РОЗДІЛ 8. ПАКЕТ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (ККР) 3 ДИСЦИПЛШИ «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬ- НІСТЬ» ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

8.1. Варіанти ККР Варіант періпий (1)

I.          Поняття і зміст зовнішньоекономічної діяльності.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Ціна на умовах постачання FAS враховує:

а)         витрати на оплату експортного мита;

б)         витрати на транспортування до місця призначення;

в)         витрати на розвантаження у порту призначення;

г)         витрати на оплату перевезення вантажу від пункту відправ-

лення до головних транспортних засобів.

2.         Хто з названих може бути суб'єктами підприємництва в

Україні?

а)         громадяни України, права яких не обмежені законом;

б)         юридичні особи, що зареєстровані в Україні;

в)         урядУкраїни;

г)         урядСША;

д)         громадяни інших держав відповідно до законів України;

е)         уряд автономної республіки Крим.

3.         Хто зацікавлений у зниженні курсу національної грошової

одиниці?

а)         імпортери;

б)         іноземні інвестори;

в)         експортери.

III.       Задача.

Варіант другий (2)

I.          Суб'єкти, об’єкти та види зовнішньоекономічної діяльності.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.    До якого моменту продавець несе всі ризики загибелі або пошкодження товару згідно з умовою CIF „Інкотермс-2000”?

а)         до моменту переходу товару через поручні судна у порту

відвантаження;

б)         до моменту доставки товару в порт відвантаження;

в)         до моменту отримання товару покупцем;

г)         до моменту отримання товару перевізником.

2.         Обов'язковій реєстрації при здійсненні зовнішньоекономіч-

ної діяльності підлягають:

а)         експортні контракти по українських товарах;

б)         контракти в рамках міжнародної кооперації;

в)         бартерні контракти.

3.         Який із названих видів діяльності не дозволяється здійсню-

вати в Україні підприємцям?

а)         виготовлення наркотиків;

б)         реалізація наркотиків;

в)         надання послуг з охорони приватної власності;

г)         виготовлення зброї;

д)         виготовлення вибухових речовин.

III. Задача.

Варіант третій (3)

I.          Сутність міжнародної організації. П'ять значень зовнішньо-економічної діяльності України.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Хто укладає договір страхування і сплачує страхову премію

згідно з умовою CIF „Інкотермс-2000”?

а)         покупець або продавець за домовленістю;

б)         продавець;

в)         покупець.

2.         До економічних регуляторів зовнішньоекономічної діяльнос-

ті належить:

а)         розробка і встановлення податків у сфері зовнішньоекономі-

чних зв'язків;

б)         система митного регулювання;

в)         система нетарифного регулювання.

3.         Спільне підприємство в Україні - це підприємство, заснова-

не на...

а)         базі об'єднання майна різних власників;

б)         загальнодержавній (республіканській) власності;

в)         власності праці громадян - членів однієї сім'ї.

III.       Задача.

Варіант четвертий (4)

I.          Основні економічні теорії зовнішніх зв'язків.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         У випадку суперечностей між правовими нормами міжнаро-

дного законодавства і національними правовими нормами

домінує:

а)         норма національного права;

б)         норма міжнародного права;

в)         правова норма законодавства третьої країни.

2.         Умова CFR „Інкотермс-2000” потребує від продавця:

а)         отримання за свій рахунок експортної ліцензії або іншого до-

зволу державних органів;

б)         отримання за свій рахунок експортної та імпортної ліцензії

або іншого дозволу державних органів;

в)         отримання за свій рахунок імпортної ліцензії та дозволу на

транзитні перевезення;

г)         отримання за свій рахунок покупця експортної та імпортної

ліцензії.

3.         Приватне підприємництво в Україні - це підприємство, за-

сноване на...

а)         особистій праці фізичної особи та виключно його праці;

б)         власності праці громадян - членів однієї сім'ї;

в)         власності окремого громадянина з правом найму робочої си-

ли.

