СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

1.         Кодекс України про адміністративні правопорушення: За станом на 25.02.2002 р. / Україна, Верховна Рада — Х.; Одіссей, 2002. — 256 с.

2.         Господарський кодекс України; Офіційний текст/ Україна. Вер-ховна Рада. — Х.: Одісей, 2002. — 256 с.

3.         Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 р. № 3125 — ХІІ // Закони України. Т. 5. — К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — С. 103—112.

4.         Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяль-ність»: Закон України від 15.05.2003 № 762-ІV // Аудитор України. — 2003. — № 21. — С. 3—9.

5.         Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІV: Зі змінами і доповненнями внесеними Зако-нами України від 11.05.2000 р. № 1707-ІІІ; від 8.06.2000 № 1829-ІІІ // Все про бухгалтерський облік. — 2000. — № 86. — С. 3—6.

6.         Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 № 93 // Закон України. Т. 10. — К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1997. — С. 111—118.

7.         Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.1997 р. № 77/97-ВР: Зі змінами і доповненнями від 18.11.2003 р. // Все про бух-галтерський облік: Спецвипуск. — 2003. — № 100. — С. 2—5.

8.         Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємства: Указ від 28.06.1999 р. № 746/98: Нова редакція // Голов-Бух. — 2002. — № 41. — С. 3—7.

9.         Про господарські товариства: Закон України: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ // Закон України. Т 2. — К.: Інститут законо-давства Верховної Ради України, 1996. — С. 189—213.

 

10.       Береза Л. С. Звіт про рух грошових коштів: необхідність скла-дання / Матеріали міжнародної наукової конференції. — Житомир: ЖІ-ТІ, 2002. — С. 15—26.

11.       Білуха М. Т. Бухгалтерський облік в системі економічних наук // Бухгалтерський облік і аудит. — 1998. — № 12. — С. 30—33.

12.       Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: 2000. — 692 с.

13.       Буфатіна І. В. Оптимізація структури балансу з точки зору інте-ресів користувачів фінансової звітності // Удосконалення обліку та ана-

лізу господарської діяльності на основі впроваджених нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжна-родної науково-практичної конференції, 16—18 жовтня 2000 р. — К.: КНЕУ. 2000. — С. 124—126.

14.       Буфатіна І. В. Роль фінансової звітності в інформаційному за-безпеченні прийняття рішень // Розвиток науки про бухгалтерський об-лік. Збірник тез та текстів виступів на науковій конференції, 23—24 ли-стопада 2000 р. — ч. 1. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — С. 27—32.

15.       Борщ Н. Річна фінансова звітність. — Харків. Фактор, 2001. — 254 с.

16.       Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л. Ф. Ларікова, Л. І. Белоусова, І. О. Гаврилен-ко — Луганськ: Вид — во Східноукр. нац. ін-ту ім. В. Даля. — 2004. — 384 с.

17.       Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За редакцією Р. Л. Хом’яка. — 3-те вид., доп. і перероб. — Львів: Національний уні-верситет Львівська політехніка «Інтелект — Захід», — 2004. — 912 с.

18.       Бухгалтерський облік за Національними стандартами. Практич-ний посібник. 2-ге видання доповнене і перероблене / Укладачі Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Б. М. Литвин, Р. О. Мельник. — Терно-піль. — Економічна думка, 2000. — 288 с.

19.       Бухгалтерський облік і фінансова звітність — об’єкти фінансо-вого контролю. Методичний посібник. — К.: Атіка, Ельга — Н. — 2003. — 304 с.

20.       Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчаль-но-практичний посібник / За ред. С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ ТОВ «Баланс Клуб», 2000, — 768 с.

21.       Ватуля І. Д., Левченко З. М. Облік на підприємствах малого біз-несу. Навчально-мет одичний комплекс. Полтава, ПДАА, 2004. — 570 с.

22.       Верига Ю. А. Баланс підприємства і методика його складання за Національними положеннями (стандартами). — Полтава, ПКІ. — 2001. — 40 с.

