Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 9. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 9. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

1 рівень

1.         Хто зацікавлений у зниженні курсу національної грошової

одиниці?

а)         імпортери;

б)         іноземні інвестори;

в     експортери.

2.         Обов’язковій реєстрації при здійсненні зовнішньоекономіч-

ної діяльності підлягають:

а)         експортні контракти по українських товарах;

б)         контракти в рамках міжнародної кооперації;

в     бартерні контракти.

3.         3 якою метою здійснюється регулювання зовнішньоекономі-

чної діяльності підприємства?

а)         забезпечення збалансованості економіки та рівноваги на вну-

трішньому ринку;

б)         захист економічних інтересів України;

в)         митний контроль за товарами, що ввозяться або вивозяться з

України.

4.         Завдання системи державного регулювання зовнішньоеко-

номічноїдіяльності:

а)   нетарифне регулювання експорту та імпорту окремих товарів; б    розвиток конкуренції та ліквідації монополій у сфері зовніш-

ньоекономічної діяльності; в)   створення привабливих умов для залучення іноземного капі-

талу.

5.         Підприємство, акції якого розповсюджуються за відкритою

підпискою, а також продаються і купуються на біржі, є:

а)         кооперативом;

б)         закритим акціонерним товариством;

в)         відкритим акціонерним товариством;

г)         командитним товариством;

д    консорціумом.

6.         Хто є найвищим органом державного управління зовнішньо-

економічною діяльнісью в Україні?

50

а)   Міністерство економіки України; б    Кабінет Міністрів України;

 

в)   Верховна Рада України.

7.         3 якого моменту всі витрати і ризики загибелі товару або йо-

го пошкодження несе покупець, якщо контракт виконується

на умові FAS „Інкотермс-2000”?

а)         коли товар розміщено на борту судна;

б)         коли покупець отримує товар;

в)         коли товар розміщено вздовж борту судна на причалі в обу-

мовленому порту;

г)         коли товар доставлено в порт.

8.         Що належить до адміністративних органів регулювання зов-

нішньоекономічної діяльності?

а)         затвердження порядку нагромадження і використання валют-

них коштів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

б)         оперативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

в)         система розрахунків при здійсненні експортно-імпортних

операцій.

9.         Яка із економічних теорій вперше систематизовано проаналі-

зувала зовнішньоекономічну політику держави?

а)         теорія абсолютних переваг;

б)         меркантилізм;

в)         теорія порівняльних переваг.

10.       Який правовий режим встановлюється на території вільних

економічних зон для іноземного інвестора?

а)         національний режим;

б)         режим найбільшого сприяння;

в)         спеціальний режим.

11.       На підставі чого здійснюється регулювання суб'єктів зовні-

шньоекономічної діяльності?

а)         угод між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;

б)         рішень недержавних органів управління у межах статутних

документів;

в)         економічних заходів оперативного державного регулювання.

12.       Який вид транспорту може бути використаний при здійснен-

ні контракту на умові, що поставки товару вважаються вико-

наними згідно з умовою FCA „Інкотермс-2000”?

а)         тільки повітряний;

б)         тільки залізничний;

в)         тільки морський та річковий;

г)         будь-який.

13.       Який вид зустрічної торгівлі передбачає безвалютний, але

оцінений обмін товарами?

а)         бартер;

б)         зустрічні закупівлі;

в)         викуп застарілої продукції.

14.       Оперативне регулювання у сфері зовнішньоекономічної дія-

льності-це:

а)         система ліцензування при імпорті;

б)         тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності;

в)         система квотування при експорті.

15.       Яка форма зовнішньої торгівлі передбачає повний або част-

ково збалансований обмін товарами?

а)         компенсаційні операції;

б)         комплектація імпортних закупівель;

в)         бартер;

г)         операції з давальницькою сировиною.

16.       3 якою метою здійснюється державне регулювання зовніш-

ньоекономічної діяльності підприємства?

а)         стимулювати прогресивні зрушення у галузях національного

господарства;

б)         створення рівних можливостей суб'єктам зовнішньоекономі-

чної діяльності для розвитку усіх видів підприємницької дія-

льності;

в)         застосовувати заходи оперативного регулювання зовнішньо-

економічноїдіяльності.

17.       Хто виступає ініціатором зустрічної торгівлі?

а)         імпортер;

б)         експортер;

в)         як імпортер, так і експортер.

18.       Що із перерахованого є основним видом зовнішньоекономі-

чноїдіяльності?

а)         науково-виробнича кооперація з іноземними суб'єктами гос-

подарськоїдіяльності;

б)         надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності послуг

суб'єктам господарської діяльності;

в)         кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовніш-

ньоекономічної діяльності.

19.       Що відноситься до адміністративних органів регулювання

зовнішньоекономічної діяльності?

а)         оперативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

б)         затвердження порядку нагромадження і використання валю-

тних коштів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльнос-

ті;

в)         система розрахунків при здійсненні експортно-імпортних

операцій.

20.       Які функції виконує Міністерство економіки України у сфері

регулювання зовнішньоекономічних відносин?

а)         забезпечує складання платіжного балансу країни;

б)         здійснює митний контроль;

в)         забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політи-

ки.

21.       Які функції виконує Верховна Рада України при регулюванні

зовнішньоекономічної діяльності?

а)         здійснює  координацію  діяльності  міністерств,  державних

комісій та відомств;

б)         здійснює обмін та розрахунки за отриманими кредитами;

в)         здійснює заходи нетарифного регулювання зовнішньоеконо-

мічноїдіяльності;

г)         затверджує основні напрямки розвитку зовнішньоекономіч-

ної політики України.

22.       Який правовий режим створює іноземним інвесторам рівні

умови діяльності з національними підприємствами?

а)         режим найбільшого сприяння;

б)         національний режим;

в)         спеціальний режим.

23.       Обов'язок України щодо виконання договорів і зобов'язань у

галузі міжнародних економічних відносин - це:

а)         принцип юридичної рівності і недискримінації;

б)         принцип суверенітету народу України;

в)         принцип верховенства закону.

24.       Який з наведених органів регулювання зовнішньоекономіч-

ної діяльності належить до недержавних?

а)         торговельні представництва за кордоном;

б)         міжнародні торговельні організації;

в)         торговельно-промислові палати.

25.       Визначте пріоритетні напрями державної політики в Україні

стосовно імпорту на сучасному етапі:

а)   структурна перебудова імпорту;

б)         поступове розширення селективного імпорту дефіцитної си-

ровини з країн, що розвиваються;

в)         стимулювання конкурентного середовища на внутрішньому

ринку.

26.       Оферта-це:

а)         запит;

б)         підтвердження;

в)         відмова;

г)         пропозиція.

27.       Яку роль на сучасному етапі відіграє держава щодо впрова-

дження експортної політики?

а)         застосування процедур держзамовлення і держконтракту, ре-

гулювання експорту за рахунок встановлення мінімальних

Цін;

б)         розробка основ селективного розвитку виробничо-

експортного потенціалу, регулювання експортних операцій;

в)         макроекономічний перерозподіл інвестицій за пріоритетни-

ми напрямками державного фінансування.

28.       Який орган має право змінювати ставки вивізного мита?

а)         Кабінет Міністрів України;

б)         Верховна Рада України;

в)         Міністерство економіки України.

29.       Обов'язок додержуватись при здійсненні зовнішньоекономі-

чної діяльності порядку встановленого законодавством Укра-

їни, - це:

а)         принцип верховенства закону;

б)         принцип юридичної рівності;

в)         принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва.

30.       У який спосіб визначають якість у контракті купівлі-продажу

при продажу товарів на виставках та ярмарках?

а)         за зразком;

б)         за попереднім оглядом;

в)         за описом;

г)         за будь-яким з наведених варіантів.

31.       Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність, яка

пов'язана з відносинами між:

а)         двома нерезидентами;

б)         двома резидентами;

в)         державою та нерезидентом;

г)   резидентом та нерезидентом.

32.       Принцип верховенства закону - це:

а)         рівність перед законом усіх суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності;

б)         регулювання зовнішньоекономічної діяльності тільки зако-

нами України;

в)         обов'язок додержуватись при здійсненні зовнішньоекономі-

чної діяльності тільки порядку, встановленого законодавст-

вом.

33.       Який орган видає сертифікати визначення продукції власно-

го виробництва?

а)         Торгово-промислова палата України;

б)         Міністерство економіки України;

в)         Кабінет Міністрів України.

34.       Що таке тверда оферта?

а)         письмова пропозиція на продаж певної партії товару декіль-

ком покупцям;

б)         письмова пропозиція на продаж певної партії товару лише

одному покупцеві з визначенням терміну Гї дії;

в)         письмова пропозиція на продаж з визначенням терміну від-

повіді;

г)         пропозиція на продаж певної партії товару.

35.       3 якою метою здійснюється державне регулювання зовніш-

ньоекономічної діяльності підприємства?

а)         створення різних можливостей суб'єктами зовнішньоеконо-

мічної діяльності для розвитку всіх видів підприємницької

діяльності;

б)         стимулювати прогресивні зрушення у галузях народного го-

сподарства;

в)         застосувати заходи оперативного регулювання зовнішньо-

економічноїдіяльності.

36.       Які обов'язкові умови повинна мати оферта?

а)         умови поставки та умови платежу;

б)         назва товару, кількість, якість, ціна, умова поставки, термін

поставки, умови платежу та інші основні умови угоди;

в)         назва товару та його характеристика;

г)         назва товару, кількість, якість, ціна.

37.       На підставі чого здійснюється регулювання суб'єктів зовні-

шньоекономічної діяльності?

а)   економічних заходів оперативного державного регулювання; б    рішень недержавних органів управління, у межах статутних

документів; в)   угод між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

38.       Оферту подає:

а)         продавець;

б)         покупець;

в)         дилер;

г     брокер.

39.       Обов’язковій реєстрації при здійсненні зовнішньоекономіч-

ної діяльності підлягають:

а)   контракти в рамках міжнародної кооперації;

б     експортні контракти по українських товарах у країни ЄС;

в)   бартерні контракти.

40.       Що таке множинність цін на світовому ринку?

а)         можливість встановлювати на один і той самий товар фіксо-

вані й змінювані ціни;

б)         одночасна наявність біржових, оптових, роздрібних та інших

цін на товари;

в)         наявність на один і той самий товар в одній сфері обігу на

однакових базових умовах різних цін.

2 рівень

41.       Яка із економічних теорій вперше систематизовано проаналі-

зувала зовнішньоекономічну політику держави?

а)         теорія абсолютних переваг;

б)         меркантилізм;

в    теорія порівняльних переваг.

42.       Прихильником меркантилізму був:

а)         А. Сміт;

б)         Д. Рікардо;

в)         Д. Хюм;

г     Т. Ман.

43.       До показників інтегрованості країни у світову систему гос-

подарювання відносяться:

а)   квота зовнішньоторговельного обороту;

б    зовнішньоторговельний оборот;

56

в)   темпи росту зовнішньоторговельного обороту.

44.       Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність, яка

пов'язана з відносинами між:

а)         резидентом і нерезидентом;

б)         двома нерезидентами;

в)         двома резидентами;

г)         державою та нерезидентом.

45.       Автаркічна модель зовнішньоекономічної політики характе-

ризується:

а)         відсутністю зовнішньоекономічних відносин з іншими краї-

нами;

б)         відсутністю державних перешкод у сфері зовнішньоекономі-

чних відносин;

в)         відсутністю протекціоністських методів регулювання зовні-

шньоекономічних зв'язків.

46.       Прихильники протекціонізму стверджують, що:

а)         реальна конкуренція недосконала;

б)         міжнародний обмін здійснюється залежно від вільного спів-

відношення попиту і пропозиції;

в)         міжнародний обмін забезпечує глобальну економічну опти-

мізацію;

г)         реальна конкуренція досконала.

47.       Назвіть основну функцію, яку виконує Національний банк

України при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності:

а)         здійснює заходи щодо забезпечення раціонального викорис-

тання коштів державного валютного фонду;

б)         здійснює валютну політику в країні;

в)         затверджує нормативи розподілу валютної виручки підпри-

ємств.

48.       Контроль за зберіганням і використанням офіційних валют-

них резервів здійснює:

а)         Кабінет Міністрів України;

б)         Національний банк України;

в)         Валютна рада України.

49.       Що відноситься до адміністративних органів регулювання

зовнішньоекономічної діяльності:

а)         оперативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

б)         затвердження порядку нагромадження і використання валю-

тних коштів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльнос-

ті;

в) система розрахунків при здійсненні експортно-імпортних операцій.

50.       Оперативне регулювання у сфері зовнішньоекономічної дія-

льності це:

а)         система ліцензування при імпорті;

б)         тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності;

в     система квотування при експорті.

51.       Головною підставою функціонування підприємства як

суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності є:

а)         проходження системи реєстрації суб’єктів ЗЕД у МЗЕЗТ;

б)         внесення даного виду діяльності до статутних документів;

в отримання карточки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльно-сті на митниці.

52.       Який державний орган видає ліцензії на здійснення експорт-

но-імпортних операцій:

а)   Кабінет Міністрів України; б    Національний Банк України;

в)         Міністерство економіки України.

53.       Який орган видає сертифікат визначення продукції власного

виробництва:

а)         Торгово-промислова палата України;

б)         Міністерство економіки України;

в     Кабінет Міністрів України.

54.       3 якою метою здійснюється державне регулювання зовніш-

ньоекономічної діяльності підприємства?

а)         створення рівних можливостей суб’єктами зовнішньоеконо-

мічної діяльності для розвитку всіх видів підприємницької

діяльності;

б)         стимулювати прогресивні зрушення у галузях народного го-

сподарства;

в)         застосувати заходи оперативного регулювання зовнішньо-

економічноїдіяльності.

55.       На підставі чого здійснюється регулювання суб’єктів зовні-

шньоекономічної діяльності?

а)   економічних заходів оперативного державного регулювання; б    рішень недержавних органів управління, у межах статутних

58

документів; в)   угод між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

56.       Обов’язковій реєстрації при здійсненні зовнішньоекономіч-

ної діяльності підлягають:

а)         контракти в рамках міжнародної кооперації;

б)         експортні контракти по українських товарах у країни ЄС;

в     бартерні контракти.

57.       До економічних регуляторів зовнішньоекономічної діяльнос-

ті відноситься:

а)   система митного регулювання;

б розробка і встановлення податків у сфері зовнішньоекономі-чних зв’язків;

в)         система нетарифного регулювання.

58.       У випадку суперечностей між правовими нормами міжнаро-

дного законодавства і національними правовими нормами

домінує:

а) норма міжнародного права; б норма національного права; в)   правова норма законодавства третьої країни.

59.       Які із перелічених методів відносяться до економічних ін-

струментів регулювання?

а)         нетарифне регулювання;

б)         тарифне регулювання;

в)         митне регулювання;

г     оперативне регулювання.

60.       Хто є найвищим органом державного управління зовнішньо-

економічної діяльності в Україні?

а)         Міністерство економіки України;

б)         Верховна Рада України;

в     Кабінет Міністрів України.

61.       Який правовий режим створює іноземним інвесторам рівні

умови діяльності з національними підприємствами?

а)         режим найбільшого сприяння;

б)         національний режим;

в     спеціальний режим.

62.       За дієздатністю суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності

поділяються на:

а)         державу та власників;

59

б)         підприємства та фірми;

в     фізичні та юридичні особи.

63.       Який із перелічених суб'єктів зовнішньоекономічної діяль-

ності відповідає мегарівню:

а)         галузь економіки, яка займається зовнішньоекономічною ді-

яльністю;

б)         держава;

в)         Торгово-промислова палата України.

64.       Хто з названих може бути суб'єктами підприємництва в

Україні?

а)         громадяни України, права яких не обмежені законом;

б)         юридичні особи, що зареєстровані в Україні;

в)         урядУкраїни;

г)         урядСША;

д)         громадяни інших держав відповідно до законів України;

е)         уряд Автономної Республіки Крим.

65.       Який із названих видів діяльності не дозволяється здійсню-

вати в Україні підприємцям?

а)         виготовлення наркотиків;

б)         реалізація наркотиків;

в)         надання послуг з охорони приватної власності;

г)         виготовлення зброї;

д)         виготовлення вибухових речовин.

66.       Спільне підприємництво в Україні - це діяльність підприєм-

ства, заснована на...

а)         базі об'єднання майна різних власників;

б)         загальнодержавній (республіканській) власності;

в)         власності та праці громадян - членів однієї сім'ї.

67.       Приватне підприємництво в Україні - це діяльність підпри-

ємства, заснована на...

а)         особистій праці фізичної особи та виключно Гї праці;

б)         власності та праці громадян - членів однієї сім'ї;

в)         власності окремого громадянина з правом найму робочої си-

ли.

68.       Якщо в назві підприємства є абревіатура «ЛТД», то це...

а)         командитне товариство;

б)         повне товариство;

в)         товариство з додатковою відповідальністю;

г)         товариство з обмеженою відповідальністю.

69.       Підприємство, акції якого розповсюджуються за відкритою

підпискою, а також продаються і купуються на біржі, є:

а)         кооперативом;

б)         закритим акціонерним товариством;

в)         відкритим акціонерним товариством;

г)         командитним товариством;

д)         консорціумом.

70.       Підприємство, акції якого розподіляються між учасниками,

засновниками і не можуть розповсюджуватись через вільний

продаж, є...

а)         закритим акціонерним товариством;

б)         відкритим акціонерним товариством;

в)         повним товариством;

г)         командитним товариством;

д)         асоціацією.

