Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
16.5. Збір за використання радіочастотного ресурсу України : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

16.5. Збір за використання радіочастотного ресурсу України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Збір за використання радіочастотного ресурсу України є зага-льнодержавним збором, який включено до переліку обов’язкових платежів, визначених статтею 14 Закону України «Про систему оподаткування». До цього переліку збір внесено Законом України від 01.06.2000 р. № 1770-111 «Про використання радіочастотного ресурсу України», який поряд з регулюванням правових відносин у сфері використання радіочастотного ресурсу запровадив новий загальнодержавний збір.

По загальнодержавних та місцевих податках і зборах (обов’язко-вих платежах), для яких законодавче не передбачено подання по-даткових декларацій (розрахунків) (до яких якраз і відносився збір за використання радіочастотного ресурсу), надають щоміся-чні розрахунки про належні до сплати суми обов’язкових плате-жів у порядку, визначеному законодавством для обов’язкових платежів з базовим (звітним) періодом — календарний місяць.

Відповідно до частини другої статті 57 Закону України від 26.12.2002 р. № 380-ІV «Про Державний бюджет України на 2003 рік» запроваджено подання податкової декларації щодо збору за використання радіочастотного ресурсу. Крім того, усі штрафні санкції, що накладаються згідно зі статтею 17 Закону № 2181-111 за наслідками документальної перевірки, вимагають, як необхід-ну умову, обов’язкове подання податкової декларації.

Податкова декларація зі збору за радіочастоти складається на підставі Закону України від 26.12. 2002 р. № 380-ІV «Про Держа-вний бюджет України на 2003 рік», Наказу Держпідприємництва України, Держкомзв’язку України від 04.05. 2001 р. № 73/72 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарсь-кої діяльності з надання послуг радіозв’язку (з використанням радіочастот)», Постанови КМУ від 31.01. 2001 р. № 77 «Про ста-вки щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу України».

Збір за використання радіочастотного ресурсу сплачується окремо за кожним регіоном: Автономною Республікою Крим, областями, містами Київ та Севастополь, незважаючи на те, що частота може бути виділена на всі регіони одна-єдина. Сплачува-ти слід за всю смугу частот, незалежно від частот, які використо-вуються фактично. Термін сплати збору за використання радіоча-стотного ресурсу 45 днів. Користувачі повинні сплачувати збір за

використання радіочастотного ресурсу України щомісяця не з да-ти отримання ліцензії, а залежно від строків освоєння і викорис-тання смуги частот.

Ліцензія на використання радіочастот анулюється у разі не-внесення або внесення у неповному обсязі збору за використання радіочастотного ресурсу України протягом 6 місяців.

Якщо останній день строку подання податкової декларації про збір припадає на вихідний або святковий день, то, згідно з пп. 4.1.5 п. 4Л ст. 4 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюдже-тами та державними цільовими фондами», останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

Податкова декларація про збір за використання радіочастот-ного ресурсу України подається за місцем податкової реєстрації платника (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби).

Форма податкової декларації про збір за використання радіо-частотного ресурсу України, за якою платники будуть звітувати-ся, затверджена наказом ДПА України від 24.01.2003 р. № 24, за-реєстрованим в Мін’юсті України 05.01.2003 р. за № 91/7412.

Податкова декларація про збір за використання радіочастот-ного ресурсу України складається окремо за кожний звітний по-датковий період, який дорівнює календарному місяцю, виходячи виключно з об’єкту оподаткування звітного податкового місяця.

Порядок заповнення податкової декларації про збір за використання радіочастотного ресурсу

Фома податкової декларації містить дві частини: «І. Розраху-нок сум збору в розрізі видів радіозв’язку» і «2. Розрахунок зага-льної суми збору».

За рядком 01 у графі «Звітна декларація» робиться позначка (х), якщо подається звітна декларація про збір за звітний (подат-ковий) місяць.

За рядком 01 у графі «Нова (уточнена) декларація» робиться позначка (х), якщо подається нова (уточнена) декларація про збір, що містить виправлені показники.

РОЗДІЛ  1.   «Розрахунок  сум  збору  в  розрізі  видів  радіо-

Розділ складається з 8 колонок, показники яких використову-ються для обчислення суми збору за використання радіочастот-

ного ресурсу України за звітний (податковий) місяць в розрізі видів радіозв’язку і регіонів.

