Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
18.2. Звітність до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2007 рік : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

18.2. Звітність до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2007 рік


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Нарахування, облік та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, визначено По-рядком подання та обліку звітів по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням від 4.03.2004 р. № 21. Останні зміни внесені і за-тверджені наказом Виконавчої дирекції Фонду від 02.02.2007 р. № 22-ОС.

Він розроблений відповідно до Закону України «Про загаль-нообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимча-совою непрацездатністю та витратами, зумовленими народжен-ням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ, ст. 84. Закону України «Про державний бюджет України на 2004 рік» від 27.11.2003 р. № 1344 та окремих положень Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюдже-тами та державними цільовими фондами від 21.12.2000 р. № 2181-ІІ. Відповідно до Порядку...(від 4.03.2004 р. № 21 зі змі-нами та доповненнями) у форму звітності внесені зміни і допов-неннями і надається у встановленому правлінням Фонду порядку у тому числі за І квартал 2004 року (додаток Ц).

База для нарахування страхових внесків наведена в табл. 74.

На підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загаль-ної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці та-ких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці, роботодавці сплачують внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності окремо — за ставкою 0,7 % суми фактичних ви-трат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 2,9 % (у 2007 році — 1,5 %) суми фактичних витрат на оплату праці ін-ших працівників.

На підприємствах та в організаціях товариств УТОГ І УТОС роботодавці сплачують внески за ставкою 0,5 % суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.

Страхові внески нараховуються на фактичні виплати (доходи), що не перевищують максимальну величину фактичних витрат страхувальника на оплату праці найманих працівників і доходу фізичних осіб, з яких стягуються внески до Фонду з 01.01.2007 ро-ку — 7875 грн.

Таблиця 74

РОЗМІРИ ЗБОРУ ДО ФОНДУ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 

№з/п   Платників внесків     Об'єкт оподаткування          Ставка внесків

Нарахування

1          Підприємства,  установи,  організації  або  уповноважений ними орган незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, іноземні підприємства, філії та представ-ництва (крім платників єдиного податку)*       Факгичні витрати на оплату праці найманих працівників (у т. ч. у натуральній формі), що обкладають податком з доходів фізичних осіб      1,5 %

2          Фізичні особи, які використовують працю найманих працівни-ків, за найманих працівників (крім платників единого податку)           

           

 

3          Підприємства громадських організацій інвалідів, де інвалідів не менше 50 % загальної чисельності працюючих і фонд опла-ти праці інвалідів не менше 25 % витрат на оплату праці   

            0,7 % — за інвалідів;

1,5 % — за інших праців-

ників

4          Підприємства УТОГ, УТОС                       0,5 % — за всіх працівників

Утримання

5          Наймані працівники Зарплата найманих працівни-ків, яку обкладають податком з доходів 0,5 % — якщо  доход  не

більше прожиткового мі-

німуму для  працездатної

особи ;

1,0 % — якщо доход бі-

льше прожиткового міні-

муму

6          Наймані працівники-інваліди, які працюють на підприємс-твах і в організаціях товариств УТОГ і УТОС

            0,25 %

Добровільно застраховані

7          Добровільно застраховані (фізособи-СПД та самозайняті особи за себе, особи, які виконують роботи за ЦПД)  Оподатковуваний доход (при-буток)        2%

Платники єдиного податку не нарахоеують внесків на зартшату працівників і не перераховують їх до фондів страхуеання від непрацездатності та безробіття. Держказначейство перераховує частину сплаченого ними єдиного податку до Фонду страхування від непрацездатності (11 %) ma до Фонду страхуеання від безробіття (4 %).

Страхувальники-роботодавці сплачують до Фонду різницю між нарахованими для роботодавців і найманих працівників страховими внесками й витратами, пов’язаними з наданням матеріального забезпечення і соціальних послуг застрахованим суб’єктам.

Перерахування коштів на рахунки Фонду страхувальниками-роботодавцями здійснюється з одержанням коштів на оплату праці в установах банків.

У разі виплати заробітної плати за першу половину або іншу частину місяця нараховані страхові внески повинні бути перера-ховані до Фонду не пізніше дня, встановленого для виплати заро-бітної плати за другу половину місяця.

У випадку нестачі коштів на рахунку платника на виплату за-робітної плати і сплати страхових внесків у повному обсязі вида-ча коштів на оплату праці й перерахування страхових внесків до Фонду проводяться в пропорційних сумах.

Особами, застрахованими на добровільних засадах, перера-хування страхових внесків здійснюється щомісяця не пізніше 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому був отриманий доход.

Звіт складають включені до Єдиного реєстру страхувальни-ків Фонду соціального страхування з тимчасової втрати праце-здатності підприємства, установи, організації, інші суб’єкти го-сподарської діяльності, які відповідно до чинного законодавства повинні здійснювати відрахування на обов’язкове державне со-ціальне страхування до Фонду соціального страхування з тим-часової втрати працездатності, а також добровільно застрахова-ні особи.

Звіт по коштах Фонду складається за формою Ф4-ФССзТВП, затвердженою розпорядженням правління Фонду від 4.03.2004 р. № 21 в редакції Виконавчої дирекції Фонду від 02.02.2007 р. № 22-ОС.

У випадку коли за рахунок бюджету Фонду у звітному ква-рталі страхувальник одержував, видавав, повертав або має за-лишок путівок на санаторно-курортне лікування (та путівок до дитячих оздоровчих закладів), він зобов’язаний додатково скласти Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування (та путівки до дитячих оздоровчих закладів) за формою Ф 14. Звіт по коштах Фонду в таких випадках складається із форми Ф4-ФССзТВП та форми ФІ 4, що також затверджена розпоря-дженням правління Фонду від 4.03.2004 р. № 21 зі змінами та доповненнями.

Звіт про путівки до дитячих оздоровчих закладів по формі Ф14 складається в разі прийняття рішення правлінням Фонду про централізоване придбання таких путівок органами Фонду, тобто запровадження механізму розподілу путівок до дитячих оздоров-чих закладів аналогічного розподілу путівок на санаторно-курорт-не лікування.

Звіт складається в двох примірниках, один з яких подається до органу реєстрації, другий, після перевірки спеціалістами Фонду, про що робиться відповідна відмітка, залишається в бухгалтерії страхувальника. Звіт страхувальника — юридичної особи, стра-хувальника — відокремленого підрозділу юридичної особи пода-ється за підписами керівника та головного бухгалтера (за його відсутності — іншої особи, відповідальної за ведення обліку) і завіряється печаткою страхувальника.

Звіт складається поквартально і одночасно наростаючим під-сумком із початку року. Тому форма містить терміни «звітний квартал» та «звітний період», під яким мається на увазі період із початку року.

Термін подання звіту встановлено Постановою ФСС з ТВП № 21 від 4.03.2004 р. (в редакції наказу Виконавчої дирекції Фо-нду від 02.02.2007 р. № 22). Він подається до 20 числа місяця, на-ступного за звітним кварталом. Якщо граничний термін подання звіту припадає на святковий або вихідний день, то цей термін пе-реноситься на перший робочий день, який настає за таким свят-ковим або вихідним днем.

Звіт складається із заголовної частини, шести розділів та, за необхідності, додатка — ФІ4.

У заголовній частині Звіту зазначаються: назва підприємства, організації, установи (прізвище та ініціали фізичної особи — страхувальника), місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ для підприємств та код ДРФО — для фізичних осіб), реєстраційний код страхувальника, банківські реквізити основного рахунку страхувальника.

Реєстраційний код страхувальника — це дванадцяти розряд-ний персональний номер страхувальника, який надається йому при реєстрації в органах Фонду соціального страхування з тимча-сової втрати працездатності. В тому числі — перші п’ять цифр — це код органу Фонду, а решта сім — безпосередньо страхуваль-ника. В звіті достатньо вказувати значущі цифри семизначної ча-стини коду. Наприклад: реєстраційний номер страхувальника 220120000375. У звіті достатньо вказати Реєстр. № 375, тобто три останні цифри номеру.

У розділі 1 наводяться дані про чисельність працюючих, які заповнюються згідно з Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих в народному господарстві України, за-твердженої   наказом   Міністерства   статистики   України   від

28.02.2005      р. № 276. Як найбільш прийнятний, у звітній формі

використовується показник «Середньооблікова кількість всьо-

го персоналу в еквіваленті повної зайнятості» за період з поча-

тку року. Закруглення розрахованих показників здійснюється

до цілих чисел (без десяткових знаків). Цей показник уведено з

01.01.2006      р.

Порядок складання звіту Ф. 4 ФСС з ТВП наведено в

табл. 75.