Тести до модуля 2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

«ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ»

1.         Помилка, що призвела до заниження податкового зо-

бов’язання, була допущена в декларації з ПДВ за березень

звітного року і виправлена в поточній декларації за жовтень

звітного року. Чи правочинні дії податкової інспекції, що не

зарахувала платникові податків зазначену суму в декларації

виправленої помилки?

а)         так;

б)         ні.

2.         Якщо платник податків, що самостійно обрав касовий

метод з ПДВ, перевищив межу в 300 000 грн. І не «повернув-

ся» на загальну систему, то ДПІ...

а)....до нарахує податкові зобов’язання з ПДВ за весь період пере-вищення межі;

б).... не тільки до нарахує податкові зобов’язання, але й заборонить використовувати касовий метод протягом 36 податкових місяців

3.         Чи мають право органи стягнення закласти майно пла-

тника податків у випадку непогашення ним у строк погодже-

ного податкового зобов’язання?

а)         так;

б)         ні.

4.         Чи може податковий орган вимагати від платника пода-

тків заповнити декларацію без від’ємного значення об’єкта

оподаткування?

а)         так;

б)         ні.

5.         Якщо платник податків подає податкову декларацію з

арифметичною помилкою, що призвела до завищення податко-

вого зобов’язання, чи зобов’язаний податковий орган у цьому

випадку самостійно визначити суму податкового зобов’язання?

а). так; б). ні.

6.         Хто утримує та перераховує до бюджету податок на рек-

ламу?

а)         рекламодавець;

б)         розповсюджувач реклами.

7.         Який строк поданні звітності передбачено по податку на

рекламу?

а)         місяць;

б)         квартал;

в)         за рішенням органу самоврядування.

8.         Хто має сплатити податок з доходів фізичних осіб із час-

тини непогашеної позики працівника, що звільнився, по якій

минув строк позовної давності?

а)         підприємство, що видало працівнику позику;

б)         працівник, якому була видана позика.

9.         Чи має підприємство, що видало позику працівнику,

який звільнився і не повернув її, після закінчення строку по-

зовної давності відображати суму неповерненої позики у

своєму звіті за формою 1ДФ

а)         так;

б)         ні.

10.       Який вид звітного періоду передбачено щодо податко-

вої звітності з податку з власників транспортних засобів та

інших самохідних машин і механізмів?

а)         місць;

б)         квартал;

в)         рік.

11.       Який граничний строк подання податкової звітності за

умови вибору річного звітного періоду?

а)         31 січня;

б)         1 лютого;

в)         15 лютого;

г)         1 березня;

д)         1 квітня.

12.       Протягом якого терміну податковий орган має право

самостійно визначити суму податкових зобов’язань платника

податків після закінчення граничного строку подання подат-

кової декларації

а)         1095 днів;

б)         1000 днів;

в)         1050 днів.

13.       Чи має статус податкової декларації форма податкової

звітності з податку на доходи фізичних осіб 1ДФ?

а)         так;

б)         ні;

в)         так, лише для податкових агентів;

г)         ні, лише для платників податку.

14.       Якщо останній день строку подання податкової звітно-

сті припадає на вихідний день, то останнім днем строку вва-

жають?

а)         п’ятницю;

б)         понеділок;

в)         наступний за вихідним або святковим день;

г)         наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

15.       Періодичність подання декларації з податку на прибу-

ток підприємства

а)         рік;

б)         квартал;

в)         1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік;

г)         1 квартал, півріччя, 9 місяців, 11 місяців, рік.

16.       Обов’язкова реєстрація платника податку на додану

вартість здійснюється за умови коли загальна сума надхо-

джень від здійснення операцій поставки товарів (послуг) про-

тягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно пе-

ревищує

а)         100 000 грн;

б)         127 000 грн;

в)         122 400 грн;

г)         300 000 грн;

д)         30 7000 грн.

17.       Підприємство подавало до податкової інспекції декла-

рацію з ПДВ за скороченою формою. Чи має право таке під-

приємство з 2005 року користуватися такою формою, якщо

воно не є виробником сільськогосподарської продукції

а)         так;

б)         ні.

18.       Нарахування земельного податку та подання звітності

здійснюється платниками податку

а)         самостійно юридичні та фізичні особи;

б)         податковими органами для фізичних осіб, самостійно — юридич-

ними особами;

в)         податковими органами для юридичних та фізичних осіб.

19.       Термін подання розрахунку фіксованого сільськогос-

подарського податку визначений до

а)         до 1 лютого;

б)         до 31 січня;

в)         до 1 березня.

20.       Чи є обов’язковим подання податкової звітності в еле-

ктронному варіанті?

а)         так;

б)         ні;

в)         за окремою постановою місцевих органів влади;

г)         за окремим розпорядженням регіонального відділення органів по-

даткової служби.

21.       Чи може податковий орган відмовити платникові по-

датків у прийомі декларації, заповненої з арифметичними

помилками?

а)         так;

б)         ні.

22.       Чи може податковий орган вимагати від платника по-

датків за повнити декларацію без від’ємного значення

об’єкта оподаткування?

а)         так;

б)         ні.

23.       Чи може платник податків оскаржити дії інспектора,

що відмовився прийняти в нього податкову декларацію у

встановлений законом термін, у судовому порядку?

а)         так;

б)         ні.

24.       Чи має право платник податків при відмові в прийнятті

декларації, звернувшись до суду, не погашати заявлене в пода-

тковій декларації податкове зобов’язання до рішення суду?

а)         так;

б)         ні.

25.       Податкова декларація здана без зазначення номера те-

лефону платника податків. Чи може в цьому випадку подат-

ковий орган визнати її недійсною?

а)         так;

б)         ні.

26.       Хто несе відповідальність у випадку затримки вручен-

ня податковому органу податкової декларації, надісланої по-

штою за десять днів до закінчення граничного строку надан-

ня декларації?

а)         платник податків;

б)         оператор поштового зв’язку.

27.       Платник податків одержав з пошти повідомлення про

псування поштового відправлення з податковою деклараці-

єю. Чи може він надіслати другий екземпляр декларації ще

раз поштою, якщо в цьому випадку до граничного строку по-

дання декларації залишилося менше 10 днів?

а)         так;

б)         ні.

28.       Якщо платник податків подає податкову декларацію з

арифметичною помилкою, що призвела до завищення подат-

кового зобов’язання, чи зобов’язаний податковий орган у

цьому випадку самостійно визначити суму податкового зо-

бов’язання?

а)         так;

б)         ні.

29.       Чи може платник податків опротестувати нарахування

податкового зобов’язання, здійснене податковим органом на

підставі непрямих методів?

а)         так;

б)         ні.

30.       Чи має право платник податків подати податкову звіт-

ність за формою, відмінною від форми, визначеної законода-

вчо?

а)         так;

б)         ні.

31.       Чи є податкова декларація документом, на підставі

якого контролюючий орган здійснює нарахування податку

або збору?

а)         так;

б)         ні.

32.       Працівник податкового органу відмовився прийняти

декларацію. Чи буде така декларація вважатися поданою

вчасно, якщо платник податків надішле її на адресу ДПІ по-штою з описом вкладення і повідомленням про вручення за один день до закінчення граничного строку подання такої де-кларації?

а)         так;

б)         ні.

33.       Граничний строк подання податкової декларації при-

падає на суботу, 20-е число. У цьому випадку останній день

подання декларації до ДПІ — це...

а)... п’ятниця, 19-е; б)...понеділок, 22-е.

34.       В декларації виявлена помилка до закінчення гранич-

ного строку подання декларації. Чи може платник податків

подати нову декларацію з прибутку?

а)         так;

б)         ні.

35.       Платник податків знайшов помилку в поданій до пода-

ткової інспекції декларації з прибутку за півріччя 2006 року і

14.08.2006 року (до сплати податку на прибуток за результа-

тами півріччя) подав уточнюючий розрахунок, де зменшив

суму нарахованого зобов’язання. У цьому випадку він пови-

нен оплатити суму податкового зобов’язання,...

а)...зазначену в декларації з прибутку;

б)... зменшену на суму, зазначену в уточнюючому розрахунку.

36.       Платник податків виявив дві помилки з ПДВ у пода-

них раніше деклараціях: у грудні 2006 року не показані пода-

ткові зобов’язання на суму 200 грн, а в березні 2007 року зай-

во відображений податковий кредит у сумі 200 грн. Чи може

він обидві помилки виправити одночасно в одному уточнюю-

чому розрахунку?

а)         так;

б)         ні.

