15.2. Податок з доходів фізичних осіб


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Згідно Закону України від 22.05.2003 № 889-1У «Про податок з доходів фізичних осіб» з 2004 року передбачено справляння по-датку з доходів фізичних осіб, під якими розуміється сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, ін-ших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність або нара-хованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом як ха-бар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі, згідно із законом, у сумах, підтверджених обвинувальним вироком суду, протягом відповідного звітного податкового періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами.

Під звітним податковим періодом розуміється проміжок часу, який починається з першого календарного дня першого місяця такого періоду та закінчується останнім календарним днем остан-нього місяця такого періоду. В загальному випадку податковим періодом визначається календарний рік та календарний місяць.

Платниками податку є:

—        резидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України, так і іноземні доходи;

—        нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походжен-ня з території України.

Об’єктом оподаткування резидента є:

—        загальний місячний оподатковуваний дохід;

—        чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року;

—        доходи з джерелом їх походження з України, які підляга-ють кінцевому оподаткуванню при їх виплаті;

—        іноземні доходи.

Об’єктом оподаткування нерезидента є:

435

—        загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом йо-го походження з України;

—        загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України;

—        доходи з джерелом їх походження з України які підлягають

кінцевому оподаткуванню при їх виплаті.

Загальний річний оподатковуваний дохід складається з су-ми загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також іноземних доходів, одержаних протягом такого звітно-го року.

Податок з доходів фізичних осіб — плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано особу, що утримує цей податок згідно з Законом.

Фізичні особи, платники податку, згідно з Законом мають право на податковий кредит в разі документального підтвер-дження витрат, які включаються до складу податкового кредиту. Податковий кредит — сума (вартість) витрат, понесених платни-ком податку — резидентом у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у випадках, визначених Зако-ном. Перелік витрат, дозволених до включення до податкового кредиту зазначений ст. 5 Закону.

Окремо будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримува-ного з джерел на території України від одного працедавця у ви-гляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги як-що розмір доходу, одержаного як заробітна плата не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

Ставка податку в загальному випадку становить 15 % від об’єкта оподаткування. З 1 січня 2004 року до 31 грудня 2006 ро-ку ставка податку застосовувалась на рівні 13 %. З 1 січня 2007 року застосовуватиметься ставка податку на рівні 15 %.

Відповідальними за нарахування, утримання та сплату (пере-рахування) податку до бюджету особами згідно Закону визнано:

436

—        працедавця (самозайняту особу), який виплачує доходи на користь платника податку у вигляді заробітної плати;

—        податкового агента в разі оподаткування інших доходів, крім заробітної плати, з джерелом їх походження в Україні;

—        платника податку, отримувач доходів, в разі оподаткування іноземних доходів та тих, чиє джерело виплати знаходиться в

осіб, звільнених від обов’язків нарахування, утримання або спла-ти (перерахування) податку до бюджету;

—        платника податку для доходів, що виплачуються на користь

платника податку фізичними особами.

Внаслідок цих норм Закону податковою звітністю з податку на доходи фізичних осіб є річна Декларація про майновий стан і доходи. Крім того, юридичні та фізичні особи, суб’єкти підпри-ємницької діяльності, що здійснюють нарахування та виплату доходів фізичним особам—платникам податку з доходів фізич-них осіб, подають до податкових органів Податковий розраху-нок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь плат-ників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ).

Порядок подання річної Декларації про майновий стан і до-ходи (податкової декларації) визначено ст. 18 Закону, згідно якої:

Річна декларація про майновий стан і доходи (податкова де-кларація) (далі — декларація) подається платником податку, який зобов’язаний подавати таку декларацію згідно з нормами цього Закону або інших законів або має право подати таку декларацію для отримання податкового кредиту. Якщо він отримував доходи виключно від податкових агентів, зобов’язаних подавати звіт-ність з цього податку у встановленому порядку (відомості за фо-рмою 8ДР),то подання декларації не передбачається.

Платники податку — резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати податковому ор-гану декларацію не пізніше закінчення 60 календарного дня, що передує такому виїзду. Податковий орган зобов’язаний протягом 30 календарних днів від дня отримання такої декларації визначи-ти податкове зобов’язання та надіслати податкове повідомлення платнику податку, який зобов’язаний сплатити належну суму по-датку та отримати довідку про таку сплату або про відсутність податкових зобов’язань з цього податку, яка здається органам митного контролю під час перетину митного кордону та є підста-вою для проведення митних процедур.

Платники податку звільняються від обов’язку подання декла-рації у таких випадках:

а) незалежно від видів та сум отриманих доходів платниками податку, які:

—        є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

—        перебувають під арештом або є затриманими чи засудже-ними до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні

на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації; перебувають у розшуку станом на кінець зві-тного податкового року;

— перебувають на строковій військовій службі станом на кі-нець звітного податкового року та в інших випадках, визначених Законом.

Декларація заповнюється платником податку самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою таким платником податку здійснювати таке заповнення. У разі коли уповноважена платником податку особа заповнює декларацію за винагороду або зобов’язана здійснювати таке заповнення згідно з нормами Закону, то:

а)         така уповноважена особа несе відповідальність за пору-

шення порядку заповнення та/або подання такої декларації на

рівні відповідальності, визначеної законом для платника подат-

ку, а такий платник податку звільняється від зазначеної відпові-

дальності;

б)         зобов’язання щодо заповнення та подання декларації від

імені платника податку покладаються на таких інших, ніж плат-

ник податку, осіб:

на опікуна або піклувальника — щодо доходів, отриманих не-повнолітньою або недієздатною особою;

на спадкоємців (розпорядників майна, державних виконав-ців) — щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;

на державного виконавця, уповноваженого здійснювати захо-ди щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, об’явленого в установленому порядку банкрутом.

