16.1. Збір за спеціальне використання водних ресурсів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Спеціальне водокористування — це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, вико-ристання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єк-

ти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин зі зворотними водами за допомогою каналів, який здійснюють юридичні та фізичні особи насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікува-льних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транс-портних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб (ст. 48 Водного кодексу України). Для водо-користувачів встановлюють ліміт використання води — граничну кількість води, на використання якої з водного об’єкта водокори-стувачу видається дозвіл. Порядок видачі дозволів (із зазначен-ням у них лімітів) на спеціальне водокористування затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2002 р. № 321. За використання водних ресурсів справляють 3 види зборів:

—        збір за спеціальне використання водних ресурсів — за ви-користану воду з водних об’єктів, забрану із застосуванням спо-руд або технічних пристроїв, та скидання в них зворотних вод;

—        збір за користування водами для потреб гідроенергетики — за користування водою, ідо пропускається через турбіни гідро-електростанцій для вироблення електроенергії;

—        збір за користування водами для потреб водного транспор-ту — за користування водою під час експлуатації водних шляхів ва-нтажними самохідними, несамохідними та пасажирськими суднами.

Згідно п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.99 р. № 1494 «Про затвердження Порядку справляння збору за спеціа-льне використання водних ресурсів та збору за користування во-дами для потреб гідроенергетики і водного транспорту» (далі — постанова № 1494) — платниками перелічених вище зборів є підприємства, установи та організації незалежно від форми влас-ності, а також громадяни — суб’єкти підприємницької діяльнос-ті, які використовують водні ресурси для потреб гідроенергетики і водного транспорту

Відповідно до п. 16 постанови № 1494 не справляють збір за воду, яку використовують:

—для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб на-селення, в тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадян — суб’єктів підпри-ємницької діяльності;

—        для протипожежних потреб;

—        для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та ін-ших населених пунктів;

—        для пилозаглушення у шахтах.

Крім того, збір не справляють за:

—        морську воду, крім води з лиманів;

—        воду, що забирають науково-дослідні установи для науко-вих досліджень у галузі рисосіяння та для виробництва елітного насіння рису;

—        воду, втрачену в магістральних та міжгосподарських кана-лах зрошувальних систем;

—        підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкід-ливої дії вод (забруднення, підтоплення, засолення, заболочення, зсув тощо);

—        воду, що забирають підприємства і організації для забезпе-чення випуску молоді цінних промислових видів риб та інших водних живих ресурсів у природні водойми і водосховища.

Якщо водокористувач використовує воду одночасно для влас-них потреб і для потреб об’єктів соціально-культурного призна-чення, житлово-комунального господарства, підсобного сільсько-го і рибного господарства або інших допоміжних служб, то він платить збір за всю фактично використану воду.

Об’єкти оподаткування для кожного з трьох зборів представ-лено в табл. 58.

Таблиця 58

ОБ’ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

 

Назва збору    Об’єкт оподаткування

Збір за спеціальне викорис-тання водних ресурсів          фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання

Збір за користування вода-ми для потреб гідроенерге-тики      обсяг води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій

Збір за користування вода-ми   для   потреб   водного транспорту       тоннаж (місце) експлуатації вантажних само-хідних, несамохідних та пасажирських суден

Водокористувач самостійно визначає обсяг використаної води за показниками вимірювальних приладів. Якщо останніх немає, то, як виняток, обсяг визначають за технологічними даними: три-валістю роботи агрегатів, обсягом виробленої продукції, витра-тами електроенергії, пропускною спроможністю водопровідних труб.

Порядок обчислення збору деталізовано Інструкцією про по-рядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гід-роенергетики і водного транспорту, затвердженою наказом Мін-фіну України, ДПА України, Мінекономіки України, Мінекобез-пеки України від 01.10.99 р. № 231/539/118/219.

На спеціальне використання водних ресурсів існують ліміти. Якщо було використано водні ресурси понад ліміт, то збір розра-ховують у 5-кратному розмірі.

Нормативи збору за спеціальне використання поверхневих об’єктів та підземних вод згідно Закону України від 30.11.2006 р. № 398-У.

За використання поверхневих вод встановлені такі нормативи (див. табл. 59).

