16.4. Збір за забруднення навколишнього природного середовища


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 бе-резня 1999 року № 303 «Про затвердження Порядку встановлен-ня нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» (із змінами і доповненнями)

534

 

Інструкцією «Про порядок обчислення та сплати Збору за забру-днення навколишнього природного середовища» визначено єди-ний на території України порядок обчислення і сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі — збір), а також відповідальність платників за достовірність даних про обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речо-вин, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, розміщені відходи таза правильність обчислення, повно-ту і своєчасність сплати збору.

За цією Інструкцією обчислюються суми збору, який справля-ється за:

—        викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин (да-лі — викиди) стаціонарними і пересувними джерелами забруд-нення;

—        скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти (далі — скиди) / (Встановлення та стягнення плати, яка справляється за скиди промислових та інших стічних вод у сис-теми каналізації, регулюється нормативно-правовими актами Державного комітету будівництва, архітектури та житлової полі-тики України).

—        розміщення відходів.

Платниками збору є суб’єкти підприємницької діяльності, не-залежно від форм власності, включаючи їх об’єднання, філії, від-ділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої територіальної громади; бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації; постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи в Україні; громадяни, які здійснюють на території Украї-ни і в межах її континентального шельфу та виключної (морсь-кої) економічної зони викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів.

Органи Мінекоресурсів разом з органами місцевого самовря-дування або з місцевими державними адміністраціями до 1 груд-ня року, що передує звітному, направляють органам державної податкової служби перелік платників збору за забруднення на-вколишнього природного середовища, які здійснюють викиди стаціонарними джерелами забруднення, скиди і розміщення від-ходів та зміни до переліку до 1 числа місяця, наступного за квар-талом, у якому вони виникли.

Платники збору, які здійснюють викиди виключно пересув-ними джерелами забруднення, без установлення їм лімітів вики-дів, у перелік не включаються.

535

 

Не включення платника збору в перелік не звільняє його від сплати збору.

Об’єктами обчислення збору є:

—        для стаціонарних джерел забруднення — обсяги забруд-нюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря або ски-даються безпосередньо у водний об’єкт, та обсяги відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах;

—        для пересувних джерел забруднення — обсяги фактично використаних видів пального, в результаті спалення яких утво-рюються забруднюючі речовини.

Нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища встановлюються як фіксовані суми в гривнях за оди-ницю основних забруднюючих речовин та розміщених відходів і наведені в таблицях 1.1,1.7 і 1.9 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 303 «Про затвер-дження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору».

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2003 р. № 402 «Про внесення змін у додаток 1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного се-редовища і стягнення цього збору» (далі — постанова № 402) з 01.04.2003 р. введено нові нормативи цього збору.

При цьому в останньому абзаці зміненої редакції додатку 1 до Порядку, затвердженого постановою № 402, зазначено, що до нормативу цього збору у 2003 р. застосовується коефіцієнт 0,8.

Ураховуючи місцеві умови, Рада міністрів Автономної Респу-бліки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради за поданням органів Мінекоресурсів можуть збільшувати перелік видів забруднюючих речовин, на які встановлюється збір за ви-киди і скиди.

У разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки та інші непроточні водні об’єкти норматив збору, який справляється за скид забруднюючих речовин у ці водні об’єкти, збільшується у 1,5 раза.

У разі захоронення забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні горизо-нти, що не містять прісних вод, слід застосовувати норматив збо-ру як за скид забруднюючих речовин відповідно до таблиці 1.7 чи 1.8 додатка 1 до постанови з коефіцієнтом 10.

За розміщення відходів, на які не встановлено класів небезпе-чності, застосовується норматив збору як за розміщення відходів першого класу небезпечності в розмірі 55 гривень за тонну.

Нормативи збору, який справляється за викиди пересувними джерелами забруднення, встановлюються в залежності від виду пального та транспорту (автомобільного, залізничного, морсько-го та річкового) відповідно до таблиць 1.4—1.6 додатка 1 до по-станови.

Ліміти викидів стаціонарними джерелами забруднення визна-чаються для платників збору на підставі затверджених проектів нормативів гранично допустимих викидів.

Органи Мінекоресурсів встановлюють терміном на п’ять років щорічні ліміти викидів стаціонарними джерелами забруднення за затвердженою Мінекоресурсів формою і доводять їх платникам збору до 1 червня попереднього року.

Для пересувних джерел забруднення ліміти викидів забруд-нюючих речовин не встановлюються.