У рядках колонок 2.1, 2.2 і 2.3 платник вказує назву, дату і номер документа, підтверджуючого дату, з якої платник почав фактично використовувати радіочастотний ресурс України.

У рядках колонки 3 «Вид радіозв’язку» платник вказує види радіозв’язку, на які він отримав ліцензію.

Рядки колонки 4 «Потужність» заповнюються платниками, які отримали ліцензію на використання радіочастотного ресурсу для передавання звуку, передавання та ретрансляції телевізійного зо-браження. Інші платники рядки цієї колонки не заповнюють і проставляють в них прочерки.

У рядках колонки 5 «Ставка за 1 МГц смуги радіочастот, ви-значеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, у кожному регіоні» проставляються окремо за кожним видом радіозв’язку ставки збору за використання радіочастотно-го ресурсу України, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 77.

У рядках колонки 6 «Назва регіону (АР Крим, область, міста Київ та Севастополь)» платник вказує назву відповідного регіону, у якому він згідно з ліцензією здійснює використання радіочас-тотного ресурсу України. Наприклад, якщо платник використо-вує у місті Києві два види радіозв’язку, то йому необхідно запов-нити два рядки, що відповідають двом видам радіозв’язку і двічі записати назву міста Києва.

У рядках колонки 7 «Ширина смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України (МГц)» платник вказує всю ширину смуги радіочастот, що визначена в лі-цензії на використання радіочастотного ресурсу України в цьому регіоні, незалежно від повноти її використання у звітному періоді.

У рядках колонки 8 «Нараховано збору за звітний місяць» проставляються суми збору, які розраховуються як добуток від-повідних рядків колонок 5 і 7.

Пункт 5.1 ст. 5 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-111 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» надає право платникам податків виправляти допущені і виявлені ним помил-ки при обчисленні податкового зобов’язання зі збору, зобов’язу-ючи їх при цьому подавати нову (уточнену) декларацію, що міс-тить виправлені показники.

У зв’язку з цим розділ 2 податкової декларації містить ряд-ки 2.2—2.6, заповнення яких дозволяє платникам виправити

допущену і згодом виявлену ними помилку, визначити і задек-ларувати суму заниження або завищення податкового зобов’я-зання, а також самостійно нарахувати суму 10-відсоткового штрафу від суми недоплати (уразі виявлення заниження подат-кового зобов’язання), а також викласти зміст допущеної по-милки.

При цьому внаслідок того, що податкові декларації про збір за використання радіочастотного ресурсу України складаються ві-докремлено за кожний звітний (податковий) місяць, то помилка в одній з поданих декларацій не призведе до помилкових показни-ків наступних декларацій, що подаються.

РОЗДІЛ 2. «Розрахунок загальної суми збору»

Цей розділ складається з однієї загальної колонки і шести ря-дків (2.1—2.6).

У рядку 2.1 «Нараховано збору всього» проставляється зага-льна нарахована сума збору за використання радіочастотного ре-сурсу України за звітний (податковий) місяць, яка дорівнює сумі рядків колонки 8 розділу 1.

Рядки 2.2—2.6 заповнюються у разі подання нової (уточненої) декларації про збір, що містить виправлені показники, з викорис-танням показників звітної декларації за відповідний місяць.

У разі подання звітної декларації рядки 2.2—2.6 не заповню-ються і в них відповідно проставляються прочерки.

У рядку 2.2 «Нараховано збору за даними раніше поданої по-даткової декларації, що уточнюється, усього» проставляється відповідно показник рядка 2.1 звітної декларації за місяць, показ-ники якої виправляються.

У рядку 2.3 «Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки» проставляється різниця значень рядків 2.1 і 2.2 нової (уточненої) декларації про збір, що містить виправлені показники.

У рядку 2.4 «Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки» проставляється різниця зна-чень рядків 2.2 і 2.1 нової (уточненої) декларації про збір, що мі-стить виправлені показники.

У рядку 2.5 «Сума штрафу у розмірі 10 % від суми недоплати» проставляється сума, яка становить 10 відсотків суми за рядком 2.3 нової (уточненої) декларації про збір, що містить виправлені показники.

У рядку 2.6 «Зміст помилки» платник стисло вказує причину, яка вплинула на розмір податкового зобов’язання зі збору за ви-користання радіочастотного ресурсу України.