У разі заповнення декларації іншою особою така декларація має містити інформацію про таку іншу особу на рівні інформації про платника податку.

Перевірка достовірності даних, визначених у деклараціях, здійснюється у порядку, встановленому законодавством. Сума податкових зобов’язань, донарахована податковим органом, під-лягає сплаті до відповідного бюджету у строки, встановлені за-коном. Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим перека-зом на адресу, визначену у декларації, протягом 60 календарних днів від дня отримання такої декларації.

Форма декларації визначається центральним податковим ор-ганом та узгоджується з комітетом Верховної Ради України, від-

повідальним за проведення податкової політики, виходячи з та-ких умов:

•          загальна частина декларації повинна мати спрощений вигляд та не містити відомостей про доходи або витрати, які отримує (несе) незначна кількість платників податку;

•          декларація є єдиною для всіх законодавчо встановлених ви-падків її подання;

•          розрахунки окремих видів доходів (витрат),які отримує (не-се) незначна кількість платників податку, повинні міститися у додатках до декларації, які заповнюються виключно такими пла-тниками податку за наявності таких доходів (витрат);

•          декларація та додатки до неї повинні складатися з викорис-танням загальновживаної термінології державною мовою, а та-кож містити детальні інструкції щодо їх заповнення;

•          декларація та додатки до неї повинні містити інформацію, достатню для ідентифікації платника податку, а також для визна-чення суми його податкових зобов’язань або суми бюджетного відшкодування надміру сплачених податків, у тому числі при за-стосуванні права на податковий кредит.

Бланки декларацій мають безоплатно надаватися податковими органами платникам.податку на їх запит, а також бути загально-доступними для населення.

Платник податку до 1 березня року, наступного за звітним, має право звернутися із запитом до відповідного податкового ор-гану з проханням заповнити річну податкову декларацію, а пода-тковий орган зобов’язаний надати безоплатні послуги із такого заповнення. Відмова посадової (службової) особи податкового органу надати зазначені послуги звільняє платника податку від будь-якої відповідальності за неповне або невірне заповнення де-кларації.

Подання податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ передбачено Порядком запов-нення та подання податковими агентами податкового розра-хунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь пла-тників податку, і сум утриманого з них податку, затверд-женого наказом Державної податкової адміністрації України від 29 вересня 2003 року № 451.

Порядок заповнення податкового розрахунку про нараховані та виплачені фізичним особам суми доходів і суми утриманих з них податків (далі — Порядок) регулює подання органам держа-вної податкової служби України податковими агентами звітності

щодо нарахованих та виплачених фізичним особам сум доходів і сум утриманих з них податків, які передбачені статтею 9 Закону України «Про Державний реєстр фізичних осіб — платників по-датків та інших обов’язкових платежів» та постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 року № 1232 «Про заходи щодо впровадження ідентифікаційних номерів фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів». Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи, організації усіх форм власності, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки, інші фінансово-кредитні уста-нови (далі — юридична особа), і фізичних осіб — суб’єктів підпри-ємницької діяльності, які виплачують доходи фізичним особам.

Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), фізичних осіб, нерези-дентів або їх представництв, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок з до-ходів фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок платника податку, та є податковими агентами відповідно до норм Закону.

Подання податковими агентами податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за період, у який здійснювалась ліквідація (припинен-ня діяльності) податкового агента, проводиться до оформлення його ліквідації (припинення діяльності).

Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий подат-ковий розрахунок за календарний рік не подається. Якщо остан-ній день терміну подання податкового розрахунку припадає на вихідній чи святковий день, то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день. Якщо до закінчення терміну подання податкового розраху-нку податковий агент виявляє помилки в раніше поданому за по-точний звітний період податковому розрахунку, він зобов’язаний подати новий податковий розрахунок. При цьому штрафні санк-ції та адміністративні штрафи не застосовуються, а раніше пода-ний податковий розрахунок скасовується.

У разі коли податковий агент протягом звітного кварталу не виплачує доходи або виплачує доходи не всім платникам подат-ку, податковий розрахунок не подається або подається по тих платниках податку,, яким нараховані (сплачені) доходи.

Податковий розрахунок подається до органу державної подат-кової служби за місцезнаходженням податкового агента — юри-

дичної особи або її відокремлених підрозділів чи до органу дер-жавної податкової служби за місцем проживання фізичної осо-би — податкового агента (далі — органи державної податкової служби).

На непошкодженому паперовому носії формату А4 (кількість аркушів не обмежується) розрахунок заповнюється машинопис-ним текстом чи друкованими літерами без замазок, закреслень, виправлень і уточнень. Указуються порядкові номери сторінок. Якщо в інформаційному рядку є не заповнені поля, вони запов-нюються прочерками. Подання ксерокопії розрахунку не дозво-ляється.

За наявності комп’ютерної техніки податкові агенти форму-ють і подають інформацію про доходи й утримані з них податки у вигляді файла даних, який передається в електронному вигляді (можна на дискеті), та його роздрукованої копії (за формою роз-рахунку).

Податковий розрахунок готується у двох примірниках. Один примірник подається до органу державної податкової служби. Другий з підписом особи, відповідальної за приймання розрахун-ку, штампом та проставленим номером порції, отриманим при обов’язковій реєстрації розрахунку в органі державної податкової служби, — повертається податковому агенту.

Складання розрахунку починається з заповнення обов’язкових реквізитів:

1.         Навпроти напису «Стор.» податковим агентом проставля-ється номер сторінки податкового розрахунку.

