Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.1. Законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності та мета її складання : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

1.1. Законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності та мета її складання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

Звітність підприємства є заключним кроком системи бухгал-терського обліку, яка узагальнює і систематизує інформацію про діяльність підприємства та яка необхідна усім зацікавленим осо-бам для прийняття ефективних економічних рішень.

Власники і засновники підприємств хочуть бути впевнені в достовірності звітності.

Добре налагоджена звітність підприємства є, безсумнівно, умовою любого правильно організованого бізнесу.

Загалом звітність можна визначити як систему узагальнюючих та взаємопов’язаних показників, яка подається у вигляді різного типу таблиць, та текстового матеріалу за допомогою яких визнача-ється фінансовий стан, результати діяльності підприємств тощо.

Підприємства складають фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності, що використовує грошовий вимірник та ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Як правило, така звітність підлягає оприлюдненню.

Крім відкритої для зовнішніх користувачів звітності, підпри-ємства складають й внутрішню звітність, яка задовольняє інтере-си керівника і працівників та забезпечує оперативне прийняття рішень внутрішніми підрозділами.

Звітність підприємства регламентується законами України, постановами Кабінету Міністрів та нормативно-правовими акта-ми (табл. 1).

Таким чином, законами України передбачено, що усі суб’єкти господарювання зобов’язані вести бухгалтерський облік і склада-ти та подавати фінансову звітність.

Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (ст. 1) визначає бухгалтерський облік як процес вияв-лення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, збе-рігання та передачі інформації про господарську діяльність під-приємства зовнішнім та внутрішнім користуванням для прийнят-тя рішень.

Із змісту цієї статті витікає, що методологічно і організаційно звітність є невід’ємною складовою системи бухгалтерського об-ліку і виникає на завершальному етапі облікового процесу, що забезпечує методологічну єдність показників, які в ній відобра-жаються з даними первинної документації та обліковими реєст-рами.

Таблиця 1

ВИМОГИ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ОБЛІКУI СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІПІДПРИЄМСТВ

 

Джерело

 

Зміст відповідних статей

 

 

Господарський ко-декс України, введе-нийвдію 01.01.2004 р.

Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.

Держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб'єюів господарювання у таких сфе-рах: збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей суб'єктами господарських відносин — за станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності.

Стаття 71. Облік і звітність ігідприємства.

Облік і звітність підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Кодексу та інших нормативно-правових актів.

Відомості, не передбачені законом, підприємство надає органам державної влади, органам місцевого само-врядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, передбаче-ному установчими документами підприємства.

Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства.

Облік і звітність господарських товариств здійснюється відповідно до вимог статті 19 цього Кодексу та ін-ших нормативно-правових акдів.

Перевірки фінансової діяльності товариства здійснюються відповідно державними податковими органами, іншими органами державної влади у межах визначених законом повноважень, ревізійною комісією (ревізо-ром) господарського товариства та/або аудитором.

Достовірність і повнота річного балансу і звітності господарського товариства у випадках, визначених за-коном, повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською організацією).

Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання.

Суб'єкги господарювання зобов'язані на основі даних бухгалтерського обліку складати фінансову звітність за формами, передбаченими законодавством, проводити інвентаризацію належного їм майна для забезпе-чення достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності, надавати фінансову звітність відповідно до вимог закону та їх установчих документів.

Про господарські то-вариства                 від 19.09.1991 р. № 1576-XII зі змінами і допо-вненнями  Стаття 18. Облік і звітність товариства.

Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у

порядку встановленому законодавством.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності товариства повинна бути підтверджена аудитором (ау-

диторською фірмою). Обов'язкова аудиторська перевірка річного Балансу і звітності товариств з річним го-

сподарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три

роки.

Про режим іноземно-го   інвестування   від 19.03.1996                 р. № 93/96-ВР зі зміна-ми і доповненнями.            Стаття 15. Статистична звітність про іноземні інвестиції.

