Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Інформаційні потреби користувачів звітності : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

1.2. Інформаційні потреби користувачів звітності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Безпосередньо фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів, щодо: придбання, продажу та володіння цінними паперами; участі в капіталі підприємства; оцінки управ-ління; оцінки здатності якості управління своєчасно виконувати свої зобов’язання; забезпеченості зобов’язань підприємства; ви-значення суми дивідендів, що підлягають розподілу; регулюван-ня діяльності підприємства та інших рішень.

Взаємозв’язок системи бухгалтерського обліку з користувача-ми інформації наведено на рис. 1.

Як зазначено в Законі «Про бухгалтерський облік та фінансо-ву звітність в Україні» (ст. 1) та в П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (п. 3) користувачами звітності — є фізич-ні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Законом України «Про аудиторську діяльність» (стаття 9) за-значено, що користувачами бухгалтерської звітності можуть бути

уповноважені на підставі законів України представники органів державної влади, юридичні та фізичні особи, зацікавлені в нас-лідках господарської діяльності суб’єктів, в тому числі: власни-ки, засновники господарського суб’єкта, кредитори, інвестори та інші особи, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання інформації, що міститься в бухгалтерській звітності.

 

1 крок

 

Збір первинної інформації про факти фінансово-господар-ської діяльності та їх аналіз

 

 

2 крок

Sк страція1yпервинної™формації в реєстрах аналітичного

I

3          крок    Реєстрація узагальненої інформації в Головній книзі

1

4          крок    Підготовка інформації для складання звітності

ї          

Складання фінансової, податкової, статистичної та спеціа-льної звітності

5          крок

 

6 крок

Розгляд, затвердження та подання звітності користувачам

Рис. 1. Послідовність формування звітної інформації для користувачів

Схема користувачів звітності підприємств наведена на рис. 2.

Розглянемо інформаційні потреби окремих груп зовнішніх ко-ристувачів

Зовнішні користувачі — це ті підприємства чи фізичні осо-би, які мають певні фінансові інтереси й зацікавлені в інформації про підприємство.

Засновники, учасники (інвестори) — це особи, які внесли свій капітал при створені підприємства, вони стурбовані ризи-ком, притаманним інвестиціям і доходом від цих інвестицій; ак-ціонери зацікавлені в інформації, що дозволяє їм оцінити спро-можність підприємства сплачувати дивіденди.

Орган до сфери управління якого належить підприємство потребує інформації про реалізацію головної мети створення під-

приємства і його місце серед інших аналогічних суб’єктів госпо-дарювання.

 

c

 

Користувачі бухгалтерської фінансової звітності

 

3

 

 

 

Зовнішні користувачі

 

Внутрішні

 

 

 

Засновники, учасники (дійсні та потенційні інвестори)

 

Керівники     підприємств управлінський персонал

 

та

 

 

 

Органи,   до   сфери   управління яких належить підприємство

 

Працівники підприємств

 

 

 

Органи державного контролю і регулювання

Банківські та кредитні установи

 

Профспілки

Працівники   бухгалтерії,   фі-нансисти, економісти

 

Постачальники та інші кредитори

Клієнти (покупці, замовники)

Громадськість

Аудитори

Конкуренти

Рис 2. Користувачі фінансової звітності підприємства

Органи державного контролю і регулювання зацікавлені в інформації з метою визначення податкової політики та викорис-тання інформації як основи статистичних даних про національ-ний дохід та формування макроекономічних показників.

Банківські та кредитні установи потребують інформації про фінансовий стан підприємства, ефективність діяльності для оцін-ки ризиків при наданні кредитів та впевненості в тому, що їх по-зики та відсотки з них будуть своєчасно і в повній сумі повернуті.

Постачальники та інші кредитори зацікавлені в повній ін-формації, яка дозволила б їм визначити, чи своєчасно і в повній сумі буде погашатися заборгованість.

Клієнти виявляють інтерес до інформації щодо безперервно-сті діяльності підприємства, особливо у випадках коли вони за-лежать від підприємства або мають довгострокові угоди з ним на отримання необхідних товарів чи послуг.

Громадськість через показники фінансової звітності оцінює внесок підприємства у місцеву економіку, можливість забезпе-чення зайнятості населення тощо.

Аудитори (зовнішні) потребують інформації для підтвер-дження її реальності і відповідності П (С)БО.

Конкуренти через інформацію з фінансової звітності здійс-нюють пошук слабких ланок в діяльності підприємства з метою підриву його репутації на ринку товарів і послуг.

Внутрішні користувачі — це керівники, управлінський пер-сонал і працівники підприємства.

Керівники підприємства та інший управлінський персонал потребують інформації, щоб визначитися зі стратегією і такти-кою бізнесу, головними напрямами розвитку підприємства, ніве-люванням слабких та посиленням сильніших сторін в його діяль-ності та здійсненням ефективного контролю.

Працівники підприємства зацікавлені в інформації щодо стабільності та прибутковості підприємства, на яких вони пра-цюють. Працівники також зацікавлені в інформації, яка дозволяє їм оцінити здатність підприємства забезпечувати оплату праці, зайнятість на майбутнє та пенсію.

Профспілки зацікавлені в інформації про дотримання ро-ботодавцями законодавства про працю з метою захисту пра-цівників.

Працівники бухгалтерії, фінансисти, економісти викорис-товують дані фінансової звітності за попередній період для запо-внення окремих показників звітності за звітний період, а також здійснюють аналіз показників звітності для підготовки Приміток до звітності та її оприлюднення.