Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Види, класифікація та склад звітності підприємства : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

1.3. Види, класифікація та склад звітності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

Склад і структура звітності підприємства залежить з одного боку від видів обліку, а з іншого — від інформаційних потреб ко-ристувачів.

Існує три види господарського обліку — внутрішньогосподар-ський (управлінський), бухгалтерський, статистичний, які один одного доповнюють і відповідно три види звітності.

Класифікація видів звітності підприємств за джерелами інфо-рмації (рис. 3).

 

Внутрішньо-господарський —(     Бухгалтерський     Л               Статистичний облік

(управлінський) облік          

           

 

            '                      

>         

                                   Статистична звітність

Внутрішньо-             

           

 

           

                       

 

           

                        Податкова звітність

                        V                    

Бух3галтерська                      Фінансова звітність: 

                        1         

            •          підприємства

•          консолідована

•          зведена          

Рис. 3. Залежність видів звітності від джерел інформації

Відповідно до чинного законодавства і нормативно-правової бази бухгалтерська фінансова звітність підприємств поділяється на:

•          бухгалтерську;

•          фінансову;

•          консолідовану;

•          зведену. Бухгалтерська звітність — це звітність, що складається на

підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб в інформації різних користувачів. За своїм обсягом ця звітність включає фінансову звітність та внутрішньосистемну (спеціаль-ну), яка задовольняє в інформації органи управління.

Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що міс-тить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів за звітний період. До фінансової звітності вхо-дять і Примітки, тобто сукупність показників і пояснень, які за-безпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансових зві-тів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено П(С)БО. Під розкриттям слід розуміти надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності.

Ця звітність розрахована на користувачів, які не мають змоги вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інфор-маційних потреб.

Консолідована фінансова звітність — це звітність, яка відо-бражає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Цю звітність складає і подає материнське підприємство.

У теперішній час активізувалися процеси злиття компаній, створення дочірніх фірм, які в багатьох випадках мають статус юридичних осіб, але економічно залежать від материнської ком-панії. Складання консолідованої звітності забезпечить потреби материнської компанії в інформації про фінансовий стан, резуль-тати До 1999 р. та зміни у фінансовому стані групи підприємств в цілому. Раніше така звітність була відсутня тому, що материнські та дочірні компанії, як правило, складали відокремлену фінансо-ву звітність. Це ускладнювало аналіз реального фінансового ста-ну групи підприємств в цілому.

Зведена фінансова звітність — це звітність, яку складають міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери яких належать підприємства, засновані на державній власності, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, за-снованих на комунальній власності щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх управління. Зазначені органи також окремо складають зведену фінансову звітність щодо господарських това-риств, акції (частки, паї), яких перебувають відповідно у держав-ній та комунальній власності.

Зведену фінансову звітність складають також об’єднання під-приємств по всіх підприємствах, які входять до їх складу. Одно-часно слід зазначити, що підприємства, які входять до об’єднань, зобов’язані складати самостійний Баланс.

Усі ці види звітності регламентуються відповідними П(С)БО (1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 25).

Підприємства в Україні складають і інші види звітності. Так, згідно статті 3 пункту 2 Закону України «Про бухгалтерський об-лік та фінансову звітність в Україні» підприємства складають крім фінансової, податкову, статистичну та інші види звітності. Для складання усіх видів звітності, при умові, що вони викорис-товують грошовий вимірник є дані бухгалтерського обліку. Адже за допомогою бухгалтерського обліку можна уніфікувати всі дані про господарську діяльність підприємства та забезпечити отри-мання повної, правдивої та неупередженої інформації.

Статистична звітність — це звітність, яку складають усі суб’єкти господарювання і яка надає інформацію органам держа-вної статистики, для оцінки стану і розвитку економіки держави та планування макроекономічних показників.

Податкова звітність — це звітність, яку складають суб’єкти господарювання, що є платниками податків та яка надає інфор-мацію органам державної податкової адміністрації і характеризує стан розрахунків з державою за податками.

Загалом звітність підприємств можна класифікувати за такими ознаками (рис. 4).

За порядком регулювання та роллю в управлінні звітність поділяється на державну і внутрішньогосподарську.

Державна звітність встановлюється органами державного управління України, Міністерством фінансів, Держкомстатом, Державною податковою адміністрацією. Вона включає в себе фі-нансову, податкову і статистичну звітність. Ця звітність містить показники економічного і соціального розвитку підприємств, ре-гіонів, галузей, країни тощо.

Внутрішньогосподарська (управлінська) звітність — це звіт-ність окремих внутрішньогосподарських підрозділів підпри-ємств. Вона містить окремі відомості про діяльність підрозділів підприємства за встановленими для них показниками на підставі яких приймаються управлінські рішення.

За місцем використання розрізняють звітність зовнішню і внутрішню.

Зовнішня фінансова звітність використовується як за межами підприємства, так і на підприємстві.

Зовнішня фінансова звітність — це, в основному, бухгал-терська, податкова, статистична і спеціальна, що використо-вується як за межами підприємства, так і на підприємстві й обов’язково підписується керівником і головним бухгал-тером.

Внутрішня (управлінська) звітність використовується тільки на підприємстві менеджерами різних рівнів.

За змістом звітних даних виділяють типову і спеціалізовану звітність.

У типовій звітності відображаються однакового змісту пока-зники, що характерні для усіх підприємств незалежно від виду діяльності та форми власності.

До спеціалізованої звітності відносять звітність, що характе-ризує діяльність підприємств і організацій окремої галузі еконо-міки або її підгалузей.

ЗВІТНІСТЬ

 

За порядком регулю-вання та роллю в управлінні

 

^\ Загальнодержавна

^^| Внутрішньогосподарська (управлінська)

 

 

 

За   місцем   викорис-тання

 

^\ Зовнішня фінансова

^^| Внутрішня (управлінська)

 

 

^^| Спеціалізована

^і Корот

Типова

^\ Періодична

Повна

Річна

 

За ступенем узагаль-нення даних

 

^\ Перви

^^[Зведена

 

 

 

За терміном подання

 

^--j Термінова

 

Звичайна

 

За способом відправ-лення

 

Телеграфна (факсом)

Власноруч

 

Поштова

Рис 4. Загальна схема класифікації звітності

За обсягом показників звітність поділяється на коротку і повну. Коротка звітність подається із скороченим числом показни-ків за звітний місяць або квартал.

Повна звітність подається за всіма показниками, затвердже-ними в установленому порядку, включаючи й ті, за якими споча-тку були подані короткі звіти.

За періодом складання звітність поділяється на періодичну і річну.

Періодична звітність — це місячна і квартальна звітність. Вона відображає фінансовий стан і результати діяльності підпри-ємства наростаючим підсумком з початку року за відповідний мі-сяць, квартал.

Річна звітність містить показники діяльності підприємства за звітний (календарний) рік.

За ступенем узагальнення даних звітність поділяється на пе-рвинну і зведену.

Під первинною звітністю розуміють звітність окремих під-приємств. Зведену звітність одержують шляхом підсумову-ванням даних первинної звітності. За відомчою приналежністю така звітність складається всіма міністерствами, відомства-ми, Укоопспілкою, у вищих органах управління, а за територі-альним принципом і галузями економіки — органами статис-тики.

За терміном подання розрізняють звітність термінову і зви-чайну. Термінова звітність подається протягом чотирьох днів пі-сля закінчення звітного періоду. Звичайна звітність подається в термін встановлений органом управління, до сфери управління, якого належить підприємство.

За способом відправлення звітність поділяється на телеграф-ну, поштову і ту, яка подається власноруч.

Місячна звітність, як правило, надсилається телеграфом (фа-ксом) або надсилається поштовим відправленням.

Квартальна — поштовим відправленням, власноруч.

Річна звітність подається власноручно.

Форми фінансової звітності та порядок їх заповнення для різ-них суб’єктів господарювання встановлюються такими держав-ними органами:

для підприємств (крім банків) — Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України;

для банків — Національним банком України за погодженням з Державним комітетом статистики України;

для бюджетних установ, органів Державного казначейства України з виконання бюджетів усіх рівнів і кошторисів видат-ків — Державним казначейством України.

Таким чином, суб’єкти підприємницької діяльності в Україні зобов’язані подавати державну річну і квартальну фінансову зві-тність, яка складається із таких типових форм (табл. 3).

Таблиця 3

СКЛАД РІЧНОЇ І КВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (крім суб’єктів малого підприємництва)

 

Назва форм фінансової звітності     Періоди подання

 

            за квартал      за рік

Баланс (форма № 1)  +          +

Звіт про фінансові результати (форма № 2)           +          +

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)           -          +

Звіт про власний капітал (форма № 4)       -          +

Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5)      +

Інформація за сегментами (форма 6) — додаток до форми № 5 +

Розрахунок податкових різниць за дани-ми бухгалтерського обліку (форма № 7)       +

Суб’єкти малого підприємництва та представництва інозем-них суб’єктів господарської діяльності за квартал і рік складають фінансову звітність за спрощеними формами в обсязі Балансу (форма № 1-М) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-М).