Органи, які здійснюють державну реєстрацію іноземних інвестицій, підприємства з іноземними інвестиція-ми, податкові та митні органи та установи банків подають відповідно до встановлених форм та термінів статистичну звітність про здійснення іноземних інвестицій. Стаття 24. Регулювання господарської діяльності за договорами (контрактами)

Сторони за договорами (контракдами) повинні вести окремий бухгалтерський облік та складати звітність про операції, пов'язані з виконанням умов цих договорів (контраюів), та відкрити окремі рахунки в устано-вах банків України для проведення розрахунків за цими договорами (контракдами)

Про систему оподатку-вання від 25.06.1991 р. № 1251-ХП       Стаття 9. Обов'язки платників податків і зборів (обов'язкових платежів).

Платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані:

а)         вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її

зберігання у терміни, встановлені законами;

б)         подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації,

бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів

(обов'язкових платежів).

Про державну стати-стику від 17.09.1992 р. №2614-ХП зі зміна-ми і доповненнями            Стаття 8. Подання статистичних даних.

Усі юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, струюурні одиниці, перелічені

в статгі 2 цього Закону, подають дані, необхідні для проведення державних статистичних спостережень,

безплатно, якщо інше не передбачено законодавством України.

Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки і за ви-

значеними адресами.

Порядок подання статистичних даних визначається у формах державної звітності, затверджених органами

державної статистики.

Закінчення табл. 1

 

Джерело         Зміст відповідних статей

Про аудиторську дія-льність 22.04.1993 р. №3125-ХП    Стаття 8. Публічна бухгалтерська звітність.

Публічна бухгалтерська звітність складається із аудиторського висновку, Балансу, Звіту про прибутки і збитки, іншої звітності в межах відомостей, які не становлять комерційну таємницю і визначені законодав-ством для надання користувачам та публікації

Про   спрощену   сис-тему   оподаткування, обліку    та   звітності суб'єюів малого під-приємництва.      Указ від     28.06.1999     р. № 746/98 (нова реда-кція)  Спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб'єюів малого підприємства може застосову-ватися поряд з діючою системою оподаткування, обліку та звітності, передбаченого законодавством, на ви-бір суб'єкта малого підприємництва.

Про   бухгалтерський облік   та   фінансову звітність    в    Україні від      16.07.1999     р. №996-XIV зі зміна-ми і доповненнями          Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності.

На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства.

Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господар-ської діяльності та суб'єюів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавст-ва)включає: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до звітів.

Про   державну    під-тримку   малого   під-приємництва          від 19.10.2000 р. №2063-III Стаття 11. Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності суб'єктів малого ігідприємництва.

Для суб'єюів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосову-ватися спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, яка передбачає:

•          зміну сплати встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів сплатою єдиного

податку;

•          застосування спрощеної форми бухгалтерського обліку та звітності.

Крім цього відповідно до статті 3 п. 2 цього Закону бухгалтер-ський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підпри-ємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види, що ви-користовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бух-галтерського обліку. Це зумовлено тим, що за допомогою бухга-лтерського обліку можна уніфікувати всі дані про фінансово-господарську діяльність підприємств та забезпечити отримання достовірної та неупередженої інформації.

Звітність дозволяє визначати становище підприємства серед аналогічних підприємств на ринку товарів, робіт та послуг.

Нормативно-правове регулювання звітності підприємств в Україні здійснюється указами Президента, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського облі-ку — це нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бух-галтерського обліку і складання фінансової звітності, що не супе-речать міжнародним стандартам.

В Україні введено в дію тридцять два положення (стандарти) бу-хгалтерського обліку та наказ Міністерства фінансів України № 302 від 29.11.2000 р., який прирівнюється до положень. Усі накази Мі-ністерства фінансів щодо бухгалтерського обліку та складання звіт-ності підлягають реєстрації у Міністерстві Юстиції України (табл. 2).

За П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (пункт 3) визначено такі види звітності:

Бухгалтерська звітність — це звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що міс-тить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про бух-галтерський облік та фінансову звітність в Україні» так трактує поняття «фінансова звітність»

Фінансова звітність підприємства являє собою систему уза-гальнених показників, які характеризують підсумки господарсь-ко-фінансової діяльності підприємства за минулий період (мі-сяць, квартал, рік). Вона складається шляхом підрахунку, групу-вання і спеціальної обробки даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією.