23.       Верига Ю. А. Баланс підприємства: Історичний аспект та удо-сконалення в Україні. Науковий журнал Вісник Житомирського держа-вного технологічного університету № 1 (23) — 2003. — С. 66—71.

24.       Верига Ю. А. Звіт про власний капітал та методика його скла-дання за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. — Київ: Укоопосвіта, — 2001. — 27 с.

25.       Верига Ю. А. Звіт про фінансові результати за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. — Полтава, ПКІ. — 2000. — 31 с.

26.       Верига Ю. А. Примітки до річної фінансової звітності та мето-дика їх складання. — Полтава, ПКІ. — 2002. — 45 с.

27.       Верига Ю. А. Стандартизація звіту про фінансові результати та методи його аналізу. Наукове видання Вісник Київського національно-

го університету ім. Т.Шевченка. Економіка. Випуск 53. — Київ: Видав-ничо-поліграфічний центр «Київський університет». — 2001. — С. 3—9.

28.       Верига Ю. А. Фінансова звітність підприємств України: сучас-ний стан і шляхи удосконалення // Регіональні перспективи. — 2001. — № 2—3. — С. 22.

29.       Веирга Ю. А. Баланс підприємства: історичний аспект. Вісник Полтавської державної академії. Науково-виробничий фаховий жур-нал. — № 6. — 2003. — С. 92—94.

30.       Верига Ю. А. Оприлюднення звітності підприємств: історичний досвід. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал № 1 (59). — 2003. — С. 26—30.

31.       Верига Ю. А. Волошин А. М. Бухгалтерська фінансова звітність підприємства. Навчальний посібник. — К.: ННЦ «Укоопосвіта», 2002. — 320 с.

32.       Верига Ю. А., Губачова О. М. Звіт про рух грошових коштів та методика його складання за Національними положеннями (стандарта-ми) бухгалтерського обліку. — Київ: Укоопосвіта, — 2000. — 35 с.

33.       Верига Ю. А., Деньга С. М. Еккаунтинг ефективності вкладення капіталу в торгівельну сферу. Частина 1. Теоретичні аспекти системи еккаутингу: Монографія. — Полтава, УСКУ. — 2002. — 355 с.

34.       Верига Ю. А., Губачова О. М., Ночовна Ю. О. Навчальний ком-плекс з дисципліни «Бухгалтерська звітність». — Полтава: ПУСКУ, 2002. — 203 с.

35.       Верига Ю. А., Губачова О. М., Ночовна Ю. О., Астахов М. М. Звітність підприємства: Навчальний посібник з дисциплін. — Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. — 47 с.

36.       Верига Ю. А., Подольська В. О. Аналіз фінансового стану під-приємства за фінансовою звітністю. — Полтава: ПКІ. — 2002. — С. 1—55.

37.       Герасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Податковий облік і звітність на підприємствах: Підручник. — К.: ВД «Професіо-нал»,2004. — 448 с.

38.       Голов С. Звіт про рух грошових коштів згідно з МСБО // Бухгал-терський облік та аудит. — 1999. — № 2. — С. 5—12.

39.       Голов С. Звіт про рух грошових коштів // Бухгалтерський облік та аудит. — 2000. — № 2. — С. 27—36.

40.       Голов С. Підготовка і подання фінансової звітності згідно з між-народними стандартами бухгалтерського обліку // Бухгалтерський об-лік і аудит. — 1998. — № 10. — С. 7—18; (продовження) — 1998. — № 11. — С. 14—23; 1998. — № 12. — С. 8—16.

41.       Голов С. Ф., Костюченко Б. М. Бухгалтерський облік за міжна-родними стандартами: Приклади та коментарі. Практичний посібник. К.: Лібра, 2001. — 840 с.

42.       Горщар В. Опілатенко В., Сальнікова Н. Фінансова звітність в 1С // Бухгалтерія — 28.01.2002, № 4/1, С. 34—42.

