Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
16.2. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

16.2. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Згідно Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 9 квітня 1999 р. № 587-ХІV (далі — Закон України № 587) визначено, що цей збір сплачують суб’єк-ти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в оптово-роздрібній мережі ал-когольні напої та пиво. Підприємства — виробники алкогольних напоїв не є платниками цього збору, за винятком випадків, коли такі підприємства мають фірмові магазини, що в свою чергу не є суб’єктом підприємницької діяльності, не мають самостійного балансу, банківських рахунків і не ведуть відокремлений бухгал-терський облік.

Згідно Закону України № 587 та Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою КМУ від 29. 06. 1999 р. № 1170, об’єктом обкладення збором є виручка, одержана на ко-жному етапі реалізації в оптово-роздрібній торгівельній мережі та в мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива, що включається в суму торговельного обороту. Згідно П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» у статті «Дохід (виручка) від ре-алізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається зага-льний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, по-

слуг без вирахування наданих знижок, сум повернення проданих товарів і непрямих податків (ПДВ, акцизний збір тощо). Це озна-чає, що об’єктом оподаткування збором на розвиток виноградар-ства, садівництва і хмелярства є сума виручки на кожному етапі реалізації алкогольних напоїв та пива, що включає ПДВ та акци-зний збір. Сума збору до реалізаційної ціни не включається і не враховується при розрахунку торгівельної націнки.

Податкові зобов’язання щодо сплати збору на розвиток вино-градарства, садівництва і хмелярства виникають з моменту отри-мання коштів за реалізовані алкогольні напої та пиво.

Моментом розрахунку збору є момент визначення виручки від реалізації, тобто — фактичне відвантаження товару незалежно від суми попередньої оплати.

Ставка збору відповідно до Закону України № 587 становить один відсоток від об’єкта оподаткування.

Відповідно до Порядку форми звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та порядку його заповнення і подання, а також форми довідки про суми зазначеного збору, затвердженого наказом ДПАУ від 28.03.2002 р. № 133, платник збору самостійно обчислює суму податкового зобов’язання, яку зазначає у Звіті про суму нарахо-ваного збору на розвиток виноградарства, садівництва і хме-лярства.

Згідно з Законом № 2181 «Про порядок погашення зо-бов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» звіт подається платником збору до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за остан-нім календарним днем звітного місяця. Платник податку зо-бов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’я-зання, зазначену в податному ним звіті, протягом десяти кале-ндарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання звіту.

Порядок заповнення звіту наступний:

Якщо протягом звітного місяця суб’єкт підприємницької дія-льності не реалізовував в оптово-роздрібній мережі та в мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво і не отримував виручки від такої реалізації, то звіт про суму нарахованого збору за цей місяць не подається.

Дія Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, са-дівництва і хмелярства» від 9 квітня 1999 р. № 587-ХІV обмежена до 31 грудня 2009 року.

Таблиця 62

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО СУМУ НАРАХОВАНОГО ЗБОРУ НА РОЗВИТОК ВИНОГРАДАРСТВА, САДІВНИЦТВА І ХМЕЛЯРСТВА

 

№ з/п  № рядка          Графа 4 «За звітний місяць»            Графа 5 «Наростаючим підсумком з початку року»

12        3          4

1          Рядок   1   «Виручка від реалізації алко-гольних   напоїв   та пива (грн)»          заноситься   виручка   від реалізації       алкогольних напоїв та пива, отримана у звітному місяці зазначається виручка від реалізації алкогольних на-поїв і пива, отримана за звітний місяць, а також місяці, що передували йому з початку року

2          Рядок    2    «Ставка збору (1 %)»    зазначається ставка збору 1 %        зазначається ставка збору 1 %

3          Рядок 3 «Нарахова-   значення визначається як добуток відповідних зна-чень рядків 1 та 2  значення визначається як добуток відповідних зна-чень рядків 1 та 2

4          Рядок 4 «Фактично сплачено   до   бюд-жету»     якщо до моменту подання звіту були повністю або частково    погашені    зо-бов’язання, що виникли у звітному місяці, зазнача-ється сума фактично спла-ченого збору в погашення зобов’язань звітного місяця. У   протилежному   випад-ку — прокреслюється зазначається сума збору, фактично сплачена до бюджету на момент по-дання звіту з початку року