Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
22.1. Система удобрення у сівозмінах : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

22.1. Система удобрення у сівозмінах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

магниевый скраб beletage

Полісся. Враховуючи, що ґрунти Полісся мають переважно легкий гранулометричний склад, бідні на органічну речовину, кислі, містять малу кількість рухомих поживних речовин, при скла-данні системи удобрення головну увагу треба приділяти вапну-ванню та визначенню місця внесення вапна, рівня насичення сівозміни органічними та мінеральними добривами, щоб отри-22. Система застосування добрив

мати плановий урожай високої якості з найменшими затратами праці і засобів виробництва, підвищити родючість ґрунтів і спри-яти охороні навколишнього середовища. Вапнякові матеріали рекомендують вносити під озиму пшеницю, картоплю, кукуруд-зу, багаторічні трави, перед заорюванням зеленої маси, корене-вих і пожнивних решток люпину. Щоб баланс гумусу у ґрунті був бездефіцитним, насичення сівозміни органічними добривами має становити 15–18 т/га (табл. 46).

Органічні добрива вносять через 2–3 роки. Мінеральні доб-рива рекомендують застосовувати насамперед під льон-довгу-нець, зернові культури, картоплю, кормові культури. Для змен-шення втрат азоту азотні добрива вносять навесні з урахуванням властивостей ґрунтів. На Поліссі високоефективними є рядкове удобрення і підживлення. Ефективність мікроелементів значною мірою залежить від вмісту їх рухомих форм у ґрунті, застосуван-ня вапнякових матеріалів і органічних добрив.

Орієнтовну систему удобрення культур 8-пільної сівозміни на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся наведено в табл. 46. Вап-но вносять під картоплю.

Та б л и ц я 4 6 Орієнтовна система удобрення культур у сівозміні (А. П. Лісовал, В. М. Макаренко, С. М. Кравченко)

 

N

по-ля

1 2 3    Культура        Органіч-ні доб-рива, т/га     Мінеральні добрива, кг / га

 

           

           

            під оранку      азотні під куль-тивацію        для піджив-лення

 

           

           

            N         Р2О5   К2О   

            N         Р2О5   К2О

 

            Конюшина                                                                           60        60

 

            Озима пшениця        25        -          45        45                    50                   

 

            Льон-довгунець                    -          90        90        45                              

4          Озима пшениця або жито на зе-лений корм                    40        90        90                    50                   

5          Картопля       50        -          70        120      90                              

6          Ячмінь                       -          45        45        45                              

7          Кукурудза на си-лос (1/2 поля) + кормові     буряки (1/2 поля)   50        80        80 120 120 120           120            30 30              

8          Ячмінь з підсівом трав                                 45        45        60                              

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Лісостеп. У Лісостепу залягають ґрунти з нейтральною, кис-лою і слабколужною реакцією. Тому при складанні системи удоб-рення у сівозміні вирішують питання про необхідність хімічної ме-ліорації (вапнування чи гіпсування). Вапнякові матеріали вносять під конюшину, цукрові буряки, кукурудзу, пшеницю, гіпс — під цукрові буряки, кукурудзу, у паровому полі. Бездефіцитним баланс гумусу може бути при насиченні сівозміни 13–14 т/ґа органічних добрив. У районах недостатнього зволоження ефективність міне-ральних добрив мала, особливо при використанні їх для піджив-лень. Орієнтовну систему удобрення у сівозміні на чорноземах типових, вилугованих лісостепової зони наведено в табл. 47.

Вапнякові матеріали рекомендується вносити під першу пше-ницю. Органічні добрива вносять під цукрові буряки, озиму пше-ницю, кукурудзу.

Та б л и ц я 4 7 Орієнтовна система удобрення у 10-пільній сівозміні

Лісостепу (А. П. Лісовал, В. М. Макаренко, С. М. Кравченко)

 

N

по-ля  Культура        Органічні

добрива,

т/га      Мінеральні добрива, кг / га

 

           

           

            Основне         Припо-сівне  Піджив-лення

 

           

           

            N         Р2О5   К2О    N         Р2О5   К2О    N         Р2О5   К2О

1          Пар зайнятий                        60        30        30                                                                  

2          Озима пшениця        30        30        50        50                                           30                   

3          Цукрові буряки                      150      160      170      10        15        10                              

4          Ярі  зернові  +  ко-нюшина                                                 10        10        10                              

5          Конюшина                                                                                                   30        45

6          Озима пшениця                                80        80                                           60                   

7          Цукрові буряки          40        130      150      160      10        15        10                              

8          Кукурудза на зерно   40        80        80        80                    10                                          

9          Горох                         40        40                                                                  

10        Озима пшениця                    30        80        80                                           60                   

11        Кукурудза на силос (1/2 поля) та соняшник (1/2 поля)    50        90 60   80 60   80 60               10                                          

Степ. Ефективність мінеральних, особливо органічних добрив, в умовах Степу залежить від запасу вологи в ґрунті. Застосування добрив дає можливість рослині економніше використовувати

22. Система застосування добрив

воду на формування одиниці врожаю. Бездефіцитного балансу гумусу досягають при внесенні 8–9 т/га органічних добрив на рік. Добре розкладений гній вносять у парове поле, під озиму пше-ницю, кукурудзу. Високоефективним є застосування концентро-ваних мінеральних добрив. Інтенсифікація сільськогосподарсько-го виробництва зумовила підвищення ефективності калійних добрив, незважаючи на значний вміст обмінного калію в чорно-земних і каштанових ґрунтах багатьох районів Степу. Гіпс вно-сять у парове поле або під кукурудзу.

Орієнтовну систему удобрення у 10-пільній сівозміні на чор-ноземах звичайних малогумусних наведено в табл. 48.

Таб л и ц я 4 8 Орієнтовна система удобрення у зоні Степу (А. П. Лісовал, В. М. Макаренко, С. М. Кравченко)

 

N поля            Культура        Органічні

добрива,

т/га      Мінеральні добрива, кг/га

 

           

           

            Основне         Припосівне    Піджив-лення

 

           

           

            N         Р2О5   К2О    N         Р2О5   К2О    N

1          Чорний пар   25                                                                             

2          Озима пшениця                                60        30                                           30

3          Кукурудза на зерно               90        90        90                    10                   

4          Кукурудза на силос   30                                                       10        10       

5          Озима пшениця                    30        60        40                                           60

6          Ячмінь + еспарцет                40        40        40                                          

7          Еспарцет                                                                                         

8          Озима пшениця                    30        60        40                                           60

9          Кукурудза на зерно   30        60        60        60                    10                   

10        Соняшник                  30        60        30