2.         Відмічається відповідна клітинка «Звітний», «Новий звіт-ний» чи «Уточнюючий» залежно від того, який податковий роз-рахунок подається.

3.         Навпроти напису «Порція» працівником органу державної податкової служби, відповідальним за приймання розрахунку, проставляється номер порції при обов’язковій реєстрації розра-хунку в органі державної податкової служби.

4.         Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (Єдиний державний ре-єстр підприємств та організацій України), реєстраційний (облі-ковий) номер платника податків (юридичної особи:) або десяти-розрядний ідентифікаційний номер (3 Державного реєстру фізичних осіб — п л а т н и к і в податків та інших обов’язк о вих пла-тежів) фізичної особи — податкового агента, який подає розра-хунок. Заповнення клітинок проводиться зліва направо (допов-нюється зліва нулями до восьма цифр, якщо значущих цифр менше 8).

5.         Відмічається відповідна клітинка «Юридична особа» або «Фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності.».

6.         «Працювало у штаті» — проставляється найбільша з місяч-них за звітний період (на перше число місяця) облікових чисель-ностей штатних працівників облікового складу юридичної особи чи фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності (Згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердже-ною наказом Міністерства статистики України від 28 вересня 2005 року № 286 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 року за № 1442/11722)

7.         «Працювало за сумісництвом» — кількість працівників за сумісництвом (крім внутрішніх сумісників) та за договорами ци-вільно-правового характеру в звітному періоді. Реквізити, перед-бачені підпунктами 6 та 7, заповнюються тільки в разі наявності в юридичної особи чи у фізичної особи суб’єкта підприємницької діяльності найманих працівників. Реквізити, передбачені підпун-ктами 6 та 7, заповнюються тільки для першої порції розрахунку.

8.         Назва юридичної особи чи прізвище, ім’я та по батькові фі-зичної особи, що подає розрахунок.

9.         Ідентифікаційний код, органу державної податкової служби, куди подається розрахунок, за ЄДРПОУ.

 

10.       Назва органу державної податкової служби, куди подаєть-ся розрахунок.

11.       «Звітний період» — відображається арабськими цифрами порядковий номер звітного кварталу і рік.

Порядок заповнення граф Податкового розрахунку за формою № 1ДФ представлено в табл. 39.

Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим аген-том помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, ви-явлені органом державної податкової служби.

У разі необхідності проведення коригувань податкового роз-рахунку до закінчення терміну приймання (протягом 40 календа-рних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу) подається новий звітний податковий розрахунок.

Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необ-хідності проведення коригувань після закінчення терміну при-ймання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди відповідно до під-пункту 5.1 статті 5 Закону України «Про порядок погашення зо-бов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

Таблиця 39

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ СУМ ДОХОДУ, НАРАХОВАНОГО (СПЛАЧЕНОГО) НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ, I СУМ УТРИМАНОГО 3 НИХ ПОДАТКУ

 

№ з/п  № графи         Назва графи   Зміст

1          Графа 1           «№ з/п»           відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється

2          Графа 2           «Ідентифікаційний номер»  відображається десяти розрядний ідентифікаційний номер фізичної особи, про яку надасться інформація в розрахунку

3          Графа За         «Сума нарахованого доходу»          відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі, відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак дохо-дів. У разі нарахування доходу, його відображення у графі. За є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні. Нарахований дохід відображається: повністю, без вирахування по-датку з доходів фізичних осіб, збору до Пенсійного фонду України чи внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування

4          Графа 3           «Сума вигшаченого доходу»           відображається сума фактично виплаченого доходу платнику подат-ку податковим агентом. Заробітна плата, що виплачується у встано-влені терміни в наступному місяці, повинна бути відображена в по-датковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітна плата була нарахована. Наприклад, до по-даткового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена у лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена у березні), за березень (нарахована у березні та виплачена у квітні)

5          Графа 4а         «Сума   нарахованого   по-

датку» відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно з чинним законодавством

6          Графа 4           Сума перерахованого  по-датку      відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету

Закінчення табл. 39

 

№ з/п  № графи         Назва графи   Зміст

Пр имі тка      Сума нарахованого доходу у графі За, сума виплаченого доходу у графі 3, сума нарахованого прибуткового податку в графі 4а та сума перерахованого до бюджету прибуткового податку в графі 4 відображаються: у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками), незалежно від того, у якій формі або у якій валюті здійснювалося нарахування та виплата доходу

7          Графа 5           «Ознака доходу»       зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наве-деним у додатку до цього Порядку, Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному квар-талі не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватися у наступних кварталах, ознака доходу в разі виплати повинна вказу-ватися відповідно до нарахованого в попередньому кварталі доходу. Про кожну фізичну особу потрібно заповнювати стільки рядків, скі-льки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов'язковими за-повненнями графи 2 «Ідентифікаційний номер»

8          Графа 6 та Графа 7    «Дата прийняття на роботу»

та

«Дата звільнення з роботи» заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді. Графа 7 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на яко-му вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному пе-ріоді. Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звіт-ному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються. У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звільнення з роботи у звіт-ному кварталі про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному кварталі.

