - підприємства, організації, засоби і фактори виробни-

цтва, елементи соціальної сфери (виробничий, будівельний, соціальний, об’єкт фінансування, страхування, оподаткування, інвестиційної діяльності, природокористування та ін.).

СУБ'ЄКТИ

Фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та * особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність та постійно проживають на території України

+ Юридичні особи - зареєстровані в Україні і які мають по-стійне місцезнаходження в Укгаїні

+ Об'єднання фізичних і юридичних осіб які не є юридичними особами згідно із законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України

Структурні одинщі іноземнш суб'єктів господарської діяльно-* сті які не є юридичними особами згідно із законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України

*  Спільні підприємства - за участю іноземних суб’єктів гос-подавської діяльності. що завеєстоовані в Укгаїні

Україна в особі її органів - місцеві органи влади і управління * в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій

+ Інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені зако-нами Укваїни

Види зовнішньоекономічної діяльності

 

Кооперація: виробнича, наукова, технічна, науково-виробнича,навчальна

Міжнародні

фінансові операції:

розшхунки, платежі, кредити,

валютні,страхові,відкриттяза

кордономвідділень,філш,фі-

нансових установ

 

І        Експорт        I

товарів, капіта-лів,робочоїсили

Вивіз (перемі-

щення) за кор-

дон, проданих

іноземнимпоку-

пцям

 

Імпорт

товарів, капіталів, робочої сили

Ввезення з-за ко-

рдону для реалі-

зації (викорис-

тання) на внут-

рішньому ринку

Науково-технічні зв'язки:

продаж (обмін) ліцензій, пате-

нтів, надання ноу-хау, інжині-

ринг,підготовка(перепідгото-

вка) кадрів

Спільне підприємництво:

концесії, міжнародні товарист-

ва та об'єднання, спільні під-

приємства ЗЕД у вільних еко-

номічнихзонах

Зустрічна торгівля:

бартер, давальницька сирови-

на,торгівлянакомпенсацшних

умовах

Участь в роботі і організації:

ярмаоок виставок аукпіонів

біржтендерів(торгів)конфе-

ренцій'симпозіумів

 

 

послуг послуг

отримання вина-городи за надан-ня послуг інозе-мним суб’єктам (нерезидентам)   оплата послуг іноземними суб’єктами

і           '

виробничих, транспортних, експеди-

торських консалтингових маркетин-

гових, агентських, компежаційних,

брокерських дилерських дис-

триб'юторських управлінських ауди-

торських,облікових,юридич;их,

страховихтуристичнихтаін

 

Орендні відносини: рентинг, хайринг, лізинг

— Робота на контрактних засадах

. Сутність міжнародної організації

 

Звужений підхід - це стабільний інсти-тут багатосторонніх міжнародних від-носин, який створюється щонайменше трьома сторонами (державами) і має погоджені учасниками цілі, компетен-цію та свої постійні органи, а також інші специфічні політико-організаційні норми (статут, процедури, членство, порядок прийняття рішень тощо)

Розширений підхід - це будь-яка група або асоціація, яка у своїй дія-льності виходить за межі однієї кра-їни і має постійну структуру органів

V         Загальноекономічні міждержавні організації орієнтовані на налаго-дження координації та співробітництва країн для вирішення широкого кола не тільки економічних, а й політичних, соціально-культурних, екологічних та інших проблем.

Міжнародна неурядова економічна оргашзащя - це будь-яка міжна-родна організація, створена не на основі міжурядової угоди (визна-чення ООН).

Міжнародні організації з регулювання світової торгівлі - здійснюють ко-ординацію і багатостороннє регулювання міждержавних торгово-економічних відносин. Основні напрямки діяльності в цій сфері передба-чають сгворення договірно-правової основи торговельно-економічних відносин, включаючи найважливіші принципи та норми; вироблення до-мовленостей щодо застосування на національному рівні комплексу торго-вельно-політичних засобів впливу на міждержавні зв'язки; сприяння до-сягненню домовленостей і розв'язанню спірних проблем; обмін інформа-цією і досвідом організації торговельно-економічних зв'язків.

Міжнародні ваяютно-кредитні організації також займають важливе місце в системі інституціональних структур регулювання світової економіки та світогосподарських відносин.

Головні суб'єкти ринкових відносин ЗЕД

 

Продавці

 

Покупці

 

Посередники

 

Ршкові відносини між суб'єктами мають, як правило, гро-шову форму

Міжнародні економічні відносини - це взаємовідносини між суб'єктами господарювання різних країн з приводу виробни-цтва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ

Рівні міжнародних економічних відносин

 

Мікрорівень

 

Макрорівень

 

Національний півень

Фізичні та юридич-

ні особи, що здійс-

нюють ЗЕД

 

Держава

 

Міжнародні органі-

зації й національні

інститути

 

Суб'єкти міжнародних економічних відносин

Наднаиіональні інститути (організаиії) - це утворення федератив-ного типу як форми державного устрою, за якої держави, що вхо-дить у федерацію, мають як власні конституції, законодавчі, вико-навчі та судові органи, так і наддержавні органи влади для вирі-шення спільних проблем

Суб'єктно-рівневі міжнародні економічні відносини

            Мікрорівень               Фізичні та

юридичні осо-

би, що здійс-

нюютьЗЕД    

 

           

                       

           

 

                                  

           

 

           

                                  

 

            Макрорі-вень           

           

 

           

                        Держава        

 

           

                       

           

 

                                  

           

 

                                  

 

                                   Міжнародні

організації й

національні ін-

СТИТУТИ     

 

            Національ-ний