Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
18.4. Складання Розрахункової відомості страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

18.4. Складання Розрахункової відомості страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

Юридичні і фізичні особи, як суб’єкти підприємницької дія-льності і інші фізичні особи, які використовують найману працю відповідно до Закону України «Про соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» проводять нарахування страхових внесків.

База для нарахування страхових внесків наведена в табл. 77.

Страхові внески нараховуються в рамках граничної суми заро-бітної плати (доходу), що є розрахунковою величиною при обчис-ленні страхових виплат і складає з 01.01.2007 року — 7875 грн.

Якщо страхувальник здійснює свою діяльність за кількома га-лузями економіки чи видами робіт, він підлягає віднесенню до ті-єї/того з них, котра/котрий має найбільшу питому вагу в обсязі реалізованої продукції.

Розрахункову відомість про нарахування, перерахування стра-хових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страху-вання від нещасних випадків на виробництві та професійних за-хворювань України (далі — Розрахункова відомість) складають та подають її у двох примірниках платники страхових внесків (крім тих, що сплачують внески на добровільних засадах) щоква-ртально до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річну до 25 січня звітного року (додаток Ш).

Таблиця 77

РОЗМІРИ ЗБОРУ СТРАХУВАННЯ ВЩ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 

№з/п   Платників внесків     Об'єкт оподаткування          Ставка внесків

Нарахування

1          Підприємства, установи, організації або уповноважені ними органи незалежно від форм власності, виду дія-льності, господарювання, іноземні підприємства, філії та представництва  Фактичні витрати на оплату праці   найманих   працівників (у т. ч. обкладають податком з доходів фізичних осіб           Страховий тариф

 

            Фізичні особи, які використовують працю найманих працівників (за найманих працівників)        

           

 

2          Підприємства громадських організацій інвалідів, де інвалідів не менше 50 % загальної чисельності пра-цюючих, і фонд оплати праці інвалідів не менше 25 % витрат на оплату праці         

            50 % страхового тарифу

3          Фізичні особи, у яких працюють інваліди та зарплата яких перевищує 25 % від загального фонду оплати праці 

           

 

Добровільно застраховані особи

5          Добровільно застраховані особи (фізособи — СПД та самозайняті особи — за себе)                        100 % мінімальної зарплати

 

            Добровільно застрахована особа-інвалід  

            50 % мінімальної зарплати

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які викори-стовують працю найманих працівників Розрахункову відомість почи-наючи з 1 липня 2002 року подають в строки як і юридичні особи.

На початку слід заповнити заголовну частину Розрахункової відомості за даними Довідки статистики та інших документів по реєстрації підприємства. Якщо підприємству встановлено декіль-ка страхових тарифів (відповідно до ст. 3 Закону «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворю-вання, що спричинило втрату працездатності» від 22.02.01. № 2272-11), то вказують кожний, розділяючи їх знаком «:».

Розрахункова відомість включає шість розділів:

—        загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески;

—        розрахунок страхових внесків до Фонду;

—        середньооблікова кількість персоналу в еквіваленті повної зайнятості;

—        фонд оплати праці;

—        сума заборгованості з виплат заробітної плати на кінець звітного періоду;

—        витрати по коштах Фонду з початку року.

Нормативним та інформаційним забезпеченням при складанні

Розрахункової відомості є: Закон України «Про загальнообов’я-зкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинило втра-ту працездатності» від 22.02.01. № 2272-11. Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професій-ного захворювання, що спричинило втрату працездатності» від 22.02.01. № 2272-11, Інструкція про порядок перерахування, об-ліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страху-вання від нещасних випадків на виробництві та професійних за-хворювань України (в редакції від 10.07.2006 р. № 28) облікові регістри по рахунках 66.1, 66,3, 65.6, 31.1.

У першому розділі платники внесків відображають суми фак-тичних витрат на оплату праці найманих працівників за звітний період, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні та компенсаційні випла-ти, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповід-но до Закону України «Про оплату праці» та підлягають обкла-денню прибутковим податком з громадян. Зазначені витрати включають фонд оплати праці по працівникам, які перебувають у трудових відносинах з платником згідно зі статтями 3, 21 КЗпП

на підставі трудового договору. При цьому якщо заробіток пра-цівника більший ніж максимальний розмір заробітку, що підлягає обкладенню соціальними внесками, встановлений законодавст-вом, витрати враховують у розмірі 7875 грн, тобто в сумі, на яку нараховують внески до Фонду страхування від нещасних випад-ків. Зверніть увагу: витрати на виконання робіт (послуг), згідно з договорами цивільно-правового характеру, не враховуються.

Методичні рекомендації щодо заповнення розрахункової ві-домості затверджено Наказом № 579 від 29.07.2005 р. «Про за-безпечення підготовки звітності робочих органів Виконавчої ди-рекції Фонду про нарахування страхових внесків та витрачання коштів фонду».

У шапці її форми зазначається розмір страхового тарифу, вка-заний у відповідному повідомленні Фонду.

Послідовність складання Розрахункової відомості наведена в табл. 78.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.         Нормативне забезпечення статистичної звітності.

2.         Який документ визначає перелік та обсяги статистичної звітності?

3.         Які вимоги пред’являються до статистичної звітності?

4.         Періодичність та форми подання статистичної звітності.

5.         Зміст та порядок складання звіту про фінансові результати і дебі-торську та кредиторську заборгованість.

6.         Зміст та порядок складання Звіту з праці.

7.         Структура звіту за формою 50-сг.

