16.3. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету здійснюється на основі законів України «Про систему оподаткування», «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», Кодексу України про надра та постанов Кабінету Міністрів України: від 12 грудня 1994 року № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», від 27 січня 1995 року № 58 «Про затвер-дження Положення про порядок списання запасів корисних ко-палин з обліку гірничовидобувного підприємства», від 27 січня 1995 року № 59 «Про затвердження Положення про порядок на-

дання гірничих відводів», від 14 лютого 1995 року № 114 «Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння», від 2 серпня 1996 року № 899 «Про платежі за користування надрами», від 5 травня 1997 року № 432 «Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних ко-палин державного фонду надр», від 29 січня 1999 року № 115 «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння», від 4 червня 1999 року № 972 «Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 115».

Єдиний порядок обчислення і сплати збору за геологорозвіду-вальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (далі — збір за геологорозвідувальні роботи), складання розрахунків та їх подання до органів державної податкової служби визначає Ін-струкція про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, затверджена наказом Комітету України з питань геології та використання надр і Державної податкової адміністрації України від 23 червня 1999 р. № 105/309

Платниками збору за геологорозвідувальні роботи є всі надро-користувачі, незалежно від форми власності, включаючи підпри-ємства з іноземними інвестиціями, які видобувають корисні ко-палини на розташованих у межах території України, її континен-тального шельфу та виключної (морської) економічної зони ро-довищах:

—        раніше розвіданих та переданих в установленому порядку для промислового освоєння;

—        з попередньо оціненими запасами, що за згодою заінтере-сованих надрокористувачів передані їм для дослідно-промисло-вої розробки та промислового освоєння.

Якщо до складу підприємства — надрокористувача входять структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи та здійснюють видобуток корисних копалин (шахти, рудники, кар’єри, цехи тощо), то платником збору є підприємство — надрокористувач, до складу якого входять такі структурні під-розділи.

Об’єктом обчислення збору за геологорозвідувальні роботи є обсяг видобутих корисних копалин — для нафти, конденсату, га-зу природного, утому числі і метану вугільних родовищ, торфу, сапропелю, сировини для виготовлення оптичної та п’єзооптич-ної продукції, сировини ювелірної і ювелірно-виробної, підзем-них вод (прісних, мінеральних, термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей і мулу та обсяг погашених у надрах запасів корисних копалин — для інших корисних копалин.

Обсяг погашених запасів корисних копалин визначається як сума обсягів видобутих корисних копалин та фактичних їх втрат у надрах під час видобування, за винятком передбачених прото-колом Державної комісії по запасах корисних копалин або техні-чними проектами на розробку родовища втрат корисних копалин в охоронних, бар’єрних ціликах та поблизу неякісно затампоно-ваних свердловин, за умови погодження їх обсягів з органами державного гірничого нагляду.

Обсяги погашених балансових та позабалансових запасів ко-рисних копалин і обсяги видобутих корисних копалин визнача-ються за даними державної статистичної звітності, підтвердженої обліковими матеріалами геолого-маркшейдерської документації.

Обсяги видобутих (погашених запасів) корисних копалин за квартал приймаються за даними оперативних обмірів чи підраху-нків (з уточненням за підсумками року), які здійснює геолого-маркшейдерська служба надрокористувача або інші служби, на які покладено обов’язки ведення обліку обсягів видобутих (по-гашених запасів) корисних копалин.

Відповідними формами державної статистичної звітності, згі-дно з наказом Державного комітету статистики України від 31 грудня 1998 року № 435 «Про затвердження загальнодержавного табеля (переліку) форм державної статистичної звітності», є: «Звітний баланс запасів корисних копалин» (форми: 5-гр — ме-талеві, неметалеві корисні копалини, вугілля; 6-гр —нафта, газ, конденсат; 7-гр — підземні води; 8-гр — техногенні корисні ко-палини), «Звіт про втрати корисних копалин при видобутку» (форма 70-тп), «Звіт про втрати вугілля в надрах (підземні та від-криті роботи)» (форма 11 — шрп), «Звіт про комплексне викори-стання корисних копалин при збагаченні та металургійному пе-реділі, розкривних порід та відходів виробництва» (форма 71 — тп), «Звіт про використання води» (форма № 2-ТП (водгосп)).