71.       До міжнародних класифікацій товарів не належить:

а)         гармонізована система опису і кодування товарів;

б)         стандартна міжнародна торговельна класифікація;

в)         класифікатор товарів за широкими економічними категоріями;

г)         міжнародний універсальний класифікатор товарів.

72.       Квотами не є:

а)         вартісні обмеження, що запроваджуються на імпорт товару;

б)         обмеження на фізичний обсяг експортованого товару;

в)         вартісні обмеження, що запроваджуються на експорт товару;

г)         кількісні обмеження на виготовлену у країні продукцію.

73.       До міжнародних зустрічних угод не належать такі угоди:

а)         бартерні;

б)         спотові;

в)         торговельні компенсаційні;

г)         промислові компенсаційні.

74.       Товарнібіржі-це...

а)         епізодичні роздрібні ринки однорідних товарів;

б)         постійні роздрібні ринки однорідних товарів;

в)         постійно діючі оптові ринки однорідних товарів;

г)         постійні оптові ринки різних товарів.

75.       Демпінг - це продаж за кордоном товарів за цінами, які порі-

вняно з цінами у країнах експорту...

а)         дещовищі;

б)         такісамі;

в)         нижчі;

г)         значновищі.

76.       Ембарго-це...

а)         урядова заборона на торгівлю з певною країною або групою

країн;

б)         добровільна відмова окремих приватних підприємців від під-

тримання ділової діяльності з підприємцями інших країн;

в)         групова змова підприємців певної країни щодо непідтриман-

ня контактів з іншими підприємцями всередині країни;

г)         групова змова підприємців певної країни щодо непідтриман-

ня ділової діяльності з підприємцями інших країн.

77.       Принцип верховенства закону - це:

а)         рівність перед законом усіх суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності;

б)         регулювання зовнішньоекономічної діяльності тільки зако-

нами України;

в)         обов'язок додержуватись при здійсненні зовнішньоекономі-

чної діяльності тільки порядку, встановленого законодавст-

вом.

78.       У який спосіб визначають якість в контракті купівлі-продажу

при продажу товарів на аукціонах та зі складів?

а)         за описом;

б)         за попереднім оглядом;

в)         за зразком.

79.       У який спосіб визначають якість у контракті купівлі-продажу

при продажу товарів на виставках та ярмарках?

а)         за зразком;

б)         за попереднім оглядом;

в)         за описом;

г)         за будь-яким з наведених варіантів.

80.       Якщо в контракті не визначено правовий режим, то право

якої країни згідно із законодавством України застосовується?

а)         країни-продавця;

б)         країни-покупця;

в)         третьої країни;

г)         міжнародні правові норми.

81.       Право якої країни застосовується до зовнішньоекономічного

контракту, укладеного на біржі?

а)         на території якої знаходиться біржа-покупець;

б)         третьої країни;

в)         на території якої знаходиться біржа;

г)   міжнародні правові норми.

82.       Що входить до специфікації, які є додатками до контракту?

а)         технічні параметри, що характеризують товар;

б)         описання матеріалів, з яких виготовлено товар;

в)         вимоги до натуральної маси товару;

г     вимоги до вмісту шкідливих речовин.

3 рівень

Скласти структурно-логгчнг схеми:

83.       Чинників розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у системі світового господарства.

84.       Тенденцій глобалізації світу в XXI столітті.

85.       Моделей зовнішньоекономічної політики: ліберальної і авта-ркії.

86.       Форм протекціонізму

87.       Складової зовнішньоекономічної діяльності.

88.       Суб’єктно-рівневих міжнародних економічних відносин.

89.       Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

90.       Правових режимів зовнішньоекономічної діяльності.

91.       Економічних інструментів регулювання зовнішньоекономіч-ноїдіяльності.

92.       Показників зовнішньої торгівлі за критеріями: результатив-ності та обсягу.

93.       Показників зовнішньої торгівлі за критеріями: структури і динаміки.

94.       Основних різновидів зустрічної торгівлі суб’єктів зовніш-ньоекономічної діяльності.

95.       Організації управління міжнародною діяльністю (імпорт).

96.       Організації управління міжнародною діяльністю (експорт).

97.       Принципів складання і здійснення господарських контрактів.

98.       Логічної послідовності структури міжнародних господарсь-ких контрактів.

99.       Розрахунків ефективності основних форм зовнішньоекономі-чноїдіяльності.

100.Методів оцінки виробничо-господарської діяльності суб’єкгів зовнішньоекономічної діяльності.