Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.4. Рослинна діагностика : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

14.4. Рослинна діагностика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

магниевый скраб beletage

Для контролю за ростом, розвитком і формуванням урожаю використовують різні методи діагностики. Найпоширеніша ґрун-това і рослинна діагностики. Ґрунтова діагностика дає змогу визначати запаси доступного і мінерального азоту (сума азоту амонію та азоту нітратів) у ґрунті, вміст рухомих сполук фосфо-ру, калію та інших елементів. За даними аналізів ґрунтової діаг-ностики встановлюють забезпечення рослин поживними речо-винами (див. табл. 20–22).

Рослинна діагностика поділяється на візуальну й хімічну. Візу-альна діагностика дає можливість оцінити стан посівів і приблиз-14. Склад і живлення рослин

но встановити нестачу деяких елементів живлення у рослинах. Хімічна діагностика за об’єктами досліджень поділяється на тка-нинну і листкову. Тканинна діагностика дає змогу визначити вміст нітратного азоту, мінеральних сполук фосфору і калію у соку рослин або їх тканинах. Визначення цих елементів проводиться у польових умовах за допомогою експрес-лабораторій («Діагно-стика», «Тканинна діагностика» та ін.).

Останнім часом почали для діагностики азотного живлення почали використовувати «N тест», який на основі вмісту хлоро-філу дає можливість встановлювати вміст азоту і визначати дози азотних добрив для підживлень. Достовірніші результати отри-мують при визначенні вмісту азоту, фосфору, калію та інших еле-ментів хімічними методами у листках рослин.

Результати рослинної діагностики використовують при виз-наченні потреби рослин в удобренні, коригуванні рекомендова-них норм і доз добрив. Коригування рекомендованої норми доб-рив (Нд) проводять за формулою

Нд = Р • Вопт / Вфакт,

де Р — рекомендована норма добрива, кг/га;

Вопт — оптимальний вміст елемента живлення у рослині, %;

Вфакт — фактичний вміст елемента живлення, %.

Застосування діагностики в умовах закритого ґрунту дає мож-ливість поряд з застосуванням комп’ютерної техніки управляти вирощуванням урожаю певної якості. Впровадження фітомоніто-рингу у закритому ґрунті дає можливість контролювати склад субстратів, поживних розчинів, якість продукції. Так зване точне землеробство не можливе без застосування діагностики.

У період вегетації рослини засвоюють різну кількість пожив-них речовин, що часто приводить до зміни співвідношення і вмісту їх у листках та інших органах і вимагає коригування умов живлення. Наприклад, якщо вміст азоту значно перевищує опти-мальний його вміст, а фосфору міститься оптимальна або мен-ша кількість, то дозу елемента (Д) уточнюють за співвідношен-ням цих елементів у рослинах за формулою

Нд = P (Boпт / Вфакт),

де Р — рекомендована норма добрива, кг/га;

Вопт — оптимальний вміст елемента живлення у рослині, %;

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Вфакт — фактичний вміст елемента живлення, %.

У період вегетації рослини зі зміною співвідношення і вмісту поживних речовину листках проводять коригування умов живлен-ня. Наприклад, якщо вміст азоту значно перевищує оптималь-ний його вміст, а фосфору міститься оптимальна або менша кількість, то дозу елемента (Д) уточнюють за співвідношенням цих елементів у рослинах за формулою

P    N

Д =P   опт       факт , Pфакт Nопт

де Р — рекомендована доза елемента, кг/га;

Ропт, Рфакт — відповідно оптимальний і фактичний вміст фос-фору, %;

Nфакт, Nопт — відповідно фактичний і оптимальний вміст азоту, %.

Інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур вимагають одночасного проведення ґрунтової і рослин-ної діагностик. Використання результатів ґрунтової і рослинної діагностик дає змогу приймати більш обґрунтовані рішення про встановлення норм і доз, способів і строків використання доб-рив з метою впливу на врожай і його якість.

Використовуючи метод інфрачервоної спектроскопії (ІЧС), можна визначати вміст головних елементів живлення у рослинах у кілька разів швидше, ніж хімічними методами. Застосування ІЧС з ЕОМ дає можливість не тільки визначати, а й давати рекомен-дації щодо застосування добрив, що дуже важливо для агро-хімічного забезпечення інтенсивних технологій вирощування ози-мої пшениці з метою одержання зерна з вмістом білка понад 14%.

Обґрунтоване застосування органічних добрив, макро- і мікро-елементів на фоні хімічної меліорації сприяє підвищенню пожив-ної цінності зерна пшениці завдяки більшому вмісту білка; у буль-бах картоплі — крохмалю, білка, вітаміну С; у цукрових буряках і винограді — цукрів; у овочевих і плодово-ягідних культурах — вітамінів та інших біологічно цінних сполук. Незбалансоване зас-тосування добрив, внесення добрив із значним вмістом хлору призводить до зниження якості продукції за рахунок меншого вмісту крохмалю, цукрів. Особливо шкідливим є підвищений вміст важких металів у рослинній продукції (кадмію та інших елементів).

14. Склад і живлення рослин