15.3. Плата за землю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Питання оподаткування землі визначене Законом України «Про плату за землю» в редакції від 19.09.1996 р. № 378/96-ВР (далі — Закон про плату за землю), який визначив розміри та по-рядок плати за використання земельних ресурсів, а також напря-ми використання ресурсів, що надійшли від плати за землю, від-повідальність платників та контроль за правильністю обчислення і справляння земельного податку.

Плата за землю має два види: земельний податок та орендна плата. Перший сплачують власники земельних ділянок, земель-них часток (паїв) та землекористувачі, якими є особи, що мають земельну ділянку у постійному чи тимчасовому користуванні (за винятком оренди). Орендарі земельних ділянок сплачують орен-

дну плату на підставі договору оренди згідно Закону України «Про оренду землі» від 06.10.1998 р. № 161-ХІУ, яка згідно Зако-ну України «Про державний бюджет України на 2003 рік» від 26.12.2002 р. № 380-ІУ за строками сплати прирівняна до земель-ного податку.

Земельний податок необхідно сплачувати:

у разі набуття прав на земельну ділянку протягом року;

у разі набуття прав на будівлю (споруду), якщо документи на землю не оформлені.

Об’єктом плати за землю є земельна ділянка, а також земельна частка (пай), яка перебуває у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди.

Платники податку — власники та землекористувачі сплачу-ють земельний податок з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. Згідно Земельного Ко-дексу України право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації. Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди і його державної реєстрації.

Розрахунок суми земельного податку здійснюється у відпові-дності до визначених ставок податку за землі, грошову оцінку яких проведено та за землі, грошової оцінки яких не проведено.

Основним звітним документом з плати за землю згідно змін до наказу ДПАУ від 26.10.2001 року № 434, затверджених нака-зом ДПАУ від 02.12.2003 р. № 582, є Податковий розрахунок земельного податку, додатки до нього та Довідка до уточненого Розрахунку сум земельного податку, які зменшують або збіль-шують податкові зобов’язання в результаті виправлення само-стійно виявленої помилки, допущеної у попередніх звітних пері-одах.

Податковий розрахунок земельного податку має 6 додатків, зміст яких представлено в табл. 42.

Розрахунок податку складається на підставі державного земе-льного кадастру станом на 1 січня поточного року і щорічно по-дається власниками землі та/або землекористувачами в орган державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки до 1 лютого поточного року з розбивкою річної суми зе-мельного податку рівними частинами за місяцями, а землекорис-тувачами — виробниками товарної сільськогосподарської та ри-бної продукції — з розбивкою на дві рівні частини.

Таблиця 42

СКЛАД ЗВІТНОСТІ13 ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

 

Звітність         Назва  Призначення

Податко-вий   розра-хунок  Податковий розрахунок земельного подат-ку      Узагальнюють інформацію про розмір земельного податку, який платник зобов'язаний сплатити протягом року за всі землі, що знаходяться у його власності або користуванні на підставі інфор-мації, яка деталізована в додатках 1—6

Додаток 1       «Відомості  про  наявність  документів  на землю»          Наводять дані про наявність документів, що встановлюють право власності (Державні акгги на право власності на землю) або право користування земельною ділянкою (Державні акгги на право кори-стування земельною ділянкою); кадастровий номер ділянки (за наявності), її місце розташування, цільове призначення та площу, а також про категорію земель

Додаток 2       «Звіт про пільги на земельний податок»   Зазначають відомості про документи, на підставі яких платнику надають пільги із земельного податку за кожною земельною діля-нкою, на яку надано пільгу; обчислюють суму пільги залежно від розміру та грошової оцінки земельної ділянки, за якою платник користується пільгою

Додаток 3       «Розрахунок суми земельного податку на земельні  ділянки  сільськогосподарського призначення»            Обчислюють податок за земельними ділянками сільськогосподар-ського призначення з урахуванням наданих платнику пільг

