18.3. Звітність до Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Нормативним та інформаційним забезпеченням є:

― Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страху-вання на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-111, зі змінами;

― Інструкція про порядок обчислення та сплати внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безро-біття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. № 339;

― Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-У;

― Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 15.03.2007 р. № 749-У;

― Закон України «Про розмір внесків на деякі види загально-обов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. № 2213-111 зі змінами.

Розмір страхових внесків за поданням КМУ встановлюється ВРУ відповідно для роботодавців і застрахованих осіб одноча-сно з затвердженням Державного бюджету України на поточ-ний рік. База для нарахування страхових внесків наведена в табл. 76.

Таблиця 75

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ

 

Розділ I

Назва  Рекомендації щодо заповнення

Середньооблікова ш-лькість працівників  Обчислюється відповідно до інструкції № 286 з округленням до цілих чисел

Розділ II

№ таблиці      Рекомендації щодо заповнення

II         Тут відображаються нараховані суми витрат на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших за-охочувальних і компенсаційних виплат (у тому числі в натуральній формі), які належать до ФОП та підляга-ють обкладанню ПДФО, з яких справляються страхові внески При цьому в лівій частині таблиці наводяться суми, на які нараховуються внески, а в правій — суми, з яких внески утримуються Огже, платники ЄП мають заповнювати лише праву частину Для інших страхувальників показники лівої та правої частин мають бути однаковими Максимальна величина витрат на оплату праці, з яких справляються страхові внески до Фонду, згідно зі ст. 81 Закону № 489 у 2007 році становить з 01 01 07 р. — 7875 грн, з 01 04 07 р. — 8025 грн, з 01 10 07 р. — 8220 грн. При заповненні цієї таблиці слід звернути увагу на зменшення в 2007 році розміру внесків до Фонду Так, відповідно до Закону № 489 страховий тариф для роботодавців у 2007 році становить 1,5 % (замість 2,9 % як було в 2006 році), а для добровільно застрахованих осіб — 2,0 % (замість 3, 4 %) Тому від-повідні зміни внесено до заголовка таблиці

II. A     Тут відображаються суми заборгованості з виплати заробітної плати з урахуванням заборгованості за попере-дні роки, але без урахування суми невиплаченої заробітної плати за останній місяць звітного періоду, дата ви-плати якої припадає на початок наступного кварталу

Від редакції: У зв'язку з набутгям чинності з 28 03 07 р. Закону від 15.03.07 p. № 749-V, максимальна величина тепер становитиме: з 01.04.07 р. — 8415 грн, з 01.10.07 р. — 8520 грн

Розділ III

таблиці           № рядка          Рекомендації щодо заповнення

III A                Дані кожної графи визначаються шляхом множення даних відповідної графи табл. II на відсоток страхових внесків, указаний в її заголовній частині. Сума страхових внесків помісячне розраховується шляхом множен-ня суми ФОП кожного місяця на відповідний страховий тариф, наведений у заголовку табл. II. Загальна сума нарахованих і утриманих страхових внесків з початку року (сума даних із двох граф на перетині колонок «Всього» та рядка «Всього з початку року» табл. Ill А) повинна відповідати даним ряд 2 табл. III

III        1          Відображається сума заборгованості за страхувальником на початок року, яка переноситься з ряд 17 Звіту за минулий рік і не змінюється протягом поточного року

 

            1.1       Відображається непогашена заборгованість страхувальника у разі зміни місця його реєстрації (перереєстрації) як страхувальника, яка склалася у поточному звітному році У наступному звітному році така заборгованість окремо в цьому рядку не відображатиметься

 

            7          Відображається сума витрат за рахунок коштів Фонду з порушенням чинного законодавства, які під час пере-вірки були виявлені спеціалістами Фонду та не прийняті до зарахування, наприклад сума лікарняних, нарахо-ваних із порушенням чинного законодавства

 

            8          Відображається сума штрафів, застосованих до страхувальника відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону № 2240. Ад-міністративні стягнення тут не враховуються

 

            10        Відображаються суми списаних заборгованостей страхувальника згідно з рішеннями Фонду, господарського суду або згідно з законодавчими актами. Показник цього рядка може мати тільки від'ємне значення

 

            12        Показник визначається як різниця між значенням ряд 16 та ряд 11 Цей рядок заповнюється в раз позитивного значення Якщо показники ряд 11 та ряд 16 рівні, то тут проставляється прочерк

 

            13.1     Відображається невідшкодована заборгованість Фонду перед страхувальником у разі зміни місця реєстрації (перереєстрації) страхувальника, яка склалася у поточному звітному році У наступному звітному році така за-боргованість окремо в цьому рядку не відображатиметься

 

            17        Показник визначається як різниця між ряд 11 та ряд 16 Цей рядок заповнюється у разі позитивного значення Тобто дані цього рядка не можуть мати від'ємного значення Тут ставиться прочерк, якщо дані ряд 11 дорів-нюють даним ряд 16

