Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
19.4. Компости : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

19.4. Компости


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

Загрузка...

Компостування — біотермічний процес мінералізації та гумі-фікації органічної речовини, який відбувається в аеробних умо-вах під впливом життєдіяльності мікроорганізмів.

Компостування торфу з гноєм, торфу з гноївкою, сечею, пта-шиним дослідом, відходами тваринницьких комплексів і рослин-ництва дає можливість збільшити виробництво органічних добрив та кількість доступних елементів живлення, що в них знаходять-ся, включити в кругообіг додаткову кількість поживних речовин, зменшити забруднення ґрунту й навколишнього середовища, спростити технологію застосування рідкого гною.

У процесі компостування торфу з гноєм як основної маси ком-постів нагромаджується значна кількість доступних елементів живлення торфу, підвищується біологічна активність компосту. Процес компостування відбувається за оптимальних умов тем-ператури, зволоження й аерації. При температурі 60–70°С гине значна кількість насіння бур’янів, збудників хвороб, шкідливих речовин. Таких умов у процесі компостування досягають при пух-кому укладанні компостної маси, періодичному додатковому зво-ложенні її за рахунок добавляння сечі, гноївки, стоків тваринниць-ких комплексів. При зволоженні понад 75% життєдіяльність мікроорганізмів в компостній масі знижується, температура — не вище ніж 55°С.

Для зменшення втрат поживних речовин у нижню частину компосту закладають шар торфу або соломи. Поверхню компос-ту обов’язково вкривають торфом, соломою або ґрунтом. Компо-стування влітку триває 3–4 міс., взимку — 4–6 міс. Виготовляють

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

торфогнойові, торфосечові, торфофекальні та інші компости. Тор-фогнойові. компости готують при співвідношенні гною і торфу 1 : 1 або 1 : 1,5. Збільшення кількості торфу подовжує тривалість ком-постування, зумовлює зниження його якості й ефективності.

Для виготовлення компостів використовують пошаровий, осередковий і площадковий способи.

Пошаровий спосіб. Цей спосіб виготовлення компостів за-стосовують протягом року. На дно гноєсховища (бурту) кладуть 40–50-сантиметровий шар торфу. Далі гній і торф кладуть поша-рово (20–30 см).

Після заповнення гноєсховища поверхню компосту вкрива-ють торфом. Періодично компостну масу зволожують гноївкою, сечею. При закладанні компосту у бурти пошарово кладуть торф і гній (20–30 см). Ширина бурту — 4–6, висота — 4–3 м. Довжи-на довільна. Загальна маса бурту-не менш як 300 т. Після фор-мування бурту його поверхню вкривають торфом. Щоб вміст во-логи у бурті був не менш як 60%, компост зволожують гноївкою, сечею. Щомісяця масу бурту перемішують. Через 3–4 міс. ком-постування утворюється високоефективний компост. Готовий високоякісний компост має однорідну темного кольору розсип-часту масу з вологістю не більш як 75% і близьку до нейтральної реакцію, містить всі необхідні елементи живлення в доступній формі (табл. 39).

Та б л и ц я 3 9

Склад різних видів компостів (В. А. Васильєв та ін.)

 

Показники     Торфо-гноєвий         Торфо-сечовий         Торфофе-кальний     Торфопо-слідний

рН       4,8-6,2            5,0-7,9            4,8-6,2            5,5-7,0

Вологість, %  60-75  65-80  65-75  60-70

Зола, %           5-50    5-30    5-50    5-20

Загальний азот, %     2-3,5   2,0-4,2            2,0-3,2            0,6-1,0

NO3 + NH3, мг/ 100 г аб-солютно сухого торфу  60-500            120-700          40-450            —

Легкорозчинний фос-фор, мг / 100 г          200-400          150-400          80-450            —

Загальний калій, %   0,6-1,2            1,5-3,0            0,6-1,5            0,6-1,0

Розчинні гумінові ре-човини, %     1-2      1-4      1-2      —

19. Органічні добрива

Осередковий спосіб. При осередковому способі виготовлен-ня компостів на шар торфу (подушку) завтовшки 30–50 см кла-дуть, окремими купами гній. Проміжки заповнюють торфом. Потім масу перемішують бульдозерами і формують бурт завширшки 5– 6 та заввишки 2–2,5 м. Через 1 міс. після закладання компосту його перемішують, поверхню вкривають торфом і соломою. Маса компосту — не менш як 300 т. Компостування триває 3–4 міс.

На вигульних площадках, літніх таборах торф розстилаюсь шаром 20–30 см. Через деякий час масу буртують і отримують, торфогнойовий компост. Для збільшення поживної цінності ком-постів і зниження втрат азоту до кислого торфу добавляють 1,5– 2% фосфоритного борошна. Часто такі компости називають тор-фо-гноєфосфоритними.

Широко застосовують виготовлення компостів на спеціаль-них бетонованих площадках. На подушку з торфу (20–30 см) кладуть шар (20–30 см) підстилкового або безпідстилкового гною, потім поверхню дискують дисковою бороною і згортають бульдозером у штабель завширшки 4–6 м. Висота. компостної маси досягає 3–4 м.

Для підвищення якості компосту пошарово вносять сечу, 1,5– 2% фосфоритного борошна, 0,5–1 калійної солі, 1–2% вапняко-вих матеріалів залежно від складу компонентів. Через 1–1,5 міс. масу перемішують, щоб посилити процеси компостування та утворення однорідного добрива.

Торфосечові (гноївкові) компости готують аналогічно торфо-гнойовим. У 40–50-сантиметровому шарі торфу роблять заглиб-лення, куди вливають сечу або гноївку. На 1 т торфу використо-вують 1–3 т сечі або гноївки. Після вбирання сечі (гноївки) кладуть новий шар торфу і заливають у заглиблення сечу (гної-вку). Масу буртують. Компостування триває 1–1,5 міс.

Аналогічно готують торфофекальні компости. На 1 т торфу використовують 1–2 т фекальних мас.

Застосовують компости восени під зяблеву оранку. Ефек-тивність прямої дії компостів рівнозначна дії підстилкового гною.

Застосовуючи метанове бродіння для розкладання органіч-них добрив, можна отримати добре розкладене добриво, у яко-му внаслідок біологічних процесів знешкоджено насіння бур’янів та збудників деяких хвороб. Крім того, в процесі метанового

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

бродіння виділяється значна кількість газу, який можна викори-стовувати для побутових потреб.

Сучасні технології за рахунок інтенсивного біологічного окис-лення дають можливість відходам тваринницьких ферм надава-ти однорідного рідинного стану і вносити його в ґрунт.

Застосування вермикультури дає можливість отримувати з відходів рослинництва та органічних добрив вермикомпост, який містить 40–45% органічної речовини, 0,9–3,5% загального азо-ту, 0,8–2,2% Р2О5, 0,8–2,1% К2О та інші елементи.

Штучний гній. Для його виготовлення використовують под-рібнену солому, стоки тваринницьких комплексів,покидьки рос-лин. Подрібнену солому, різні рослинні залишки розстелюють рівним шаром товщиною 30–35 см на ширину 3–3,5 м. Шар ущільнюють, змочують водою. Укладають солому пошарово до висоти 2,5 м. Температура у бурті піднімається до 25–30 градусів. Після цього бурт поливають водою, рідким гноєм, стоками тва-ринницьких комплексів. За 3–4 міс штучний гній готовий.