Додаток 4       «Розрахунок земельного податку на земе-льні   ділянки   населених   пунктів,   яким встановлено грошову оцінку»        Обчислюють податок за земельними ділянками населених пунк-тів, грошова оцінка яких встановлена з урахуванням наданих пла-тнику пільг

Додаток 5       «Розрахунок земельного податку на земе-льні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку»        Обчислюють податок за земельними ділянками населених пунк-тів, для яких не встановлена грошова оцінка з урахуванням нада-них платнику пільг

Додаток 6       «Розрахунок земельного податку на земе-льні    ділянки    несільськогосподарського призначення за межами населених пунк-тів»      Обчислюють податок за земельними ділянками несільськогоспо-дарського призначення за межами населених пунюів з урахуван-ням наданих платнику пільг

Сплата податку здійснюється щомісяця рівними частками за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарно-му місяцю, протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Громадяни та виробники сільськогосподарської та рибної про-дукції сплачують земельний податок рівними частинами до 15 серпня і 15 листопада.

При обчисленні податку за землі, грошову оцінку яких прове-дено, необхідно виконати умови Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого постановою КМУ від 12.05.2000 р. № 738, згідно з яким визначення коефіцієнту індек-сації здійснюється за формулою:

Кі = (І – 10) : 100,      (6)

де І — середньорічний індекс інфляції року, за результатами яко-го проводять індексацію.

Але якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексації не проводять.

При обчисленні земельного податку за землі, грошова оцінка яких не встановлена, площу ділянки (у квадратних метрах) мно-жать на середню ставку податку, скориговану на коефіцієнт інде-ксації, визначений Законом України про Державний бюджет на відповідний рік. Після цього за необхідністю застосовують дода-ткові коефіцієнти:

коефіцієнт, що застосовують у містах Києві, Сімферополі, Се-вастополі та містах обласного підпорядкування;

місцеві коефіцієнти:

а)         коефіцієнт до середньої ставки податку;

б)         функціональний коефіцієнт;

в)локальний коефіцієнт;

г)курортний коефіцієнт (якщо земельна ділянка знаходиться в

межах населеного пункту, віднесеного до курортних).

Таблиця 43

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ЗА ВИДАМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У ВЩСОТКАХ ДО ЇХ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ

 

Статгя Закону про плату за землю Вид земельних ділянок        Ставка подат-ку з 1 га землі, %       Номер додатка

до Зведеного

розрахунку

1          2          3          4

Землі, податок за які обчислюють виходячи з грошової оцінки земельної ділянки

Ст. 6   Землі сільськогосподарського призначення:                     3

 

            — рілля, сіножаті та пасовища        0,10    

 

            — багаторічні насадження  0,03    

 

Ст. 7   Землі населених пунктів, грошову оцінку яких встановлено      1,00     4

Землі (за межами населених пунктів), податок за які обчислюють виходячи з грошової оцінки землі по області

Ст. 8   Земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, транс-порту, зв'язку, та землі іншого призначення  5,00     6,4

Ст. 8   Земельні ділянки, надані для залізничного транспорту (у разі ви-користання землі не за цільовим призначенням ставка податку — 5%)        0,02     6,4

Ст. 9   Земельні ділянки, надані в тимчасове користування на землях природоохоронного,   оздоровчого,   рекреаційного   та   історико-культурного   призначення   (за  винятком   сільськогосподарських угідь, наданих у встановленому порядку, які використовують за цілющим призначенням)    50,00   6,4

Ст. 10 Земельні ділянки, що входять до складу земель лісового фонду і зайняті виробничими, культурно-побутовими, жилими будинками та господарськими будівлями і спорудами 0,30     6,4

Ст. 11 Земельні ділянки, на дані на землях водного фонду (за винятком сільськогосподарських угідь, наданих у встановленому порядку, які використовують за цільовим призначенням)      0,30     6,4

Таблиця 44

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ЗА ЗЕМЛІ, ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЯКИХ НЕ ВСТАНОВЛЕНО

 

                                              

До 0,2 1,5       4,65     —        —

Від 0,2 до 1    2,1       6,51     —        —

Від 1 до 3       2,7       8,37     —        —

Від 3 до 10     3,0       9,30     —        —

Від 10 до 20   4,8       14,88   —        —

Від 20 до 50   7,5       23,25   1,2       27,90

Від 50 до 100 9,0       27,90   1,4       39,06

Від 100 до 250           10,5     32,55   1,6       52,08

Від 250 до 500           12,0     37,20   2,0       74,40

Від 500 до 1000         15,0     46,50   2,5       116,25

Від 1000 і більше       21,0     65,10   3,0       195,30

Крім того, передбачені коефіцієнти для населених пунктів, що прирівнюються до курортних.

Таблиця 45

КОЕФІЦІЄНТИ ДО СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЩО ПРИРІВНЮЮТЬСЯ ДО КУРОРТНИХ

 

Територія, на якій розташований населений пункт, віднесений до категорії курортних        Коефіцієнт

Південне узбережжя АР Крим        3,0

Південно-східне узбережжя АР Крим        2,5

Західне узбережжя АР Крим           2,2

Чорноморське узбережжя Миколаївської, Одеської та Херсонської областей  2,0

Гірські та перед гірські райони Закарпатської, Львів-ської, Івано-Франківської та Чернівецької областей* 2,3

Узбережжя Азовського моря та інші курортні місце-вості           1,5

«Крім населених пунктів, віднесених до категорії гірських Законом України від 15.02.95 р. № 56/95-ВР «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

Податковий розрахунок земельного податку заповнюється на підставі складених до нього додатків у такому порядку:

1.         У заголовній частині Податкового розрахунку відобража-ються; повна назва підприємства (відповідно до установчих до-кументів), зареєстрованого у встановленому порядку, ідентифі-каційний код, підпорядкованість, види діяльності за ЗКГНГ та КВЕД, організаційно-правова форма господарювання, форма власності, за якою зареєстровано підприємство згідно із Законом України «Про власність», місцезнаходження та номер телефон платника, поточний банківський рахунок платника та назва уста-нови банку, де відкрито цей рахунок, назва податкового органу та область, де юридичну особу зареєстровано як платника податків, назва органу державної податкової служби, до якого подається Зведений розрахунок, та кадастрові номери земельних ділянок (у разі їх наявності), що перебувають у власності та/або користу-ванні платника; у спеціальному полі зазначається тип Розрахунку (загальний або уточнений) відповідного рядка з позначкою «X».

2.         Форма Податкового розрахунку заповнюється в такому по-рядку.

До граф уносяться:

гр. 3 — річні суми земельного податку, розраховані згідно з відповідними додатками з урахуванням пільг, визначених у дода-тку 2 до Зведеного розрахунку;

гр. 4 — заповнюється працівниками органу державної подат-кової служби, до якого було подано Зведений розрахунок.

Сума податку, що підлягає сплаті, округлюється (менше 50 коп відкидається, а 50 коп, і більше — округлюється до 1 грн) і розбивається платником на рівні частини за термінами сплати.

3.         Податковий розрахунок податку підписується керівником

підприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їх

прізвища, ініціали, проставляються число, місяць та рік його

складання), скріплюється печаткою і подається до органу держа-

вної податкової служби.

Порядок заповнення додатка 1 «Відомості про наявність документів на землю»

При заповненні додатка 1 «Відомості про наявність докумен-тів на землю» до Податкового розрахунку зазначаються всі земе-льні ділянки, розташовані в межах адміністративно-територі-альних одиниць, на території яких відповідні органи державної

податкової служби здійснюють контроль за додержанням чинно-го законодавства щодо справляння податків. Відомості про кож-ну земельну ділянку зазначаються окремо.

