Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
15.2. Агрохімічні властивості ґрунтів : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

15.2. Агрохімічні властивості ґрунтів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

Загрузка...

Полісся. Найменшим вмістом загального азоту характери-зуються дерново-підзолисті піщані ґрунти (0,05–0,2%), найбіль-шим — сірі опідзолені (0,2–0,35%). Вміст загального фосфору відповідно становить 0,05–0,06% Р2О5, калію — 1,2–1,5% К2О.

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Дерново-підзолисті і сірі опідзолені ґрунти містять малий запас доступних поживних речовин, особливо азоту (табл. 14).

Крім того ґрунти Полісся дуже відрізняються за вмістом в них мікроелементів.

Та б л и ц я 14 Запаси поживних речовин в орному шарі ґрунтів, т/га

(за Б. С. Носко)

 

Ґрунт  N         Р2О5   К2О

Дерново-підзолисті  2,4       1,3       24

Сірі опідзолені           3,0       2,7       40

Темно-сірі опідзолені           4,5       3,9       50

Чорноземи звичайні типові опідзолені      8,7 5,4 4,8       5,4 3,9 4,2       57 50 50

Лісостеп. Ґрунти Лісостепу порівняно з ґрунтами Полісся характеризуються вищою родючістю. Систематичне застосуван-ня добрив дає можливість збільшити вміст загального вуглецю, азоту, фосфору і калію (табл. 15, 16).

Та б л и ц я 15 Вплив добрив на вміст загального вуглецю,азоту, фосфору і калію, %

 

Варіант досліду         С         N         Р2О5   К2О

Контроль       2,67     0,23     0,18     1,90

Гній – фон      2,70     0,24     0,19     2,20

Гній + NPK    2,82     0,27     0,19     2,25

Таб л и ця 16 Вміст легкогідролізованого азоту у чорноземі типовому,

мг/кг ґрунту

 

Варіант досліду         Період вегетації

 

            Вихід у трубку           Цвітіння         Повна стиглість

Контроль       46,9     46,4     46,0

NB0PB0KB0  58,9     59,1     55,0

60 т/га гною   45,7     49,8     50,1

15. Агрохімічні властивості ґрунтів

Рівень забезпечення рослин поживними речовинами визна-чається не запасами загальної кількості поживних речовин, а вмістом доступних поживних речовин. Вміст засвоюваних пожив-них речовин азоту (амонійного нітратного, легкогідролізовано-го) залежить не тільки від типу ґрунту, його окультурення, а і від періоду вегетації, застосування добрив (табл.17). Вміст загаль-них, рухомих сполук фосфору змінюється залежно від застосу-вання добрив та сівозміни (табл. 18).

Та б л и ц я 17 Вміст загального азоту у чорноземах типових, %

 

Варіант досліду         Попередник

 

            Чистий пар    Багаторічні трави      Горох

Контроль       0,220   0,224   0,225

NPK    0,227   0,226   0,222

Гній    0,238   0,245   0,236

Таб ли ц я 18 Вміст загального фосфору у чорноземі типовому, %, Р2О5

 

Варіант досліду         Попередник

 

            Чистий пар    Багаторічні трави      Горох

Контроль       0,129   0,139   0,138

NPK    0,142   0,152   0,168

Гній    0,159   0,150   0,158

Таб ли ц я 19 Вплив добрив на вміст обмінного калію у лучно-чорнозем-ному карбонатному ґрунті, мг К2О на 1кг

 

Варіант досліду         Озима пшениця        Цукрові буряки          Кукурудза

 

            Весна  Літо     Осінь  Весна  Літо     Осінь  Весна  Літо     Осінь

Гній – фон      102      93        91        156      147      102      107      96        76

Фон + РК       107      113      100      179      149      139      155      168      124

Фон + NPK    139      110      135      161      176      158      154      178      13

NPK    109      115      118      121      132      106      122      147      85

Вміст загального калію в ґрунтах становить 1,8–2,5% К2О. При вивченні умов живлення рослин визначають вміст у ґрунті

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

обмінного калію, кількість якого протягом вегетації значно змінюється (табл. 19).

