Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
17.1. Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

17.1. Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

Відповідно до Закону України «Про державну статистику» усі юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою дія-льністю, структурні одиниці безплатно подають дані, необхідні

для проведення державних статистичних спостережень. Стаття 21 Закону України «Про державну статистику» визначає: «Пер-винні дані, отримані органами державної статистики від респон-дентів під час проведення статистичних спостережень, є конфі-денційною інформацією, яка охороняється Законом і викори-стовується виключно для статистичних цілей у зведеному зне-особленому вигляді». Тобто, первинні статистичні дані викорис-товуються для зведених статистичних робіт, складання збірників, оглядів соціально-економічного становища і проведення науко-вих досліджень.

Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки та за визначеними адре-сами.

Джерелами статистичних даних про господарську діяльність є статистична звітність і спеціально організовані спостереження.

Звітність — це така форма збору статистичних даних, за якої кожен суб’єкт діяльності регулярно подає відомості до держав-них органів статистики у вигляді документів (звітів) спеціально затвердженої форми. Звіти складаються на підставі даних опера-тивного та бухгалтерського обліку.

Система звітності в Україні визначається Загальнодержавним табелем звітності (списком діючих форм звітності, що затвер-джується Держкомстатом України), в якому зазначається номер форми звіту, найменування звіту, періодичність і термін подання, кому і ким подається звіт, спосіб його подання. За терміном по-дання розрізняють звітність поточну, що подається протягом ро-ку, і річну, що подається за підсумками року. Терміни подання звітності та її періодичність визначається відповідно до особли-востей конкретних явищ і процесів. Особливо характерним це є для галузі сільського господарства.

Органами статистики щорічно уточнюється Загальнодержав-ний табель (перелік) форм державних спостережень для об’єд-нань, підприємств, організацій і установ України для всіх форм власності. Загальнодержавний табель (перелік) на 2007 рік вклю-чає 15 розділів (табл. 67):

Особливу увагу слід звернути на форми звітності, які міс-тять вартісні показники і складаються на підставі даних бухгал-терського обліку. Для того щоб уявити обсяг статистичної зві-тності, її структуру, зміст і порядок подання, в табл. 68 наве-дені окремі форми статистичної звітності промислових підпри-ємств України та їх стисла характеристика. Докладнішому вивченню підлягають форми статистичної звітності з продук-

ції, праці, фінансів і зовнішньоекономічної діяльності, оскіль-ки багато показників цих форм випливають з даних бухгалтер-ського обліку.

Таблиця 67

ОБСЯГИ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ НА 2007 РІК

 

№ з/п  Найменування розділу         Кількість форм

1          Статистика зовнішньоекономічної діяльності       4

2          Статистика цін          8

3          Структурні обстеження підприємства       4

4          Статистика фінансів підприємств та організацій  7

5          Статистика реформування власності         6

6          Статистика промисловості  31

7          Статистика будівельної діяльності  4

8          Статистика інвестицій         5

9          Статистика основних засобів         1

10        Статистика сільського та рибного господарства  51

11        Статистика послуг:  

12        ― Статистика ринкових не фінансових послуг   5

13        ― Статистика  внутрішньої  торгівлі  та  товарних ринків         29

14        ― Статистика транспорту та зв’язку         38

15        ― Статистика науки, інновацій та інформатики  14

16        ― Статистика соціальних послуг   197

17        Статистика населення         6

18        Статистика   навколишнього   природного   середо-вища         27

19        Статистика праці      25

20        Зведений розділ        5

Таблиця 68

ОКРЕМІ ФОРМИ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПЩПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

 

№ з/п  Форми звітності        Наказ

Держкомс-

тату

України          Строки подання        Хто подає      Структура і зміст форми       Примітки

;           2          3          4          5          6          7

1          № 1-П (річна) Звіт підприємства    по продукції   №223 21.07.2003       4 лютого        Підприємства, що здійснюють промислову діяльність, що класифікують-ся за секціями «С», «Д», «Е» за КВЕД            Розділ 1. Економічні показники (виробництво, показники праці, реалізація)

2.         Виробництво видів продукції

(кількості та вартості)

3.         Виробництво товарів народ-

ного споживання (у вартісному

вираженні)     По видах продукції за номенклату рою. Встановленою     орга-нами держстатистики

2          № 1-П     (місячна) Терміновий     звіт по     виробництву промислової  про-дукції (робіт,  по-слуг)            №227 від 21.07.2003 не пізніше 4-го числа після звіт-ного пері-

оду      Промислові підприємства всіх форм вла-сності,         що класифікують-ся за секціями «С», «Д», «Е» за КВЕД  1.         Економічні показники (обсяг

продукції в оптових цінах під-

приємств без ПДВ і A3)

2.         Виробництво видів промис-

лової продукції  (у тому  числі

елекгроенергії і теплоенергії)

3.         Товари народного споживання      Абсолютно по всіх видах виробленої про-мислової продукції. A також вартість вико-наних робіт промис-лового харакгеру

3          № 1 —          (торг) «Звіт про товаро-оборот)  (терміно-ва-місячна)      №227  від 21.07.2003            2-го числа після звіт-ного пері-

оду      Підприємства роздрібної  то-ргівлі   та  гро-мадського   ха-рчування   1.         Роздрібний товарооборот

2.         Оптовий товарооборот

3.         Оборот від інших видів дія-

льності

4.         Запаси товарів на кінець мі-

сяця    Інструкція про облік роздрібного товаро-обороту і товарних запасів, затверджена 28.12.96.№389

Продовження табл. 68

 

№ з/п  Форми звітності        Наказ

Держкомс-

тату

України          Строки подання        Хто подає      Структура і зміст форми       Примітки

;           2          3          4          5          6          7

4          Додаток      № 1-П (малі)   до   форми № 1-підприємства (річна)   «Звіт   ма-лого   підприємст-ва, про виробниц-тво    промислової продукції»   №227 від 21.07.2003 20 лютого      Малі    підпри-ємства та коо-перативи,    що займаються за секціями   «С», «Д»,    «Е»    за КВЕД    1.         Види продукції (кількість та

вартість)

2.         Товари народного споживан-

ня(за вартістю)          За номенклатурою, встановленою орга-нами держстатистики

5          № 1-підприєм-ництво        (річна) «Обстеження дія-льності підприєм-ства   (організації) за рік»     №227 від 21.07.2003            15 лютого      Підприємства і     організації, що є юридич-ними особами        1.            Демографічна    ситуація    на

підприємстві

2.         Розподіл  обсягу  виробленої

реалізованої   продукції   (робіт,

послуг) за видами діяльності

3.         Витрати на виробництво про-

дукції (робіт, послуг) за видами

діяльності

4.         Витрати на виробництво про-

дукції (робіт, послуг)

5.         Чисельність    працівників   та

оплата їх праці

6.         Валові інвестиції в основний

капітал

7.         Основні показники по місце-

вих одиницях            Місцевою одиницею є виділений на окремий баланс підрозділ під-приємства підприємс-тва (філія, представ-ництво тощо), який розташований на ві-докремленій території та здійснює один або кілька видів діяльності

6          № 1- ПВ (терміно-ва) місячна «Звіт з праці)         №224  від 21.07.2003            7 числа пі-сля звітно-го періоду           Усі   підприєм-ства, установи та організації         1.         Чисельність та фонд оплати праці

2.         Розподіл працівників за роз-

мірами зарплати про склад фон-

ду оплати праці         За цією ж формою складається також звіт за I квартал, півріччя, 9 місяців, рік

7          Звіт   про   основні показники   діяль-ності підприємст-ва, річна          28.07.2003 №237       He    пізні-ше 20.02.  Суб'єкги   під-

приємницької

діяльності       Основні показники діяльності        За цією формою скла-дається звіт по квар-талах

8          № 1-ПВ (заборго-ваність) термінова місячна «Звіт про стан заборговано-сті із виплати за-робітної плати»            №407 від 02.12.1998 11     числа після звіт-ного пері-

оду      Усі   підприєм-ства, установи, організації Розділ 1. Сума нарахованої зар-плати, факгично виплачено, су-ма заборгованості та інше

Розділ 2. Розподіл працівників та коштів за терміном заборго-ваності  Заповнюється тими підприємствами, які своєчасно не розрахо-вувались з працівни-ками по заробітній платі

9          № 3-ПВ (терміно-ва-квартальна) «Звіт про викори-стання    робочого часу»  № 1       від 04.01.2000            7       числа після звіт-ного пері-

оду      Усі   підприєм-ства, установи, організації 1.         Використання робочого часу

2.         Рух робочої сили

3.         Інформація   про   укладання

колекгивних договорів         Заповняється нарос-таючими підсумками з початку року

10        № 1-Б   термінова-місячна «Звіт про фінансові  резуль-тати і дебіторську заборгованість»    №258 від 31.07.2001      На      20-й день після звітного періоду      Усі   підприєм-ства   Розділ 1. Фінансові результати

Розділ 2. Дебіторська та креди-торська заборгованість (в т. ч. між підприємствами України, з суб'єкгами країн СНД та інших країн) Заборгованість про-ставляється за загаль-ною сумою та з неї прострочена

11        № 2-Б    Звіт    про випуск,     реаліза-цію цінних папе-рів (квартальна)          № 190 29.07.1997      He    пізні-ше 21 чи-сла    після звітного періоду           Усі   підприєм-ства   Дані про випуск цінних паперів            Заповнюється річна форма і подається ор-гану статистики до 20.02. після звітного року

Продовження табл. 68

 

№ з/п  Форми звітності        Наказ

Держкомс-

тату

України          Строки подання        Хто подає      Структура і зміст форми       Примітки

;           2          3          4          5          6          7

12        № 22     (поштова) «041  Есновні  по-казники, які хара-кгеризують     гос-подарську    діяль-ність  підприємст-ва за рік»           №237 від 28.07.2003 20 лютого      Усі  промисло-ві підприємства       1.            Продукція (обсяг в оптових

цінах підприємств без ПДВ і A3)

2.         Основні фонди (середньоріч-

на вартість)

3.         Праця (чисельність працівни-

ків і фонд оплати праці)      

13        № 11-03    (пошто-ва,    річна)    «Звіт про   наявність   та рух основних фо-ндів, амортизацію (знос)»            №235  від 28.07.2003            До   20.02. після звіт-ного року       Усі   підприєм-ства  і   органі-зації  1.            Наявність   та   рух   основних

фондів (за галузями)

2.         Склад  основних  фондів  (за

видами)

3.         Ремонт основних фондів     Довідково:

1.         ОЗ взяті у фінансо-

ву оренду

2.         Здані в оперативну

оренду

3.         Законсервовані    ОЗ

тощо

14        № 2-6    термінова (квартальна,    річ-на) «Звіт про ви-пуск,    реалізацію та обіг цінних па-перів»  № 190 від 29.07.1997            Кварталь-на —     21 числа,   рі-чна —     8 лютого         Підприємства, банки страхові та інші органі-зації         1.         Випуск та розміщення еміте-

нтом цінних паперів (за видами)

2.         Обіг цінних паперів (за видами)

3.         Обсяги    взаємного    інвесту-

вання у вигляді цінних паперів

(резидента-емітента у нерецен-

зентів     та     нерецензентів-емі-

тентів у рецензента) Звіт складають як емі-тенти, так і ті, що ма-ють обіг цінних папе-рів (не власних)

15        Звіт    про    праце-влаштування     ін-валідів        (річна) 10-ПІ 11.02.2002 №49         He    пізні-ше 20.02.            Підприємства, установи,    ор-ганізації      Факгична   чисельність   праців-ників та працевлаштування ін-валідів       

Крім органів державної статистики, статистикою займаються галузеві Міністерства, Міністерство фінансів України, окремі Державні комітети. Вони розробляють форми бухгалтерської і статистичної звітності, узгоджуючи їх з Держкомстатом України. Здійснюють їх збирання і розробку.

Проте не всі явища і процеси, що відбуваються в суб’єктів господарювання, можна вивчати за допомогою звітності. З ме-тою одержання відомостей про такі та інші явища і процеси, що мають місце у господарській діяльності, застосовуються спеціально організовані спостереження, які проводяться та-кож з метою доповнення і перевірки даних поточної звітності. Розрізняють такі основні види спеціально організованих спо-стережень, як переписи, одноразові обліки, спеціальні обсте-ження.

Слід зазначити, що в останні роки у зв’язку з проведенням економічних реформ зазнали реорганізації і методи отриман-ня статистичної інформації: статистична звітність значно спростилася за формою, скоротилася за обсягом, ступенем охоплення, переліком показників, ширше почали використо-вуватися вибіркові обстеження, оцінка і розрахунки показни-ків. Проведена робота по вдосконаленню методики обчислен-ня існуючих показників згідно з міжнародними стандартами, розробляється система нових показників, адаптованих до ри-нкової економіки.