43.       Гольцова С. М., Плікус І. Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного

страхування): Навчальний посібник. — Київ: «Центр навчальної літера-тури» 2004. — 292 с.

44.       Гончарова Н. М. Аналіз підходів до обліку і відображення у фі-нансовій звітності операцій і подій відповідно до міжнародних і націо-нальних стандартів // Регіональні перспективи. — 2000. — № 5 (12). — С. 105—106.

45.       Губачова О. М. Законодавче закріплення переорієнтації бухгал-терського обліку і фінансової звітності в Україні // Фінанси України, 2000. — № 10. — С. 51—56.

46.       Дупай М. М. Денчук П. Н., Питель С. В. Організація, облік, звіт-ність та оподаткування малого бізнесу. Навчальний посібник. — Тер-нопіль: Астон, 2002. — 223.

47.       Добровський В. М. Звітність підприємств: Навчально-методич-ний посібник — К.: КНЕУ. — 2001. — 195 с.

48.       Звітність підприємств. Навчальний посібник / За ред. професора Вериги Ю. А. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 656 с.

49.       Зубілевич С. Звіт про фінансові результати // Бухгалтерський об-лік і аудит. — 1999. — № 12. — С. 43—47.

50.       Жук Н. Л., Стецюк Л. С. Проблемні питання ув’язки показників зві-тності за сегментами // Облік і фінанси АПК. — 2006. — № 2. — С. 58—62.

51.       Коршикова Р. Фінансова звітність в іноземній валюті: вплив змін валютних курсів та інфляції // Бухгалтерський облік і аудит. — 2000. — № 9. — С. 13—20.

52.       Коршикова Р. Вплив інфляції на фінансову звітність підприємс-тва // Бухгалтерський облік і аудит. — 2000. — № 12. — С. 23—28.

53.       Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно П(С)БО. — 5-те видання., доповнено і перероблено. — Х.: Фактор, 2002. — 220 с.

54.       Костюченко В. М. Методичні аспекти консолідованої фінансової звітності // Регіональні перспективи. — 2003. — № 2—3. — С. 188—190.

55.       Коцупатрий М. Організація, складання, затвердження і подання річної бухгалтерської звітності // Світ бухгалтерського обліку. — 1998. — № 1. — С. 20—32.

56.       Кузьмінський А. М., Кузьмінський Ю. А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: «Все про бухгалтерський облік», 1999. — 288 с.

57.       Кужельний М., Ефіменко В. Становлення національної системи обліку // Бухгалтерський облік і аудит 1998. — № 3. — С. 15—16.

58.       Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — КНЕУ, 2001. — 334 с.

59.       Кужельний М. В., Калюга Є. В., Калюга О. В. Контроль фі-нансової звітності та правильності її складання: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей і працівників обліково-аналітичних і контрольно-ревізійних служб підприємств, організацій та установ / За загальною редакцією д-ра економічних наук, професора М. В. Кужельного. — К.: Ельга, Ника-Центр, 2001. — 240 с.

60.       Малишкин О. Елементи витрат у фінансовій звітності // Бухгал-терський облік і аудит № 3, 2002. — С. 16—18.

61.       Маркіна І. А., Верига О. В., Управління грошовими потоками спільного підприємства // Регіональні перспективи. — 2000. — № 5 (12). — С. 65—67.

62.       Методичні рекомендації з перевірки порівняності показників фінансової звітності підприємства. Лист Міністерства фінансів України від 31.12.2003 р. № 31 — 04200 — 20-5 / 8622 // Бухгалтерський облік і аудит, № 1, 2004. — 15—18 с.

63.       Миддятон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых ре-шений / Пер. с англ.; под редакцией И. И. Елисеевой. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. — 408 с.

64.       Мних Е., Герасименко Т. До питання реформування системи бу-хгалтерського обліку і звітності в Україні // Бухгалтерський облік і ау-дит. — 1996. — № 5. — С. 16—17.