III.       Задача.

Варіант п’ятий (5)

I.          Поняття та основні напрямки економічної глобалізації світу.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         3 якою метою здійснюється регулювання зовнішньоекономі-

чної діяльності підприємства?

а)         забезпечення збалансованості економіки та рівноваги на вну-

трішньому ринку;

б)         захист економічних інтересів України;

в)         митний контроль за товарами, що ввозяться або вивозяться з

України.

2.         Умова CFR „Інкотермс-2000” здійснюється тільки для:

а)         будь-якого транспорту;

б)         залізничного транспорту;

в)         морського та річкового транспорту;

г)         повітряного транспорту.

3.         Якщо в назві підприємства є абревіатура „ЛТД", то це...

а)         командитне товариство;

б)         повне товариство;

в)         товариство з додатковою відповідальністю;

г)         товариство з обмеженою відповідальністю.

III. Задача.

Варіант шостий (6)

I.          Міжнародні принципи, що регламентують відносини між країнами світу.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Завдання системи державного регулювання зовнішньоеко-

номічноїдіяльності:

а)         нетарифне регулювання експорту та імпорту окремих това-

рів;

б)         розвиток конкуренції та ліквідація монополій у сфері зовні-

шньоекономічної діяльності;

в)         створення привабливих умови до залучення іноземного капі-

талу.

2.         Хто і за який рахунок отримує імпортну ліцензію або інший

дозвіл державних органів при здійсненні контракту за умо-

вою FOB „Інкотермс-2000"?

а)         покупець або продавець за домовленістю;

б)         продавець за свій рахунок;

в)         продавець за рахунок покупця;

г)         покупець на свій ризик і за свій рахунок.

3.         Підприємство, акції якого розповсюджуються за відкритою

підпискою, а також продаються і купуються на біржі, є:

а)         кооперативом;

б)         закритим акціонерним товариством;

в)         відкритим акціонерним товариством;

г)         командитним товариством;

д)         консорціумом.

III.       Задача.

Варіант сьомий (7)

I.          Основні принципи зовнішньоекономічної діяльності в Укра-їні.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Який правовий режим створює іноземним інвесторам одна-

кові умови діяльності з національними підприємствами?

а)         режим найбільшого сприяння;

б)         національний режим;

в)         спеціальний режим.

2.         Згідно з умовою FOB „Інкотермс-2000” очистку товару від

мита на експорт здійснює:

а)         продавець;

б)         покупець;

в)         за домовленістю;

г)         згідно з умовами контракту.

3.         Підприємство, акції якого розділяються між учасниками, за-

сновниками і не можуть розповсюджуватись через вільний

продаж, є...

а)         закритим акціонерним товариством;

б)         відкритим акціонерним товариством;

в)         повним товариством;

г)         командитним товариством;

д)         асоціацією.

III.       Задача.

Варіант восьмий (8)

I.          Органи державного регулювання зовнішньоекономічної дія-льності. Міжнародні угоди, правові режими.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Хто є найвищим органом державного управління зовнішньо-

економічної діяльності в Україні?

а)         Міністерство економіки України;

б)         Кабінет Міністрів України;

в)         Верховна Рада України.

2.         Який вид транспорту використовується при здійсненні конт-

рактів на умовах FOB „Інкотермс-2000”?

а)         морськийтарічковий;

б)         будь-який;

в)         повітряний;

г)         залізничний.

3.   До міжнародних класифікацій товарів не належить:

а)         гармонізована система опису і кодування товарів;

б)         стандартна міжнародна торговельна класифікація;

в)         класифікатор товарів за широкими економічними категоріями;

г)         міжнародний універсальний класифікатор товарів.

III. Задача.

Варіант дев’ятий (9)

I.          Зміст та показники зовнішньої торгівлі. Зустрічна торгівля як одна із форм зовнішньої торгівлі.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Квотами не є:

а)         вартісні обмеження, що запроваджуються на імпорт товару;

б)         обмеження на фізичний обсяг експортованого товару;

в)         вартісні обмеження, що запроваджуються на експорт товару;

г)         кількісні обмеження на виготовлену у країні продукцію.

