Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
21. СКЛАДИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДОБРИВ : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

21. СКЛАДИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДОБРИВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

Загрузка...

Основною функцією складів для засобів хімізації (добрив, пестицидів, кормових добавок тощо) є не тільки зберігання, а й комплексна механізація всіх видів робіт для розвантажування, навантажування та підготовки їх до використання.

Залежно від використання розрізняють склади прирейкові, глибинні (рис. 18–20) та склади пунктів хімізації. Прирейкові скла-ди пристосовані для зберігання аміачної селітри, твердих поже-жо- вибухонебезпечних та інших твердих добрив, пиловидних вапнякових матеріалів і фосфоритного борошна, рідкого аміаку, аміачної води, РКД, пестицидів і мають пристосування для їх розвантажування із залізничних вагонів та інших транспортних засобів. Можуть виконувати роль перевалочних баз.

У складські комплекси місткістю від 900 до 6400 т і більше входять окремі спеціальні приміщення для зберігання пожежо-

 

Рис.18. Прирейковий склад: 1 — естакада; 2 — залізнична колія; 3–12 відсіки для зберігання доб-рив; 13 — службове приміщення

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

 

Рис. 19. Склад силосного типу добрив: 1 — камерний навантажувач; 2 — приймальний бункер; 3 — залізнич-ний вагон; 4 — розвантажувальна машина; 5 — завантажувальна сис-тема; 6, 7, 8 — силоси; 9 — навантажувачі; 10 — транспортний засіб

та вибухонебезпечних добрив, склади для аміачної селітри, рідких добрив, пестицидів, навіси для використання машин і ме-ханізмів для змішування і внесення добрив, вагове господар-ство. Такі склади є виробничим центром районного формуван-ня «Сільгоспхімія», пункту хімізації району.

Гл и б и н н і с к л а д и обслуговують певну кількість господарств району. Виробничі підрозділи формувань «Сільгоспхімії» прийма-ють, зберігають добрива та інші засоби хімізації, доставляють їх у господарства. Згідно з договорами господарств підрозділи «Сільгоспхімія» вносять добрива і пестициди на їх поля.

Склади пунктів хімізації господарств повинні мати місткості, які б могли одноразово вмістити половину річної кількості доб-рив і всю кількість пестицидів. Наявність складів у господарствах для зберігання аміачної селітри, твердих і рідких добрив дає змогу не тільки використовувати добрива згідно з планом, а й

21. Склади для зберігання добрив

Рис. 20. Глибинний склад для мінеральних добрив: 1 — відсік для затарених добрив; 2 — відсіки для незатарених добрив; 3 — технологічний відсік; 4 — транспортні засоби; 5 — подрібнювач доб-рив; 6 — навантажувач добрив; 7 — змішувач добрив; 8 — агрегат для внесення добрив; 9 — відсіки для зберігання добрив; 10 — відсік для збе-рігання аміачної селітри; 11 — навантажувач; 12 — накриття для техніки

запобігти їх втратам. Тверді добрива зберігають у наземних складах, пиловидні — у силосних місткостях (рис. 19), рідкі — в резервуарах. Їх об’єми і виробничі можливості визначаються рівнем хімізації району. Добрива, які транспортують насипом, зберігають у відсіках. Висота насипу суперфосфату порошкопо-дібного, калійної солі, калію хлористого має становити 1,5–2,5 м, амонію сірчанокислого — 2,5–3 м, калію хлористого кристаліч-ного незлежуваного — 3–4 м.

Сечовину, аміачну селітру складають у мішках навхрест шта-белями у 12–15 рядів. Суперфосфат простий і подвійний, амо-фос, нітроамофоску, нітрофос зберігають у мішках, які склада-ють у штабелі у 20 рядів. Простір між добривами, які зберігають у мішках, насипом, між стінами складу, має становити 0,5–1 м.

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Прирейкові склади мають стаціонарні та мобільні засоби ме-ханізації, глибинні — тільки мобільні.

Приймають добрива згідно з документом про якість, де заз-начені назва добрив та підприємство-виготовлювач, технічні ви-моги нормативно-технічної документації (НТД), відомості про властивості (пожежо- та вибухонебезпечність, токсичність, тощо), номер партії, маса, номер залізничного вагона чи іншого транс-портного засобу, дата виробництва, підпис і штамп служби тех-нічного контролю.

Прогресивною технологією транспортування і зберігання твердих мінеральних добрив є контейнерна з використанням м’яких спеціалізованих контейнерів. Застосування контейнерів багаторазового використання (МК), разового (МКР) та оборот-них (МКО) дає змогу зменшити витрати на добрива порівняно із витратами на добрива, які затарюють у поліетиленові мішки ма-сою 50 к г.

Транспортування добрив у пакетах дає змогу підвищити про-дуктивність праці у 2–3 рази, скоротити простої транспорту, по-ліпшити умови праці, запобігти втратам добрив.

Використання механізмів для змішування добрив дає мож-ливість виготовляти змішані добрива, склад і співвідношення елементів живлення у яких відповідає рівню забезпечення рос-лин поживними речовинами з ґрунту і добрив біологічним особ-ливостям культури, величині та якості запланованого врожаю.