                                   Наприклад, особу звільнено 1 лютого 2003 року, знову прийнято 20 лютого 2003 року, знову звільнено 3 березня 2003 року і утретє прийня-то 25 березня 2003 року. У такому разі в податковому розрахунку на особу потрібно заповнити один рядок з першою датою звільнення 1 лютого 2003 року у графі 7, другий рядок з датою прийнятої 20 лютого 2003 року у графі 6 і датою звільнення 3 березня 2003 року у графі 7 та третій рядок з датою прийняття 25 березня 2003 року у графі 7. У графі 6 «Дата прийняття на роботу» відображається дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу, наприклад, якщо дата прийняття 26 грудня 2003 року, то у графі 6 потрібно вказати «26.12.2003»

9          Графа 7           «Дата звільнення з роботи» відображається дата звільнення фізичної особи з роботи

10        Графа 8           «Ознака податкової соціа-льної пільги»     відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з довідни-ком ознак податкових соціальних пільг. Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно з чинним законодавством, за місцем отримання основного до-ходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді графа 8 заповнюється прочерком. При заповненні графи 8 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається на-явність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявнос-ті у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (на-явність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу)

11        Графа 9           «Ознака (0, 1)»          відображається ознака «0», якщо рядок потрібно ввести, чи ознака «1», якщо рядок потрібно вилучити. Графа 9 заповнюється тільки для нового звітного та уточнюючого податкових розрахунків

12        У останньому рядку розрахунку вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою За, виплаченого доходу за графою 3, нарахованого податку за графою 4а та перерахованого податку за графою 4. У кінці податкового розрахунку проставляються: кількість заповнених рядків, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість аркушів у розрахунку, десятирозрядний ідентифікаційний номер керів-ника підприємства, який подає розрахунок, десятирозрядний ідентифікаційний номер головного бухгалтера підприємства, який подає розрахунок

Для заповнення ознак доходів та пільг користуються наступними довідниками:

Таблиця 40

ДОВІДНИК ОЗНАК ДОХОДІВ

 

Код ознаки    Назва ознаки Скорочена назва ознаки      Дата початку дії ознаки        Дата кінця дії ознаки

1          2          3          4          5

01        Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику пода-тку (пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону)    заробітна плата нара-хована (виплачена) 01.01.2004      31.12.2004

01        Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику пода-тку, відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (далі — заробітна плата), крім доходів, зазначених у абзаці другому пп. 22.8 ст. 22 Закону (пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону, крім абз. 2 пп. 22.8 ст. 22 Закону)           заробітна плата нара-хована (виплачена), крім заробітної плати, з якої провадились пере-рахування на пенсій-ний вклад      01.01.2005     

02        Доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної (промислової) власності; доходи у вигляді сум авто-рської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам не-матеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами) (далі — роялті), у тому числі одержувані спадкоєм-цями власника такого нематеріального активу (пп. 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону)  роялті, у т. ч. одержу-вані спадкоємцями  01.01.2004     

03        Сума страхових внесків (страхових премій) за догово-ром   добровільного  страхування,  сплачена  особою-резидентом (податковим агентом) за платника податку чи на його користь (пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)           страхові внески (стра-хові премії) за платни-ка податку 01.01.2004      31.12.2004

03        Сума пенсійних внесків у межах недержавного пен-сійного забезпечення відповідно до закону, страхо-вих внесків (премій), пенсійних вкладів, сплачена будь-якою особою-резидентом, іншою ніж платник податку, за такого платника податку чи на його ко-ристь (пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)        пенсійні внески, стра-хові внески (премії) за платника податку      01.01.2005     

04        Сума страхових внесків (страхових премій) за дого-вором довгострокового страхування життя або не-державного пенсійного страхування, сплачена пра-цедавцем-резидентом за платника  податку чи на його користь, що перевищує 15 % нарахованої заро-бітної плати протягом місяця (пп. «в» пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)           страхові внески (стра-хові премії) понад 15 % нарахованої заробітної плати   01.01.2004            31.12.2004

04        Сума пенсійних внесків у межах недержавного пен-сійного забезпечення відповідно до закону, страхо-вих внесків (премій), пенсійних вкладів, сплачена працедавцем-резидентом за свій рахунок за догово-рами довгострокового страхування життя або не-державного пенсійного забезпечення платника по-датку (пп. «в» пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)            пенсійні внески, стра-хові внески (премії)            01,01.2005     

05        Сума  страхових  виплат,  страхових  відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування, у випадках та розмірах, визначених пп. 9.8 статті 9 Закону (пп. 4,2.5 п, 4.2 ст. 4 Закону)      страхові виплати від-повідно до п. 9.8 ст. 9 Закону     01.01.2004      31.12.2004

06        Доходи від операцій з продажу нерухомого майна згідно з положеннями статті 11 Закону (пп. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4 Закону)        продаж нерухомого майна згідно з ст. 11 Закону 01.01.2005     

Продовження табл. 40

 

Код ознаки    Назва ознаки Скорочена назва ознаки      Дата початку дії ознаки        Дата кінця дії ознаки

1          2          3          4          5

07        Частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статті 12 Закону (пп. 4.2.6 п. 4.2 ст, 4 Закону)          операції з майном згід-

но ст. 12

Закону            01.01.2004      31.12.2004

07        Доходи від операцій з рухомим майном згідно з по-ложеннями статті 12 Закону (пп.. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4, крім п. 9.6 ст. 9 Закону)        операції з рухомим майном згідно ст. 12 Закону, крім п. 9.6 ст. 9 Закону            01.01.2005     

08        Дохід від надання майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначе-ний у порядку, встановленому пунктом 9.1 статті 9 цього Закону (пп. 4.2.7 п. 4.2 ст. 4 Закону)      надання майна в орен-ду згідно з пп. 9.1 ст. 9 Закону        01.01.2004     

09        Дохід, отриманий платником податку від його пра-цедавця (податкового агента) як додаткове  благо (пп. 4.2.9 п. 4.2 ст. 4 Закону)           додаткове благо від працедавця     01.01.2004      31.12.2004