 

            Сума показників ряд 11 та ряд 12 має дорівнювати сумі даних ряд 16 та ряд 17

Розділ IV

Назва  Рекомендації щодо заповнення

Витрати за рахунок страхових внесків       У цьому розділі тепер не заповнюються комірки на перетині рядків 4, 5, 6, 7 і граф 3 і 4 За наявності у страхуваль-ника заборгованостей перед застрахованими особами з виплати допомоги при народженні дитини або по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, нарахованої до 01.01.07 p., їх суми відображаються у графі 7

Таблиця 76

РОЗМІРИ ЗБОРУ ДО ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

 

Платників внесків     Об'єкт оподаткування          Ставка внесків

Нарахування

Підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, іноземні підприємства, філії та предста-вництва (крім платників єдиного податку)            Факгичні   витрати  на  оплату праці найманих працівників (у т. ч. у натуральній формі), що обкладають податком з дохо-дів фізичних осіб     1,3 %

Фізичні особи, які використовують працю найманих пра-цівників, за найманих працівників (крім платників єдино-го, фіксованого податків)»  

           

 

Підприємства громадських організацій інвалідів, де інва-лідів не менше 50 % загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці інвалідів не менше 25 % витрат на оплату праці    

            не нараховують — за працівників-

інвалідів;

1,3 % — за інших працівників

Підприємства УТОГ і УТОС          

            не нараховують

Утримання

Наймані працівники, у т. ч. інваліди, які не досягли пен-сійного віку   Оплата  праці   найманих  пра-цівників, яку обкладають по-датком   з   доходів    фізичних осіб   0,5 %

Працюючі особи, які отримують чи мають право на при-значення пенсії за віком, у т. ч. на пільгових умовах, пен-сії за вислугу років, а також особи, які досягли встановле-ного законом пенсійного віку         

            не утримують

Добровільно застраховані особи

Добровільно   застраховані   (фізособи-СПД,   самозайняті особи за себе, особи, які виконують роботи за ЦПД)            Оподатковуваний доход (при-буток)        1,8 %

Від сплати страхових внесків звільняються:

― Роботодавці підприємств та громадських організацій інва-лідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці, у частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів.

― Роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС звільняються від сплати внесків.

― Застраховані особи на період відпустки по догляду за ди-тиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки по до-гляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медич-ним висновком.

Не є платниками страхових внесків особи, які не підлягають страхуванню на випадок безробіття:

― Працюючі пенсіонери й особи, у яких відповідно до законо-давства України виникло право на пенсію.

― Іноземці й особи без громадянства, що тимчасово працю-ють за наймом в Україні.

Страхові внески нараховуюся на фактичні виплати (доходи), які не перевищують максимальну величину фактичних витрат страхувальника на оплату праці найманих працівників і доходу фізичних осіб, з яких стягуються внески до Фонду з 01.01.2007 ро-ку — 7875 грн. При складанні Відомості використовують обліко-ві регістри по рахунках 65.3; 66.1; 31.1.

Протягом 20 днів по закінченні кварталу платники страхових внесків на випадок безробіття зобов’язані відзвітувати перед кон-тролюючим органом — Фондом загальнообов’язкового соціаль-ного страхування на випадок безробіття до центрів зайнятості за місцем реєстрації. Форма відомості складається з 4 розділів. З 1 січня 2007 року розділ І доповнено спеціальною таблицею, у якій зазначаються суми виплат працівникам — інвалідам (які не дося-гли пенсійного віку), оподатковуваних страховими внесками. При цьому слід мати на увазі, що ці суми мають бути відображе-ні також у складі загальної суми виплат, що відображаються в основній таблиці першого розділу.

Розділ ІІ доповнено рядками 23 та 24, в яких відображається несплачені штрафні (фінансові) санкції та пеня. Додатково ці су-ми враховуються в рядку 21 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками...».

Розділ ІІІ доповнено двома рядками, в яких зазначається сере-дньо облікова чисельність працюючих інвалідів (які не досягли пенсійного віку) та пенсіонерів.

Розділ ІV потрібно заповнювати інформацією про заборгова-ність по заробітній платі в розрізі звітних періодів.

Платники внесків заповнюють Розрахунок після того, як впи-шуть в його заголовну частину: код за ЄДРПОУ, код галузі, в якій вони працюють (за ЗКГНГ), реєстраційний номер платника стра-хових внесків, номер поточного рахунка і назву банку, а також по-вну назву (згідно з установчими документами), адресу і телефон. Далі зазначають період, за який складають Відомість (додаток Ч).

В першому розділі Відомості заповнюють дані про те, що є ба-зою нарахування (утримання) внесків на випадок безробіття. Це суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати і підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян. При цьому на од-ного найманого працівника розмір бази обмежений з 01.01.2007 ро-ку — 7875 грн. Також не слід забувати, що відповідно до статті 5 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-111 страхуванню на випадок безробіття не підлягають:

― працюючі пенсіонери й особи, у яких відповідно до законо-давства України виникло право на пенсію;

― іноземці й особи без громадянства, які тимчасово працю-ють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародни-ми договорами України, згода на обов’язковість яких надана Вер-ховною Радою України.

Відповідно, із заробітку названих осіб внески на випадок безро-біття не утримують і, зрозуміло, у графах, де показують розмір бази для застрахованих осіб, суми їх зарплати не зазначають. Нарахову-вати ж внески на заробітну плату таких працівників необхідно, тому при визначенні бази для роботодавців ці суми враховують.

Розрахунок страхових внесків (розділ 2) починають заповнювати з рядка 1 «Заборгованість на початок року за платниками», або рядка 13 «Заборгованість на початок року за фондом». Відповідно у згаданих рядках показують заборгованість на початок року роботодавця перед Фондом (страхові внески, пені та штрафи, що підлягають сплаті) та Фонду перед роботодавцем (переплата за страховими внесками).

Рядки «На початок періоду» граф «Нараховано» і «Перераховано» 2-го розділу в першому кварталі прокреслюють. Ці рядки будуть за-повнювати в другому, третьому і четвертому кварталах наростаючим підсумком з початку року, причому окремо вписують суми нарахова-них і утриманих внесків. Далі в графу «Нараховано» вписують суми нарахованих і утриманих, а в графу «Перераховано» — суми перера-хованих у звітному кварталі внесків з розбивкою за місяцями. Зазна-чені суми додають, відповідно до сум нарахованих і перерахованих на початок періоду внесків. Отриманий результат показують у графах «Сума всього» рядків 2 і 10. Правильність нарахування та утримання внесків можна перевірити шляхом множення Фонду оплати праці, за-значеного у першому розділі, на діючі ставки, про які сказано вище.

Рядок 3 «Донараховано при прийнятті звітності» пропускає-мо — про нього подбають спеціалісти Фонду під час камеральної перевірки при прийнятті Відомості у випадку помилкового роз-рахунку суми страхових внесків.

А ось рядок 4 «Нараховано за актами за звітний період, усьо-го» заповнюють, якщо під час перевірки в звітному кварталі на підприємстві було проведено донарахування сум страхових внес-ків, пені, штрафу (сума рядків 5—8).

У рядках 9 «Списано заборгованості» і 10 «Списано пені» пока-зують, відповідно, суми списаних заборгованості та пені. Таке списання проводять центри зайнятості разом із податковими орга-нами на підставі Порядку проведення органами державної служби зайнятості списання і розстрочення на випадок безробіття, затвер-дженого постановою Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безро-біття від 22.05.2001 р. № 38, який розроблено на підставі статті 18 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-111 та інших нормативних документів.

Всього до сплати визначаємо за підсумком рядків 1, 2, 3, 4 і вирахуванням суми рядків 9 і 10.

Суми донарахованих страхових внесків, пені та штрафів, які під-приємство сплатило у звітному періоді згідно з актами перевірок ві-дображаємо по рядку 15, а, відповідно, всього обліковано і сплачено страхових внесків та інших виплат по рядку 20. Для визначення цієї суми потрібно просумувати рядки 13, 14, 15 і мінус 19.

Ви, звичайно, помітили, що ми пропустили рядок 12 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом». Зроблено це було навмисно: оскільки, щоб заповнити цей рядок і рядок 21 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платника-ми», необхідно знати значення рядків 11 і 20. Який же із рядків за-повнювати? Відповідь проста: рядок 12 — якщо сума в рядку 20 бу-де більше суми рядка 11, і рядок 21 — якщо сума рядка 11 більше суми рядка 20. Для того щоб вписати суму у відповідний рядок 12 або 21, потрібно від більшої суми (рядка 11 або 20) відняти меншу (відповідно, рядка 20 або 11). Причому до рядка 21 входять: «недо-

їмка за платником», «сума страхових внесків, строк сплати яких не настав» і «реструктуризована заборгованість». Необхідно відзначи-ти, що до рядка «Реструктуризована заборгованість» розділу 2 впи-сують суму раніше реструктуризованої та розстроченої заборгова-ності якщо, звичайно, така заборгованість є на підприємстві.

У третьому розділі фіксують середньооблікову чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості (осіб).

Сума заборгованості і виплат заробітної плати за минулі роки ві-дображається в 4 розділі Відомості. Ця сума дорівнює рядку 21 роз-ділу 2. Заповнюють його аналогічно до попереднього розділу, зано-сячи суму нарахованих та утриманих страхових внесків, яку зали-шилося сплатити підприємству на кінець звітного кварталу чи року.

Підписують Відомість керівник і головний бухгалтер підпри-ємства. Їх підписи завіряються печаткою підприємства. Крім то-го, зазначається дата складання Відомості, а спеціалістом Фонду вказується дата про прийняття Відомості.