У звітності необхідно дотримуватися органічної єдності пока-зників, які в ній відображені.

Таблиця 2

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ СКЛАДАННЯ I ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

№ з/п  Назва документу       Затверджено  Що регулює

1          Про спрощену систему оподат-кування,    обліку    і    звітності суб'єктів малого підприємниц-тва Указ Президента Украї-ни     від     03.07.98     р. № 727/98 у новій реда-кщї від 28.06.99 № 746/99          Визначає коло суб'єктів малого підприємництва, які відносяться до СМП та запровадження спро-щеної системи звітності СМП

2          Порядок   подання    фінансової звітності  Постанова    КМУ    від 28.02.2000 р. №419         Визначає порядок та терміни подання фінансової звітності

3          Перелік видів діяльності, щодо яких   складається   зведена   фі-нансова звітність      Наказ Мінфіну України від 24.02.00 р. № 37           Встановлює перелік видів діяльності щодо яких складається зведена фінансова звітність

4          Положення про документальне забезпечення запасів у бухгал-терському обліку        Наказ Мінфіну України від 24.05.1995 р. №88        Встановлює порядок створення, прийняття і відо-браження у бухгалтерському обліку, а також збе-рігання первинних документів, облікових регіст-рів, бухгалтерської звітності

5          Положення про спрощену фо-рму бухгалтерського обліку ак-тивів,   капіталу,   зобов'язань   і господарських              операцій суб'єктів малого підприємниц-тва      Наказ Мінфіну України від 30.09.1998 р. №196  Встановлено два варіанти ведення спрощеної фо-рми бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва

6          План рахунків бухгалтерського обліку   активів,   капіталу,   зо-бов'язань і господарських опе-рацій підприємств і організацій    Наказ Мінфіну України від 30.11.1999 р. №291    Є переліком рахунків і схем реєстрації та групу-вання на них фактів фінансово-господарської дія-льності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерсь-кому обліку

7          Інструкція    про    застосування плану рахунків бухгалтерсько-го обліку активів, капіталу зо-бов'язань і господарських опе-рацій підприємств і організацій        Наказ Мінфіну України від 30.11.1999 р. №291            Встановлює призначення і порядок ведення раху-нків бухгалтерського обліку для узагальнення ме-тодом подвійного запису інформації

8          План рахунків  бухгалтерсько-го обліку      активів,      зобов'я-зань і господарських    операцій суб'єктів малого підприємниц-тва     Наказ Мінфіну України від 19.04.2001. №186       Є переліком рахунків і схем реєстрації та групу-вання на них фактів фінансово-господарської дія-льності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерсь-кому обліку

9          Положення  (стандарт)  бухгал-терського   обліку   1   «Загальні вимоги    до    фінансової    звіт-ності»*            Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. №87      Визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності (в тому числі консолідованої) та вимоги до визнання і розкриття її елементів, звітні періоди

10        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 2 «Баланс»* * Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. №87    Визначаються зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей

111      Положення  (стандарт)  бухгал-терського  обліку  3  «Звіт про фінансові результати»* *       Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. №87     Визначаються зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей

12        Положення  (стандарт)  бухгал-терського  обліку  4  «Звіт про рух грошових коштів»*          Наказ Мінфіну України від 31.03.99 р. №87         Визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, методика його складання і розкриття його статей

13        Положення  (стандарт)  бухгал-терського  обліку  5  «Звіт про власний капітал»*      Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. №87        Визначаються зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей

Продовження табл. 2

 

№ з/п  Назва документу       Затверджено  Що регулює

14        Примітки до річної фінансової звітності* ▲         Наказ Мінфіну України від 29.11.2000 р. №302            Розкривається інформація щодо:

—        кожної групи нематеріальних активів і основ-

них засобів;

—        виправлення помилок, які мали місце в попере-

дніх періодах;

—        кожної групи капітальних і фінансових інвес-

тицій;

—        грошових коштів;

—        забезпечень;

—        методи оцінки і Балансової вартості запасів;

—        переліку суми дебіторської заборгованості, a

також методу визначення величини резерву сум-

нівних боргів;

—        нестач і втрат від псування цінностей;

—        складу і суми витрат.

