Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольні запитання : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

магниевый скраб beletage

1.         Завдання обробітку ґрунту.

2.         Технологічні процеси механічного обробітку ґрунту.

3.         Заходи і способи обробітку ґрунту. Способи основного обробітку ґрунту.

4.         Заходи поверхневого обробітку ґрунту. Оцінка якості обробітку ґрунту.

5.         Мінімалізація обробітку ґрунту. Поняття про систему обробітку ґрунту.

6.         Система зяблевого обробітку ґрунту.

7.         Система передпосівного обробітку ґрунту під ярі культури.

8.         Система обробітку ґрунту під озимі культури.

9.         Система післяпосівного обробітку ґрунту, її завдання та значення.

 

10.       Обробіток ґрунту в умовах водної та вітрової ерозії.

11.       Система обробітку ґрунту в польових сівозмінах у різних ґрун-тово-кліматичння зонах України.

 

GO СЛ

 

Таблиця 74 Систєма обробітку ґрунту у 8-пільній польовій сівозміні на дєрново-підзолистих

сєрєдньосуглинкових ґрунтах Полісся

 

 

Номер поля    Культура        Обробіток ґрунту

 

           

            основний       передпосівний          післяпосівний

1          Люпин на силос       Дискування  після  кукуру-дзи.   Оранка   на   глибину 20-22 см            Ранньовесняне боронування зябу Культивація на глибину 4-5 см з боронуванням   та   прикочуванням кільчасто-шпоровими котками      

2          Озима пшениця        Оранка слідом за збиран-ням попередника на гли-бину 18-20 см з коткуван-ням і боронуванням в од-ному агрегаті   Культивація з боронуванням у міру появи бур'янів.  Передпосівна ку-льтивація на глибину 5-7 см з бо-ронуванням. За відсутності бур'янів на неущільнених ґрунтах роблять передпосівне боронування  в  1-2 сліди важкими або середніми зу-бовими боронами         У посушливі роки одне післяпосівне коткування

3          Картопля       Лущення стерні на глиби-ну 6-8 см. Оранка на гли-бину 23-25 см або на гли-бинуорного шару    Ранньовесняне боронування зябу. Культивація на глибину 12-14 см з боронуванням          До появи та після з'явлення сходів 2-3 боронування зубовими або сітчастими боро-нами; 1-2 міжрядних розпушувань, підгор-тання картоплі

4          Ячміньз під-

сівом коню-

шини  Оранка на глибину 18-20 CM. Ha чистих від бур'янів полях дискування на гли-бину8-10см            Ранньовесняне боронування зябу. Передпосівна культивація на гли-бину 4-5 см з боронуванням

Продовження табл. 74    ^

 

Номер поля    Культура        Обробіток ґрунту

 

           

            основний       передпосівний          післяпосівний

5          Конюшинана одни укіс                               Весняне боронування важкими боронами у 1-2сліди

6          Озима пшениця        Дискування після збиран-ня   конюшини.   Культурна оранка на глибину 23-25 см в агрегаті з коткуван-ням/одне боронування        Культивація з боронуванням у міру появи бур'янів. Передпосівна куль-тивація з боронуванням на глибину 5-7 см. За відсутності бур'янів на неущільнених ґрунтах замість пе-редпосівної культивації боронуван-ня важкими боронами у 1 -2 сліди   У посушливі роки піс-ляпосівне коткування

7          Льон-дов-гунець      Лущення стерні на глиби-ну 5-6 см. Зяблева оранка на глибину 20-22 см з бо-ронуванням   Ранньовесняне боронування зябу. Культивація культиватором КҐІС-4 на глибину 4-5 см, обробіток ком-бінованим агрегатом РВК-3,6 або культиватором УСМК-5.4Д. Пе-редпосівне коткування            Досходове боронування райборінками або кот-кування кільчасто-шпо-ровими котками при появі ґрунтової кірки

8          Кукурудза на силос   Лущення на глибину 6-8 см слідом за збиранням попе-редника.   Зяблева   оранка на глибину 23-25 см Ранньовесняне боронування зябу. Ранньовесняна культивація на глибину 10-12 см з боронуванням. Передпосівна культивація з боро-нуванням на глибину 6-8 см          Два-три досходових та післясходових борону-вання посівів, два-три міжрядних обробітки. При застосуванні гербі-цидів досходові боро-нування не проводять, кількість міжрядних ро-зпушень зменшують

GO СЛ

Таблиця 75 Систєма обробітку ґрунту в 10-пільній польовій сівозміні правобєрєжної частини

Лісостепу України

 

Номер поля    Культура        Обробіток ґрунту

 

           

            основний       передпосівний          післяпосівний

1          Багаторічні трави на один укіс                               Перед замерзанням ґрунту проводять щілювання на глибину 50-60 см (у блюд-цях). Боронування багато-річнихтравнавесні

2          Озима пшениця        Дискування у двох напря-мах  на  глибину  6-8  см. Оранка на глибину 23-25 см в агрегаті з боронами і котками. У посушливих умо-вах оранку замінюють дис-ковими чи плоскорізними знаряддями    Культивація або боронування в міру появи бур'янів. Передпосівна культивація на глибину загортання насіння в агрегаті з боронами, кот-кування (в разі потреби)          Боронування озимини се-редніми чи важкими боро-нами навесні з настанням фізичної спілості ґрунту

3          Цукрові буряки          Дискування у двох напря-мах  на  глибину  6-8  см. Лемішне лущення на гли-бину 12-14 см в агрегаті з котками і боронами. Рання зяблева оранка на глибину 28-30 см          Ранньовесняне розпушування та ви-рівнювання зябу зубовими шлейф-боронами. Передпосівний обробіток на глибинузагортання насіння. Між-рядний обробіток на глибину 2-3 см культиваторами. Розпушування мі-жрядь після формування густоти насадженьнаглибину 10-12см,при наступних рихленнях зменшують глибину на 2-4 см. Рихлять міжряддя долотоподібними лапами на глибину 12-14см  Коткування в агрегаті з райборінками. Досходове боронування посіву рай-борінками

Продовження табл. 75    ^

 

Номер поля    Культура        Обробіток ґрунту

 

           

            основний       передпосівний          післяпосівний

4          Кукурудза насилос    Оранка або плоскорізний обробіток на глибину 25-27 см          Весняне боронування зябу. Куль-тивація на глибину 8-10 см в агре-гаті з боронами. Коткування з рай-борінками (в разі потреби). Пе-редпосівна культивація в агрегаті з боронами. Коткування посіву кіль-часто-шпоровими котками.         Боронування 2-3 досхо-дових і 1-2 післясходових. Розпушування міжрядь на глибину 8-10, 6-8 і 5-6 см

5          Озима пше-ниця, озиме жито. Пож-нивні посіви           Три-чотнриразове   диску-вання на глибину 8-10 см. Коткування  з   боронуван-ням. Мілкий обробіток (8-12 см) дисковими, леміш-ними   або   плоскорізними знаряддями   в  агрегаті  з боронами і котками  Передпосівна культивація в агре-гаті з боронами на глибину загор-тання насіння           Післяпосівне коткування, весняне кореневе піджив-лення та боронування

6          Кукурудза

назерно,

гречка Обробіток такий самий, як і для  сівби  кукурудзи  на силос. Під гречку напівпа-ровий    обробіток   ґрунту, лущення   слідом   за   зби-ранням попередника. Ран-ня оранка на глибину 20-22 см в агрегаті з борона-ми, при ущільненні ґрунту та появі бур'янів культива-ція та боронування зябу в міру потреби            Ранньовесняне боронування зябу. Передпосівна культивація на гли-бину 4-5 см з боронуванням При широкорядному посіві 2-3 міжрядних обробітки

$          Продовження табл. 75

оо       

Номер поля    Культура        Обробіток ґрунту

 

           

            основний       передпосівний          післяпосівний

7          Горох  Дискування на глибину 6-8 см,  оранка на глибину 20-22 см    Весняне боронування зябу в 2 слі-ди. Передпосівна культивація на глибину 6-8 см в агрегаті з боро-нами   Досходове та післясходо-ве боронування у фазі 3-4 листківлегкими боронами