37.       Чи може платник податків надіслати уточнюючий роз-

рахунок на адресу податкової інспекції поштою?

а)         так;

б)         ні.

38.       Чи повинно підприємство разом з уточнюючим розра-

хунок подавати додатки з виправленими показниками, якщо

виправляються рядки в декларації, до яких раніше подава-

лися додатки

а)         так;

б)         ні.

39.       Помилка, що призвела до заниження податкового зо-

бов’язання, була допущена в декларації з ПДВ за березень

2006 року, і виправлена у поточній декларації за вересень

2006 року. Чи правочинні дії податкової інспекції, що не за-

рахувала платникові податків зазначене в декларації змен-

шення поточного зобов’язання

а)         так;

б)         ні.

40.       Чи можна виправити в одній поточній декларації з ПДВ

помилки, виявлені в кількох раніше поданих деклараціях?

а)         так;

б)         ні.

41.       Чи може підприємство в поточній декларації з прибут-

ку за 9 місяців 2006 року відобразити помилки з амортизацій-

них відрахувань за період з 2005 року до півріччя 2006 року?

а)         так;

б)         ні.

42.       Помилка в декларації з прибутку виправлена підпри-

ємством у вересні 2006 року через уточнюючий розрахунок.

Чи необхідно при заповненні поточної декларації за 9 місяців

2006 року заповнювати рядки 02.2. або 05.2?

а)         так;

б)         ні.

43.       Чи можна змінити порядок відшкодування ПДВ шля-

хом подання уточнюючого розрахунку?

а)         так;

б)         ні.

44.       На яку суму при самостійному виправленні помилки

через поточну декларацію з прибутку необхідно нараховувати

5-відсотковий штраф?

а)         на суму податкового зобов’язання;

б)         на суму допущеної помилки.

45.       Юридичні особи, що працюють на спрощеній системі

оподаткування, подають в органи ДПАУ Розрахунок про

сплату єдиного податку...

а)...не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом;

б)...до 20 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом.

46.       Чи необхідно до Розрахунку сплати єдиного податку

суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою до-

давати платіжні доручення про сплату єдиного податку за

звітний період з позначкою банку про списання коштів на

сплату єдиного податку?

а)         так;

б)         ні.

47.       Посадова особа ДПАУ відмовилося прийняти Розраху-

нок про сплату єдиного податку. Підприємство висилає його

поштою 18 числа місяця, наступного за звітним. Чи повинна

податкова прийняти Розрахунок, якщо порушено 10-денний

строк, установлений Законом № 2181 для поштових відправ-

лень податкової звітності?

а)         так;

б)         ні.

48.       Середньооблікова чисельність працюючих підприємст-

ва — єдиноподатника за підсумками 1-го кварталу 2006 року

перевищила 50 чоловік. Чи повинне таке підприємство —

єдиноподатник перейти з 2-го кварталу 2006 року на загальну

систему оподаткування?

а)         так;

б)         ні.

49.       Розмір виручки підприємства — єдиноподатника в 1-

му кварталі 2006 року перевищив 1 млн. грн. Чи повинне та-

ке підприємство з 2-го кварталу 2006 року перейти на загаль-

ну систему оподаткування?

а)         так;

б)         ні.

50.       Юридична особа — єдиноподатник здає в оренду ви-

робничі приміщення. Орендні платежі включаються єдино-

податником...

а)...до складу позареалізаційних доходів; б)...до виручки від продажу.

51.       Юридична особа займається реалізацією цінних папе-

рів. Що потрапляє під базу оподаткування єдиним податком?

а)         фінансовий результат;

б)         виручка від реалізації.

52.       Підприємство — платник єдиного податку брало участь

у пайовому будівництві житла. Будівництво припинилося, і

кошти були повернуті підприємству. Чи треба включати пове-

рнуті суми до бази оподаткування єдиним податком?

а)         так;

б)         ні.

53.       Підприємство — платник єдиного податку реалізувало

основні фонди. Що потрапляє під оподаткування?

а)         різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, і їхньою

залишковою вартістю на момент продажу;

б)         сума, що надійшла на розрахунковий рахунок або до каси підпри-

ємства від продажу основних фондів.

54.       Підприємство — єдиноподатник в 1-му кварталі 2006 ро-

ку продало основні засоби, за які покупець не розрахувався.