65.       Науково-практичний коментар до Закону України «Про бухгал-терський облік та фінансову звітність в Україні». — К.: Основи, 2000. — 61 с.

66.       Панасюк В. М., Ковальчук Е. К., Бобрівець С. В. Податковий об-лік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звіт-ність. Навчальний посібник. — Тернопіль: Астон, 2003. — 304 с.

67.       Пархоменко В. Коригування фінансової звітності на інфляцію // Бухгалтерський облік і аудит. — 2002. — № 3. — С. 8—10.

68.       Пархоменко В. Про квартальну фінансову звітність підприємств // Бухгалтерський облік і аудит. — 2002. — № 3. — С. 11—15.

69.       Пархоменко В. Річна фінансова звітність // Бухгалтерський облік і аудит. — 2004. — № 1. — С. 5—15.

70.       Пархоменко В. Стандартизація бухгалтерського обліку і звітнос-ті // Бухгалтерський облік і аудит. — 1997. — № 5. — С. 3—9.

71.       Пархоменко В. Фінансова звітність підприємств за 2001 р. // Бу-хгалтерський облік і аудит. — 2002. — № 1. — С. 3—11.

72.       Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку № 1-25 зі змі-нами і доповненнями // «Бухгалтер», № 47—48 (191—192), грудень (ІІІ-ІУ) 2002. — С. 1—96.

73.       Свідерський Д. Вдосконалення методики складання звіту про рух грошових коштів відповідно до П(С)БО 4 // Бухгалтерський облік і аудит. — 2000. — № 4 — С. 16—21.

74.       Сийсебаєва Н., Калініченко Б., Зубілевич С. Приклад складання фінансової звітності за 2003 р. промислового підприємства // Бухгал-терський облік і аудит, № 1, 2004. — С. 19—40.

75.       Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. Учебное пособие. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. — 638 с.

76.       Сопко В. В. Концептуальні основи побудови бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки // Світ бухгалтерського обліку. — 1998. — № 7—8. — С. 2—10.

77.       Сотникова Л. Т., Меланич Т. А., Солодовник О. О. Бухгалтерсь-кий облік і фінансова звітність на підприємстві. Навчально-методичний посібник. — Харків: ВД «Інжен», 2003. — 327 с.

78.       Уманець Т. В., Пігарев Ю. Б. Статистика. Навчальний посіб-ник. — Київ: Вікар, 2003. — 623 с.

79.       Фінансова звітність по-українськи // Збірник систематизованого законодавства. — Випуск 12. — Бліцінформ, грудень 2007 року.

80.       Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: / За ред. проф. Г. Г. Кірейцева. — Київ: ЦУЛ, 2002. — 496 с.

81.       Хомутенко В. П. Організація і методика податкових перевірок / За редакцією О. П. Чернявського. Навчальний посібник. — К.: ЦНЛ, 2004, — 287 с.

82.       Чижевська О. В. Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики. — Житомир: ЖІТІ, 1998. — 408 с.

83.       Чижевська Л. В., Пархоменко В. М., Кривошей М. М. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 7.050106 «Облік і аудит». За редакцією Ф. Ф. Бутинця. — Жи-томир: ЖІТІ. — 2003. — 436 с.

84.       Цал-Цалко Ю. С. Формування і використання інформаційних ресурсів звітності // Регіональні перспективи. — 2001. — № 5—6 (18— 19).

85.       Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навчальний посібник. — 2-ге вид. перероблене і доповнено. — К.: ЦУЛ, 2002. — 360 с.

86.       Шевчук В. Звіт про рух грошових коштів підприємства // Світ бухгалтерського обліку. — 1998. — № 12. — С. 18—29.

87.       Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку.: Навчальний посіб-ник. — К.: Знання-Прес, 2003. — 444 с. — (Вища освіта ХІХ століття).

88.       Яремко І. Й. Економічна категорія в методології обліку: Моно-графія. — Львів: Каменяр, 2002. — 192 с.

663