8          Озима пшениця        Обробітоктакий самий, якдля сівби озимої пшениці після кукурудзи на силос

9          Цукрові буряки          Обробітоктакий самий, які вполі № 3

10        Ячміньз

підсівом

багаторіч-

нихтрав          Зяблева оранка на глиби-ну 20-22 см        Весняне боронування в 2 сліди. Передпосівна культивація на гли-бину 5-7 см в агрегаті з боронами   

Таблиця 76 Систєма обробітку ґрунту в 10-пільній сівозміні для півдєнно-східних областєй

степовоїзони

 

 

 

 

Номер поля    Культура        Обробіток ґрунту

 

           

            основний       передпосівний          післяпосівний

1          Чорний пар   Плоскорізний — розпушування ґрунту на глибину 28-30 см, під час внесення гною — глибока оранка          Ранньовесняне      боронування зябу боронами БІГ-3, різногли-бинні культивації від 12-14 до 6-8 см  

2          Озима пшениця                    Передпосівна культивація на глибину 6-8 см       Боронування важкими боронами в 1-2 сліди

3          Кукурудза назерно    Лущення дисковими лущильни-ками на глибину 6-8 см, повто-рне лущення на глибину 12-14 см,оранка на глибину 25-27 см    Боронування зябу, культивація на глибину 10-12 см, передпо-сівна культивація на глибину 8-10 см в агрегаті з боронами  Досходове та післясхо-

дове боронування, 1-3

міжрядні обробітки на

глибину 6-8 і 5-6 см

4          Ячмінь            Лущення  на  глибину 6-8  см, культивація  на глибину 10-12 см     культиватором     КПП-2,2, розпушування на глибину 20-22 см      Боронування зябу, культивація на глибину 6-8 см в агрегаті з боронами       Коткування посіву

5          Кукурудза насилос    Лущення на глибину 6-8 см бо-ронами   БІГ-3,   культивація   на глибину 10-12 см культивато-ром   КПП-2,2,   глибоке  розпу-шування на глибину 25-27 см культиватором КПГ-250            Боронування зябу, культивація на глибину 10-12 см, передпо-сівна культивація на глибину 8-10 см в агрегаті з боронами  Досходове та післясхо-

дове боронування, 1-3

міжрядні обробітки

6          Озима пшениця        Культивація на глибину 10-12 см   культиватором   КПЕ-3,8   в агрегаті з БІГ-3 або комбінова-ними агрегатами АДП-2,5 Боронування зябу, культивація на глибину 10-12 см, передпо-сівна культивація на глибину 8-10 см в агрегаті з боронами    Досходове і післясходо-ве боронування

£          Продовження табл. 76

о

Номер поля    Культура        Обробіток ґрунту

 

           

            основний       передпосівний          післяпосівний

7          Кукурудза назелений корм з під-сівом бага-

торічних трав            Лущення дисковими лущильни-ками на глибину 6-8 см, вне-сення органічнихдобрив, оран-ка на глибину 25-27 см          Боронування зябу, культивація на глибину 10-12 см, передпо-сівна культивація на глибину 8-10 см в агрегаті з боронами    Досходове та післясхо-дове боронування

8          1/2 поля

одно-та1/2

поля бага-

торічних

трав    Плоскорізний  — лущення  бо-ронами БІГ-3, розпушування на глибину 20-22 см    Боронування зябу, культивація на глибину 6-8 см в агрегаті з боронами      Коткування

9          Озима пшениця        Лущення стерні дисковими лу-щильниками на глибину 6-8 см, після  багаторічних трав мілка оранка на глибину 15-16 см, після однорічних трав культи-вація на глибину 10-12 см            Боронування, передпосівна культивація на глибину 6-8 см в агрегаті з боронами     Боронування навесні

10        Соняшник      Лущення стерні, культивація на глибину  10-12 см  культивато-ром КПП-2,2, розпушування на глибину25-27 см            Боронування зябу, культивація на глибину 10-12 см. Передпо-сівна культивація на глибину 6-8 см в агрегаті з боронами      Досходове та післясходо-

веборонування, 1-3 між-

рядні обробітки на глиби-

ну8-10, 6-8, 5-6см