Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
24.1. Світло : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

24.1. Світло


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

магниевый скраб beletage

Світло має велике значення у житті рослин. Під його впливом у рослинах і відбувається фотосинтез, у процесі якого утворю-ються органічні речовини. Водночас у повітря рослини виділя-ють кисень, необхідний для дихання всіх організмів.

Світло значно впливає на процеси росту та розвитку рослин. При недостатньому освітленні порушується нормальний ріст більшості рослин — формуються видовжені, тонкі і слабкі стеб-ла. Недостатня інтенсивність світла позначається на якості вро-жаю — знижується вміст білка в зернових, цукру в цукрових бу-ряках, крохмалю в картоплі, жиру в насінні соняшнику тощо.

Фотосинтезу належить провідна роль в утворенні органічної речовини рослин. Завдяки цьому процесу утворюється 95% маси сухих речовин рослини. Тому керування фотосинтезом посіву-один з найефективніших шляхів управлінням продуктивністю рослин.

24. Умови життя сільськогосподарських рослин і способи їх регулювання в землеробстві

До найважливіших факторів, що визначають рівень продук-тивності посівів сільськогосподарських культур, належать: енер-гія сонячного світла, яка забезпечує проходження фотосинтезу; забезпечення посівів вуглекислим газом; рівень мінерального живлення, умови водопостачання та тепловий режим.

Основне завдання землеробства — використання енергії со-нячної радіації з найбільшим коефіцієнтом корисної дії.

Променева енергія сонця у більшості випадків впливає на особливості процесів росту, форму і розміщення листків у рос-лин та ін. Вона бере участь не тільки у формуванні органічної речовини, але і у її перетворенні й відкладанні, впливає побічно та безпосередньо на процеси загартування рослин і на посу-хостійкість. Світло також впливає і на формування органів рослин.

У похмуру погоду або в загущених осінніх сходах у злаків ко-нус наростання основного стебла та пагонів завжди виноситься (піднімається) ближче до поверхні ґрунту, їх ріст за умов недостат-нього освітлення припиняється із запізненням. Все це зумовлює невелику продуктивність таких сходів. Науковими дослідженнями встановлено, що у зв’язку з різною інтенсивністю освітлення неоднаково відбуваються біологічні, фізіологічні та біохімічні про-цеси в рослинах, що в кінцевому результаті впливає на вміст хло-рофілу, анатомію, морфологію окремих органів та габітус рослин. Світловий режим озимої пшениці впливає не тільки на розвиток, але й на процеси росту, висоту стебла, кількість листків, довжину та ширину листкової пластинки. У середньому вглиб травостою пшениці надходять тільки 15–20% сонячної радіації.

Для нормального росту і розвитку рослин озимої пшениці необхідна мінімальна інтенсивність освітлення — 1,8 тис. люксів. Пряме сонячне світло опівдні дає 30–40 тис. люксів. Недостатнє освітлення може послаблювати фотосинтез, що негативно впли-ває на врожай, а в поєднанні з багатим азотним фоном призво-дить у зернових культур до різкого збільшення стерильності квіток.

Оптимальна інтенсивність освітлення є необхідною умовою, яка забезпечує високу фотосинтетичну активність рослин, фор-мування високопродуктивних репродуктивних органів.

Важливим якісним показником стану посівів, здатних з вели-ким ККД засвоювати енергію світла та СО2 з повітря, є достатньо

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

висока оптична діяльність при великій сумарній поверхні асим-ілюючих органів, головним чином листків.

Зміни в інтенсивності освітлення часто тісно пов’язані із змінами температурного режиму ґрунтів і посівів. Останні по-мітно впливають на проходження мікробіологічних процесів у ґрунті, а тим самим і на поживний режим ґрунту. Тому питання впливу світла на рослини є важливим як з теоретичної, так і з практичної сторони. Оптимальний світловий режим посіву мож-на створити відповідною нормою висіву, способами сівби, роз-міщенням рослин на площі, кількістю їх у рядках та ін. Цими за-ходами можна помітно збільшувати коефіцієнт корисної дії фотосинтезу. Підраховано, що на поверхні землі теоретично максимально можливе значення ефективності природного світ-ла для фотосинтезу знаходиться в межах від 16 до 24%.

Для росту і розвитку озимих культур, багаторічних трав, пло-дових культур має значення час весняного відновлення вегетації, від якого залежать стартові для рослин дози світлової і теплової енергії. Вплив цього важливого екологічного фактора на одні культури виявляється відразу після весняного пробудження. При ранніх строках відростання озимі краще кущаться і вкорінюють-ся, у них більша площа листкової поверхні, підвищується фото-синтетичний потенціал. Раннє відновлення вегетації озимини позитивно впливає на ріст вегетативної маси та освітленість у нижніх ярусах стеблостою, що помітно впливає на формування міцності нижніх міжвузлів та стійкість рослин проти вилягання. Пізнє відновлення вегетації зумовлює формування низькорослих хлібів, зрідженість стеблостою тощо.

Культурні рослини по-різному реагують як на загальну кількість світла протягом вегетації, так і на тривалість світлового дня: одні швидше дозрівають при довгому світловому дні, інші — при ко-роткому. До рослин довгого світлового дня (умовно) відносять жито, пшеницю, овес, ячмінь, вику, горох, льон, картоплю, ка-пусту, а до рослин короткого світлового дня — просо, сорго, со-няшник, кукурудзу, сою, квасолю, бавовник та ін.

За вибагливістю до інтенсивності світла розрізняють світло-любні (вирощують на півдні) і менш світлолюбні рослини. Різни-ми прийомами агротехніки можна поліпшувати умови освітлен-ня вирощуваних культур (спосіб сівби, густота посівів, напрям

24. Умови життя сільськогосподарських рослин і способи їх регулювання в землеробстві

рядків з півночі на південь). Залежно від біологічних особливос-тей культур та призначення врожаю посіви одних культур розмі-щують у напрямі на південь, інших — на північ, одні культури ви-рощують у підвищених, інші — у понижених місцях. Щоб посилити доступ до рослин світла та інших факторів життя, важ-ливо своєчасно прорідити посіви, наприклад цукрових буряків, а також прополоти їх за допомогою відповідних механізмів або гербіцидів. У деяких випадках посіви притінюють кулісами, на-приклад при вирощуванні огірків.

Завданням технології вирощування культур є підвищення ко-ефіцієнта використання рослинами світла через посилення в них процесів росту та асиміляції.