09        Дохід, отриманий платником податку від його пра-цедавця (податкового агента) як додаткове  благо (пп. 4.2.9 п. 4,2, з урахуванням пп. «в» пп. 4.3.5, пп. 4.3.14, пп. «б» пп. 4.3,21 п. 4.3 ст. 4 Закону, крім пп. 4.3.30 п. 4.3 ст. 4, пп. «а» пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 За-кону)  додаткове благо від працедавця     01.01.2005     

10        Дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фак-тично одержаних платником податку як відшкоду-вання   матеріальної   або   немайнової   (моральної) шкоди (пп. 4.2,10 п. 4.2 ст. 4 Закону)  неустойки, штрафи або пені          01.01.2004     

11        Дохід у  вигляді  процентів  (дисконтних  доходів) (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4 Закону, пп. 9.2.3 п. 9.2 ст. 9 Закону)           проценти (дисконтні доходи)         01.01.2004     

12        Дохід у вигляді  дивідендів та роялті  (пп.  4.2.12 п. 4.2 ст. 4, п. 9.3 ст. 9 Закону)       дивіденди та роялті            01.01.2004      31.12.2004

12        Дохід у вигляді  дивідендів та роялті  (пп.  4.2.12 п. 4.2 ст. 4, п. 9.3 ст. 9 Закону, крім пп. 4.3.17 п. 4.3 ст. 4 Закону)        дивіденди та роялті, крім тих, що не зміню-ють участь   01.01.2005     

13        Дохід у вигляді виграшів, призів (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, пп. 9.5.1 п. 9.5 ст. 9 Закону) виграші, призи            01.01.2004      31.12.2004

13        Дохід у вигляді виграшів, призів, крім сум доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фі-нансів України, виграші у державну лотерею (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, пп. 9.5.1 п. 9.5 от. 9 Закону)        виграші, призи, крім виграшів у держлоте-рею    01.01.2005     

14        Інші доходи (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4 Закону)           Інші доходи    01.01.2004      31.12.2004

14        Інші доходи (пп. 4.2.12 п. 4.2, пп. 4.3.35 п. 4.3 ст. 4 Закону)      Інші доходи    01.01.2005     

15        Інвестиційний прибуток від здійснення платником податку операцій з цінними паперами та корпорати-вними правами, випущеними в інших, ніж цінні па-пери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у пп. 4.3.3 та 4.3.17 Закону (пп. 4.2.13 п. 4.2 ст. 4 За-кону)            Інвестиційний прибу-ток            01.01.2004      31.12.2004

15        Дохід від операцій з інвестиційними активами (пп. 4.2.13 ст. 4, п. 9.6 ст. 9 Закону)  дохід від операцій з Ін-вестиційними активами 01.01.2005     

16        Сума надміру витрачених коштів, отриманих плат-ником податку на відрядження або під звіт та не по-вернутих у встановлені Законом строки (пп. 4.2.15 п. 4.2 ст. 4 Закону)           надміру витрачені кош-ти на відрядження або під звіт      01.01.2004      31.12.2004

Продовження табл. 40

 

Код ознаки    Назва ознаки Скорочена назва ознаки      Дата початку дії ознаки        Дата кінця дії ознаки

1          2          3          4          5

16        Сума коштів, отриманих платником податку на від-рядження або під звіт, з урахуванням норм пункту 9.10 статті 9 цього Закону (пп. 4.2.15, пп. 4.3.2 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.10 ст. 9 Закону)      кошти на відрядження або під звіт            01.01.2005     

17        Сума нецільової благодійної допомоги від юридич-ної або фізичної особи (податкового агента), що пе-ревищує розмір мінімального прожиткового рівня, встановленого  на   1   січня такого  року  за умови отримання податкової соціальної пільги (пп. 9.7.3 п. 9.7 ст. 9 Закону) нецільова      благодійна допомога            01.01.2004     

18        Доходи з джерелом походження з України, випла-чені нерезидешу Ішним нерезидентом (пп.  9.11.2 п. 9.11 ст. 9 Закону)      доходи з України нере-зидента від нерезиден-та 01.01.2004     

19        Кошти, внесені третіми особами (податковими аге-нтами) на пенсійні рахунки фізичних осіб в уповно-важених ХК «Київміськбуд» банках [пп. 22.8 ст. 22 Закону)      внески на пенсійні ра-хунки    в    банки    ХК «Київміськбу д »        01.01.2004      31.12.2004

20        Кошти, виплачені фізичним особам згідно з догово-рами пенсійних вкладів, укладеними відповідно до Закону   України  «Про   внесення   змін   до   Закону України «Про проведення експерименту у житло-вому   будівництві   на   базі   холдингової   компанії «Київміськбуд» (п. 22.8 ст. 22 Закону) виплати    з    пенсійних вкладів, за експеримен-том ХК «Київміськбуд»   01.01.2004      31.12.2008

21        Доходи, виплачені фізичній особі з фонду фінансу-вання будівництва (п. 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Закону)            виплати з фонду будів-ництва        01.01.2005     

22        Сума державної матеріальної та соціальної допомо-ги у вигляді адресних виплат коштів та надання со-ціальних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включа-ючи допомогу по вагітності та пологах), винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів та фондів загально-обов'язкового державного соціального страхування згідно із законом (пп. 4.3.1 п. 4.3 ст. 4 Закону)        соціальні виплати з відповідних бюджетів           01.01.2005     

23        Сума доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у держав-ну лотерею (пп. 4.3.3 п. 4.3 ст. 4 Закону)          доходи від цінних па-перів Мінфіну, виграші у державну лотерею   01.01.2005     

24        Сума   відшкодування   платнику   податку   розміру шкоди, завданої йому внаслідок Чорнобильської ка-тастрофи, у порядку та сумах, визначених законом (пп. 4.3.4 п. 4.3 ст. 4 Закону)  сума шкоди, завданої внаслідок Чорнобиль-ської катастрофи     01.01.2005     

25        Суми виплат чи відшкодувань (крім заробітної пла-ти чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються профе-сійними та творчими спілками їх членам, Товарист-вом Червоного Хреста України, іншими неприбут-ковими    організаціями,     благодійними    фондами України та  іншими небанківськими  фінансовими установами (пп. 4.3.5 п. 4.3 ст. 4 Закону)       виплати профспілками та іншими неприбутко-вими організаціями, небанківськими фінан-совими установами           01.01.2005     

26        Сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших ніж збір на державне пенсійне страхування або внески на зага-льнообов'язкове   державне   соціальне  страхування (пп. 4.3.6 п. 4.3 ст. 4 Закону)       сума внесків на обов'язкове страхуван-ня платника        01.01.2005     

Продовження табл. 40

 

Код ознаки    Назва ознаки Скорочена назва ознаки      Дата початку дії ознаки        Дата кінця дії ознаки

1          2          3          4          5

27        Сума збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за ра-хунок його працедавця у розмірах, визначених за-коном (пп. 4.3.7 п. 4.3 ст. 4 Закону)           державне страхування         01.01.2005     

28        Кошти або вартість майна (немайнових активів), які надходять платнику податку за рішенням суду вна-слідок поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або  за добровільним рішенням сторін (пп. 4.3.8 п. 4.3 ст. 4 Закону)         кошти або вартість майна, які надходять внаслідок поділу влас-ності подружжя      01.01.2005     

29        Аліменти,   що   виплачуються   платнику   податку (пп. 4.3.9 п. 4.3 ст. 4 Закону)     аліменти            01.01.2005     

30        Кошти або майно (майнові чи немайнові права, вар-тість робіт, послуг), які отримують платники подат-ку як подарунок (пп. 4.3.10 п. 4.3 ст. 4 Закону)     подарунки      01.01.2005     

31        Вартість товарів, які надходять платнику податку як їх гарантійна заміна у порядку, встановленому за-коном, а також грошова компенсація вартості таких товарів, надана платнику податку у разі їх повер-нення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем  здійснювати  їх  гарантійне  обслугову-вання (заміну) протягом гарантійного строку (пп. 4.3.12 п. 4.3 ст. 4 3акону)    вартість товарів, які надходять як їх гаран-тійна заміна 01.01.2005     

32        Кошти, отримані платником податку в рахунок ком-пенсації (відшкодування) вартості майна (немайно-вих активів), примусово відчужених державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у формі, відмінній від гро-шової (пп. 4.3.13 п. 4.3 ст. 4 Закону)         компенсація вартості майна, примусово від-чуженого державою       01.01.2005     

33        Вартість вугілля та вугільних брикетів, безогшатно на-даних гшатнику податку (пп. 4.3.15 п. 4.3 ст. 4 Закону)           вартість безоплатно наданого вугілля        01.01.2005     

34        Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, що нараховує та-кі дивіденди, за умови, коли таке нарахування ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акці-онерів (власників) у статутному фонді емітента, та внаслідок чого збільшуєгься статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нара-хованих дивідендів (пп. 4.3.17 п. 4.3 ст. 4 Закону)          дивіденди у вигляді ак-цій, які не змінюють участі            01.01.2005     

35        Сума доходу, отриманого платником податку внаслі-док відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми йо-го внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відпо-відно до закону (пп. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону)          Дохід від відчуження акцій, одержаних в процесі приватизації            01.01.2005     

36        Сума доходу, отриманого платником податку внаслі-док відчуження земельних ділянок сільськогосподар-ського призначення, земельних часток (паїв), майно-вих паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного за-конодавства (пп.. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону)           дохід, отриманий вна-слідок відчуження зе-мельних ділянок    01.01.2005     

Продовження табл. 40

 

Код ознаки    Назва ознаки Скорочена назва ознаки      Дата початку дії ознаки        Дата кінця дії ознаки

1          2          3          4          5

37        Сума, сгшачена працедавцем на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості підготовки чи перепід-готовки гшатника податку — найманої особи за профі-лем діяльності чи загальними виробничими потребами такого працедавщ (пп. 4.3.20 п. 4.3 ст. 4 Закону)     вартість підготовки чи перепідготовки плат-ника    01.01.2005     

38        Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку благо-дійною організацією, Пенсійним фондом України або професійною спілкою (пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 За-кону, крім пп. «б» пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону) допомога на поховання       01.01.2005     

39        Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговуван-ня платника податку його працедавцем за рахунок коштів, які залишаються після оподаткування тако-го працедавця податком на прибуток підприємств (пп. 4.3.22 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 Закону)            допомога на лікування         01.01.2005     

40        Основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанківської фінансової устано-ви, яка повертаєгься такому платнику податку, основ-на сума кредиіу, що отримуєгься платником податку, а також сума виплат громадянам України (їх спадко-ємцям)  фошових заощаджень  і грошових  внесків, вкладених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР чи в установи державного страхування СРСР або у папери цільової державної позики, еміто-ваної на території колипшього СРСР, погашення яких не відбулося (пп. 4.3.23 п. 4.3 ст. 4 Закону)      основна сума депозиту, кредиту, заощаджень, що повертаються      01.01.2005     

41        Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лі-кування на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, які надаються йому бе-зоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються проф-спілкові внески такого платника податку — члена такої професійної спілки, створеної за законодавст-вом України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціаль-ного страхування (пп. 4.3.24 п. 4.3 ст. 4 Закону)          вартість путівок на від-починок, оздоровлення та лікування на терито-рії України      01.01.2005     

42        Дохід, виплачений самозайнятій особі (ст. 4 Закону)      дохід, виплачений са-мозайнятій особі            01.01.2005     

43        Сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студешу, ординатору, аспіранту або ад'юнкту (пп. 4.3.26 п. 4.3 ст. 4 Закону)     сума стипендії           01.01.2005     

44        Вартість одягу, взуття, а також суми грошової до-помоги, що надаються дітям-сиротам і дітям, які за-лишилися без піклування батьків (у тому числі ви-пускникам професійних освітньо-виховних закладів I вищих освітніх закладів  11II рівня акредитації) (пп. 4.3.27 п. 4.3 ст. 4 Закону)           допомога дітям-сиротам            01.01.2005     

45        Сума фошового або майнового утримання чи забезпе-чення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), пе-редбачена законом, яка виплачуєгься з бюджету чи бюджетною установою (пп. 4.3.28 п. 4.3 ст. 4 Закону)   забезпечення військо-вослужбовців строкової служби            01.01.2005     

46        Сума, одержувана платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, Ішних видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджет-ною установою (пп. 4,3.29 п. 4.3 ст. 4 Закону)           сума доходу від донор-ства          01.01.2005     

Продовження табл. 40

 

Код ознаки    Назва ознаки Скорочена назва ознаки      Дата початку дії ознаки        Дата кінця дії ознаки

1          2          3          4          5

47        Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) (пп. 4.3.30 п. 4.3 ст. 4 Закону)    вартість житла, яке пе-редається  з  державної або  комунальної  влас-ності      01.01.2005     

48        Сума,   одержувана   платником   податку   за   здану (продану) ним вторинну сировину та побутові від-ходи (пп. 4.3.31 п. 4.3 ст. 4 Закону)     доходи   від   вторинної сировини та побутових відходів            01.01.2005     

49        Сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримувана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне страхування (пп. 4.3.32 п. 4.3 ст. 4 Закону)        страхові виплати за до-говором     іншим     ніж ДСЖ або НПС    01.01.2005     

50        Сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, отримувана платником податку за договором довгострокового страхування життя (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Закону)    страхові             виплати (ДСЖ)     01.01.2005     

51        Сума пенсійної виплати з системи недержавного пенсійного забезпечення (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Закону)        пенсійні виплати (НПЗ)       01.01.2005     

52        сума виплат за договором пенсійного вкладу (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Закону)            виплати    з    пенсійних вкладів (ПВ)        01.01.2005     

53        Доходи від продажу сільськогосподарської продук-ції (пп. 4.3.36 п. 4.3 ст. 4 Закону)            доходи    від    продажу

сільськогосподарської

продукції        30.03.2004     

54        Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, що були нараховані платнику податку відповідно    до    умов    трудового    або    цивільно-правового договору, з яких проводилось перераху-вання на його пенсійний вклад, відкритий відповід-но до закону (п. 22.8 ст. 22 Закону)     заробітна плата нара-хована (виплачена), з якої провадились пере-рахування на пенсій-ний вклад           01.01.2005     

55        Кошти, які вносяться особою, що не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад тако-го платника податку (пп. 22.8 ст. 22 Закону)  кошти, які вносяться третьою особою на пе-нсійний вклад платника        01.01.2005     

56        Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи не-майнових    прав    відповідно    до    ст. 13    Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)  Дохід, отриманий у спадщину згідно зі ст. 13 Закону     01.01.2005     

57        Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку згідно з положенням ст. 14 Закону (пп. 4.2.3. п. 4.2. ст. 4 За-кону)      Дохід, отриманий як подарунок згідно зі ст. 14 Закону            01.01.2005     

58        Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок), у вигляді сум стра-хового відшкодування (страхових виплат), сум, що зберігаються на пенсійному рахунку від члена по-дружжя відповідно до пп. «г» п. 13.1 та пп. «б» пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)            дохід, отриманий у спадщину (подарова-ний), у вигляді сум страхового відшкоду-вання (страхових ви-плат), сум, що зберіга-ються на пенсійному рахунку згідно зі ст. 13, ст. 14 Закону     01.07.2006      31.12.2006

Закінчення табл. 40

 

Код ознаки    Назва ознаки Скорочена назва ознаки      Дата початку дії ознаки        Дата кінця дії ознаки

1          2          3          4          5

59        Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок), у вигляді суми ко-штів від члена сім'ї першого ступеня споріднення, що не є членом його подружжя, відповідно до пп. «д» п. 13.1 та пп. «б» пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону) дохід, отриманий у спадщину (подарова-ний), у вигляді суми коштів згідно зі ст. 13, ст. 14 Закону          01.07.2006      31.12.2006

60        Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок), у вигляді сум стра-хового відшкодування (страхових виплат), сум, що зберігаються на пенсійному рахунку від члена сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до пп. «г» п. 13.1 та пп. «в» пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 За-кону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)    дохід, отриманий у спадщину (подарова-ний), у вигляді сум страхового відшкоду-вання (страхових ви-плат), сум, що зберіга-ються на пенсійному рахунку згідно зі ст. 13, ст. 14 Закону    01.07.2006            31.12.2006

61        Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) у вигляді об'єкта комерційної власності від члена сім'ї першого сту-пеня споріднення відповідно до пп. «в» п. 13.1 та пп.  «в» пп.   13.2.1  п.   13.2  ст.   13,  ст.   14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)    дохід, отриманий у спадщину (подарова-ний), у вигляді об'єкта комерційної власності згідно зі ст. 13, ст. 14 Закону          01.07.2006            31.12.2006