15        Положення  (стандарт)  бухгал-терського   обліку   6   «Виправ-лення помилок і зміни у фінан-сових звітах»*          Наказ Мінфіну України від 28.05.1999 р. №137    Визначається порядок виправлення помилок, вне-сення та розкриття інших змін у фінансовій звіт-ності

16        Положення  (стандарт)  бухгал-терського   обліку   7   «Основні засоби»*       Наказ Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92    Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про основні засо-би, інші необоротні матеріальні активи та незаве-ршені     капітальні     інвестиції     в     необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

17        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 8 «Нематеріа-льні активи»   Наказ Мінфіну України від 18.10.1999 р. №92     Визначає методологічні засади формування у бух-галтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нема-теріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності

18        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 9 «Запаси»* * Наказ Мінфіну України від 20.10.1999 р. №246  Визначає методологічні засади формування у бух-галтерському обліку інформації про запаси і роз-криття її у фінансовій звітності

19        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 10 «Дебітор-ська заборгованість»    Наказ Мінфіну України від 08.10.1999 р. №237      Визначає методологічні засади формування у бух-галтерському обліку інформації про запаси і роз-криття її у фінансовій звітності

20        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку  11 «Зобов'я-зання»* Наказ Мінфіну України від 31.01.2000 р. №20     Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності

21        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 12 «Фінансові інвестиції»* *            Наказ Мінфіну України від 26.04.2000 р. №91        Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про фінансові ін-вестиції, операції із спільної діяльності та її роз-криття у фінансовій звітності

22        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 13 «Фінансові інструменти»*          Наказ Мінфіну України від 30.11.2001р. №559       Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про фінансові ін-струменти та її розкриття у фінансовій звітності

23        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 14 «Оренда»* Наказ Мінфіну України від 28.07.2000 р. №181  Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про оренду та її розкриття у фінансовій звітності

24        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 15 «Дохід»*    Наказ Мінфіну України від 29.11.1999 р. №290  Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації доходи підприєм-ства та її розкриття у фінансовій звітності

25        Положення  (стандарт)  бухгал-терського   обліку   16   «Витра-ти»*    Наказ Мінфіну України від 31.12.1999 р. №318   Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про витрати під-приємства та її розкриття у фінансовій звітності

Продовження табл. 2

 

№ з/п  Назва документу       Затверджено  Що регулює

26        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 17 «Податок на прибуток»* Наказ Мінфіну України від 28.12.2000 р. №353   Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про витрати, до-ходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності

27        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 18 «Будівель-ні контракти»*            Наказ Мінфіну України від 28.04.2001р. №205       Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про витрати, до-ходи, пов'язані з виконанням будівельних контра-ктів, та її розкриття у фінансовій звітності

28        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 19 «Об'єднан-ня підприємств»*     Наказ Мінфіну України          Визначає порядок відображення в обліку і звітнос-ті придбання інших підприємств, гудвілу, який виник при придбанні, злиття підприємств, а також розкриття інформації про об'єднання підприємств

29        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 20 «Консолі-дована фінансова звітність»* Наказ Мінфіну України від 30.07.1999 р. №176   Визначає порядок складання консолідованої фі-нансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінан-сової звітності

30        Положення  (стандарт)  бухгал-терського   обліку   21   «Вплив змін валютних курсів»*       Наказ Мінфіну України від 10.08.2000 р. №193   Визначає методологічні засади формування в бухга-лтерському обліку інформації про операції в інозем-них валютах та відображення показників статей фі-нансової звітності господарських одиниць за межами України в грошовій одишщі України

31        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 22 «Вплив ін-фляції» Наказ Мінфіну України від 28.02.2002 р. №147   Визначає порядок коригування фінансової звітно-сті, яка оприлюднюється, на вплив інфляції та за-гальні вимоги до розкриття інформації про неї у Примітках до фінансової звітності