Щорічні ліміти скидів у водні об’єкти загальнодержавного значення для первинних водокористувачів визначаються у дозво-лах на спеціальне водокористування, які видають органи Мінеко-ресурсів.

Щорічні ліміти скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти місцевого значення для первинних водокористувачів визнача-ються у дозволах на спеціальне водокористування, які видаються місцевими державними адміністраціями, а в містах обласного значення — виконавчими органами рад за погодженням з орга-нами Мінекоресурсів.

Обсяги скидів, пов’язаних з проведенням планового ремонту каналізаційних мереж і споруд, включаються до загального лімі-ту скидів. Обсяги та умови проведення таких скидів погоджу-ються з органами Мінекоресурсів. Збір, який справляється за ці скиди, нараховується як за скиди, що проводяться в межах уста-новлених лімітів.

Уразі перевищення погодженого обсягу скидів та порушення умов їх проведення, пов’язаних з плановим ремонтом каналіза-ційних мереж і споруд, плата обчислюється як за понадлімітні скиди, а збитки, заподіяні навколишньому природному середо-вищу, відшкодовуються в установленому законодавством порядку.

За понадлімітні обсяги викидів, скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів збір обчислюється і сплачується в п’ятикратному розмірі.

У разі відсутності в платника затверджених у встановленому порядку лімітів викидів від стаціонарних джерел забруднення, скидів і розміщення відходів збір обчислюється і сплачується в п’ятикратному розмірі.

Суми збору, який справляється за викиди стаціонарними дже-релами забруднення (Пвс), обчислюються платниками самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку року на підставі затверджених лімітів, виходячи з фактичних обсягів викидів, но-рмативів збору та коригувальних коефіцієнтів, наведених у таб-лицях 2.1, 2.2 додатка 2 до постанови Кабінету Мністрів України від 1 березня 1999 р. № 303 «Про затвердження Порядку встано-влення нормативів збору за забруднення навколишнього природ-ного середовища і стягнення цього збору» (далі — додаток 2 до постанови) і визначаються за формулою

Пвс = Z (Млі • Нбі • Кнас • Кф) + (Мпі ' Нбі ■ Кнас • Кф • КД   (11)

I=1

де Млі — обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах у межах лімітут понадлімітного викиду (різниця між обсягом фа_

ктичного викиду і ліміту) і-тої забруднюючої речовини в тон-нах (т);

Нбі — норматив збору за тонну і-тої забруднюючої речовини,

Кнас — коригувальний коефіцієнт, який враховує чисельність жителів населеного пункту, наведено в табл. 2.1 додатка 2 до по-станови;

додатка 2 до постанови;

К - коеф уд ієнт кратності збору за понадлімітний викид в ат-

"Суми з^Ги ючих речовин я - за 5 викиди пересувними джере-

лами забруднення (Пвп), обчислюються платниками самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку року, виходячи з кількості фактично використаного пального та його виду, на під-ставі нормативів збору за ці викиди і коригувальних коефіцієнтів, наведених у таблицях 2.1, 2.2 додатка 2 до постанови, і визнача-ються за формулою

Пвп = ЕМі-Нбі-Кнас-Кф,     (12)

I=і

де Мі — кількість використаного пального і-того виду, у тон-нах (т);

Нбі — норматив збору за тонну і-того виду пального, у грив-нях (грн/т);

Кнас - коригувальний коефіцієнт, який враховує чисельність жителів населеного пункту, наведено в таблиці 2.1 додатка 2 до постанови;

додатка 2 до постанови;

Суми збору, який справляється за скиди (Пс, обчислюються платниками самостійно щоквартально наростаючим підсумком з початку року на підставі затверджених лімітів, виходячи з факти-чних обсягів скидів, нормативів збору та коригувального коефі-цієнта, наведеного в таблиці 2.3 додатка 2 до постанови, і визна-чаються за формулою:

Пс = Z (Млі • Нбі • Крб ) + (Млі • Нбі • Крб • КпХ           (13)

I=1

де Млі — обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в межах лімі-ту в тоннах (т);

Млі - обсяг понадлімітного скиду (різниця між обсягом фак-тичного скиду і ліміту) і-тої забруднюючої речовини, у тон-нах (т);

Нбі — норматив збору за тонну і-тої забруднюючої речовини,

Крб — регіональний (басейновий) коригувальний коеф ж ієнт, який враховує територіальні екологічні особливості, а такі еко: лого-економічні умови функціонування водного господарства, наведено в таблиці 2.3 додатка 2 до постанови;

Кп — коеф ови ієнт кратності збору за понадлімітні скиди забру-

та кори фа увальних коефіц в роз в, на ведених у табли орм цях 2 4,2 5 ору -датка 2 до постанови, і визначаються за формулою:

Прв = Е(Нбі -Млі -Кт -Ко) + (Кп -Нбі -Мпі -Кт -Ко),      (14)

I=1

де Млі — обсяг відходів і-того виду в межах ліміту (згідно з до-зволами на розміщення), у тоннах (т);

Мпі - обсяг понадлімітного розіщення відходів (різниця між обсягом фактичного розміщення відходів і лімітом) і-того виду, у тоннах (т);

Нбі — норматив збору за тонну відходів і-того виду в межах ліміту, у гривнях за тонну (грн /т);

Кт — коригувальний коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів, наведено в таблиці 2.4 додатка 2 до постанови;

Ко — коригувальний коефіцієнт, який враховує характер об-ладнання місця розміщення відходів, наведено в таблиці 2,5 до-датка 2 до постанови;

Кп — коефіцієнт кратності збору за понадлімітне розміщення відходів — 5.

Розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища платники збору складають і подають до органу дер-жавної податкової служби за своїм місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби).

Базовий податковий (звітний) період збору за забруднення на-вколишнього природного середовища дорівнює календарно-му кварталу. Розрахунки збору за забруднення навколишнього природного середовища за півріччя, дев’ять місяців та рік скла-даються наростаючим підсумком починаючи з 01.04.2003 р. За схемою:

II, II—III і II—IV квартали, про що відповідно зазначається у розрахунку.

Розрахунки збору подаються платниками органам державної податкової служби протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за місцем податкової реєстрації платника (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби).

Якщо останній день строку подання розрахунку збору припа-дає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

У разі коли у майбутніх податкових періодах платник збору самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним розрахунку збору, такий платник зобов’язаний подати но-вий (уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені пока-зники.

Необхідно пам’ятати, що до п. 17.2 ст. 17 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» внесено зміни пп. «б» п. 15 Закону № 550-М, згідно з якими у разі самостійного виявлення платником факту занижен-ня податкового зобов’язання він самостійно нараховує штрафу

розмірі п’яти відсотків (замість 10, як було раніше) від суми ви-явленої недоплати.

У зв’язку з цим у разі уточнення платником податкових зо-бов’язань за минулі податкові періоди у бік збільшення та подан-ня відповідного уточнюючого розрахунку платник збору само-стійно нараховує суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від суми недоплати та відображає її у рядку 11 Розрахунку.

Платники, які здійснюють викиди стаціонарним джерелами забруднення, скиди та розміщення відходів, попередньо пого-джують розрахунок збору за рік з територіальними органами Мі-некоресурсів.

Контроль за правильністю обчислення збору, дотриманням лімітів викидів, скидів та розміщення відходів здійснюється ор-ганами Мінекоресурсів.

Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору здійсню-ється органами державної податкової служби.

Порядок заповнення форми Розрахунку наведено в табл. 63.

У спеціальному полі для службових відміток про вид розраху-нку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку «Загальний розра-хунок» робиться позначка (×), якщо подається загальний розра-хунок збору. У разі подання нового (уточненого) розрахунку, що містить виправлені показники, позначок у рядку не робиться

У рядку «Новий (уточнений) розрахунок» робиться позначка (×), якщо подається новий (уточнений) розрахунок збору, що міс-тить виправлені показники. У разі подання загального розрахун-ку позначок у рядку не робиться

Рядки 8—12 заповнюються у разі подання нового (уточнено-го) розрахунку збору, що містить виправлені показники, з вико-ристанням показників загального розрахунку за відповідний пе-ріод.

У разі подання загального розрахунку рядки 8—12 не запов-нюються і в них відповідно проставляються прочерки

У рядку 11 «Сума штрафу у розмірі 5 % від суми недоплати» проставляється показник, який складає 5 відсотків показника за рядком 9 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить ви-правлені показники

У рядку 12 «Зміст помилки» платник стисло вказує причину, яка вплинула на розмір податкового зобов’язання зі збору за за-бруднення навколишнього природного середовища.

У додатку О представлена форма Розрахунку збору за забру-днення навколишнього природного середовища.

Таблиця 64

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ РОЗРАХУНКУ ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

№ з/п  №

колон-

ки        Назва колонки або рядка розрахунку         № рядка          Зміст колонки

1          1          Назви забруднюючих речо-вин, видів пального, виду та класу небезпеки відходів   1.1, 1.2, 1.3 і т. ін.    Заносяться назви забруднюючих речовин відповідно до переліку, на-веденого в таблиці 1.1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2000 № 303, із змінами.

Якщо речовину відповідними рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад додатково включено до переліку основних забруднюючих речо-вин, на які встановлюється збір за викиди, то заноситься назва цієї за-бруднюючої речовини з установленим для неї класом небезпечності Якщо для такої речовини не встановлено класу небезпечності, то за-носиться її назва з установленим орієнтовно безпечним рівнем впливу Якщо для даної речовини не встановлено класу небезпечності та орієн-товно безпечного рівня впливу, то заноситься їі назва і вказуєгься їі клас небезпечності (оскільки, згідно з Постановою, для таких речовин норма-тив збору встановлюється як за викид речовини I класу небезпечності)

2          1          Назви забруднюючих речо-вин, видів пального, виду та класу небезпеки відходів   2.1,2.2,2.3 і т. ін.        Заносяться назви видів пального згідно з таблицями 1.4—1.6 додатка 1 до Постанови

3          1          Назви забруднюючих речо-вин, видів пального, виду та класу небезпеки відходів   3.1,3.2,3.3 і т. ін.        Заносяться назви забруднюючих речовин згідно з переліком, наведе-ним у таблиці 1 7 додатка 1 до Постанови

Якщо речовину відповідними рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних Київської та Севастопольської міських рад додатково включено до переліку основних забруднюючих речо-вин на які встановлюється збір за скиди, то заноситься назва цієї за-бруднюючої речовини з указанням граничнодопустимої концентрації Якщо для даної речовини не встановлено граничнодопустимої конце-нтрації, то заноситься назва забруднюючої речовини і вказується най-менша величина граничнодопустимої концентрації (до 0 001 мг/л), на-веденої у таблиці 1.8

4          1          Назви забруднюючих речо-вин, видів пального, виду та класу небезпеки відходів   4.1,4.2,4.3 і т. ін.        Заносяться назви видів відходів і класи їх небезпеки, наведені в таб-лиці 1.9 додатка 1 до Постанови

Якщо клас небезпеки відходів не встановлено, то заноситься назва ви-ду відходів і вказується 1 клас небезпеки (оскільки згідно з Постано-вою, за розміщення таких відходів норматив збору встановлюється як за розміщення відходів 1 класу небезпеки)

5          2          «Ліміти  викидів  стаціонар-ними джерелами забруднен-ня скидів, розміщення від-ходів»  1.1, 1.2, 1.3

іт. ін., 3.1,

3.2,3.3 і

т. ін.,4.1,4.2,

4.3 і т. ін.        Проставляються ліміти викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів на рік (у тоннах) На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря пересувними джерелами ліміти не встановлюються і у відповідних комірках рядків 2.1, 2.2, 2.3 і т. ін. не вказуються.

6          3          «Факгичні   обсяги   викидів, використаного пального, ски-дів, розміщення відходів»          1.1, 1.2, 1.3 і т. ін., 3.1,

3.2, 3.3 і т. ін., 4.1,

4.2,4.3 тощо   Проставляються факгичні обсяги викидів, використаного пального,

скидів розміщення відходів (у тоннах).

Дані про фактичні обсяги вказуються на підставі

за викиди — форм первинної документації (журнали обліку за фор-

мами ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3),

за скиди — форм первинної документації (журнали обліку за формами

ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13),

за розміщення відходів — матеріально-сировинних балансів виробництва,

за використання пального — первинної документації бухгалтерського обліку

7          4          «Нормативи збору за вики-ди, скиди, розміщення від-ходів»    1.1, 1.2, 1.3 і т. ін.            Проставляються нормативи збору, установлені за викиди забруднюю-чих речовин згідно з таблицею 1.1 додатка 1 до Постанови Якщо речовина відповідними рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад додатково включена до переліку основних забруднюючих речо-вин, на які встановлюється збір за викиди, то норматив проставляєть-ся залежно від установленого класу небезпечності даної забруднюю-чої речовини згідно з таблицею 1.2 додатка 1 до Постанови. Якщо для такої речовини не встановлено класу небезпечності, то вка-зується норматив збору залежно від установленого для неї орієнтовно безпечного рівня впливу згідно з таблицею 1.3 додатка 1 до Постанови. Якщо для даної речовини не встановлено класу небезпечності та оріє-нтовно безпечного рівня впливу, то вказується норматив збору як за викид забруднюючої речовини 1 класу небезпечності в розмірі 381 грн /тонну

Продовження табл. 64

 

№ з/п  № колонки     Назва колонки або рядка розрахунку         № рядка          Зміст колонки

8          4          «Нормативи збору за вики-ди, скиди, розміщення від-ходів»    2.1,2.2,2.3 і т. ін.            Проставляється відповідні нормативи збору, установлені для видів пального згідно з таблицями 1.4, 1.5 і 1.6 додатка 1 до Постанови

9          4          «Нормативи збору за вики-ди, скиди, розміщення від-ходів»    3.1,3.2,3.3 іт. д.            Проставляються відповідні нормативи збору, встановлені за скиди за-бруднюючих речовин згідно з таблицею 1.7 додатка 1 до Постанови. Якщо речовина відповідними рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад додатково включена до переліку основних забруднюючих речовин на які встановлюється збір за скиди, то вказується відповідний норма-тив збору залежно від установленої граничнодопустимої концентрації згідно з таблицею 1.8 додатка 1 до Постанови.

Якщо для такої речовини не встановлено граничнодопустимої конце-нтрації то вказується норматив збору як за скид речовини з най-меншою величиною граничнодопустимої концентрації в розмірі 2752 грн/тонну

10        4          «Нормативи збору за вики-ди, скиди, розміщення від-ходів»    4.1,4.2,4.3 і т. ін.            Проставляються відповідні нормативи збору, установлені за розмі-

щення відходів залежно від класу їхньої небезпеки згідно з таблицею

1.9 додатка 1 до Постанови.

Для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим

випромінюванням, указується норматив збору в розмірі 55 грн /1 оди-

ницю

Для люмінесцентних ламп указується норматив збору в розмірі 1 грн

/1 одиницю

11        5          «Коефіцієнти до нормативів збору (1,5 або 10)    3.1,3.2,3.3 і т. ін.        Указується коефіцієнт 1,5 — у разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки та інші непроточні водні об'єкги або коефіцієнт 10 — у разі захоронення забруднюючих речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод

12        5          «Коефіцієнти до нормативів збору (1,5 або 10)    1.1,      1.2, 1.3

і т. ін., 2.1,

2.2,      2.3 і. т.

ін., 4.1, 4.2,

4.3 тощо         He заповнюються.

13        6І7       «Коригуючі коефіцієнти згі-дно з додатком 2 до поста-нови KM України від 01 03 99 № 303            1.1, 1.2, 1.3 іт. 2.1,2.2, 2.3 і. т. ін.     Проставляються відповідні коригуючі коефіцієнти залежно від чисе-льності жителів (к. 6) та типу населеного пункту (к. 7), наведені в таб-лицях 2.1, 2.2 додатка 2 до Постанови.

Якщо населений пункт одночасно має промислове значення та відне-сений до курортних, то у відповідних комірках колонки 7 (к. 7) вказу-ється коефіцієнт 1,65

14        6          «Коригуючі коефіцієнти згідно з додатком 2 до постанови KM України від 01 03 99 № 303            3.1,3.2,3.3 і т. ін.        Проставляються відповідні регіональні (басейнові) коефіцієнти, наве-дені в таблиці 2.3 додатка 2 до Постанови

15        7          «Коригуючі коефіцієнти згі-дно з додатком 2 до поста-нови KM України від 01 03 99 № 303            3.1,3.2,3.3 і т. ін.        He заповнюються

16        6І7       «Коригуючі коефіцієнти згі-дно з додатком 2 до поста-нови KM України від 01 03 99 № 303            4.1,4.2,4.3 і т. ін.        Проставляються відповідні коефіцієнти залежно від місця (зони) роз-міщення відходів у навколишньому природному середовищі (к. 6) та харакгеру місця розміщення відходів (к. 7), наведені у таблицях 2.4 і 2.5 додатка 2 до Постанови

17        8          «Суми збору, обчисленого в межах ліміту»           1.1,      1.2, 1.3

і т. ін., 2.1,

2.2,      2.3 іт.

ін., 3.1, 3.2,

3.3 і т. ін.,

4.1,4.2,4.31

т. ін.    Проставляються суми збору, обчисленого в межах ліміту (у гривнях),

які розраховуються:

якщо значення комірок вищевказаних рядків колонки 2 більше або

дорівнює значенням відповідних комірок цих рядків колонки 3 — як

добуток значень відповідних комірок даних рядків колонок 3, 4, 5, 6 і

7 (к. 3 • к. 4 • к. 5 • к. 6 • к. 7);

якщо значення комірок вищевказаних рядків колонки 2 менше значень від-

повідних комірок цих рядків колонки 3 — як добуток значень відповідних

комірок даних рядків колонок 2,4, 5, 6 і 7 (к. 2 • к. 4 • к. 5 • к. 6 • к. 7)

18        8          «Суми збору, обчисленого в межах ліміту»           2.1,2.2,2.3 і т. ін.        Проставляються суми збору (у гривнях), які розраховуються як добу-ток значень відповідних комірок цих рядків колонок 3, 4, 5, 6 7 (к. 3 • к. 4 • к. 5 • к. 6 • к 7)

Закінчення табл. 64

 

№ з/п  № колонки     Назва колонки або рядка розрахунку         № рядка          Зміст колонки

19        8          «Суми збору, обчисленого в межах ліміту»           1,2,3,4 Проставляються суми значень відповідних комірок рядків 1.1, 1.2, 1 3 і т. ін.; 2.1, 2.2, 2.3 і т. ін.; 3.1, 3.2, 3.3 і т. ін., 4.1, 4.2,4.3 і т. ін.

20        9          «Суми   збору,   обчисленого за понадлімітні викиди, ски-ди, розміщені відходи       1.1,      1.2, 1.3

і т. ін., 3.1,

3.2,      3.3 іт.

ін., 4.1, 4.2,

4.3 і т. ін.        Заповнюються, якщо значення комірок відповідних рядків колонки 3 (к. 3) перевищують значення комірок відповідних рядків колонки 2 (к. 2). У такому разі в комірках колонки 9 (к 9) рядків 1.1, 1.2, 1.3 і т. ін., 3.1, 3.2, 3.3 і т. ін., 4.1, 4.2, 4.3 і т. ін. проставляються суми збору (у гривнях), які розраховуються як добуток різниці значень комірок відповідних ряд-ків колонок 3 і 2, значень комірок відповідних рядків колонок 4, 5, 6 і 7 та коефіцієнта кратності 5 [(к. 3 - к. 2} • к. 4 • к. 5 • к. 6 • к. 7] • 5

21        9          «Суми   збору,   обчисленого за понадлімітні викиди, ски-ди, розміщені відходи       2.1,2.2,2.3 і т. ін.        He заповнюються

22        9          «Суми   збору,   обчисленого за понадлімітні викиди, ски-ди, розміщені відходи       1,2,3,4            Проставляються суми значень комірок відповідних рядків 1.1, 1.2, 1.3 і т. ін.; 3.1, 3.2, 3.3 і т. ін.; 4.1, 4.2, 4.3 тощо

23        10        «Загальні суми збору»          1.1, 1.2, 1.3 і т. ін., 3.1, 3.2, 3.3 іт.

ін., 4.1, 4.2, 4 3 і т. ін.            Проставляються загальні суми збору (у гривнях), які розраховуються як сума значень комірок відповідних рядків колонок 8 і 9 (к. 8 + к. 9). Для пересувних джерел значення комірок колонки 10 рядків 2.1, 2.2, 2.3 і т. ін. дорівнюють значенням відповідних комірок колонки 8 цих рядків (к. 10 = к. 8)

24        10        «Загальні суми збору»          1,2,3,4 Проставляються суми значень відповідних комірок рядків 1.1, 1.2, 1.3 і т. ін.; 2.1, 2.2, 2.3 і т. ін.; 3.1, 3.2, 3.3 і т. ін.; 4.1, 4.2, 4.3 і т. ін.

25        8,9 і 10            «Нараховано збору з почат-ку року, усього»         5          Проставляються суми збору, які розраховуються як сума значень ко-мірок рядків 1, 2, 3 і 4(р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4) відповідних колонок

26        10        «Нараховано за попередній звітний     період     (квартал, півріччя, 9 місяців), усього»          6            Проставляється нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців)

27                    «Нараховано за попередній звітний     період     (квартал, півріччя, 9 місяців), усього»          7            Проставляється сума збору, що розраховується як різниця значень ко-мірок рядків 5 і 6 колонки 10 (р. 5. к 10 - р. 6. к. 10)