Збір за виконані геологорозвідувальні роботи не справляється за видобуток:

— раніше погашених запасі в корисних копалин, зарахованих у процесі розробки родовищ у встановленому порядку до категорії втрачених у надрах, підтверджених відповідними актами на спи-сання запасів корисних копалин з обліку гірничовидобувного під-приємства та обліковими матеріалами геолого-маркшейдерської документації;

—        вуглеводневої сировини із свердловин, визначених у вста-новленому порядку як нерентабельні, з метою недопущення ви-бухонебезпечних газопроявів у населених пунктах та нафтогазо-промислових районах;

—        додаткових, понад базові (проектні) обсяги нафти і газу, при дорозробці нафтових і газових родовищ, визначених Кабіне-том Міністрів України як родовища з важковидобувними та ви-снаженими запасами — протягом десяти років з дати одержання ліцензії на експлуатацію таких родовищ;

—        підземних вод, які не використовуються в народному гос-подарстві:

—        видобуток яких є технологічно вимушеним у зв’язку з ви-добутком інших корисних копалин в обсягах, погоджених з від-повідними органами державного гірничого нагляду, державного геологічного контролю і охорони навколишнього природного се-редовища;

—        які видобуваються із надр для усунення їх шкідливої дії (підтоплення, засолення, заболочування, забруднення, виникнен-ня зсувів тощо).

Нормативи збору за геологорозвідувальні роботи встановлені окремо для кожного виду корисних копалин чи групи близьких за призначенням корисних копалин у гривнях до одиниці видобутку чи погашення у надрах запасів корисних копалин і наведені у до-датку до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 115 «Про затвердження Порядку встановлення нормати-вів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння».

Нормативи збору підлягають індексації з урахуванням офіційно встановленого та опублікованого індексу інфляції. Індексація нор-мативів здійснюється при розрахунку збору за звітний квартал з урахуванням індексу інфляції за останній місяць звітного кварталу.

Надрокористувачі самостійно обчислюють збір за кожний зві-тний квартал виходячи з обсягів видобутих (погашених запасів) корисних копалин, нормативів збору з урахуванням індексу ін-фляції та коефіцієнтів.

За четвертий звітний квартал збір обчислюється виходячи з обсягів видобутих (погашених запасів) корисних копалин з ура-хуванням уточнених їх обсягів після закінчення року, нормативів збору з урахуванням індексу інфляції та коефіцієнтів.

При видобуванні більше як одного виду корисних копалин збір за геологорозвідувальні роботи обчислюється за кожен їх вид окремо.

Надрокористувачі, які здійснюють видобуток корисних копалин на родовищах, розвідка яких виконувалася частково за рахунок власних коштів, збір обчислюють із застосуванням до нього відповідних коефіцієнтів для тих родовищ, де вико-нано:

—        загальні і детальні пошукові роботи та попередню розвідку за рахунок державного бюджету, а детальну розвідку за рахунок власних коштів — 0,6;

—        дорозвідку запасів корисних копалин за рахунок власних коштів — 0,6;

—        загальні і детальні пошукові роботи за рахунок державного бюджету, а попередню і детальну розвідку за рахунок власних коштів — 0,4;

—        загальні пошукові роботи частково за рахунок державно-го бюджету на стадії регіональних робіт, а детальні пошукові роботи, попередню і детальну розвідку за рахунок власних ко-штів — 0,2.

Підставою для застосування коефіцієнтів при обчисленні збо-ру є довідка Комітету України з питань геології та використання надр (далі — Геолком), копія якої подається надрокористувачем до органів державної податкової служби і враховується при об-численні збору починаючи з того кварталу, в якому вона була подана.

Для одержання довідки Геолкому надрокористувач подає Державному інформаційному геологічному фонду («Геоінформ») лист-заяву на одержання довідки і завірену копію документа (до-кументів) або витяг з нього (з них), який підтверджує небюджет-не фінансування окремих стадій виконаних геологорозвідуваль-них робіт (витяг з фінансового плану підприємства, кошторису витрат власних коштів, звіти про виконані геологорозвідувальні роботи за формою 01-гр і 2-гр тощо).

Якщо Надрокористувачі видобувають більше одного виду ко-рисних копалин, що супутньо залягають на одному родовищі, збір за виконані геологорозвідувальні роботи обчислюється за основний вид корисної копалини у повному обсязі, а за супутньо-залягаючі корисні копалини — із застосуванням до нього коефі-цієнта 0,2. У такому разі для обчислення загальної суми збору до нормативу збору за основний вид корисної копалини застосову-ється загальний коефіцієнт 1,2.

При розробці балансових і позабалансових запасів корисних копалин збір за виконані геологорозвідувальні роботи обчислю-ється за кожний вид запасів окремо.

Збір за позабалансові запаси корисних копалин розраховується виходячи з обсягів погашених позабалансових запасів корисних копалин, нормативів збору з урахуванням індексу інфляції, відпо-відних коефіцієнтів із застосуванням до нього коефіцієнта 0,5.

При розробці техногенних родовищ корисних копалин збір за виконані геологорозвідувальні роботи обчислюється, як для анало-гічних природних родовищ, виходячи з обсягів видобутих (пога-шених балансових та позабалансових запасів) корисних копалин, нормативів збору з урахуванням індексу інфляції, відповідних ко-ефіцієнтів із застосуванням до нього коефіцієнта 0,5.

При видобуванні нафти, конденсату, природного газу та мета-ну вугільних родовищ з коефіцієнтом вилучення, що перевищує затверджений Державною комісією по запасах корисних копалин (зазначений у протоколі затвердження), збір за відповідні додат-кові обсяги видобутку обчислюється виходячи з обсягів видобу-тих зазначених корисних копалин, нормативів збору з урахуван-ням індексу інфляції, відповідних коефіцієнтів із застосуванням до нього коефіцієнта 0,5.

Підприємство — надрокористувач, до складу якого входять структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи та здійснюють видобуток корисних копалин (шахти, рудники, кар’є-ри, цехи тощо), обчислює збір у розрізі цих підрозділів.

Обчислення збору за геологорозвідувальні роботи при видо-буванні титанової руди розсипних родовищ іршанської групи і розсипних родовищ титано-цирконієвих руд здійснюється, вихо-дячи з обсягів погашених у надрах балансових та позабалансових запасів цих руд у тоннах, нормативів збору з урахуванням індек-су інфляції та коефіцієнтів. Для обчислення суми збору обсяги погашених запасів руд у кубічних метрах перераховуються в тонни згідно з об’ємною масою руди.

Розрахунки збору за геологорозвідувальні роботи склада-ють усі надрокористувачі — платники збору щоквартально за кожний вид корисних копалин. Кожний вид корисної копалини відображається у графах «Назви корисних копалин». Потрібні дані для обчислення величини збору проставляються у відповід-них рядках проти відображених корисних копалин.

У спеціальному полі для службових відміток про вид розраху-нку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку «Загальний розра-хунок» вказується позначка (×), якщо подається загальний розра-хунок збору. У разі подання нового (уточненого) розрахунку, що містить виправлені показники, позначок у рядку не робиться.

Таблиця 63

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ РОЗРАХУНКУ ЗБОРУ ЗА ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬШ РОБОТИ, ВИКОНАНІ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 

№ з/п  № рядка розра-хунку            Назва рядка    Зміст

;           2          3          4

1          Рядок 01         Обсяг   погашених   балансових   запасів корисних копалин»   Відображається обсяг погашених балансових запасів у звітному квар-талі за кожним видом корисних копалин, який видобувається надро-користувачем. Обсяги погашених балансових запасів корисних копа-лин за звітний квартал заносяться до рядка 01 за оперативними обмірами чи підрахунками геолого-маркшейдерської служби надро-користувачів або інших служб, на які покладено обов'язки ведення обліку обсягів погашених запасів корисних копалин (з уточненням за підсумками року)

2          Рядок 02         «Обсяг погашених позабалансових запа-сів корисних копалин»          .Відображається обсяг погашених позабалансових запасів у звітному кварталі за кожним видом корисних копалин. Обсяги погашених по-забалансових запасів корисних копалин за звітний квартал заносяться до рядка 02 за оперативними обмірами чи підрахунками геолого-маркшейдерської служби надрокористувачів або інших служб, на які покладено обов'язки ведення обліку обсягів погашених позабалансо-вих запасів корисних копалин (з уточненням їх за підсумками року)

3          Рядок 03         «Обсяг видобутих корисних копалин»      Відображається обсяг видобутих корисних копалин у звітному квар-талі за кожним видом корисних копалин, які видобуваються надроко-ристувачем. Обсяги видобутих корисних копалин заносяться до рядка 03 за оперативними обмірами чи підрахунками геолого-марк-шейдерської служби надрокористувачів або інших служб, на які по-кладено обов'язки ведення обліку обсягів видобутих корисних копа-лин, з уточненням обсягу видобутку за підсумками року

4          Рядок 04         «Норматив збору»     Проставляються, відповідно, нормативи для кожного виду корисної копалини, що встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 115 «Про затвердження Порядку встанов-лення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння»

Продовження табл. 63

 

№ з/п  № рядка розра-хунку            Назва рядка    Зміст

;           2          3          4

5          Рядок 05         «Індекс інфляції за останній місяць звіт-ного кварталу»  Проставляється офіційно встановлений та опублікований індекс ін-фляції. Для обчислення збору за звітний квартал проставляється ін-декс інфляції за останній місяць звітного кварталу

6          Рядок 06         «Проіндексований норматив збору»          Визначається як добуток рядків 04 і 05, поділений на 100

7          Рядок 07         «Величина збору з урахуванням індексу інфляції»            Проставляється величина збору у звітному кварталі за обсяги видобу-тих (погашених запасів) корисних копалин, яка розраховується як до-буток рядків 01 (02, 03) та 06. Якщо у надрокористувача немає під-став для застосування інших відповідних коефіцієнтів, то значення цього рядка відповідає всього нарахованій величині у звітному квар-талі (рядок21)

8          Рядки

08,09,10,

11        Коефіцієнти, які застосовуються при об-численні  величини  збору залежно  від частково   виконаних   геологорозвідува-льних робіт за рахунок власних коштів           Заповнюються у випадках, коли платник подає органам державної податкової служби довідку про видобування корисних копалин на родовищах, розвідка яких здійснена частково за рахунок власних коштів

9          Рядок 12         «Величина збору з урахуванням коефі-цієнтів»    Проставляється величина збору у звітному кварталі за обсяги видобу-тих (погашених балансових та позабалансових запасів) корисних ко-палин на родовищах, розвідка яких здійснена частково за рахунок власних коштів надрокористувача, яка розраховується як добуток ря-дків 01 (02, 03), 06 та 08 (09, 10, 11)

10        Рядок 13         «Коефіцієнт за корисні копалини, які су-путньо залягають на одному родовищі»            Заповнюється у випадках, якщо надрокористувачі видобувають біль-ше одного виду корисних копалин, які супутньо залягають на родо-вищі — проставляється коефіцієнт 0,2

11        Рядок 14         «Величина збору з урахуванням коефі-цієнта за корисні копалини, які супутньо залягають на одному родовищі»           Проставляється величина збору у звітному кварталі за обсяги видобу-тих (погашених балансових та позабалансових запасів) основних ко-рисних копалин збільшена в 1,2 рази. Розраховується як добуток ряд-ків01(02, 03), 06 та 08 (09, 10,11), помножений на 1,2

12        Рядок 15         «Коефіцієнт за позабалансові запаси»        У разі видобутку позабалансових запасів корисних копалин простав-ляється коефіцієнт 0,5

13        Рядок 16         «Величина збору з урахуванням коефі-цієнта за позабалансові запаси»            Проставляєгься величина збору у звітному кварталі за обсяги погашених позабалансових запасів корисних копалин, яка розраховуєгься як добуток рядків 02, 06, 08, 09, 10, 11), 15 та з урахуванням, якщо є потреба, коефі-цієнта за супутні корисні копалини

14        Рядок 17         «Коефіцієнт  за   розробку  техногенних родовищ»          У разі видобутку корисних копалин з техногенних родовищ простав-ляється коефіцієнт 0,5

15        Рядок 18         «Величина збору з урахуванням коефі-цієнта за розробку техногенних родо-вищ»            Проставляється величина збору за звітний квартал за обсяги видобу-тих (погашених балансових та позабалансових запасів) корисних ко-палин з техногенних родовищ, яка розраховується як добуток рядків 01 (02, 03), 06, 08 (09, 10, 11), 17 та з урахуванням, за потреби, коефі-цієнта за супутні корисні копалини

16        Рядок 19         «Коефіцієнт за видобуток нафти, кон-денсату, природного газу та метану ву-гільних родовищ з коефіцієнтом вилу-чення»        У разі видобутку нафти, конденсату, природного газу та метану вугі-льних родовищ з коефіцієнтом вилучення, що перевищує затвердже-ний Державною комісією по запасах корисних копалин, проставля-ється коефіцієнт 0,5

17        Рядок 20         «Величина збору з урахуванням коефі-цієнта вилучення за видобуток нафти, конденсату, природного газу метану ву-гільних родовищ»      Проставляється величина збору за звітний квартал за обсяги видобу-тих нафти, конденсату, природного газу та метану вугільних родовищ з коефіцієнтом вилучення, яка розраховується як добуток рядків 03, 06, 08 (09, 10, 11), 19 таз урахуванням, за потреби, коефіцієнта за су-путні корисні копалини

18        Рядок 21         «Всього  нараховано  збору  в  площині кожного виду корисних копалин»            Проставляється нарахована величина збору за кожний вид корисних копалин, що відображена у графах «Назви корисних копалин», і сума цих значень проставляється у графі «Всього»

Закінчення табл. 63

 

№ з/п  № рядка розра-хунку            Назва рядка    Зміст

;           2          3          4

19        Рядок 22         «Сплачено авансових внесків за звітний квартал»          Проставляється сума, що сплачена авансовими внесками за перший та другий місяць звітного кварталу

20        Рядок 23         «Підлягає сплаті у звітному кварталі до державного бюджету»  Проставляється сума, яка розраховується як різниця між нарахованим збором у графі «Всього» та сумою, що сплачена авансовими внесками

21        Рядки 24—28 Заповнюються у разі подання нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники, з викори-станням показників загального розрахунку за відповідний період. У разі подання загального розрахунку рядки 24—28 не заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки

22        Рядок 24         «Усього  нараховано  збору  за даними раніше поданого розрахунку, що уточ-нюється»            Проставляється показник рядка 21 загального розрахунку за період, показники якого виправляються

23        Рядок 25         «Сума збору (недоплати), яка збільшує податкове зобов'язання в зв'язку з ви-правленням помилки»       Проставляється різниця значень рядків 21 і 24 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники

24        Рядок 26         «Сума збору, яка зменшує податкові зо-бов'язання   в  зв'язку   з   виправленням помилки»       Проставляється різниця значень рядків 24 і 21 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники

25        Рядок 27         «Сума штрафу в розмірі 10 % від суми недоплати»          Проставляється показник, який складає 10 відсотків показника за ря-дком 25 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправле-ні показники.

26        Рядок 28         «Зміст помилки»       Платник стисло вказує причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання зі збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за ра-хунок державного бюджету

У рядку «Новий (уточнений розрахунок)» вказується позначка (×), якщо подається новий (уточнений) розрахунок збору, що міс-тить виправлені показники. У разі подання загального розрахун-ку позначок у рядку не робиться.

Базовий податковий (звітний) період для збору за геологороз-відувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, до-рівнює календарному кварталу.

Розрахунки збору подаються надрокористувачами протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, органам державної податкової служби за місцезнаходженням родовища корисних копалин.

Якщо останній день строку подання розрахунку збору припа-дає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

У разі, коли у майбутніх податкових періодах платник збору самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним розрахунку збору, такий платник зобов’язаний подати новий (уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені показники.

Надрокористувач, який перебуває на податковому обліку в ор-ганах державної податкової служби іншого району (міста), ніж місцезнаходження родовища корисних копалин, що ним експлуа-тується, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, додатково подає (надсилає) до органу державної податкової служби, в яко-му він зареєстрований, копію розрахунку збору за геологорозві-дувальні роботи з відміткою органу державної податкової служ-би, яка прийняла оригінал розрахунку.

За рішенням нафтогазовидобувного підприємства розрахунок збору можуть подавати до органів державної податкової служби безпосередньо його філії, які мають поточні рахунки, за місцем податкової реєстрації таких філій.

Надрокористувачі сплачують авансові квартальні внески збо-ру до 20 числа третього місяця звітного кварталу і до 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, у розмірі однієї третини суми збору, визначеної у попередньому розрахунку.

Авансові внески розраховуються платником збору самостійно у розмірі одної третини величини збору, нарахованої за попере-дній звітний квартал.

Сума збору в повному обсязі, обчислена відповідно до розра-хунку за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів за цей квартал), сплачується протя-гом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного

533

 

строку подання розрахунку збору (тобто протягом 50 календар-них днів, наступних за останнім календарним днем звітного (по-даткового) кварталу), за місцем податкової реєстрації платника (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби).

За рішенням нафтогазовидобувного підприємства збір можуть вносити безпосередньо його філії, які мають поточні рахунки, за місцем податкової реєстрації таких філій.

Збір за виконані геологорозвідувальні роботи справляється з дати видобутку корисної копалини.

Сума збору за геологорозвідувальні роботи відноситься на ва-лові витрати виробництва.

Від сплати збору за геологорозвідувальні роботи звільняються землевласники і землекористувачі, які здійснюють у встановле-ному порядку видобуток корисних копалин місцевого значення для власних потреб (тобто без реалізації видобутої мінеральної сировини чи продукції її переробки) або користуються надрами для господарських і побутових потреб на наданих їм у власність чи користування земельних ділянках.

Контроль за своєчасністю і повнотою сплати збору за геоло-горозвідувальні роботи до державного бюджету здійснюють ор-гани державної податкової служби, а контроль за правильністю обчислення збору здійснюють органи державного геологічного контролю та державної податкової служби шляхом проведення перевірок відповідних документів.

Платники збору за геологорозвідувальні роботи несуть відпо-відальність за правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету, а також правильність складання та своєчасність подання розрахунків органам державної податкової служби відповідно до чинного законодавства України.

У додатку Н представлена форма Розрахунку Збору за гео-логорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету.