Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
16.7. Єдиний податок суб’єктів малого підприємництва : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

16.7. Єдиний податок суб’єктів малого підприємництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

Суб’єктами малого підприємництва згідно Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. № 2063-111 вважаються фізичні особи, зареєстровані у встанов-леному порядку як суб’єкти підприємницької діяльності та юри-дичні особи, підприємства будь-якої форми власності, у яких се-редньооблікова чисельність працюючих за календарний рік не перевищує 50 осіб, а обсяг річного валового доходу — 500 тис. євро. Значна частина суб’єктів малого підприємництва є платни-ками єдиного податку.

Згідно Указу президента України 28 червня 1999 року № 746/99 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єк-тів малого підприємництва» встановлено, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для таких суб’єктів малого підприємництва:

—        фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;

—        юридичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не переви-щує 50 осіб, і обсяг виручки яких від реалізації продукції (това-рів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

Середньооблікова чисельність працюючих для суб’єктів мало-го підприємництва визначається за методикою, затвердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у то-му числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а

також працівників представництв, філіалів, відділень та інших відособлених підрозділів.

Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснен-ня операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

У разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалі-зації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

Суб’єкти малого підприємництва — фізичні особи мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним подат-ком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку.

Ставка єдиного податку для суб’єктів малого підприємницт-ва — фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяльності і не може становити менше 20 гривень та більше 200 гривень на місяць.

У разі, коли фізична особа — суб’єкт малого підприємництва здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких уста-новлено різні ставки єдиного податку, нею придбавається одне свідоцтво і сплачується єдиний податок, що не перевищує вста-новленої максимальної ставки.

У разі, коли платник єдиного податку здійснює підприємни-цьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім’ї, ставка єдиного по-датку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

Суб’єкт підприємницької діяльності — фізична особа сплачує єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.

Відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах:

― до місцевого бюджет — 43 відсотки;

― до Пенсійного фонду України — 42 відсотки;

― на обов’язкове соціальне страхування — 15 відсотків (у то-му числі

― до Державного фонду сприяння зайнятості населення — 4 відсотки) для відшкодування витрат, які здійснюються відпові-дно до законодавства у зв’язку з тимчасовою втратою працездат-ності, а також витрат, зумовлених народженням та похованням.

Суб’єкт підприємницької діяльності — юридична особа, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітно-сті, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку:

—        6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати по-датку на додану вартість згідно із Законом України «Про податок на додану вартість»;

—        10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Суб’єкти підприємницької діяльності — юридичні особи спла-чують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.

Відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах:

― до Державного бюджету України — 20 відсотків;

― до місцевого бюджету — 23 відсотки;

― до Пенсійного фонду України — 42 відсотки;

― на обов’язкове соціальне страхування — 15 відсотків (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населен-ня — 4 відсотки) для відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зумовлених народженням та по-хованням.

Форма та порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку встановлюються Державною податковою адміністрацією України і є єдиними на всій території України.

Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єкт малого підприємництва подає письмову заяву до органу державної податкової служби за місцем державної ре-єстрації. Суб’єкт малого підприємництва — юридична особа обов’я-зково зазначає, яку ставку єдиного податку ним обрано.

Заява подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступ-ного звітного (податкового) періоду (кварталу) за умови сплати всіх установлених податків та обов’язкових платежів за попере-дній звітний (податковий) період.

Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, об-ліку та звітності може бути прийняте не більше одного разу за календарний рік.

Орган державної податкової служби зобов’язаний протягом десяти робочих днів видати безоплатно свідоцтво про право сплати єдиного податку або надати письмову мотивовану від-мову.

Відмову від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і повернення до раніше встановленої системи оподаткування суб’єкти малого підприємництва можуть здійс-нювати з початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) у разі подання відповідної заяви до органів державної податкової служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення попе-реднього звітного (податкового) періоду (кварталу).

За результатами господарської діяльності за звітний (податко-вий) період (квартал) суб’єкти малого підприємництва — юриди-чні особи подають до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і, в разі обрання ними єдиного податку за ставкою 6 відсотків, розраху-нок про сплату податку на додану вартість, а також платіжні до-ручення на сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про зарахування коштів.

Суб’єкти малого підприємництва несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків та сплати сум єдиного податку згідно із законодавством України.

Суб’єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний пода-ток, не є платником таких видів податків і зборів (обов’язкових платежів):

― податку на додану вартість, крім випадку, коли юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6 відсотків;

― податку на прибуток підприємств;

― податку на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб — суб’єктів малого підприємництва);

― плати (податку) за землю;

― збору на спеціальне використання природних ресурсів;

― збору на обов’язкове соціальне страхування; відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України;

― комунального податку;

― податку на промисел;

― збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (ви-мога змінена з 01.01.2004 р.);

― збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг;

― внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів;

569

― внесків до Державного фонду сприяння зайнятості насе-лення.

Подання Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом ма-лого підприємництва — юридичною особою визначено Поряд-ком складання Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою, затвердженому наказом ДПАУ від 28 лютого 2003 р. № 98. Згідно цього По-рядку та у відповідності до статті 4 Указу Президента України від З липня 1998 року № 727/98 «Про спрощену систему опо-даткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємниц-тва» (із змінами, унесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року № 746/99) за результатами господарської ді-яльності за звітний (податковий) період (квартал) суб’єкти ма-лого підприємництва — юридичні особи до 20 числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом подають до ор-гану державної податкової служби розрахунок про сплату єди-ного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою (далі — Розрахунок).

Заповнення Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом ма-лого підприємництва — юридичною особою здійснюється у на-ступному порядку:

У нижній частині Розрахунку за результатами камеральної пе-ревірки службова особа ДПІ (ДПА) робить відмітку про виявлені або невиявлені порушення (помилки) і в разі виявлення пору-шень складає відповідний акт.

Якщо платником самостійно виявлені помилки, що містяться у раніше поданому ним Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою, то від-повідно до п. 5.1 ст. 5 Закону такий платник має право надати уточнюючий розрахунок за формою, що додається.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі Роз-рахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприєм-ництва — юридичною особою за будь-який наступний подат-ковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Якщо після подачі розрахунку за звітний період платник пода-тків подає новий розрахунок з виправленими показниками до за-кінчення граничного строку подання Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною осо-бою за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у пункті 17.2 статті 17 Закону, не застосовуються.

У додатку П наведена форма Розрахунку сплати єдиного по-датку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою.

Таблиця 66

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ РОЗРАХУНКУ СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ СУБ'ЄКТОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА — ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ

 

№ з/п  Назва колонки або рядка розрахунку         № рядка          Зміст колонки

1          Середньооблікова   чисе-льність працюючих      Рядок 1           відображається середньооблікова чисельність працюючих для суб'єктів малого підприємництва, яка визначається за методикою, затвердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших відособлених підрозділів

2          Виручка   від   реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   без  урахування акцизного збору           Рядок

2          відображається сума коштів, отримана на розрахунковий рахунок або (та) в касу суб'єкта малого підприємництва

3          Виручка   від   реалізації основних фондів Рядок

3          відображається виручка, отримана суб'єктом малого підприємництва, у разі здійснення операцій з продажу основних фондів, яка визначається як різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишко-вою вартістю на момент продажу.

4          Усього виручка від реа-лізації         Рядок 4           відображається загальна сума коштів, отримана на розрахунковий раху-нок або (та) в касу суб'єкта малого підприємництва з урахуванням кош-тів, отриманих від реалізації основних фондів.

5          Сума єдиного податку за ставкою ( )         Рядок

5          відображається сума єдиного податку, яку необхідно сплатити не пізніше

20 числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом:

6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

без урахування акцизного збору в разі сплати податку на додану вартість

згідно із Законом України «Про податок на додану вартість»;

10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, по-

слуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану

вартість до складу єдиного податку

Закінчення табл. 66

 

№ з/п  Назва колонки або рядка розрахунку         № рядка          Зміст колонки

6          Внески,    нараховані    на суму дивідендів           Рядок 6           Відображається сума внесків, які платник єдиного податку зобов'язаний при виплаті дивідендів нараховувати та сплачувати до бюджету, до якого зараховується єдиний податок, за правилами, установленими підпунктом 7.8.2 пункту 7.8 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (із змінами і доповненнями)

7          Сума   самостійно   вияв-лених   помилок   за   ре-зультатами минулих по-даткових періодів        Рядок

7          відображається сума заниженого податкового зобов'язання (з позитивним значенням) або сума завищеного податкового зобов'язання (з від'ємним значенням), самостійно нарахована платником єдиного податку у зв'язку з виправленням помилки

8          Сума     податкових     зо-бов'язань, нарахованих у попередніх звітних пері-одах з початку року    Рядок 8          відображається сума податкових зобов'язань за єдиним податком та вне-сками, нарахованими в попередніх звітних податкових періодах з початку року

9          Податкові    зобов'язання до сплати           Рядок 9           відображається скоригована (виправлена) сума податкового зобов'язання, яку необхідно сплатити платнику єдиного податку за звітний податковий період з урахуванням суми самостійно виявленої помилки за результата-ми минулих податкових періодів.

10        Сума штрафу, самостій-но нарахована у зв'язку з виправленням помилки      рядок 10            відображається сума штрафу, самостійно нарахованого платником єдино-го податку, відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 №2181-111 «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (із змі-нами і доповненнями)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.         Які види податкової звітності передбачено системою оподатку-вання.

2.         Які види податкової звітності вважаються деклараціями.

3.         Що таке «Податкове зобов’язання» та «Узгоджене податкове зо-бов’язання».

4.         Який порядок відстрочення терміну податкової звітності.

5.         Який порядок представлення уточнених форм податкової звітності.

6.         Який порядок визначення об’єкта, бази та ставок окремих подат-ків, платників та строків представлення податкової звітності і сплати податків:

― Податку на прибуток підприємства; ― Податку на додану вартість; ― Податку з доходів фізичних осіб; ― Акцизного збору; ― Земельного податку; ― Податку з власників транспортних засобів; ― Фіксованого сільськогосподарського податку; ― Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; ― Плати за спеціальне використання водних ресурсів; ― Збору за забруднення навколишнього середовища; ― Збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок дер-жавного бюджету;

― Місцевих податків;

― Збору за використання радіочастотного ресурсу;

― Єдиного податку суб’єктів малого підприємництва.

7.         Хто здійснює контроль за поданням звітності та які штрафні сан-кції з боку контролюючих органів застосовуються.

8.         Яка відповідальність платників податків за невчасне подання зві-тності та за перекручування даних податкової звітності.