Чи повинне підприємство в Розрахунку за 1-й квартал пока-

зати суму виручки від реалізації цих основних засобів?

а)         так;

б)         ні.

55.       Підприємство — єдиноподатник продає основний засіб,

що значиться в нього на балансі. Чи повинне воно користу-

ватися даними бухгалтерського обліку при визначенні зали-

шкової вартості основного засобу?

а)         так;

б)         ні.

56.       Верстат відробив у підприємства — єдиноподатника

менше 365 днів і його було продано. Базою для оподаткуван-

ня є...

а)...вся сума, що надійшла на розрахунковий рахунок від реалізації верстата;

б)...різниця між сумою, отриманою від реалізації верстата, і його за-лишковою вартістю на момент продажу.

57.       Платник єдиного податку здійснює послуги з хімічного

чищення верхнього одягу із залученням сторонніх виконав-

ців — юридичних осіб. За надані послуги відповідно до дого-вору єдиноподатник одержує від замовника на розрахунковий рахунок суму коштів, частина яких перераховується сторон-нім виконавцям. Яку суму коштів необхідно обкладати єди-ним податком?

а)         всю суму, що надійшла на розрахунковий рахунок;

б)         суму, за винятком коштів, перерахованих співвиконавцям.

58.       Підприємство — єдиноподатник надало послуги з де-

кларування митних вантажів відповідно до договору-

доручення. Замовник перерахував на рахунок єдиноподатни-

ка суму коштів для сплати платежів з декларування вантажу

разом із сумою винагороди брокеру. Яку суму коштів необ-

хідно враховувати для визначення бази оподаткування?

а)         всю суму, що надійшла на розрахунковий рахунок підприємст-

ва — єдиноподатника;

б)         суму винагороди, зазначену в договорі-дорученні.

59.       Юридична особа — ринок працює на спрощеній сис-

темі зі сплатою єдиного податку. Чи необхідно включати

ринковий збір, утриманий з торговельних місць на ринку,

до бази оподаткування при вирахуванні суми єдиного по-

датку?

а)         так;

б)         ні.

60.       Підприємство — платник єдиного податку надає в

оренду виробничі приміщення. Плату за спожиту електричну

енергію, воду і телефонні послуги орендарі перераховують на

рахунок підприємства — єдиноподатника. Чи враховуються

ці кошти в базі оподаткування підприємства — єдиноподат-

ника при нарахуванні єдиного податку?

а)         так;

б)         ні.

61.       У суб’єкта малого підприємництва — платника єдино-

го податку сума кредиторської заборгованості перевищує

1 млн грн.

Чи повинен такий платник перейти на загальну систему оподаткування?

а)         так;

б)         ні.

62.       Підприємство с платником єдиного податку. Чи обкла-

даються єдиним податком суми, стягнені з підприємства —

боржника в судовому порядку у вигляді штрафних санкцій за

невиконання договірних зобов’язань?

а)         так;

б)         ні.

63.       Чи обкладаються єдиним податком кошти, внесені за-

сновником підприємства — платником єдиного податку як

внесок до Статутного фонду?

а)         так;

б)         ні.

64.       Підприємство — платник єдиного податку надає послу-

ги з проживання в курортній місцевості. Отриманий від від-

почиваючого курортний збір повністю перераховується до

місцевого бюджету. Чи включається сума отриманого курор-

тного збору до бази оподаткування єдиним податком зазначе-

ного підприємства?

а)         так;

б)         ні.

65 Підприємство — платник єдиного податку за ставкою 6 %. Чи є сума коштів, отриманих на розрахунковий рахунок і до каси підприємства без урахування ПДВ, базою оподаткування?

а)         так;

б)         ні.

66.       Підприємство — єдиноподатник одержало фінансову

допомогу на поворотній основі. Така допомога...

а)...не обкладається єдиним податком;

б)...обкладається єдиним податком у складі позареалізаційних операцій.

67.       Юридична особа — платник єдиного податку надає в

суборенду приміщення. Чи включаються до бази оподатку-

вання отримані від субарендатора кошти?

а)         так;

б)         ні.

68.       Підприємство — єдиноподатник одержало товарно-

матеріальні цінності, за які з постачальником не розрахува-

лося. Строк позовної давності по цій поставці минув. Чи тре-

ба оподатковувати єдиним податком вартість ТМЦ, по яких

минув строк позовної давності?

а)         так;

б)         ні.