Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Елементи та якісні характеристики фінансової звітності : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

1.4. Елементи та якісні характеристики фінансової звітності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (статті 8—11) визначено склад та елементи фінансової звітності.

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначається відповідними положеннями (стандартами).

Стаття — це елемент фінансового звіту, який відповідає установленим положеннями (стандартами).

Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо вона відпові-дає двом критеріям:

― існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею;

32

― оцінка статті може бути достовірно визначена.

Якщо підприємство має у своїй структурі філії, представницт-ва, відділення або інші відособлені підрозділи, то їх показники повинні бути включені до фінансової звітності цього підприємства.

Фінансова звітність підприємства є основним джерелом інфо-рмації про його майно і фінансовий стан, яка необхідна для при-йняття дієвих управлінських рішень. Тому звітність повинна від-повідати певним якісним характеристикам, які наведені на рис. 5.

 

:           ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

           

 

            Державне регламентування

           

 

           

 

            Обов’язковість подання

           

 

           

 

            Дохідливість

           

 

           

 

            Доречність

           

 

           

 

            Достовірність

           

 

           

 

            Точність

           

 

           

 

            Повнота

           

 

           

 

            Своєчасність подання

           

 

           

 

            Методологічна єдність показників

           

 

           

 

            Порівнянність показників

           

 

           

 

            Простота і ясність

           

 

           

 

            Доступність і гласність

           

 

           

 

            Неперервність

           

 

           

 

            Раціональність

           

 

           

 

            Економічність

           

 

           

 

            Дієвість

           

 

Рис. 5. Вимоги до звітності підприємства в Україні

Державне регламентування звітності полягає в тому, що для усіх галузей економіки і підприємств встановлюються єдині показники і єдині форми звітності, принципи складання і терміни подання. Це необхідно для узагальнення показників звітності окремих підприємств в межах галузей економіки за загальним класифікатором галузей народного господарства Держкомстату України (ЗКГНГ).

Обов’язковість подання звітності випливає із самої природи функціонування ринкової економіки. Будь-яке підприємство за-ймається діяльністю, яка не заборонена чинним законодавством і зобов’язане подавати звітність до відповідних органів у встанов-лений термін і у визначеному обсязі та складі. Це необхідно для формування загальнодержавних показників розвитку економіки регіонів і України в цілому та контролю розрахунків з держав-ною податковою системою.

Дохідливість звітності розрахована на однозначне тлумачен-ня її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

Доречність інформації є однією із головних вимог. Звітна ін-формація вважається доречною (корисною), якщо вона здатна вплинути на вартісну оцінку або на рішення, яке приймається в даний час або на майбутній період, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені в минулому.

Достовірність інформації забезпечується тим, що в бухгал-терському обліку всі записи здійснюються на підставі належно оформлених документів, а перед складанням річної звітності проводиться інвентаризація майна, грошових коштів і розрахун-ків. Достовірність інформації може підтверджуватися аудиторсь-ким висновком.

Точність звітності забезпечується правильним відображен-ням даних на рахунках синтетичного та аналітичного обліку і у відповідних звітних формах та взаємоузгодженністю показників, відображених у формах звітності.

Повнота звітності — це необхідність і обов’язковість запов-нення всіх реквізитів та показників форм звітності. У випадках незаповнення окремих рядків (граф) через відсутність активів, пасивів або операцій у цій статті (рядку, графі) — вона прокрес-

люється.

Своєчасність подання звітності необхідна для прийняття правильних управлінських рішень. Своєчасність одержання вла-сником (засновником) звітних даних в умовах ринкової економі-ки набуває особливої актуальності.

Адже звітність забезпечує власника інформацією про фінан-совий стан підприємства, про величину прибутку та дивідендів. Несвоєчасне подання звітності може призвести до необґрунтова-них або неправильних рішень.

Методологічна єдність розрахунку показників звітності ре-гламентується державою і обов’язкова для всіх підприємствах, незалежно від виду діяльності і форми власності. Так методи оці-нки активів залишаються постійними протягом фінансового року, що забезпечує порівняння показників звітності всіх галузей на-родного господарства держави.

Це дозволяє їх узагальнювати, групувати, аналізувати і одер-жувати достовірну інформацію для оцінки роботи підприємств або галузей.

Порівнянність показників звітності забезпечується єдиною методологією планування, обліку господарської діяльності та звіт-ності. Звітність повинна бути порівнянною з показниками попере-дніх звітних періодів, років, оскільки без цього неможливі узагаль-нення. Це має суттєве значення при проведенні аналізу та розробці перспектив розвитку галузей, підприємств, складанні бізнес-планів.

Простота і ясність звітності полягає в створенні таких форм звітів, які б не мали надмірної інформації і були зрозумілими працівникам підприємств, акціонерам, інвесторам.

Доступність і гласність звітності полягає в тому, що з показ-никами фінансової звітності ознайомлюється весь трудовий ко-лектив підприємств. Фінансова звітність підприємств підлягає оприлюдненню, а звітність акціонерних товариств відкритого ти-пу — публікації у друкованих засобах масової інформації. Глас-ність звітності в Україні забезпечується також систематичною публікацією статистичних даних про економічний і соціальний розвиток народного господарства в державі, регіонах, галузях, міністерствах тощо.

Неперервність полягає в тому, що зберігаються одні і ті ж фор-ми і структура звітності протягом періоду діяльності підприємства.

Раціональність звітності передбачає розумний, мінімальний обсяг необхідних звітних показників для управління.

В Україні проведена значна робота по спрощенню і вдоскона-ленню бухгалтерської звітності, з 2000 року введено фінансову звітність, що максимально наблизило її до міжнародних стандар-тів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Економічність звітності полягає в тому, що затрати праці і коштів на складання звітності повинні бути мінімальними, при одночасній оперативності її складання і своєчасності подання.

Дієвість звітності передбачає необхідність проведення нау-кового економічного аналізу звітних даних, виявлення недолі-ків у діяльності підприємств, а також внутрішніх резервів вироб-ництва.

Працівники бухгалтерських служб повинні знати і розуміти вимоги до звітності підприємств, тільки при цій умові вони мо-жуть задовольнити відповідних користувачів інформацією для прийняття управлінських рішень.

Таким чином інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та за-цікавлені у сприйнятті цієї інформації.

Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформа-цію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

Фінансова звітність повинна бути достовірною, інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не мі-стить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Фінансова звітність повинна надавати можливість користува-чам порівнювати:

― фінансові звіти підприємства за різні періоди;

― фінансові звіти різних підприємств.

Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації за аналогічні попередні періоди та розкриття інформації про об-лікову політику і її зміни.