32        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 23 «Розкриття інформації    щодо    пов'язаних сторін»*            Наказ Мінфіну України від 18.06.2001р. №303     Визначає методологічні засади формування інфо-рмації про операції пов'язаних сторін та її роз-криття у фінансовій звітності

33        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 24 «Прибуток на акцію»       Наказ Мінфіну України від 16.07.2001 р. № 344  Визначає методологічні засади формування інфо-рмації про чистий прибуток на одну просту акцію та її розкриття у фінансовій звітності

34        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 25 «Фінансо-вий звіт суб'єкта малого під-приємництва »*        Наказ Мінфіну України від 25.02.2000 р. №39      Установлює зміст і форму фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу і Звіту про фінансові результати та порядок запов-нення його статей

35        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 26 «Виплати працівникам»  Наказ Мінфіну України від 28.10.2003 р. №601   Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконаній працівни-ками, та її розкриття у фінансовій звітності

36        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 27 «Необоро-тні активи, утримані для про-дажу    та    припинення    діяль-ності» ▲         Наказ Мінфіну України

від 07.11.2003 р. №617

(у редакції наказу Мін-

фіну України від

03.10.2007 р. за

№ 1221/14488)          Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про необоротні активи, утримані для продажу, та групку активів, що належать до вибуття в результаті операції про-дажу, а також припинення діяльності та розкриття такої інформації у фінансовій звітності

37        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 28 «Змешнен-ня корисності активів»         Наказ Мінфіну України від 24.12.2004 р. №817   Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про змешнення корисності активів та її розкриття у фінансовій звітності

38        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»     Наказ Мінфіну України від 19.05.2005 р. №412   Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про доходи, ви-трати, фінансові результати, активи і зобов'язання звітних сегментів та її розкриття у фінансовій зві-тності

Закінчення табл. 2

 

№ з/п  Назва документу       Затверджено  Що регулює

39        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 30 «Біологічні активи»          Наказ Мінфіну України від 18.11.2005 р. №790   Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про біологічні ак-тиви і про одержані в процесі їх біологічних пере-творень додаткові біологічні активи й сільсько-господарську продукцію та розкриття інформації про них у фінансовій звітності

40        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 31 «Фінансові витрати»        Наказ Мінфіну України від 28.04.2006 р. №415   Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про фінансові ви-трати та її розкриття у фінансовій звітності

41        Положення про порядок розра-хунку   податкових   різниць   за даними бухгалтерського обліку    Наказ Мінфіну України

від 29.12.2006 р.

№1316            Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про податкові різ-ниці для визначення валових доходів, валових ви-трат, відстрочених податкових активів і зобов'я-зань та розкриття зазначеної інформації у фінан-совій звітності

42        Положення  (стандарт)  бухгал-терського обліку 32 «Інвести-ційна нерухомість»      Наказ Мінфіну України від 02.07.2007 р. № 779     Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про інвестиційну нерухомість та її розкриття у фінансовій звітності

*          — зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 25.11.2002 р. № 989

*          — зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 23.05.2003 р. № 363 ▲ — введений в дію наказом Мінфіну від 28.10.2003 р. № 601

Мета складання будь-якої звітності підприємства — це надан-ня необхідної інформації для прийняття рішень.

Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності визначе-на статтею 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фі-нансову звітність в Україні» та пункту 4 П (С)БО 1 «Загальні ви-моги до фінансової звітності».

Метою складання фінансової звітності є надання користу-вачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Повнота інформації фінансової звітності забезпечується відо-браженням усіх господарських операцій в системі бухгалтерсько-го обліку.

Правдивість інформації фінансової звітності забезпечується відображенням господарських операцій за їх сутністю, а не тіль-ки за юридичною формою.

Неупередженість інформації фінансової звітності забезпечу-ється тим, що не допускається перекручень показників. Таким чином, фінансова звітність підприємства повинна задовольняти інформаційні потреби користувачів, які не можуть вимагати зві-тів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних по-треб.