Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
23.1.11. Пункти хімізації : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

23.1.11. Пункти хімізації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

Загрузка...

Пункт хімізації господарства створюється для агрохімічного за-безпечення і обслуговування, підвищення родючості ґрунтів, за-стосування добрив і пестицидів з урахуванням охорони довкілля. Пункти хімізації господарств мають склади для зберігання твердих і рідких добрив, пестицидів, місткості для виготовлення розчинів, машини і механізми для змішування, транспортування і внесен-ня добрив, ваги, накриття для техніки, агрохімічну лабораторію,

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

побутові приміщення. На пунктах хімізації застосовують переваж-но прямоточну технологію внесення добрив, пестицидів. У них повинні бути створені умови для використання великогабаритної техніки для транспортування, розвантаження, навантаження, просіювання і змішування добрив, протруювання насіння. В умо-вах конкретного господарства достатня кількість тракторів, машин і механізмів дає змогу у кращі агротехнічні строки застосовувати добрива, пестициди при основному удобренні, припосівному, підживленні, що сприяє вирощуванню культур за новими техно-логіями з мінімальними затратами засобів хімізації. Машини і механізми для розтаровування, подрібнення і змішування добрив дозволяють для кожної культури виготовляти змішані добрива із заданими співвідношеннями і вмістом поживних речовин. Вузол для приготування розчинів дає змогу використовувати міне-ральні добрива, які через погані фізичні властивості не можна внести розкидачами добрив.

Пункт хімізації господарства виконує весь обсяг робіт, по-в’язаних з використанням добрив, пестицидів, виробництвом органічних добрив, агрохімічним дослідженням ґрунтів, оброб-кою посівного матеріалу, оцінкою якості продукції, аналізом ефек-тивності застосування засобів хімізації, впровадження нових тех-нологій вирощування культур. Досвід роботи пунктів хімізації господарств свідчить про те, що їх створення сприяє підвищен-ню оплати одиниці добрива продукцією та продуктивності праці, економічному й екологічному обґрунтуванню застосування пес-тицидів, отриманню біологічно повноцінної продукції, освоєнню сучасних технологій.

Дотримання технології зберігання і застосування засобів хімізації сприяє високій продуктивності праці, дотриманню ви-мог своєчасного застосування добрив і пестицидів, підвищенню родючості ґрунтів, збереженню довкілля. Агрохімічні лабораторії при пунктах хімізації мають виконувати прості аналізи, проводи-ти рослинну і ґрунтову діагностику. Разом з державними облас-ними проектно-технологічними центрами охорони родючості ґрунтів і якості продукції ПХ приймають участь у проведенні аг-рохімічних досліджень земель господарства, встановлюють нор-ми добрив і пестицидів для конкретного поля і культури з ураху-ванням погодних умов, стану росту і розвитку рослин та інших

23. Організація і економіка застосування добрив

факторів. Вони здійснюють контроль за дотриманням технології використання засобів хімізації, проводять вивчення ефективності елементів технології вирощування культур, вивчають можливість застосовування у конкретних умовах досягнень науки і передо-вого досвіду, дають агрохімічну, екологічну й економічну оцінку ефективності застосування засобів хімізації, нових сортів і гібридів, агротехнічних прийомів обробітку ґрунту і вирощування культур, заходів збереження і підвищення родючості ґрунтів, до-помагають фермерським та іншим господарствам проводити роботи із сертифікації сільськогосподарської продукції.

Агрохімічні лабораторії ПХ визначають якість сільськогоспо-дарської продукції, кормів у період їх заготівлі та підготовки до використання, потребу господарства у добривах, пестицидах та інших засобах хімізації. Використовуючи дані агрохімічних дос-ліджень, встановлюють інтенсивність кругообігу елементів жив-лення в землеробстві, напрямки й інтенсивність деградаційних процесів, наслідки негативних явищ локального і глобального заб-руднення важкими металами, токсичними речовинами, радіонук-лідами, розробляють нові елементи технологій збереження і підвищення родючості ґрунтів, створюють нові типи агроланд-шафтів за рахунок використання засобів хімізації, досягнень на-уки і практики, які здатні підвищити продуктивність сільськогос-подарського виробництва з метою забезпечення населення якісною продукцією, а промисловість сировиною.

Пункт хімізації є значною мірою місцем забруднення довкіл-ля. Забруднення відбувається за рахунок звітрювання добрив і пестицидів, втрат у процесі їх транспортування, змішування, обробки насіння, змиву пилу і просочування в нижні горизонти ґрунту.

В місцях роботи із засобами хімізації мають бути створені умо-ви для безпечної праці, які відповідають чинному законодавству про працю, а також інструкціям і правилам техніки безпеки, сані-тарним правилам зберігання, транспортування і застосування добрив та пестицидів. Необґрунтоване застосування засобів хімізації призводить до забруднення ними ґрунтів, води, про-дуктів сільськогосподарського виробництва. Рівень забруднення ґрунтів залежить від складу, кількості і технології застосування добрив та пестицидів, надходження їх з рослинними рештками,

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

поверхневими стоками. Нагромадження залишкових кількостей засобів хімізації у ґрунті і шляхи їх міграції залежать від багатьох факторів (властивостей добрив, пестицидів і ґрунту), а також від агротехнічних заходів.