8.         Джерело інформації для складання форми статистичної звітності № 50-сг.

9.         Особливості відображення у формі 50-сг результатів виробництва.

627

10.       Порядок розподілу витрат на оплату праці в допоміжних і обслу-говуючих виробництвах на рослинництво і тваринництво.

11.       Джерело інформації для заповнення четвертого розділу «Землеко-ристування протягом звітного року» (ф. № 50 — с 2).

12.       Джерело інформації для складання статистичного спостереження № 11-03.

13.       Для яких господарських суб’єктів є обов’язковим подача звітності по відрахуваннях на соціальні потреби.

14.       Правила заповнення звітності по відрахуваннях на соціальні потреби.

15.       Які види витрат є об’єктом для нарахування до фондів соціально-го призначення.

16.       Особливості заповнення звітності по відрахуваннях на соціальні потреби сільгосппідприємствами які сплачують фіксований сільського-сподарський податок.

17.       На які потреби сільгосппідприємства мають право використовувати кошти фондів соціального призначення безпосередньо на підприємстві?

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ РОЗРАХУНКОВОІ ВІДОМОСТІ

 

Таблиця 78

 

 

№ розділу       № рядка          Назва розділу (рядка)            Рекомендації щодо заповнення

1                      Загальна сума виплат, на які   нараховуються   стра-хові внески (грн) Зазначаються суми факгичних витрат на оплату праці за звітний квартал (з роз-бивкою по місяцях) та наростаючим підсумком з початку року, з яких утримуєть-ся ПДФО та які включаються до ФОП Зауважу, що тут відображаються тільки витрати пов'язані з оплатою праці працівників, з якими страхувальник перебуває у трудових відносинах (витрати на оплату робіт, послуг фізичних осіб згідно з цивільне правовими договорами не включаються, оскільки вони не входять до ФОП і на них внески не нараховуються), — у межах граничного розміру заробіт-ку, на який нараховуються внески (з 01.01.07 р.— 7875 грн, з 01.04.07 р.— 8025 грн, з 01.10.07 р. — 8220 грн)*

2          1          Сума несплачених плате-жів на початок року     Відображається сума несплачених платежів на початок року, яка відповідає ряд. 29 розрахункової відомості за попередній рік і є незмінною протягом звітного року

 

            2          Нараховано    на    початок періоду            Відображається сума страхових внесків, нарахованих у минулих звітних періодах поточного року. При складанні розрахункової відомості за I квартал у цьому ряд-ку проставляється прочерк

 

            5          Донараховане при прийн-ятгі звітності    Відображається сума помилки, допущеної при обчисленні розміру страхових внесків у розрахунковій відомості. Сума заниження страхових внесків відобража-ється з позначкою «+», а сума завищення — позначкою «-». Цей рядок заповню-ється як спеціалістом Фонду при виявленні помилки під час приймання звітності за звітний період, так і бухгалтером при самостійному виявленні помилки у роз-рахункових відомостях за минулі періоди (Лист № 330-07-3)

 

            9          Нараховано пені       Відображається сума пені, нарахованої за несвоєчасну сплату страхових внесків як спеціалістом фонду при перевірці фінансово-господарської діяльності страху-вальника (згідно з актом перевірки), так і самостійно страхувальником (при само-стійному виявленні помилки). Пеня нараховується на суми недоїмки за кожний прострочений день і обчислюється виходячи з 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без ура-хування штрафів) за весь період. Пеня нараховується з наступного дня після оде-ржання заробітної плати до дня сплати недоїмки включно. Недоїмка — це сума страхових внесків, не внесених страхувальником до Фонду у встановлений строк. Вона стягується зі страхувальника у порядку, визначеному законодавством, і при її стягненні строки давності не застосовуються (п. 5.1, п. 5.8 Інструкції № 12-соц)

            10        Нараховано     за     актами штрафу Передбачено вказувати суму штрафу (фінансової санкції), накладеного на стра-хувальника згідно із законодавством (крім штрафів за адміністративні правопо-рушення). Але на сьогодні такі штрафи чинним законодавством не передбачені, тому тут проставляється прочерк

 

            16        Заборгованість за Фондом на початок року          Відображається заборгованість за Фондом на початок року. Цей рядок відповідає ряд. 15 розрахункової відомості за попередній рік і протягом поточного року не змінюється

 

            32        Сума   страхових   внесків, строк оплати яких не на-став  (поточна  заборгова-ність)            Відображається сума страхових внесків, нарахована на заробітну плату, не ви-плачену за останній місяць звітного кварталу

 

            33        Заборгованість   зі   сплати страхових               внесків, пов'язана з несвоєчасною виплатою заробітної пла-ти      Відображається сума страхових внесків, нарахована на невиплачену заробітну плату, заборгованість за якою утворилася починаючи з 01.04.01 p., але без ураху-вання заробітної плати, не виплаченої за останній місяць звітного кварталу

3                      Середньооблікова      кіль-кість штатних працівників (осіб)        Цей показник розраховується згідно з Інструкцією № 286 та відповідає даним граф 2 ряд. 1040 статистичної звітності за формою № 1-ПВ «Звіт з праці» (термі-нова-місячна)

4                      Фонд оплати праці   Відображається сума фонду оплати праці усіх працівників, які перебували у тру-дових відносинах із страхувальником у звітному періоді

5                      Сума заборгованості з ви-плати заробітної плати на кінець звітного періоду  Відображається сума заборгованості з виплати заробітної плати, що утворилася починаючи з 01.04.01 p., але без урахування суми невиплаченої зарплати за останній місяць кварталу