Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ac5f13de69004c4cf65b6e6caaadc87f, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.2. Зовнішньоекономічна політика та принципи зовнішньоекономічної діяльності : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

10.2. Зовнішньоекономічна політика та принципи зовнішньоекономічної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

План

Суть та особливості зовнішньоекономічної політики. Міжнародні принципи,  що регламентують  відносини між країнами світу. Основні принципи ЗЕД України.

Рекомендована література

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.

04. 1991 р. №959-ХХП зі змінами і доповненнями.

Основьі внешнезкономических знаний: Словарь-справочник /

Под ред. Долгова.–М., 1998.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб-

ник: 2-ге вид. випр. і доп. / За заг. ред. А. I. Кредісова.–К.: ВІ-

РА-Р, 2002.- 552 с.

4.

5.

Рум'янцевА. П., Рум'янцеваН. С. Зовнішньоекономічна дія-льність: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літера-тури, 2004.- 377 с.

Международньіе правила по толкованию торговьіх терми-нов-М., 2000.

Мінілексикон:

 

зовнішньоекономічна політика; зовнішньоекономі-чнг зв'язки; валютна полгтика; митна полгтика; гнвестицшна полгтика; зовнгшньоторговельна по-лгтика; поргвняльнг переваги; абсолютні переваги; вгльна торггвля; протещгонізм; прищипи ЗЕД.

 

1. Суть та особливості зовнішньоекономічної політики

 

 

Кожна держава проводить свою зовнішньоекономічну політику, яка відповідає Гї інтересам.

Зовнішньоекономічна полгтика

 

- це сукупність усіх державних заходів щодо реалізації економічного потенціалу країни на зовнішньому ринку і задоволення влас-них потреб за рахунок товарів та послуг іно-земного виробника

Зовнішньоторговельна політика

 

Політика у сфері залучення іноземних інвестицій

Основні складові зов-

нішньоекономічної

політики держави

Митно-тарифна полі-тика

 

Зовнішньоторговельна політика

- це регулювання державою екс-

портних та імпортних операцій

 

Експортна політика

Імпортна політика

Експортна по-літика

 

спрямована на реалізацію економічного потенціа-лу країни на зовнішніх ринках

 

Експортний потенціал - це обсяг товарів та послуг, які націона-льна економіка у змозі виробити й реалізувати за межами своїх ко-рдонів без збитків для себе із максимальним прибутком.

 

Експортно-

оргєнтована модель

економгчного розвиткх

 

всебічне використання світових ринків як додаткового фактора економічного зрос-тання

Імпортна політика

 

спрямована на регулювання імпорту з метою захисту вітчизняного ринку від іноземної кон-куренції та задоволення власних потреб за рахунок товарів іноземного виробництва

 

Імпортна політика здійснюється у таких напрямах:

 

Політика імпортозамі-щення

 

Відповідні протекціоністсь-

кі заходи відносно інозем-

них виробників

 

 

Політика у сфері

залучення інозем-

них інвестицій                                  створення конкурентного середовища

 

           

           

            привнесення в країну передової технології і досвіду ринкового господарювання

 

           

           

            додатковий інвестиційний капітал

                       

           

 

           

            розширення маспггабів вітчизняного нагро-мадження за рахунок зовнішніх джерел фі-нансування

           

            збільшення національного виробництва за рахунок іноземних вкладень

           

            сприяння структурній перебудові економі-ки

           

            створення передумов для поєднання вітчи-зняного й іноземного капіталу

 

Валютна полгтика

 

- це сукупність дій держави з метою підтримання економічної стабільності і створення основних засад розвитку міжнародних економічних відно-син за рахунок впливу на валютний курс і на ва-лютні відносини

 

диверсифікація валютних везетаів

валютне субси-дування

 

Дисконтна полі-тика            Це система економічних організаційних заходів щодо використання дисконтної ставки (відсот-ка) для регулювання руху інвестицій і збалан-сування платіжних зобов'язань. Орієнтована на коригування валютного курсу. Ця політика ви-являється у впливі на стан грошового попиту, динаміку і рівень цін, обсяги грошової маси, міграцію короткострокових інвестицій

Девізна політика       це система регулювання валютного курсу по-купками і продажем валюти за допомогою ва-лютної інтервенції та валютних обмежень

Валютне субсиду-вання      це цільова операція Центрального банку країни з купівлі-продажу іноземної валюти для обме-ження динаміки курсу національної валюти за визначеними межами

Дтерсифікація валютних резервгв  це система економічних, правових, організа-ційних заходів, що регламентують операції з національною й іноземною валютою, золотом

Митна політика        це комплексна система заходів, спрямованих на забезпечення економічного суверенітету краї-ни, охорони державних кордонів, реалізації зо-внішньоекономічної стратегії через сферу мит-них відносин

Митно-тарифна полгтика з точки зору функціональ-ног спрямованостг         це система заходів економічної і зовнішньо-економічної політики, які вживаються держа-вою у сфері митного оподаткування, митного контролю та митного оформлення

Митне оподаткування         економічні важелі регулювання

Митне оформ-леннягмитний контроль     адміністративні інструменти здійснення митної політики

В економічній теорії виділяють дві основні моделі зовнішньо-економічної політики: ліберальна (вільна торгівля) і автаркія.