Таблиця 59

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

 

Використання водних ресурсів басейнів річок     Норматив, коп. за м куб       Використання водних ресурсів басейнів річок           Норматив, коп за   м3

Дніпра    на    північ    від м. Києва (Прип’яті та Де-сни), включаючи м. Київ            12,10   Вісли та Західного Бугу     7,25

Дніпра на південь від Ки-єва (за винятком Інгульця       11,50   Пруту та Сірету         5,45

Інгульця         17,54   Тиси   5,45

Сіверського Дінця     23,59   Дунаю            4,85

Південного Бугу (без Ін-гулу)          13,30   Річок Криму   24,19

Інгулу 16,32   Річок Приазов’я        29,04

Дністра           7,25     інших річок    13,30

Примітка. 1. До нормативів збору за спеціальне водокористування в частині викорис-тання поверхневих вод басейнів річок підприємствами житлово-комунального госпо-дарства застосовується коефіцієнт 0,3

2. Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водоспоживання збір на обсяг поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конден-сату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,005

За використання підземних вод встановлені такі нормативи (див. табл. 60).

Таблиця 60

НОРМАТИВИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПЩЗЕМНИХ ВОД

 

Використання водних ресурсів у регіоні, (назва регіону)            Норма-

тив, коп.

за м     Використання водних ресурсів у регіоні (назва регіону) Норма-

тив, коп.

за м

Автономна Республіка Крим          22,37   Полтавська:   

в тому числі м. Севастополь           22,37   Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Но-восанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони   13,08

Області:                     

           

 

Вінницька      19,34  

           

 

Волинська      19,97  

           

 

Дніпропетровська     16,94  

           

 

Донецька       22,99  

           

 

Житомирська            19,34   Решта районів області          14,58

Закарпатська  12,7     Рівненська:    

Запорізька:                 Володимирецький, Здолбунівський, Костопіль-ський, Рівненський,  Сарненський, Острозький райони  15,60

Веселівський,  Мелітопольський,  Приазовсь-кий, Якимівський райони         19,34  

           

 

решта районів області          17,54   решта районів області          18,12

Івано-Франківська:               Сумська:        

Богородчанський,  Верховинський,  Долинсь-кий, Косівський, Надвірнянський, Рожнятів-ський райони            30,24   Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткин-ський райони  14,58

 

           

            решта районів області          16,60

Закінчення табл. 60

 

Використання водних ресурсів у регіоні, (назва регіону)            Норма-

тив, коп.

за м     Використання водних ресурсів у регіоні (назва регіону) Норма-

тив, коп.

за м

Решта районів області          16,94   Тернопільська           23,59

Київська:                    Харківська      18,14

Білоцерківський,  Бородянський,   Кагарлиць-кий,   Києво-Святошинський,   Макарівський, Миронівський,  Обухівський,  Поліський ра-йони   14,06   Херсонська    18,14

 

           

            Хмельницька:           

 

           

            Деражнянський,  Красилівський,  Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полон-ський, Пепетівський райони           15,12

решта районів області          16,58  

           

 

Кіровоградська          22,37   решта районів області          22,99

Львівська       17,54   Черкаська       13,08

Луганська       25,39   Чернівецька   21,17

Миколаївська 25,39   Чернігівська: 

Одеська          21,17   Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Со-сницький, Щорський, Талалаївський райони           18,14

 

           

            Решта районів області          14,18

 

           

            м. Київ           18,07

Примітка: До нормативів збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод басейнів рі-чок підприємствами житлово-комунального господарства застосовується коефіцієнт 0,3

Норматив збору за спеціальне водокористування в частині ви-користання води для потреб гідроенергетики: усі річки — 2,35 коп. за 100 куб. метрів води, пропущеної через турбіни електростан-цій (крім гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями).

Нормативи збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів): усі річки, крім Дунаю:

вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатуєть-ся, — 4,20 коп. за 1 тоннаж — добу експлуатації

пасажирський флот, що експлуатується, — 0,48 коп. за 1 міс-це-добу експлуатації

Норматив збору за спеціальне водокористування в частині ви-користання поверхневих вод для потреб рибництва: для попов-нення водою ставків у процесі розведення риби та інших водних живих ресурсів у рибних господарствах на всіх поверхневих вод-них об’єктах — 12,34 коп. за 100 куб. метрів води.

Норматив збору за спеціальне водокористування в частині ви-користання підземних вод для потреб рибництва: для поповнення водою ставків у процесі розведення риби та інших водних живих ресурсів у рибних господарствах у разі використання підземних вод — 14,84 коп. за 100 куб. метрів.

Примітка. Збір не справляють з морського водного транспор-ту, який використовує річковий водний шлях виключно для захо-дження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавст-ва (пропуски води з водосховищ та шлюзування).

Також збір не справляють за користування водою підчас екс-плуатації водних шляхів стоянковим, службово-допоміжним і буксирним флотами та експлуатації водним транспортом річки Дунаю.

