Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 7. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 7. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

(питання для самоперевірки)

Тема 1. Економічні теорі'ї зовнішніх зв’язків.

1.         Дайте характеристику основних передумов розвитку зовніш-ньоекономічних зв’язків країни.

2.         Охарактеризуйте основні економічні теорії та концепції зов-нішньоїдіяльності.

3.         Назвіть сучасні концепції ЗЕД.

4.         У чому суть економічної глобалізації і які Гї причини?

5.         Охарактеризуйте основні риси економічної глобалізації.

6.         Поясніть роль ТНК у глобалізаційних процесах.

7.         Які показники функціонування ЗЕД країни?

Тема 2. Зовнішньоекономічна політика і принципи ЗЕД в Україні.

1.         Назвіть основні складові зовнішньоекономічної політики держави.

2.         Якими основними напрямами здійснюється експортна та ім-портна політика.

3.         У чому полягає суть валюгної, інвестиційної та митної політики?

4.         Що відноситься до протекціоністських заходів?

5.         Назвіть основні форми протекціонізму

Тема 3. Предмет курсу ЗЕД.

1.         Дайте визначення предмета курсу ЗЕД.

2.         Охарактеризуйте і зобразіть схематично п’ять значень ЗЕД України.

3.         Поясніть різницю (схожість) суб’єкта і об’єкта ЗЕД.

4.         Назвіть основну вимогу до суб’єктів: «Об’єднання фізичних і юридичних осіб» та «Структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності».

5.         У чому полягає суть розширеного підходу щодо визначення поняття «міжнародна організація»? На якій основі поєдну-ються рівні й суб’єкти міжнародних економічних відносин?

Тема 4. Регулювання ЗЕД в Україні.

1.         Назвіть основні цілі регулювання ЗЕД.

2.         Охарактеризуйте основні функції органів державного регу-лювання ЗЕД.

3.         Обґрунтуйте роль кожної групи державних органів регулюван-ня ЗЕД в систематизації нормативно-правових акгів України.

4.         Чим відрізняються багатосторонні і двосторонні міжнародні угоди?

5.         Назвіть причини застосування державою правових, адмініст-ративних та економічних методів регулювання ЗЕД.

6.         Якими економічними інструментами регулюється ЗЕД?

Тема 5. Зовнішня торгівля в міжнародних економічних відно-синах.

1.         Виділіть основні критерії обсягу зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД.

2.         Якими заходами обмежується зовнішня торгівля?

3.         Назвіть причини і поясніть сутність зустрічної торгівлі.

4.         У чому полягає специфіка проведення бартерних угод?

5.         Чи існує різниця між операціями з давальницькою сировиною: «Замовник - іноземний суб'єкт, виконавець - український» і «замовник - український суб'єкт, виконавець - іноземний»?

Тема 6. Організація та управління ЗЕД на рівні підприємства і регіону.

1.         Які основні функції відділів, служб, що займаються ЗЕД під-приємства?

2.         Назвіть основні напрямки маркетингових досліджень ринку для здійснення ЗЕД.

3.         Які спеціалізовані органи можуть бути в компаніях з децент-ралізованою структурою управління?

4.         Що є основою вибору організаційних форм експортно-імпортних операцій промислових компаній?

5.         Поясніть основні напрямки організації імпортних операцій в міжнародній діяльності фірми.

Тема 7. Потенційні зарубіжні партнери і міжнародні госпо-дарські контракти.

1.         Назвіть основні форми ділових контрактів.

2.         Які моменти необхідно врахувати в загальному вигляді про-грами прийому делегацій зарубіжних країн?

3.         У чому полягає психологічний клімат на комерційних пере-говорах відповідно до національних традицій, звичаїв та ме-нталітету зарубіжних партнерів?

4.         Яка структура міжнародного контракту купівлі-продажу?

5.         Назвіть найбільш типові помилки управлінських підприємців при укладанні контрактів (угод) на міжнародному комерцій-ному рівні.

Тема 8. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД в Україні.

1.         Які нормативно-правові акти ЗЕД в Україні відносяться до законодавчих актів стратегічного спрямування?

2.         Які нормативні документи мають тактичний (поточний) ха-рактер?

3.         Назвіть основні положення Генеральної угоди з Тарифів і то-ргівлі (ГАТТ).

4.         Яка основна мета світової організації торгівлі (COT)?

5.         Охарактеризуйте основні форми недержавного регулювання ЗЕД України.

Тема 9. Базові умови поставок та класифікація цін на світо-вому ринку.

1.         Назвіть основні умови поставок при морських перевезеннях вантажів.

2.         Назвіть особливості умов поставок при перевезеннях ванта-жів наземними видами транспорту.

3.         Що закладено в основу умов поставок у повітряному виді перевезення вантажів?

4.         Чи потрібні спеціальні умови для змішаних способів переве-зення вантажів?

Тема 10. Ефективність ЗЕД.

1.         Проаналізуйте основні показники ефективності ЗЕД.

2.         Які існують методи оцінки виробничо-господарської діяль-ності суб’єктів ЗЕД?

3.         Як зробити розрахунок економічної ефективності зовнішньої торгівлі?

4.         Які способи і методи можна застосувати для аналізу ефекти-вності зовнішньоекономічних операцій?