Таблиця 46

ЗМІСТ ДОДАТКУ 1. «ВІДОМОСТІ ПРО НАЯВНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ НА ЗЕМЛЮ»

 

№ з/п  № графи Додатку      Зміст

1          гр. 1    номер за порядком;

2          гр. 2    державний акт на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, його серія, номер, номер та дата реєст-рації у відповідній книзі записів (реєстрації) державних актів; у разі відсутності державного акта зазначаються: договір на право тимчасового користування землею, його номер, номер та дата реєстрації у відповідній книзі записів (реєстрації) до-говорів та /або рішення про виділення земельної ділянки, но-мер, дата прийняття, якою радою прийнято та/або рішення відповідної ради про затвердження матеріалів інвентаризації землекористування, його номер та дата прийняття та/або до-говір купівлі-продажу земельної ділянки, номер, дата;

3          гр. 3    кадастровий номер кожної відокремленої земельної ділянки (у разі його наявності);

4          гр. 4    для земельної ділянки, яка розташована в межах населеного пункту, зазначається її адреса. Для земельної ділянки, яка роз-ташована за межами населеного пункту, зазначається назва сільської, селищної, міської ради, на території якої розташо-вана ця ділянка;

5          гр. 5    основне цільове призначення земельної ділянки;

6          гр. 6    категорія земель згідно із Земельним кодексом України;

7          гр. 7    площа земельної ділянки згідно з документом, який встанов-лює право власності та/або користування землею, а у разі від-сутності такого документа — за даними державного земель-ного кадастру.

Додаток 1 підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, про-ставляються число, місяць та рік його складання), скріплюється печаткою і подається до органу державної податкової служби ра-зом із Податковим розрахунком.

Порядок заповнення додатка 2 «Звіт про пільги на земельний податок»

Додаток 2 «Звіт про пільги на земельний податок» до Податко-вого розрахунку подається платниками, які мають пільги щодо

сплати земельного податку. У випадках якщо пільги надано по декі-лькох земельних ділянках, дані заповнюються щодо кожної ділянки окремим рядком. Відомості про земельні ділянки, на які пільги що-до сплати податку не надавалися, у цьому додатку не наводяться.

Таблиця 47

ЗМІСТ ДОДАТКУ 2 «ЗВІТ ПРО ПІЛЬГИ НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК»

 

№ з/п  № графи Додатку      Зміст

1          гр. 1    номер за порядком;

2          гр. 2, 3, 4        документ, на підставі якого надано пільгу. Якщо пільга надається законодавчим актом, зазначаються назва закону, дата прийняття, номер, стаття та пункт або частина цієї статті. Якщо пільга надаєть-ся відповідно до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, а перелік платників, яким надається пільга, за-тверджується Кабінетом Міністрів України, зазначаються назва за-кону, дата прийняття, номер, стаття та пункт або частина цієї статті, а також назва, номер і дата прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про затвердження відповідного переліку. Якщо пільгу надано рішенням органу місцевого самоврядування, зазначається назва цього органу, дата прийняття рішення та його номер. При цьому зазначаються окремо земельні ділянки в межах населених пунктів і окремо — земельні ділянки за їх межами

3          гр. 5    — категорія земель згідно зі ст. 2 Земельного кодексу України;

4          гр. 6    100 відсотків пільга, якщо платник повністю звільняється від сплати податку. У випадку часткового звільнення — на який від-соток до загальної суми податку надано пільгу;

5          гр. 7    термін, на який надано пільгу і який визначено документом, що зазначений в графі 2;

6          гр. 8    загальна площа земельної ділянки;

7          гр. 9    — грошова оцінка земельної ділянки з врахуванням коефіцієнта індексації;

8          гр. 10  площа земельної ділянки, на яку надано пільгу;

9

гр. 11

сума, на яку зменшується податок.

—        на весь рік на 100 відсотків — сума пільга дорівнює сумі обра-хованого податку:

—        на декілька місяців на 100 відсотків - ∑ податку: 12 місяців • гр. 7;

—        на весь рік на певний відсоток - ∑ податку • гр. 6 : 100 %;

—        на декілька місяців на певний відсоток - ∑ податку : 12 місяців х гр. 7 • гр. б : 100 %.

У випадку якщо пільгу надано на частину земельної ділянки, за даними відповідного додатка обраховується сума податку за цю частину на загальних підставах:

—        на весь рік на 100 відсотків - сума пільги дорівнює сумі обра-хованого податку;

—        на декілька місяців на 100 відсотків - ∑ податку : 12 місяців • гр. 7;

—        на весь рік на певний відсоток - ∑ податку • гр. б: 100 %;

—        на декілька місяців на певний відсоток - ∑ податку : 12 міся-ців • гр. 7 • гр. б: 100 %

Додаток 2 підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, про-ставляються число, місяць та рік його складання), скріплюється печаткою і подається до органу державної податкової служби ра-зом із Податковий розрахунком.

Порядок заповнення додатка 3

«Розрахунок суми земельного податку на земельні

ділянки сільськогосподарського призначення»

Додаток 3 «Розрахунок земельного податку на земельні ділян-ки сільськогосподарського призначення» до Податковий розра-хунку подається платниками, у власності та/або користуванні яких є землі сільськогосподарського призначення.

Таблиця 48

ЗМІСТ ДОДАТКУ 3 «РОЗРАХУНОК СУМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»

 

№ з/п  № графи Додатку      Зміст

1          гр. 3    кадастровий номер кожної відокремленої земельної ділянки (у ра-зі його наявності);

2          гр. 4    загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призна-чення, які перебувають у власності та/або користуванні за видами (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) з урахуванням їх розташування (у межах чи за межами населених пунктів);

3          гр. 5    площа (у межах чи за межами населених пунктів); земельних ді-лянок, яка підлягає оподаткуванню за видами (рілля, сіножаті, па-совища, багаторічні насадження) з урахуванням їх розташування;

4          гр. 6    площа земельних ділянок, на які надано пільги щодо оподаткування;

5          гр. 7    середня грошова оцінка одного гектара відповідних сільськогос-подарських угідь;

6          гр. 8    коефіцієнт індексації грошової оцінки землі на поточний рік, який встановлюється відповідно до Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого постановою Кабінету Мі-ністрів України від 12.05.2000 р. N 783;

7          гр. 9    ставка податку відповідно до ст. 6 Закону України «Про плату за землю»;

8          гр. 10  дані визначаються шляхом множення показників граф 4, 7, 8, 9;

9          гр. 11  у разі надання пільги щодо певної земельної ділянки на всю суму податку, то дані визначаються шляхом множення показників граф 6, 7 8 9; якщо земельна ділянка частково звільнена від оподатку-вання, то зазначається сума пільги, яка зазначена в додатку 2;

Закінчення табл. 48

 

№ з/п  № графи Додатку      Зміст

10        гр. 12  загальна сума нарахованого податку в поточному році визнача-ється шляхом множення показників граф 5, 7, 8, 9, або як різниця між розрахованою у графі 10 сумою податку та сумою пільги, об-численої у графі 11. Якщо платник не має пільги щодо сплати по-датку, дані граф 10 та 12 повинні збігатися;

11        гр. 13  заповнюється працівником органу державної податкової служби після здійснення перевірки додатка.

Додаток 3 підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, про-ставляються число, місяць та рік його складання), скріплюється печаткою і подається до органу державної податкової служби ра-зом із Податковий розрахунком.

Порядок заповнення додатка 4 «Розрахунок

земельного податку на земельні ділянки населених

пунктів, яким встановлено грошову оцінку»

Додаток 4 «Розрахунок земельного податку на земельні ділян-ки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку» до По-даткового розрахунку подається платниками, у власності та/або користуванні яких є земельні ділянки, розташовані в межах насе-леного пункту, грошову оцінку земель якого встановлено. Відне-сення земель до категорій провадиться відповідно до їх цільового призначення.

Таблиця 49

ЗМІСТ ДОДАТКУ 4 «РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ,

ЯКИМ ВСТАНОВЛЕНО ГРОШОВУ ОЦІНКУ»

 

№ з/п  № графи Додатку      Зміст

1          гр. 3    кадастровий номер кожної відокремленої земельної ділянки (у разі його наявності);

2          гр. 4    адреса земельної ділянки;

3          гр. 5    площа земельної ділянки, на яку надано пільгу;

Закінчення табл. 49

 

№ з/п  № графи Додатку      Зміст

4          гр. 6    загальна площа кожної відокремленої земельної ділянки в залеж-ності від її виду (земельні ділянки, які зайняті житловим фондом, кооперативними автостоянками для зберігання особистих транс-портних засобів громадян, гаражно-будівельними, дачно-будівельними кооперативами, індивідуальними гаражами і дача-ми громадян, а також надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виро-бничими, культурно-побутовими та господарськими будівлями і спорудами, та надані для Збройних сил України та інших війсь-кових формувань, створених відповідно до законодавства Украї-ни, залізниць, гірничодобувних підприємств, водойми, надані для виробництва рибної продукції, а також інші землі);

5          гр. 7    площа земельних ділянок, яка підлягає оподаткуванню на загаль-них підставах (площі земельних ділянок, які надані в оренду, у цій графі не зазначаються);

6          гр. 8    площа земельних ділянок, які надано в оренду;

7          гр. 9    грошова оцінка земельної ділянки в гривнях за один метр квадра-тний з урахуванням коефіцієнта індексації;

8          гр. 10  грошова оцінка земельної ділянки в гривнях за один метр квадра-тний, яку надано в оренду, і при цьому змінилося її функціональ-не використання, з урахуванням відповідних коефіцієнтів;

9          гр. 11  сума нарахованого земельного податку розраховується шляхом множення граф 7, 9 та ставок податку, які передбачені ст. 7 Зако-ну України «Про плату за землю»;

10        гр. 12  сума нарахованого земельного податку при здачі в оренду розра-ховується шляхом множення граф 8,10 та ставок податку, які пе-редбачені статтею 7 Закону;

11

гр. 13

сума пільг;

 

12        гр. 14  сума нарахованого земельного податку, яка підлягає оподатку-ванню в поточному році, визначається як різниця між сумою на-рахованого земельного податку (графа 11 + графа 12) та сумою пільг (графа 13). Якщо платник земельного податку не має пільг щодо сплати податку, то сума граф 11 і 12 та дані графи 14 пови-нні збігатися;

13        гр. 15  заповнюється працівником органу державної податкової служби після здійснення перевірки додатка.

Додаток 4 підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціації, про-ставляються число, місяць та рік його складання), скріплюється печаткою і подається до органів державної податкової служби разом із Податковим розрахунком.

Порядок заповнення додатка 5 «Розрахунок суми

земельного податку на земельні ділянки населених

пунктів, яким не встановлено грошову оцінку»

Додаток 5 «Розрахунок земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку» до Подат-кового розрахунку подається платниками, у власності та/або корис-туванні яких є земельні ділянки, розташовані в межах населених пун-ктів, грошову оцінку земель яких не встановлено. Віднесення земель до категорій провадиться відповідно до їх цільового призначення.

Таблиця 50

ЗМІСТ ДОДАТКУ 5 «РОЗРАХУНОК СУМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЯКИМ НЕ ВСТАНОВЛЕНО ГРОШОВУ ОЦІНКУ»

 

№ з/п  № графи Додатку      Зміст

1          гр. 3    кадастровий номер кожної відокремленої земельної ділянки (у разі його наявності);

2          гр. 4    загальна площа кожної відокремленої земельної ділянки;

3          гр. 5    площа кожної окремої земельної ділянки, яка згідно з чинним законодавством підлягає оподаткуванню на загальних підставах за вилами земельних ділянок;

4          гр. 6    площа земельних ділянок, на які надано пільга щодо оподаткування;

5          гр. 7    середня ставка податку, установлена частиною другою ст. 7 За-кону, з урахуванням коефіцієнтів, визначених частішою другою та третьою цієї статті;

6          гр. 8    за наявності у власності та/або користуванні платника земельних ділянок на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, зайнятих виробничими, культурно-побутовими, господарськими будівлями і спорудами, на територіях та об’єктах історико-культурного призначення, що не пов’язані з функціональним призначенням цих об’єктів, ці ділянки зазначають-ся в рядках «Інші землі» і для них у цій графі зазначаються коефіці-єнти, які встановлені частиною 7 або 8 статті 7 Закону;

7          гр. 9    коефіцієнт індексації ставки податку на поточний рік, який встановлюється законами України про Державний бюджет України на відповідний рік;

8          гр. 10  сума нарахованого земельного податку визначається множенням показників граф 4, 7, 8 та 9;

9          гр. 11  якщо по певній земельній ділянці пільгу надано на всю суму по-датку, то дані визначаються шляхом множення показників граф 6, 7, 8 та 9. Якщо земельна ділянка частково звільнена від опо-даткування, зазначається сума пільги, яка зазначена в додатку 2;

10        гр. 12  сума земельного податку, яка підлягає сплаті в поточному році, ви-значається як різниця між розрахунковою (графа 10) сумою подат-ку та сумою пільг. Якщо платник земельного податку не має пільг щодо сплати податку, то дані граф 10 та 12 повинні збігатися;

11        гр. 13  заповнюється працівником органу державної податкової служби після здійснення перевірки додатка.

Додаток 5 підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, про-ставляються число, місяць та рік його складання), скріплюється печаткою і подасться до органу державної податкової служби ра-зом із Податковим розрахунком.

Порядок заповнення додатка 6 «Розрахунок земельного

податку на земельні ділянки несільськогосподарського

призначення за межами населених пунктів»

Додаток 6 «Розрахунок земельного податку на земельні ділян-ки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів» до Податкового розрахунку подається платниками, у власності та/або користуванні яких є землі несільськогосподарсь-кого призначення за межами населених пунктів.

Таблиця 51

ЗМІСТ ДОДАТКУ 6 «РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ»

 

№ з/п  № графи Додатку      Зміст

1          гр. 3    кадастровий номер кожної відокремленої земельної ділянки (у разі його наявності);

2          гр. 4    загальна площа окремо кожної земельної ділянки;

3          гр. 5    площа окремо кожної земельної ділянки, яка згідно з чинним законодавством підлягає оподаткуванню на загальних підставах за видами земельних ділянок;

4          гр. 6    площа земельних ділянок, на які надано пільги щодо оподатку-вання;

5          гр. 7    грошова оцінка одного гектара ріллі по області з урахуванням коефіцієнта індексації грошової оцінки землі на поточний рік, який встановлюється відповідно до Порядку проведення індек-сації грошової оцінки земель, затвердженого постановою Кабі-нету Міністрів України від 12.05.2000 р. № 783;

6          гр. 8    ставка податку залежно від виду земель;

7          гр. 9    дані визначаються шляхом множення показників граф 4, 7, 8 та 9;

8          гр. 10  якщо певній земельній ділянці пільгу надано на всю суму пода-тку, то дані визначаються шляхом множення показників граф 6, 7, 8 та 9. Якщо земельна ділянка частково звільнена від оподат-кування, то зазначається сума пільги, яка зазначена в додатку 2;

Закінчення табл. 51

 

№ з/п

 

№ графи Додатку

 

Зміст

 

 

9          Гр. 11  загальна сума нарахованого земельного податку, яка підлягає оподаткуванню в поточному році, визначається як різниця між розрахунковою (графа 9) сумою податку та сумою пільг. Якщо платник не має пільги щодо сплати податку, то дані граф 8 та 11 повинні збігатися;

10        гр. 12  заповнюється працівником органу державної податкової служ-би після здійснення перевірки додатка.

Додаток 6 підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, про-ставляються число, місяць та рік його складання); скріплюється печаткою і подається до органу державної податкової служби ра-зом із Податковим розрахунком.

Порядок заповнення Довідки про суми земельного

податку, які зменшують або збільшують податкові

зобов’язання в результаті виправлення самостійно

виявленої помилки

До кожного уточненого Податкового розрахунку земельного податку (за відповідний період) подається окрема Довідка (дода-ток 7), крім випадків, якщо у разі зміни протягом звітного року об’єкта оподаткування при встановленні чи зміні грошової оцін-ки землі, введенні протягом року права на пільгу проводиться перерахування суми податку за термінами сплати, що не настали, та подається уточнений Податковий розрахунок. Одночасно із уточненим Податковим розрахунком повинні подаватися усі не-обхідні додатки до нього. При цьому оскільки перерахування су-ми податку проводиться з об’єктивних причин. Довідка про суми земельного податку, які зменшують або збільшують податкові зобов’язання в результаті виправлення самостійно виявленої по-милки, допущеної в попередніх звітних періодах, не подається, і штраф у розмірі 10 відсотків не нараховується.

До Довідки платником уносяться дані звітного періоду, що уточнюються, назва підприємства, установи, організації, іденти-фікаційний код із єдиного державного реєстру підприємств, ор-ганізацій України (ЄДРПОУ), адреса та телефон.

 

Дані показників, що впливають на суми податкового зобов’я-зання в картці особового рахунку платника земельного податку, заносяться до Довідки у такому порядку:

Таблиця 52

ЗМІСТ ДОДАТКУ 7 «ДОВІДКА ПРО СУМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ,

ЯКІ ЗМЕНШУЮТЬ АБО ЗБІЛЬШУЮТЬ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИПРАВЛЕННЯ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНОЇ ПОМИЛКИ»

№ з/п  № графи Додатку      Зміст

1          Гр. 3    У зазначається звітний період, в якому виявлено помилку.

2          Гр. 4    ряд. 1  загальна сума земельного податку, що підлягає сплаті згі-дно Із попереднім поданим Зведеним розрахунком (зага-льним або уточненим), у якому виявлено помилку;

3         

            ряд. 2  загальна сума земельного податку, що підлягає сплаті згі-дно з цим уточненим Зведеним розрахунком;

4         

            ряд. 3  сума земельного податку, яка збільшує податкові зо-бов’язання у зв’язку з виправленням помилки, тобто різ-ниця між сумою податку згідно з уточненим Зведеним розрахунком, який подається, та сумою податку згідно, з попередньо поданим Зведеним розрахунком (загальним або уточненим);

5         

            ряд. 4  сума земельного податку, яка зменшує податкові зо-бов’язання у зв’язку з виправленням помилки, тобто різ-ниця між сумою податку згідно з попередньо поданим Зведеним розрахунком (загальним або уточненим) та су-мою податку згідно з уточненим Зведеним розрахунком, який подається;

6         

            ряд. 5  зміст поминки платника, яка призвела до збільшення або зменшення податкового зобов’язання.

7         

            ряд. 6  сума штрафу, яку платник повинен сплатити до бюджету внаслідок заниження податкового зобов’язання.

Довідка підписується керівником підприємства і головним бу-хгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, простав-ляються число, місяць та рік його складання), скріплюється печа-ткою і подається до органу державної податкової служби разом із Податковим розрахунком.

Суми земельного податку зменшуються (збільшуються) рів-ними частками за термінами сплати, що не настали, на підставі виникнення (скасування) у платника прав на пільгу.

Якщо до виникнення у платника прав на пільгу сума земель-ного податку повністю внесена платником до бюджет)’ за весь податковий період, то ці суми повертаються платнику (згідно із заявою) або зараховуються за його бажанням у рахунок наступ-ного звітного періоду.