2.         3 якого моменту всі витрати і ризики загибелі товару або йо-

го пошкодження несе покупець, якщо контракт виконується

на умові FAS „Інкотермс-2000”?

а)         коли товар розміщено на борту судна;

б)         коли покупець отримує товар;

в)         коли товар розміщено вздовж борту судна на причалі в обу-

мовленому порту;

г)         коли товар доставлено в порт.

3.         Що належить до адміністративних органів регулювання зов-

нішньоекономічної діяльності?

а)         затвердження порядку нагромадження і використання валют-

них коштів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

б)         оперативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

в)         система розрахунків при здійсненні експортно-імпортних

операцій.

III.       Задача.

Варіант десятий (10)

I.          Технологія управління зовнішньоекономічною діяльністю.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1. Яка із економічних теорій вперше систематизовано проаналі-зувала зовнішньоекономічну політику держави?

а)         теорія абсолютних переваг;

б)         меркантилізм;

в)   теорія порівняльних переваг.

2.         Умови „Інкотермс-2000" розподіляють між продавцем і по-

купцем:

а)         порядок та умови страхування ризиків;

б)         відповідальність при здійсненні контрактів;

в)         відповідальність, витрати, ризики при здійсненні контракту;

г)         порядок, витрати та умови фрахту.

3.         Який правовий режим встановлюється на території вільних

економічних зон для іноземного інвестора?

а)         національний режим;

б)         режим найбільшого сприяння;

в)         спеціальний режим.

III. Задача.

Варіант одинадцятий (11)

I.          Систематизація методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності та нормативних актів, що регулюють зовнішньо-економічні відносини.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         На підставі чого здійснюється регулювання суб'єктів зовні-

шньоекономічної діяльності:

а)         угод між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

б)         рішень недержавних органів управління, у межах статутних

документів;

в)         економічних заходів оперативного державного регулювання.

2.         Який вид транспорту може бути використаним при здійснен-

ні контракту на умові щодо поставки товару вважаються ви-

конаними згідно з умовою FCA „Інкотермс-2000”?

а)         тільки повітряний;

б)         тільки залізничний;

в)         тільки морський та річковий;

г)         будь-який.

3.         Головною підставою функціонування підприємства, як

суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності є:

а)         проходження системи реєстрації;

б)         внесення даного виду діяльності до статутних документів;

в)         отримання карточки як суб'єкта зовнішньоекономічної дія-

льності на митниці.

III.       Задача.

Варіант дванадцятий (12)

I.          Адміністративні методи та економічні інструменти регулю-вання зовнішньоекономічною діяльністю.

II.        Дати вірну відповідь на тести.

1.         Який із перелічених суб'єктів зовнішньоекономічної діяль-

ності відповідає мегарівню?

а)         держава;

б)         торгово-промислова палата;

в)         галузь економіки, яка здійснює зовнішньоекономічну діяль-

ність.

2.         Коли обов'язки продавця щодо поставки товару вважаються

виконаними згідно з умовою FCA „Інкотермс-2000”?

а)         коли виплачене мито;

б)         коли товар очищено від мита на експорт і передано під від-

повідальність перевізника в обумовленому покупцем місці;

в)         коли товар передано покупцю;

г)         коли товар передано перевізникові.

3.         Який вид зустрічної торгівлі передбачає безвалютний, але

оцінений обмін товарами?

а)         бартер;

б)         зустрічні закупівлі;

в)         викуп застарілої продукції.

III.       Задача.

Варіант тринадцятий (13)

I.          Методи управління зовнішньоекономічною діяльністю.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Оперативне регулювання у сфері зовнішньоекономічної дія-

льності це:

а)         система ліцензування при імпорті;

б)         тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності;

в)         система квотування при експорті.

2.         Хто виконує всі митні формальності щодо вивозу і ввозу то-

варів, а також при необхідності - для транзитних перевезень,

якщо контракт виконується на умовах EXW „Інкотермс-

2000”?

а)         покупець за свій рахунок;

б)         продавець за свій рахунок;

в)         продавець виконує тільки митні формальності щодо вивозу

товарів;

г)         продавець виконує тільки формальності щодо транзитних

перевезень.

3. Яка форма зовнішньої торгівлі передбачає повний або част-ково збалансований обмін товарами?

а)         компенсаційні операції;

б)         комплектація імпортних закупівель;

в)         бартер;

г)         операції з давальницькою сировиною.

III. Задача.

Варіант чотирнадцятий (14)

I.          Форми організації зовнішньоекономічної служби на рівні підприємства. Основні функції підрозділів зовнішньоторго-вої організації.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         3 якою метою здійснюється державне регулювання зовніш-

ньоекономічної діяльності підприємства?

а)         стимулювати прогресивні зрушення у галузях національного

господарства;

б)         створення рівних можливостей суб'єктам зовнішньоекономі-

чної діяльності для розвитку усіх видів підприємницької дія-

льності;

в)         застосовувати заходи оперативного регулювання зовнішньо-

економічноїдіяльності.

2.         Хто і за чий рахунок отримує експортну та імпортну ліцен-

зію, якщо контракт виконується згідно з умовами EXW „Ін-

котермс-2000”?

а)         отримує продавець за рахунок покупця;

б)         отримує продавець на свій ризик і за свій рахунок;

в)         експортну - продавець, імпортну - покупець;

г)         отримує покупець на свій ризик і за свій рахунок.

3.         Хто виступає ініціатором зустрічної торгівлі?

а)         імпортер;

б)         експортер;

в)         як імпортер, так і експортер.

III.       Задача.

Варіант п’ятнадцятий (15)

I.          Організація управління міжнародною експортно-імпортною діяльністю в компаніях і регіонах.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Який державний орган видає ліцензії на здійснення експорт-

но-імпортних операцій?

а)         Міністерство економіки України;

б)         Національний банк України;

в)         Кабінет Міністрів України.

2.         Що із перерахованого є основним видом зовнішньоекономі-

чноїдіяльності?

а)         науково-виробнича кооперація з іноземними суб'єктами гос-

подарськоїдіяльності;

б)         надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності послуг

суб'єктам господарської діяльності;

в)         кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовніш-

ньоекономічної діяльності.

3.         За дієздатністю суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

поділяються на:

а)         державу та власників;

б)         підприємства та фірми;

в)         фізичних та юридичних осіб.

III.       Задача.

Варіант шістнадцятий (16)

I.          Методи пошуку потенційних зарубіжних партнерів. Класи-фікація фірм, діючих на світовому ринку.

II.        Дати правельну відповідь на тести.

1.         Що відноситься до адміністративних органів регулювання

зовнішньоекономічної діяльності?

а)         оперативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

б)         затвердження порядку нагромадження і використання валю-

тних коштів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльнос-

ті;

в)         система розрахунків при здійсненні експортно-імпортних

операцій.

2.         Які функції виконує Міністерство економіки України у сфері

регулювання зовнішньоекономічних відносин?

а)   забезпечує складання платіжного балансу країни;

б)         здійснює митний контроль;

в)         забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політи-

ки.

3.    Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність, яка пов'язана з відносинами між:

а)         резидентом і нерезидентом;

б)         двома нерезидентами;

в)         державою та нерезидентом.

III. Задача.

Варіант сімнадцятий (17)

I.          Вибір та оцінка зарубіжних партнерів.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Автаркічна модель зовнішньоекономічної політики характе-

ризується:

а)         відсутністю зовнішньоекономічних відносин з іншими краї-

нами;

б)         відсутністю державних перешкод у сфері зовнішньоекономі-

чних відносин;

в)         відсутністю протекціоністських методів регулювання зовні-

шньоекономічних зв'язків.

2.         Які функції виконує Верховна Рада України при регулюванні

зовнішньоекономічної діяльності?