Вільна торгівля характери-зується відсутністю держа-вних перешкод у даній сфері діяльності

 

Автаркія характеризується повною відсутністю зовніш-ніх економічних ВІДНОСИН 3 іншими країнами

Держави комбінують різні форми зовнішньоекономі-чної політики, але закономірністю для них є політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції

Протекціонізм (лат. protectio - заступництво, захист).

Державна політика захисту національного виробника,

а також внутрішнього ринку

□          обкладення імпорту високим митом (митна політика)   

□          кількісне обмеження імпорту (політика квот)      

□          добровільне обмеження експорту (нетарифне регулювання)

□          субсидії підприємствам, що беруть участь у міжнародній кон-куренції

□          складна митна процедура (бюрократичні заходи)          

□          жорсткі технічні і санітарні стандарти щодо імпорту      

□          | валютні обмеження імпорту товарів

            Форми протекціонізму        

1.         Селективний протекціонізм, за якого мито спрямовується проти окремих країн або окремих товарів.           

2.         Галузевий протекціонізм, що допускає захист від іноземної кон-куренції не всього національного виробництва, а його окремих га-лузей.

3. Колективний протекціонізм як політика інтеграційних угрупо-

вань, торговельних об'єднань держав стосовно третіх країн.    

4. Прихований протекціонізм, що використовує методи внутрі-шньої економічної політики і являє собою одночасне скорочення мита й розширення кількості нетарифних обмежень.

5. Монопольний протекціонізм - здійснення зовнішньоторговель-них відносин з використанням обмежень, спрямованих на захист державних інтересів (домінує в країнах з централізовано-плановим управлінням).

2. Міжнародні принципи, що регламентують відносини між країнами світу

У 1974 р. на IV сесії Генеральної асамблеї ООН була прийнята Де-

кларація «Новий економічний порядок», в якій зафіксовано 15

принципів, що регламентують відносини між країнами світу До

них віднесено:          

1.         Принцип суверенітету - це право країни на самостійне здійснен-ня своєї внутрішньої і зовнішньої політики.       

2.         Принцип взаємодопомоги.

3.         Принцип взаємовигоди.     

4.         Принцип мирного співіснування. 

5.         Принцип застосування економічних санкцій проти агресора.

6.         Принцип вільного доступу до моря і від нього країнам, що його не мають.    

7.         Принцип територіальної цілісності.          

8.         Принцип поваги прав людини.    

9.         Принцип невтручання у внутрішні справи держави.     

 

10.       Принцип права на самовизначення народів та націй.   

11.       Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань.

12.       Принцип незастосування сили чи погрози силою.        

13.       Принцип співробітництвадержав.

14.       Принцип непорушності кордонів. 

15.       Принцип надання допомоги країнам, що розвиваються

3. Основні принципи ЗЕД України

1.         Принцип суверенітету:

□          виключне право народу України на здійснення своєї ЗЕД;

и     обов'язковість виконання суб'єктами ЗЕД усіх договорів та

            угод.   

2.         Принцип свободи:

□          добровільність участі у ЗЕД;

и     свобода у виборі форм здійснення ЗЕД; и    підпорядкування законам України;

и    гарантування права власності на результати ЗЕД суб'єктам

ЗЕД.   

3.         Принципрівності:

п    всі суб'єкти ЗЕД рівні перед законодавством, що її регламен-

тує;

и    заборонена дискримінація суб’єктів ЗЕД з боку держави;

и    заборонена дискримінація суб’ єктів ЗЕД з боку інших

            суб'єктів господарювання.  

4.         Принцип верховенства закону:

п головним законодавчим актом, який регламентує ЗЕД, є закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інші зако-ни, що регулюють ЗЕД України;

и    заборонені підзаконні акти місцевих органів влади, які супе-

            речать законодавству, що регламентує ЗЕД України.     

5.         Принцип захисту інтересів:

□          гарантується захист інтересів суб'єктів ЗЕД на території

України;

п    гарантується захист інтересів суб'єктів ЗЕД за межами тери-

торії України; п    гарантується захист інтересів держави у ЗЕД як на території

України, так і за її межами. 

6.         Принцип еквівалентності обміну:

п     означає, що суб'єкти ЗЕД не мають права застосовувати дем-

пінг при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.    Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ac5f13de69004c4cf65b6e6caaadc87f, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0