Розрахунок збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики по-дається платниками збору, а саме підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які використову-ють поверхневі й підземні водні ресурси. Складання його перед-бачене Порядком складання розрахунку збору за спеціальне ви-користання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики, затвердженого наказом Мінфіну Украї-ни, ДПА України, Мінекономіки України, Мінекології України від 01.10.1999 р № 231/539/118/219 (із змінами і доповненнями).

Таблиця 61

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ РОЗРАХУНКУ ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗБОРУ ЗА КОРИСТУВАННЯ ВОДАМИ ДЛЯ ПОТРЕБ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ

 

№ з/п  Назва колонки або рядка розрахунку         № рядка          Зміст колонки

1          Установлений річний ліміт використання водних ресурсів       рядок 01         відображається установлений водокористувачеві річний ліміт використання водних ресурсів. Обсяг води, пропу-щений через турбіни, до рядка 01 не заноситься, річні лімі-ти не надаються

2          Обсяг   фактично   використаної   води   з урахуванням втрат у системах водопо-стачання, усього            рядок

02        відображається загальний обсяг фактично використаної води з урахуванням втрат води в системах водопостачання водокористувача наростаючим підсумком за відповідний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік). Фактично вико-ристані обсяги води з урахуванням втрат води в системах водопостачання водокористувача заносяться до рядка 02 за даними первинного обліку за показниками вимірювальних приладів. У разі відсутності вимірювальних приладів, як виняток, обсяг використаної води визначається за техноло-гічними даними. Приклади визначення такого обсягу води наведено в додатку 1 до цієї Інструкції

3          У межах встановленого річного ліміту      рядок 03         відображається обсяг фактично використаної води в межах установленого річного ліміту використання води

4          Понад встановлений річний ліміт  рядок 04         відображається обсяг використаної води з урахуванням втрат води в системах їх водопостачання понад встановле-ного річного ліміту і визначається як різниця рядків 02 і 01

5          Обсяг води,  пропущеної через турбіни гідроелектростанцій     рядок 05         заповнюють підприємства гідроенергетики і відображають обсяги води, пропущеної через турбіни гідроелектростан-цій за даними первинного обліку за показниками вимірю-вальних приладів

6          Нормативи збору: з поверхневих водних об'єктів; за підземні води; за користу-вання водами для потреб гідроенергетики       рядок 06         проставляються відповідні нормативи, що встановлені для поверхневих водних об'єктів, підземних вод, за користу-вання водами для потреб гідроенергетики, і наведені в до-датках 1, 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.99 р. № 836 та додатку 2 до постанови Кабінету Мі-ністрів України від 23.07.99 р. № 1341

7          Коефіцієнт, який застосовується деякими категоріями водокористувачів для обчи-слення збору за спеціальне використання водних ресурсів           рядок 07         проставляються водокористувачами, які використовують водні ресурси для: вирощування рибо спадкового матеріа-лу та товарної риби в ставках та озерах; виробництва сіль-ськогосподарської продукції та зрошення; виробництва те-пло- та електроенергії; житлового та комунального господарства, включаючи відомчі; вирощування рису, від-повідні коефіцієнти, що встановлені п. 8 Порядку справ-ляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.99 № 1494

8          Нарахована сума збору за спеціальне ви-користання   водних   ресурсів   у   межах установленого річного ліміту з початку року           рядок 08         проставляється наростаючим підсумком сума збору за фа-ктично використану воду в межах установленого річного ліміту з початку року, яка розраховується як добуток ряд-ків 03, 06, 07

9          Нарахована сума збору за спеціальне ви-користання водних ресурсів понад уста-новлений річний ліміт з початку року           рядок 09         проставляється наростаючим підсумком нарахована сума збору за використану воду понад установлений річний лі-міт з початку року, яка розраховується як добуток рядків (04, 06, 07), помножений на п'ят

10        Нараховано збору за спеціальне викорис-тання водних ресурсів з початку року, всього       рядок 10            проставляється нарахована сума збору з початку року, яка становить суму рядків 08 і 09

Продовження табл. 61

 

№ з/п  Назва колонки або рядка розрахунку         № рядка          Зміст колонки

11        «a) у т. ч. за спеціальне використання за поверхневі води»        рядок 11         проставляється сума збору, яка нарахована з початку року за спеціальне використання з поверхневих вод

12        «a) у т. ч.  за спеціальне використання підземних вод»   рядок 12         проставляється сума збору, яка нарахована з початку року за спеціальне використання підземних вод

13        Нарахована сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики з по-чатку року         рядок 13        проставляється нарахована сума збору за користування во-дами для потреб гідроенергетики з початку року, яка роз-раховується як добуток рядків 05 і 06

14        Усього нараховано збору за спеціальне використання водних ресурсів за попере-дній звітний період            рядок 14         проставляється сума збору за спеціальне використання во-дних ресурсів, що нарахована за попередній звітний пері-од. При складанні розрахунку за I квартал дані до рядка 14 не заносяться, за II квартал заносяться дані I кварталу, за III квартал — півріччя, за IV квартал — 9 місяців

15        Нарахована сума збору за користування водами  для  потреб  гідроенергетики за попередній звітний період рядок 15         проставляється сума збору за користування водами для по-треб гідроенергетики, що нарахована за попередній звіт-ний період. При складанні розрахунку за 1 квартал дані до рядка 15 не заносяться, за II квартал заносяться дані I квар-талу, за III квартал — півріччя, за IV квартал — 9 місяців

16        Підлягає сплаті в звітному кварталі збору за спеціальне використання водних ре-сурсів, усього     рядок

16        проставляється сума, яка підлягає сплаті до відповідних бюджетів за звітний квартал і розраховується як різниця нарахованих сум збору за спеціальне використання водних ресурсів з початку року і за попередній відповідний звіт-ний період (р. 10 - р. 14)

17        а)у т. ч. до державного бюджету    рядок 17         відображає 100 відсотків нарахованої суми збору за р. 16 при використанні водних ресурсів загальнодержавного значення

18        б) до місцевого бюджету     рядок 18         відображає 100 відсотків нарахованої суми збору за р. 16 при використанні водних ресурсів місцевого значення

19        Підлягає сплаті в звітному кварталі збору за користування водами для потреб гід-роенергетики»   рядок 19        проставляється сума, яка підлягає сплаті до Державного бюджету за звітний квартал, і розраховується як різниця нарахованих сум збору за користування водами для потреб гідроенергетики з початку року і за попередній звітний пе-ріод

20        Рядки 20—28 заповнюються у разі подання нового (уточненого) розра-

хунку збору, що містить виправлені показники, з викорис-

танням показників загального розрахунку за відповідний

період.

У разі подання загального розрахунку рядки 20—28 розра-

хунку не заповнюються і в них відповідно проставляються

прочерки

21        Усього нараховано збору за спеціальне використання водних ресурсів за даними раніше поданого розрахунку, що уточ-нюється          рядок

20        проставляються показники відповідних комірок колонок 4, 5, 6 і 7 рядка 16 загального розрахунку за період, показни-ки якого виправляються

22        Усього нараховано збору за користуван-ня водами для потреб гідроенергетики за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється»    рядок 21         проставляються показники відповідних комірок колонок 4, 5, 6 і 7 рядка 19 загального розрахунку за період, показни-ки якого виправляються У рядку, 22 «Сума збору за спеці-альне використання водних ресурсів (недоплата), яка збі-льшує податкове зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки» проставляється різниця значень відповідних ко-мірок колонок 4, 5, 6 і 7 рядків 16 і 20 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники

Закінчення табл. 61

 

№ з/п  Назва колонки або рядка розрахунку         № рядка          Зміст колонки

23        Сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики (недоплата), яка збільшує     податкове     зобов'язання     в зв'язку з виправленням помилки»        рядок

23        проставляється різниця значень відповідних комірок коло-нок 4, 5, 6 і 7 рядків 19 і 21 нового (уточненого) розрахун-ку збору, що містить виправлені показники

24        Сума збору за спеціальне використання водних ресурсів, яка зменшує податкові зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки      рядок

24        проставляється різниця значень відповідних комірок коло-нок 4, 5, 6 і 7 рядків 20 і 16 нового (уточненого) розрахун-ку збору, що містить виправлені показники

25        Сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики, яка зменшує по-даткові зобов'язання в зв'язку з виправ-ленням помилки           рядок

25        проставляється різниця значень відповідних комірок коло-нок 4, 5, 6 і 7 рядків 21 і 19 нового (уточненого) розрахун-ку збору, що містить виправлені показники

26        Сума штрафу в розмірі 10 % від суми не-доплати зі збору за спеціальне викорис-тання водних ресурсів            рядок 26         проставляється показник, який становить 10 відсотків по-казників відповідних комірок колонок 4, 5, 6 і 7 за рядком 22 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить ви-правлені показники

27        Сума штрафу в розмірі 10 % від суми не-доплати зі збору за користування водами для потреб гідроенергетики        рядок

27        проставляється показник, який становить 10 відсотків по-казників відповідних комірок колонок 4, 5, 6 і 7 за рядком 23 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить ви-правлені показники

28        Зміст помилки           рядок 28         платник коротко вказує причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання зі збору за спеціальне викорис-тання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики. У комірках колонок 4, 5, 6 і 7 проставляються прочерки

Згідно із Законом України «Про порядок погашення зобов’я-зань платників податків перед бюджетами та державними цільо-вими фондами» від 21.12.2000 р. розрахунки збору подають пла-тники органам податкової служби протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Зб ім сплачують протягом 10 календарних днів, наступ них за останн днем граничного терміну подання розрахунку збо-ру (тобто протягом 50 календарних днів, наступних за останнім днем звітного кварталу). Відповідно до п. 16 постанови № 1494 збір за користування водами для потреб водного транспорту за І квартал не сплачують, а розрахунок збору за користування вода-ми для потреб водного транспорту за І квартал не подають.

Крім того, одночасно з поданням форм розрахунків збору за спе-ціальне використання водних ресурсів та збору для потреб гідро-енергетики до органів податкової служби подається копія статисти-чного звіту про використання води за формою № 2-ТП (водгосп).

Збір за користування водами для потреб гідроенергетики і во-дного транспорту, за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та їх понадлімітне використання платники зараховують до державного бюджету у розмірі 100 %, а за використання водних ресурсів місцевого значення (у тому чи-слі понад ліміт) - до місцевих бюджетів у розмірі 100 %.

^-за нормативом споживання води на одиницю. При цьому підприємство повинно розробити норматив (що здійснює наукова ор-ганізація) та затвердити його разом із лімітами. Такий норматив по множують на обсяг виробленої продукції і отримують обсяг витраче-ної води (отриманий результат заносять до рядка     Розрахунку^

2) за обсягом оплати послуг за водопостачання Наприклад, у поточному кварталі підприємство заплатило водоканалу за 2000 м3. Це означає, що і збір сплачують за такий же обсяг води.

ми агрегатами, застосовуючи формулу:

W= Е ■ 367,2 -Nн-Ne /H,

H - розрахунковий тиск насоса (м);

Ж- обсяг використаної водим).

Приклад. За паспортом насоса та двигуна ККД насоса стано-вить 0,85, електродвигуна - 0,81, розрахунковий тиск - 25 м Витрачено електроенергії — 40 000 кВт/год. Отже, обсяг викори-станої води становить:

W = 40000 • 367,2 • 0,85 • 0,81 / 25 = 404507,5 м3 (цей показник

заП4 ис ) за обс у я рядок B„0pобSSipоe„eілri, Цей метод застосо-вують електростанції. Вони визначають кькість пропущеної че-рез турбінний агрегат води за формулою.

W = E ■ 367,2 INт-Nг-H,     (10)

де 367,2 — постійний коеф лек ієнт;

ККД турбіни та генератора становлять відповідн ор о 0,88 та 0,98. Таким чином, обсяг пропущеної через турбіни води становить:

W = 200 000 • 367,2 / 0 88 • 0,98 • (9,2 - 0,3) = 9568,3 тис. м3 (рядок 05 Розрахунку).

Припустимо, що електростанція знаходиться в басейні Дніпра на південь від М. Києва.

Збір за користування водами для потреб гідроенергетики ста-

W = 9568,3 тис. м3 • 0,0098* грн (рядок 06 Розрахунку) / 100 м3 =

^^   рядок      Розрахунку" B„KO„ водних

Припущено, що для підприємства, розташованого в Херсонсь-кій області (в басейні річк Дніпро), установлено ліміт - 2000 м3 для поверхневих та 200 — для підземних вод (рядок 01 Розраху-нку). У той же час забрано було 2700 м3 (з них підземних -500 м3) (рядок 02 Розрахунку).

Нараховано збір за використання вод:

- поверхневих водних об’єктів (у межах ліміту) - 2000 (ря-док 03 Розрахунку) • 4,79 (рядок 06 Розрахунку) = 95,80 грн (ря-док 08 Розрахунку);

-          підземних (у межах ліміту) - 200 (рядок 03 Розрахунку) х

х 7,56 (рядок 06 Розрахунку) = 15,12 грн (рядок 08 Розрахунку).

Оскільки було перевищено ліміти, то окремо нараховуються суми збору за спеціальне використання водних ресурсів за пере-

вищення ля лі п мі ов ті ерхневих об’єктів - (2200 - 2000) (рядок 04 Розра-

хунку) • 4,79 (рядок 06 Розрахунку) • 5 = 47,90 грн (рядок 09 Роз-рахунку);

—        для підземних - (500 - 200) (рядок 04 Розрахунку) • 7,56

(рядок 06 Розрахунку) • 5 = 113,40 грн (рядок 09 Розрахунку).

Усього нараховано збору: 95,80 +15,12 + 47,90 + 113,40 =