а)         здійснює  координацію  діяльності  міністерств,  державних

комісій та відомств;

б)         здійснює обмін та розрахунки за отриманими кредитами;

в)         здійснює заходи нетарифного регулювання зовнішньоеконо-

мічноїдіяльності;

г)         затверджує основні напрямки розвитку зовнішньоекономіч-

ної політики України.

3.         Який правовий режим створює іноземним інвесторам рівні

умови діяльності з національними підприємствами?

а)         режим найбільшого сприяння;

б)         національний режим;

в)         спеціальний режим.

III.       Задача.

Варіант вісімнадцятий (18) I.    Організація ділових контрактів з іноземними партнерами.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Назвіть основну функцію, що виконує Національний банк

України при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності:

а)         здійснює заходи щодо забезпечення раціонального викорис-

тання коштів державного валютного фонду;

б)         здійснює валютну політику в країні;

в)         затверджує нормативи розподілу валютної виручки підпри-

ємств.

2.         Обов'язок України щодо виконання договорів і зобов'язань у

галузі міжнародних економічних відносин - це:

а)         принцип юридичної рівності і недискримінації;

б)         принцип суверенітету народу України;

в)         принцип верховенства закону.

3.         Демпінг - це продаж за кордоном товарів за цінами, які порі-

вняно з цінами у країнах експорту:

а)         дещовищі;

б)         такісамі;

в)         нижчі;

г)         значновищі.

III.       Задача.

Варіант дев’ятнадцятий (19)

I.          Міжнародний господарський контракт: принципи складання; основні типи; основні види; структура.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Який з наведених органів регулювання зовнішньоекономіч-

ної діяльності належить до недержавних?

а)         торговельні представництва за кордоном;

б)         міжнародні торговельні організації;

в)         торговельно-промислові палати.

2.         Визначте пріоритетні напрями державної політики в Україні

стосовно імпорту на сучасному етапі:

а)         структурна перебудова імпорту;

б)         поступове розширення селективного імпорту дефіцитної си-

ровини з країн, що розвиваються;

в)         стимулювання конкурентного середовища на внутрішньому

ринку.

3.         Ембарго-це...

а)         урядова заборона на торгівлю з певною країною або групою

країн;

б)         добровільна відмова окремих приватних підприємців від під-

тримання ділової діяльності з підприємцями інших країн;

в)         групова змова підприємців певної країни щодо не підтри-

мання контактів з іншими підприємцями всередині країни;

г)         групова змова підприємців певної країни щодо не підтри-

мання ділової діяльності з підприємцями інших країн.

III. Задача.

Варіант двадцятий (20)

I.          Законодавство, що регулює зовнішньоекономічну діяльність в Україні стратегічного і тактичного характеру.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Який орган видає сертифікат визначення продукції власного

виробництва?

а)         Торгово-промислова палата України;

б)         Міністерство економіки України;

в)         Кабінет Міністрів України.

2.         Оферта-це:

а)         запит;

б)         підтвердження;

в)         відмова;

г)         пропозиція.

3.         Яку роль на сучасному етапі відіграє держава щодо впрова-

дження експортної політики?

а)         застосування процедур держзамовлення і держконтракту, ре-

гулювання експорту за рахунок встановлення мінімальних

Цін;

б)         розробка основ селективного розвитку виробничо-

експортного потенціалу, регулювання експортних операцій;

в)         макроекономічний перерозподіл інвестицій за пріоритетни-

ми напрямками державного фінансування.

III.       Задача.

Варіант двадцять періпий (21) I.    Підприємницьке право: поняття, види, суб'єкти, організація підприємницької діяльності.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Який орган має право змінювати ставки вивізного мита?

а)         Кабінет Міністрів України;

б)         Верховна Рада України;

в)         Міністерство економіки України.

2.         Принцип верховенства закону - це:

а)         рівність перед законом усіх суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності;

б)         регулювання зовнішньоекономічної діяльності тільки зако-

ном України;

в)         обов'язок додержуватись при здійсненні зовнішньоекономі-

чної діяльності тільки порядку, встановленого законодавст-

вом.

3.         У який спосіб визначають якість у контракті купівлі-продажу

при продажу товарів на аукціонах та зі складів?

а)         за описом;

б)         за попереднім оглядом;

в)         за зразком.

III.       Задача.

Варіант двадцять другий (22)

I.          Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності та кодування інформації про товари.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Обов'язок додержуватись при здійсненні зовнішньоекономі-

чної діяльності порядку, встановленого законодавством

України, - це:

а)         принцип верховенства закону;

б)         принцип юридичної рівності;

в)         принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва.

2.         У який спосіб визначають якість у контракті купівлі-продажу

при продажу товарів на виставках та ярмарках?

а)         за зразком;

б)         за попереднім оглядом;

в)         за описом;

г)         за будь-яким з наведених варіантів.

3.         Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність, яка

пов'язана з відносинами між:

а)   двома нерезидентами;

б)         двома резидентами;

в)         державою та нерезидентом;

г)         резидентом та нерезидентом.

III. Задача.

Варіант двадцять третій (23)

I.          Суть та особливості зовнішньоекономічної політики. Проте-кціонізм.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Прихильники протекціонізму стверджують, що:

а)         реальна конкуренція недосконала;

б)         міжнародний обмін здійснюється залежно від вільного спів-

відношення попиту і пропозиції;

в)         міжнародний обмін забезпечує глобальну економічну опти-

мізацію;

г)         реальна конкуренція досконала.

2.         Принцип верховенства закону - це:

а)         рівність перед законом усіх суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності;

б)         регулювання зовнішньоекономічної діяльності тільки зако-

нами України;

в)         обов'язок додержуватись при здійсненні зовнішньоекономі-

чної діяльності тільки порядку, встановленого законодавст-

вом.

3.         Структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської дія-

льності-це:

а)         підприємства з іноземним капіталом;

б)         спільні підприємства;

в)         іноземні підприємства.

III.       Задача.

Варіант двадцять четвертий (24)

I.          Цілі регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Органи

державного регулювання.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.    Товарнібіржі-це...

а)         епізодичні роздрібні ринки однорідних товарів;

б)         постійні роздрібні ринки однорідних товарів;

в)         постійно діючі оптові ринки однорідних товарів;

г)   постійні оптові ринки різних товарів.

2.         Якщо в контракті не визначено правовий режим, то право

якої країни згідно із законодавством України застосовується?

а)         країни-продавця;

б)         країни-покупця;

в)         третьої країни;

г)         міжнародні правові норми.

3.         Який орган видає сертифікати визначення продукції власно-

го виробництва?

а)         Торгово-промислова палата України;

б)         Міністерство економіки України;

в)         Кабінет Міністрів України.

III. Задача.

Варіант двадцять п’ятий (25)

I.          Методологія визначення головних показників економічної ефективності.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Що таке тверда оферта?

а)         письмова пропозиція на продаж певної партії товару декіль-

ком покупцям;

б)         письмова пропозиція на продаж певної партії товару лише

одному покупцеві з визначенням терміну її дії;

в)         письмова пропозиція на продаж з визначенням терміну від-

повіді;

г)         пропозиція на продаж певної партії товару.

2.         Які із перелічених методів відносяться до економічних ін-

струментів регулювання?

а)         нетарифне регулювання;

б)         тарифне регулювання;

в)         митне регулювання;

г)         оперативне регулювання.

3.         Що входить до специфікації, яка є додатком до контракту?

а)         технічні папери, що характеризують товар;

б)         описання матеріалів, з яких виготовлено товар;

в)         вимоги до наступальної маси товару;

г)         вимоги до вмісту шкідливих речовин.

III.       Задача.

Варіант двадцять шостий (26)

I.          Розрахунок економічної ефективності здійснення зовнішньо-торгових операцій.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Право якої країни застосовується до зовнішньоекономічного

контракту, укладеного на біржі?

а)         на території якої знаходиться біржа-покупець;

б)         третьої країни;

в)         на території якої знаходиться біржа;

г)         міжнародні правові норми.

2.         3 якою метою здійснюється державне регулювання зовніш-

ньоекономічної діяльності підприємства?

а)         створення різних можливостей суб'єктами зовнішньоеконо-

мічної діяльності для розвитку всіх видів підприємницької

діяльності;

б)         стимулювати прогресивні зрушення у галузях народного го-

сподарства;

в)         застосувати заходи оперативного регулювання зовнішньо-

економічноїдіяльності.

3.         До міжнародних зустрічних угод не належать такі угоди:

а)         бартерні;

б)         спотові;

в)         торговельні компенсаційні;

г)         промислові компенсаційні.

III.       Задача.

Варіант двадцять сьомий (27)

I.          Показники ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Які обов'язкові умови повинна мати оферта?

а)         умови поставки та умови платежу;

б)         назва товару, кількість, якість, ціна, умова поставки, термін

поставки, умови платежу та інші основні умови угоди;

в)         назва товару та його характеристика;

г)         назва товару, кількість, якість, ціна.

2.         Хто є найвищим органом державного управління зовнішньо-

економічною діяльністю в Україні?

а)         Міністерство економіки України;

б)         Верховна Рада України;

в)   Кабінет Міністрів України.

3.    На підставі чого здійснюється регулювання суб'єктів зовні-шньоекономічної діяльності:

а)         економічних заходів оперативного державного регулювання;

б)         рішень недержавних органів управління у межах статутних

документів;

в)         угод між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

III. Задача.

Варіант двадцять восьмий (28)

I.          Регулювання зовнішньоекономічних операцій.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Оферта-це:

а)         продавець;

б)         покупець;

в)         дилер;

г)         брокер.

2.         Контроль за зберіганням і використанням офіційних валют-

них резервів здійснює:

а)         Кабінет Міністрів України;

б)         Національний банк України;

в)         Валютна рада України.

3.         Обов'язковій реєстрації при здійсненні зовнішньоекономіч-

ної діяльності підлягають:

а)         контракти в рамках міжнародної кооперації;

б)         експортні контракти по українських товарах у країни ЄС;

в)         бартерні контракти.

III.       Задача.

Варіант двадцять дев’ятий (29)

I.          Класифікація цін на світовому ринку.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.   До економічних регуляторів зовнішньоекономічної діяльнос-ті відноситься:

а)         система митного регулювання;

б)         розробка і встановлення податків у сфері зовнішньоекономі-

чних зв'язків;

в)         система не тарифного регулювання.

2.         У випадку суперечностей між правовими нормами міжнаро-

дного законодавства і національними правовими нормами

домінує:

а)         норма міжнародного права;

б)         норма національного права;

в)         правова норма законодавства третьої країни.

3.         Що таке множинність цін на світовому ринку?

а)         можливість встановлювати на один і той самий товар фіксо-

вані й змінюванні ціни;

б)         одночасна наявність біржових, оптових, роздрібних та інших

цін на товари;

в)         наявність на один і той самий товар в одній сфері обігу на

однакових базових умовах різних цін.

III. Задача.

Варіант тридцятий (30)

I.          Основні форми і методи здійснення зовнішньої торгівлі суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

II.        Дати правильну відповідь на тести.

1.         Які способи встановлення контактів з контрагентами існують

при укладанні імпортних угод?

а)         направлення оферти;

б)         направлення комерційного листа;

в)         направлення замовлення відомому продавцеві або запиту ви-

робнику товару, що   цікавить;

г)         прийняття та підтвердження листа.

2.         До показників інтегрованості країни у світову систему гос-

подарювання відносяться:

а)         квота зовнішньоторговельного обороту;

б)         зовнішньоторговельний оборот;

в)         темпи росту зовнішньоторговельного обороту.

3.         Який державний орган видає ліцензії на здійснення експорт-

но-імпортних операцій?

а)         Кабінет Міністрів України;

б)         Національний банк України;

в)         Міністерство економіки України.

III.       Задача.