13.2. Застосування матеріалів бонітування ґрунтів і якісної оцінки земель у сільськогосподарському виробництві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

Загрузка...

Бонітування ґрунтів та якісна оцінка земель у системі земель-ного кадастру є науковою основою раціонального і високоефек-тивного використання земельних ресурсів країни, підвищення родючості ґрунтів та врожайності сільськогосподарських культур. Показники бонітування ґрунтів і якісної оцінки земель забезпечу-ють планові органи та сільськогосподарські підприємства необ-хідними даними про землю як основний засіб виробництва в сільському господарстві. Ці дані потрібні для науково обґрунтова-ного вирішення питань плати за землю, планування, організації, розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва, оцінки результатів виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств, удосконалення системи господарсько-договірних відношень, державних і ринкових цін на сільськогосподарські продукти, матеріально-технічне постачання, оподаткування, кре-дитування тощо.

Бонітування ґрунтів, що ґрунтується на врахуванні факторів життя рослин, є природно-науковою основою для прогнозуван-ня (планування) врожаїв сільськогосподарських культур і розра-хунку ефективності використання земельних, агрохімічних і ме-теорологічних ресурсів на рівні області, району, господарства, бригади, поля. Так, середньозважений бал бонітету земель вико-ристовують при розрахунку розподілу фондів мінеральних добрив.

При плануванні врожайності обов’язково потрібно мати дані про бонітет земель. Визначення рівня використання виробничих ресурсів господарства неможливе без використання такого по-казника, як ресурсний (плановий) урожай. При його визначенні використовують бонітет землі в балах. Бал бонітету земель кон-кретної земельної ділянки, на якій вирощуватиметься та чи інша сільськогосподарська культура, беруть за даними картограми якості земель господарства.

Матеріали бонітування ґрунтів та якісної оцінки земель є на-уковою основою для вдосконалення організації території та об-ґрунтування проектів внутрішньогосподарського землеустрою сільськогосподарських підприємств.

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Певне значення мають показники бонітету ґрунтів при тех-нічному нормуванні польових механізованих робіт і диференці-ації в господарствах змінного виробітку агрегатів, для правиль-ного підбору системи машин і знарядь з урахуванням якості ґрунтів, при плануванні економічних показників.

Важливе значення має бонітування ґрунтів і для охорони ґрунтового покриву від ерозії, заболочування, вторинного засо-лення, руйнування і забруднення внаслідок розвитку промисло-вості і транспорту, Контроль за використанням і станом землі повинен також ґрунтуватись на суворому обліку її якості та кількості, тобто на основі матеріалів земельно-оціночних робіт.

Отже, облік та оцінка якості землі є важливими і необхідни-ми умовами її раціонального та високоефективного використан-ня, засобом подальшого підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.