Степ. Родючість ґрунтів степової зони висока. Вміст загаль-ного азоту в чорноземних ґрунтах становить 0,16–0,24% N, фос-фору — 0,13–0,15 Р2О5, калію — до 3% К2О. Вміст, мінеральних сполук азоту, доступних сполук фосфору і калію, мікроелементів у сівозміні змінюється залежно від сівозміни, насичення її про-сапними культурами, добривами. Найменша кількість поживних речовин міститься в еродованих ґрунтах.

За результатами агрохімічних досліджень вмісту головних елементів живлення ґрунти господарств України на агрохімічних картограмах поділяють на шість груп (табл. 20–24).

Та б л и ц я 2 0 Групування ґрунтів за вмістом гідролізованого азоту, мг/кг

 

Група ґрунтів Вміст легкогідро-лізованого N        Метод визначення

 

           

            Тюрина і Конової     Корнфілда

I           Дуже низький           < 30     < 100

II         Низький         31-40  101-150

III        Середній        41-50  150-200

IV        Підвищений   51-71  > 200

V         Високий         71-100            -

VI        Дуже високий           > 100   -

Та б л и ц я 2 1 Групування ґрунтів за вмістом рухомих сполук фосфору, мг Р2О5 на 1 кг ґрунту

 

Група ґрунтів Вміст фосфору           Метод визначення

 

           

            Кірсанов        Чирікова         Мачигіна

I           Дуже низький           < 25     < 20     < 10

II         Низький         26-50  21-50  11-15

III        Середній        51-100            51-100            16-30

IV        Підвищений   101-150          101-150          31-45

V         Високий         151-250          151-200          46-60

VI        Дуже високий           > 200   > 200   > 200

15. Агрохімічні властивості ґрунтів

Таб л и ц я 2 2 Групування ґрунтів за вмістом рухомих форм калію, мг К2О на 1 кг

 

Група ґрунтів Вміст калію    Метод Метод визначення

 

           

            Маслової        Мачигіна        Кірсанова       Чирікова

I           Дуже низький           < 50     < 50     < 40     < 20

II         Низький         51-100            51-100            40-80  21-40

III        Середній        101-150          101-200          121-170          81-120

IV        Підвище-ний 151-200          201-300          121-170          81-120

V         Високий         201-300          301-400          171-250          121-180

VI        Дуже високий           > 300   > 400   > 250   > 180

Таб л и ц я 2 3 Оптимальні параметри чорнозему типового (за Б. С. Носко, Г. Я. Чесняком)

 

Культура        Урожай-ність, ц/га    Запас азо-ту у шарі 1 м, кг    Вміст, мг/кг ґрунту

 

           

           

            Р2О5   К2О

Зернові колосові       35-40  240-260          120-140          140-180

Кукурудза (зерно)     45-50  270-280          130-150          160-200

Цукрові буряки          400-500          280-300          150-180          240-260

Досягнення оптимального рівня вмісту рухомих сполук азо-ту, фосфору і калію дає змогу на 60–120% підвищити урожай-ність (табл. 24).

Таб л и ц я 2 4 Вплив азотних добрив на врожайність (ц/га) і якість зерна озимої пшениці (за В. П. Толстоусовим)

 

Варіант досліду         Слабкоокультурений ґрунт Сильноокультурений ґрунт

 

            урожай-ність вміст білка, %            урожай-ність вміст білка, %

Без добрив     12,9     10,6     24,3     12,1

NfjoPssKfio     13,8     11,5     34,5     12,8

' *120 M 10^120        18,4     12,1     40,8     13,1

'^180^165^180           21,9     12,8     44,5     13,7

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії