Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
САМОСТІЙНА РОБОТА : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

САМОСТІЙНА РОБОТА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

(рекомендації по організації самостійної роботи студентів під

керівництвом викладача)

Лист МОН України №1/9-304 від 17. 06. 2002 р. «Про організа-цію навчального процесу у вищих навчальних закладах у 2002/2003 навчальному році» при переході вузів на новий зміст навчання, ви-значений освітньо-професійними програмами підготовки фахівців, рекомендує зменшити аудиторне навантаження до 30 годин на тиж-день. Водночас пропонується планувати проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача. Цей вид роботи зара-ховується до навчального навантаження викладача обсягом не бі-льше як шість годин на тиждень.

Самостійна робота студентів під керівництвом викладача в умо-вах скорочення обсягу аудиторного навантаження спрямована на підвищення якості підготовки фахівців, створення умов для систе-матичного самостійного навчання студентів, розширення можливо-стей застосування дидактичних матеріалів нового покоління (елект-ронні підручники, конспекти лекцій, методичні розробки, комп’ютерні технології тощо) і водночас підвищення оперативності управління навчальним процесом кожного студента.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, ви-значається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчаль-ної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми (не менше 1/3 і не більше 2/3 зага-льного обсягу навчального часу дисципліни).

Виконання самостійної роботи студентами під керівництвом ви-кладача повинно забезпечуватись відповідними методичними мате-ріалами, аудиторним фондом, технічними засобами і регламентува-тися розкладом. Зміст, формулювання завдання, обсяги, форми ви-конання та методи контролю результативності цього виду роботи мають бути конкретизованими і відповідати як можливостям студе-нтів, так і виділеному для виконання завдання часу Вони розроб-ляються кафедрами для кожної дисципліни і повинні мати відобра-ження у вигляді окремого розділу в робочій навчальній програмі (навчально-методичного комплексу). Основною вимогою до завдань самостійної роботи є їх відповідність навчальній програмі дисцип-ліни. Форми організації виконання самостійної роботи студентів під

керівництвом викладача досить різноманітні. До них можна віднес-ти:

■          семінари по окремій темі;

■          надання розгорнутої консультації по окремих модулях дис-ципліни;

■          надання індивідуальних консультацій при виконанні курсо-вих чи розрахункових робіт;

■          перевірка та захист студентами рефератів і доповідей по за-здалегідь визначених питаннях;

■          розв'язування типових та сшуаційних задач;

■          круглий стіл, диспут, обговорення певної проблеми;

■          розв'язання системи тестових завдань;

■          засідання гуртка, сформованого на базі академічної групи, в тому числі за участю відомих фахівців;

■          ділова гра;

■          тренінг та самоперевірка знань студентів за допомогою ПК;

■          перевірка результатів виконання індивідуальних завдань;

■          тестування з метою перевірки результатів виконання домаш-ніх завдань;

■          виконання проміжних контрольних робіт за окремими моду-лями дисципліни;

■          відвідування тематичних і спеціалізованих виставок;

■          проведення тематичних вечорів, вікторин, конкурсів.

Вибір організаційної форми виконання самостійної роботи не обмежується наведеним списком. Але пропозиції кафедри щодо цього в кожному випадку повинні бути обґрунтованими. Контроль виконання самостійної роботи студентів під керівництвом виклада-ча здійснюється деканатом.