62        Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення, крім об'єктів, зазначених в ознаці «59», відповідно до п. 13.1 та пп. 13.2.2 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)  дохід, отриманий у спадщину (подарова-ний) від фізичної осо-би, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення      01.07.2006            31.12.2006

63        Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину  (як подарунок) від нерезидента відповідно до п.  13.1 та пп.  13.2.3 п.  13.2 ст.  13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)     дохід, отриманий у спадщину (подарова-ний) від нерезидента           01.07.2006     

64        Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) від члена сім'ї пер-шого ступеня споріднення відповідно до п. 13.1 та пп.  13.2.1 п.  13.2 ст.  13, ст.  14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)  дохід, отриманий у спадщину (подарова-ний) від члена сім'ї першого ступеня спо-ріднення            01.01.2007     

65        Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до п.  13.1 та пп.  13.2.2 п.  13.2 ст.  13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)        дохід, отриманий у спадщину (подарова-ний) від фізичної осо-би, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення         01.01.2007     

66        Дохід, отриманий платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, яка позбавлена   батьківського   піклування,   унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) у вигляді об'єкта  нерухомого  або  рухомого  майна,  коштів відповідно до пп. а, б, «д» п. 13.1 та п. 13.6 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)        дохід, отриманий у спадщину (подарова-ний) платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, яка позбавлена батьківсь-кого піклування            01.01.2007     

Таблиця 41

ДОВІДНИК ОЗНАК ПОДАТКОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ПІЛЬГ

 

Код ознаки    Назва ознаки Дата

початку дії

ознаки            Дата кінця дії ознаки

1          2          3          4

01        У розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі з ура-хуванням положень п. 22.4 ст. 22 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі — Закон), встановленій Законом на 1 січня звітного податкового року для доходу, отриманого як за-робітна плаха, якщо розмір доходу не перевищує: суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного додаткового року, помноженої на 1,4 та окру-гленої до найближчих 10 гривень       01.01.2004     

02        У розмірі., що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної у ознаці «01» за правилами пп. 6.1.1 ст. 6 Закону         01.01.2004     

03        У розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги, визначеної у ознаці «01» за правилами пп. 6.1.1 ст. 6 Закону            01.01.2004     

04        Додаткова — у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної в ознаці «01» за правилами пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону (пільга для платників згідно з пп. «а» — «в» пп. 6.1.2 п. 6.1 ст. 6 Закону)            08.07.2004     

Порядок заповнення нового звітного і уточнюючого податко-вих розрахунків є однаковим і відрізняється лише заповненням відповідних клітинок «Новий звітний» або «Уточнюючий».

Новий звітний та уточнюючий податкові розрахунки пода-ються на підставі інформації з копії попередньо поданого подат-кового розрахунку. Для заповнення також використовується ін-формація з повідомлень про виявлені помилки, які відправля-ються органами державної податкової служби до податкового агента.

Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо вве-деної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» — рядок на вилучення.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повніс-тю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0» — рядок на введення.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилу-чити помилкову інформацію за правилами підпункту 4.5.1 та вве-сти вірну інформацію за правилами підпункту 4.5.2, тобто, повні-стю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий — вносить вірну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1» — рядок на вилучення, а в другому — вказується «0» — рядок на введення.

Податковий розрахунок подається податковими агентами із штатною чисельністю працівників до 1000 осіб єдиним докумен-том на всіх, що працюють з обов’язковим заповненням їхніх деся-тирозрядних ідентифікаційних номерів — однією порцією. Якщо штатна чисельність працівників є більшою ніж 1000 осіб, можливе подання податкового розрахунку кількома порціями, кожна з яких являє собою окремий податковий розрахунок із своїм номером порції. Термін подання останньої порції не повинен перевищувати встановленого терміну подання податкового розрахунку. Аркуші окремого податкового розрахунку зшиваються.

Релігійні організації, а також створені ними добродійні закла-ди повинні подавати податковий розрахунок на всіх платників податку.

Якщо юридична особа має філію або інший відокремлений підрозділ (далі філія), які мають окремий ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та інше місцезнаходження, не такі як у головного під-приємства, то податковий розрахунок на працівників філії потрі-бно подавати до органу державної податкової служби, де знахо-диться філія. У разі відсутності у філії коду за ЄДРПОУ податковий розрахунок у вигляді окремої порції за філію подає

головне підприємство до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.

Податковий розрахунок або друкована копія даних файла на своєму останньому аркуші завіряється:

для юридичної особи — підписами керівника юридичної осо-би і головного бухгалтера та засвідчується печаткою;

для фізичної особи — податкового агента підписом особи, яка подає податковий розрахунок, а за наявності печатки — нею за-свідчується.

Обов’язково мають бути вказані службові телефони керівника юридичної особи і головного бухгалтера або фізичної особи: — податкового агента.

Податковий розрахунок, отриманий податковим органом від податкового агента, заповнений усупереч правилам, зазначеним у Порядку, а саме: якщо в ньому не зазначено обов’язкових рекві-зитів, його не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено (у разі наявності) печаткою податкового агента, — може бути не визнаний податковим органом як податковий роз-рахунок. При зверненні органу державної податкової служби до податкового агента з письмовою пропозицією надати новий по-датковий розрахунок, податковий агент може подати уточнюю-чий податковий розрахунок або оскаржити рішення податкового органу в порядку апеляційного узгодження.

У додатку Л представлена форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку.