15.1. Податок на прибуток підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Справляння податку на прибуток в Україні передбачене Зако-ном України «Про оподаткування прибутку підприємств» в реда-кції Закону України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР. 01.07.2004 ро-ку Законом України № 1957-ІV (далі — Закон № 1957) були вне-сені останні редакційні зміни до цього Закону, які передбачили

відмінний від попередніх порядок податкової звітності щодо по-датку на прибуток.

Згідно цього Закону об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника подат-ку та на суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із нормами Закону № 1957.

Платниками податку є суб’єкти господарської діяльності, бю-джетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами. Сільськогосподарські то-варовиробники є платниками податку на прибуток за умови, як-що вони не перейшли на сплату фіксованого сільськогосподарсь-кого податку. Згідно статті 14 Закону № 1957 підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують податок на прибуток у порядку і в розмі-рах, передбачених цим Законом, за підсумками звітного податко-вого року. Згідно ст. 11 п. 11.1 для виробників сільськогосподар-ської продукції річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного (бюджетного) року.

Валові доходи і витрати підприємств-виробників сільськогос-подарської продукції, утримані (понесені) протягом звітного по-даткового року, підлягають індексуванню, виходячи з офіційного індексу інфляції за період від місяця, наступного за місяцем по-несення таких витрат (отримання доходів), до кінця звітного по-даткового року.

Сума нарахованого податку зменшується на суму податку на землю, що використовується у сільськогосподарському виробни-чому обороті.

Ця умова не поширюється на підприємства, основною діяльні-стю яких є виробництво та/або продаж продукції квітково-декоративного рослинництва, дикорослих рослин, диких тварин і птахів, риби (крім риби, виловленої у річках та закритих водо-ймах), хутряних товарів, лікеро-горілчаних виробів, пива, вина і виноматеріалів (крім виноматеріалів, що продаються для пода-льшої переробки), які оподатковуються у загальному порядку.

У разі продажу товарів, безпосередньо пов’язаних з технологі-чними процесами виробництва сільськогосподарської продукції, виробникам такої сільськогосподарської продукції на умовах то-варного кредиту, валові доходи кредитора збільшуються у подат-ковому періоді, на який відповідно до умов такого кредитного до-говору припадає строк здійснення розрахунків з позичальником.

У разі якщо об’єктом такого товарного кредиту є товари, витра-ти на які включаються до складу валових витрат, датою збільшен-ня валових витрат позичальника є дата здійснення розрахунків щодо погашення заборгованості по такому товарному кредиту.

Якщо об’єктом такого товарного кредиту є товари, витрати на які відповідно до статті 8 Закону № 1957 підлягають амортизації, датою збільшення балансової вартості відповідної групи основ-них фондів є дата здійснення позичальником розрахунків щодо погашення заборгованості по такому товарному кредиту.

Платники податку на прибуток самостійно визначають суми податку, що підлягають сплаті. Податок на прибуток нарахову-ється за ставкою 25 відсотків від об’єкта оподаткування. Пода-ток, що підлягає сплаті до бюджету, дорівнює сумі, визначеній згідно з податковою ставкою.

Податок за звітний період сплачується його платником до від-повідного бюджету у строк, визначений законом для квартально-го податкового періоду.

Платники податку у строки, визначені законом, подають до податкового органу декларацію про прибуток за звітний період, розраховану наростаючим підсумком з урахуванням від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових періодів у разі його наявності. При цьому за звітні квартал, півріччя, три квартали платники податку подають спрощену декларацію, а за результатами звітного року — повну.

Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сіль-ськогосподарської продукції, подають декларацію про прибуток у строки, визначені законом для річного податкового періоду, за загально — встановленою формою.

Для цілей оподаткування для підприємств, основною діяльніс-тю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, відно-сяться підприємства, валовий дохід яких від продажу сільського-сподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує п’ятдесят відсотків загальної суми валового доходу.

У разі, якщо за звітний (податковий) рік валовий дохід таких підприємств від продажу сільськогосподарської продукції не пе-ревищує п’ятдесят відсотків загальної суми валового доходу, прибуток таких підприємств під продажу продукції (робіт, по-слуг), що не відноситься до сільськогосподарської продукції, оподатковується у загальному порядку.

Складання та подання декларації з податку на прибуток під-приємства здійснюється на основі затвердженого наказом Держа-

вної податкової адміністрації України від 29.03.2003 № 143 По-рядку складання декларації з податку на прибуток підприємства, узгодженого рішенням Комітету Верховної Ради України з пи-тань фінансів і банківської діяльності від 31. 03. 2003 № 06-10/239.

Цей Порядок (далі — Порядок № 143) розроблено на підставі норм Закону України від 28 грудня 1994 року № 334/94 «Про оподаткування прибутку підприємств» (із змінами і доповнення-ми) (далі — Закон № 334), з урахуванням Перехідних положень Закону України від 24 грудня 2002 року № 349-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підпри-ємств (далі — Закон № 349) та Закону України від 21 грудня 2000 ро-ку № 2181-111 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (із змінами і доповненнями) (далі — Закон № 2181).

Порядок застосовується всіма платниками податку на прибуток підприємств (далі — платники податку), крім страховиків та банків, для яких установлюються окремі порядки складання декларацій.

Відповідно до наказів ДПА України від 10.12.2003 р. № 593 та від 15.12.3003 р. № 600 підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, подаватимуть де-кларацію про прибуток за формою, яка встановлена наказом ДПА України від 29.03.2003 р. № 143. Вказані підприємства повинні подавати декларацію про прибуток за звітний рік не пізніше 1 бе-резня наступного за звітним року та сплачувати суму податкового зобов’язання, зазначену у декларації, до 11 березня того ж року.

Декларація з податку на прибуток підприємства (далі — декларація) та додатки до неї подаються платником незалежно від того, чи виникло у звітному періоді в платника податкове зо-бов’язання чи ні.

Починаючи з податкового періоду— перший квартал 2006 ро-ку, декларація заповнюється в гривнях, без копійок, з відповід-ним округленням за загальновстановленими правилами. (Пункт 1.4 розділу 1 в редакції Наказу Державної податкової адміністра-ції N 448 від 12.10.2005)

Податок на прибуток за квартал, півріччя, три квартали та рік розраховується наростаючим підсумком з початку звітного кале-ндарного року.

У декларації зазначаються усі передбачені в ній показники. Якщо будь-який рядок декларації не заповнюється через відсут-ність операції (суми), то такий рядок прокреслюється, крім випа-дків, прямо визначених у декларації.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись пер-винними документами обліку та відповідати податковому обліку (звітності).

Достовірність даних підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера та засвідчується печаткою підприємства.

Оригінал декларації з відповідними додатками подається пла-тником до податкового органу за місцезнаходженням платника на одному двосторонньому аркуші форматом А-4 з відповідними додатками на односторонніх аркушах форматом А-4. Подання копій декларації та додатків не дозволяється. Декларація та дода-тки до неї не підлягають обов’язковому скріпленню між собою.

Декларація заповнюється таким чином, що забезпечувати ві-льне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим спосо-бом, чорнильними або кульковими ручкам й у синьому або чор-ному кольорі). Заповнення олівцем не дозволяється.

У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень та дописок і закреслень (крім передбачених формою декларації). У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможли-во прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, за-лиття чорнилом чи іншою рідиною.

Якщо платником самостійно виявлено помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, то відповідно до п. 5.1 ст. 5 За-кону № 2181 (з урахуванням строків давності) такий платник має право надати уточнюючий розрахунок.

Платник податку має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі подат-кової декларації за будь-який наступний податковий період, про-тягом якого такі помилки були виявлені.

Якщо після подачі декларації за звітний період платник пода-тку подає нову декларацію з виправленими показниками до за-кінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний (податковий) період, то така звітна декларація не вважа-ється уточнюючою, а штрафи, визначені в пункті 17.2 статті 17 Закону № 2181, не застосовуються.

Платник податку, який до початку його перевірки податковим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зо-бов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму та-кої недоплати та штраф, нарахований відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону № 2181. Уточнюючий розрахунок, який відо-бражає виправлені показники, складається за окремою формою.

б) або відобразити суму такої недоплати у складі декларації, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штра-фу, нарахованого відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону № 2181, з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов’язання з податку. При цьому виправлення помилок здійснюється шляхом ві-дображення сум раніше занижених (завищених) показників деклара-цій (валових доходів, витрат та амортизаційних відрахувань) у складі валового доходу (рядок 02.2) та валових витрат (рядок 05.2) того по-даткового періоду, за який подається звітна декларація.

Декларація складається із заголовної та двох основних частин і десяти додатків, з яких сім (К1—К7) подаються щокварталу, у тому числі за рік, а три (Р1—Р3) подаються виключно за рік. До-даток К1 складається з двох частин — К1/1 та К1/2. Частина К1/2 заповнюється платниками податку, які нараховують амортиза-ційні відрахування на суму витрат, пов’язаних із видобутком ко-рисних копалин. У разі, якщо окремі рядки декларації не запов-нюються через відсутність відповідних операцій, платники податку не подають податковому органу передбачені відповід-ним рядком декларації додатки. (Абзац перший пункту 3.1 розді-лу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податко-вої адміністрації N 448 від 12.10.2005)

У заголовній частині декларації відображаються повна назва підприємства (відповідно до установчих документів), зареєстро-ваного в установленому порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної діяльності, місцезнаходження та номер телефону платника (факс, електронна адреса — за бажанням). В основній частині та в додатках показники відображаються на підставі норм, установлених Законом № 334 та Законом України від 22 травня 2003 року № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі — Закон № 889). (Абзац другий пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 593 від 10.12.2003)

У разі, якщо окремі рядки декларації не заповнюються через від-сутність відповідних операцій, платники податку не подають подат-ковому органу передбачені відповідним рядком декларації додатки.

У заголовній частині декларації відображаються повна назва підприємства (відповідно до установчих документів), зареєстро-ваного в установленому порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної діяльності, місцезнаходження та номер телефону платника (факс, електронна адреса — за бажанням).

В табл. 38 представлено схему заповнення рядків декларації про прибуток підприємства згідно Порядку № 143 та відповідних додатків.

Таблиця 38

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ РЯДКІВ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ЗГІДНО 3 ПОРЯДКОМ № 143

 

Код рядка декларації Назва показника       Положення Закону № 334, якими слід керуватися при заповненні рядків декларації

1          2          3

01        Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:      ст. 4, п. 5.9 ст. 5

01.1     Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)          пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4

01.2 К1           Приріст балансової вартості запасів           п. 5.9 ст. 5. У разі заповнення цього рядка скла-дається таблиця 1 додатка K1/1. Показник із зна-ком «-»-рядка А графи 6 зазначеної таблиці пе-реноситься у рядок 01.2 декларації без знаку

01.3 К2           Доходи від виконання довгострокових договорів           П. 7.10 ст. 7

01.4 КЗ           Прибуток від операцій з цінними паперами, фондови-ми та товарними деривативами       п. 7.6 ст. 7. Витрати на придбання цінних паперів та деривативів, здійснені до набрання чинності Законом № 349, визначаються за правилами, установленими пп. 7.6.3 п. 7.6 статті 7 Закону

01.5K1            Прибуток від операцій з землею     п. 8.9 ст. 8

01.6     Інші доходи, крім визначених у 01.1. — 01.5        пп. 4.1.2—4.1.6, крім 4.1.5 п. 4.1 ст. 4

02        Коригування валових доходів, у тому числі         згіднозформулою(+(-)02.1. +(-)02.2. +02.3.

02.1     Зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, по-слуг)            п. 5.10 ст. 5

02.2     Самостійно виявлені помилки за результатами мину-лих податкових періодів          пп. 4.1.5 п. 4.1 ст. 4

02.3 К4           Врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості    ст. 12, з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних положень Закону № 349

03        Скоригований валовий дохід         згідно з формулою (01+ (-) 02)

04        Валові витрати, у тому числі           ст. 5

04.1     Витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11          п. 5.1, пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5

04.2 Kl            Убуток балансової вартості запасів            п. 5.9 ст. 5. У разі заповнення цього рядка скла-дається таблиця 1 додатка K1/1. Показник із зна-ком + рядка А графи 6 зазначеної таблиці пере-носиться у рядок 04.2 декларації без знака

04.3     Витрати на оплату праці     п. 5.6 ст. 5, крім абз. 2—3 пп. 5.6.2; пп. 7.8.7 п. 7.8 ст. 7

04.4     Сума страхового збору (внесків) до фондів державно-го загальнообов'язкового страхування          пп. 5.7.1 п. 5.7 ст. 5

04.5 PI            Суму внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення      абз. 2—3 пп. 5.6.2 п. 5.6 ст. 5, п. 1.37 ст. 1

04.6 P2           Сума податків, зборів, обов'язкових платежів, крім визначених у 04.4 пп. 5.2.5 п. 5.2 ст. 5

04.7 K2           Витрати, пов'язані з виконанням довгострокових до-говорів    п. 7.10 ст. 7

04.8 P3           Добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)   пп. 5.2.2—5.2.3, 5.2.11, 5.2.13, 5.2.17 п. 5.2 ст. 5

04.9     Від'ємне   значення   об'єкта   оподаткування   попере-днього податкового року       п. 6.1 ст. 6 з урахуванням п. 11 Перехідних поло-жень Закону № 349

Продовження табл. 38

 

Код рядка декларації Назва показника       Положення Закону № 334, якими слід керуватися при заповненні рядків декларації

1          2          3

04.10 К1         Витрати на поліпшення основних фондів та нафтога-зових свердловин         пп. 5.2.10 п. 5.2 ст. 5, пп. 8.7.1 п. 8.7 ст. 8, частина 2 п. 9.5 ст. 9. У разі одночасного заповнення дода-тків K1/1 та K1/2 у цей рядок переноситься сума рядка 04.10 таблиці 3 додатка K1/1 та рядка 04.10 таблиці 2 додатка K1/2 за відповідний звітний пе-ріод. При визначенні значень граф рядків 04.10 цих таблиць, які переносяться у рядок 04.10 де-кларації, обирається наймешна: або сума ліміту витрат на поліпшення, що включається до валових витрат, або сума фактичних поліпшень, розрахо-ваних наростаючим підсумком з початку року

04.11 Р4         85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), при-дбаних у офшорних нерезидентів       п. 18.3 ст. 18

04.12 K1/1      Сума витрат зі страхування (крім витрат з довгостро-кового страхування життя та недержавного пенсійно-го забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації)      пп. 5.4.6 п. 5.4 ст. 5

04.13   Інші витрати, крім зазначених у 04.1—04.12        ст. 5; ст. 7; п. 8.1.4 п. 8.1, пп. 8.3.7 п. 8.3, п. 8.4.3, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.10 п. 8.4, 8.9.4 п. 8.9 ст. 8; п. 9.5, 9.6 ст. 9, п. 22.25 ст. 22

05        Коригування валових витрат, у тому числі:          згідно з формулою (±05.1 ±05.2 +05.3)

05.1     Зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)  п. 5.10 ст. 5

05.2     Самостійно виявлені помилки за результатами мину-лих податкових періодів          пп. 5.2.7 п. 5.2 ст. 5

05.3 K4           Врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості    ст. 12 з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних положень Закону № 349

06        Скориговані валові витрати            згідно з формулою (04 +05)

07 Kl   Сума амортизаційних відрахувань пп. 7.9.4 п. 7.9 ст. 7, ст. 8, ст. 9. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 2 додатка K1/1 та/або таблиця 1 додатка K1/2. У разі одночасно-го заповнення додатків K1/1 та Kl/2 у цей рядок переноситься сума рядка 07 таблиці 2 додатка K1/1 та рядка 07 таблиці 1 додатка K1/2

08        Об'єкт оподаткування позитивний (+), від'ємний (-)      п. 3.1 ст. 3 згідно з формулою (± 03 - (±) 06) - 07

09        Балансові   збитки,   некомпенсовані   прибутками   до 01.01.2003      п. 11 Перехідних положень Закону № 349. У ряд-ку 09 вказується від'ємне значення об'єкта опо-даткування, визначене за нормами п. 11 Перехід-них положень Закону № 349 на підставі результатів інвентаризації балансових збитків за станом на 1 січня 2003 року

10 К5  Прибуток, звільнений від оподаткування  п. 7.12, п. 7.13, п. 7.19, п. 7.20 ст. 7, п. 18.1 ст. 18, ст. 19, п. 22.5 ст. 22

11        Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі:      згідно з формулою (п. 11 Перехідних положень Закону № 349) (08 - 09 - 10)

11.1     За базовою ставкою п. 10.1 ст. 10

11.2     За пільговою ставкою *       %         п. 7.13, п. 7.14, ст. 7, п. 18.1 ст. 18, п. 22.5 ст. 22

12        Нарахована сума податку **, у тому числі:           сумарядків 12.1 і 12.2

12.1     За базовою ставкою п. 10.1 ст. 10

12.2     За пільговою ставкою          п. 7.13, п. 7.14 ст. 7, п. 18.1 ст. 18, п. 22.5 ст. 22

13 К6  Зменшення нарахованої суми податку       пп. 7.8.3—7.8.4 п. 7.8 ст. 7, п. 16.3 ст. 16, пп. 2.1.3 п. 2.1 ст. 2, п. 18.1 ст. 18, ст. 19, п. 22.3 ст. 22 (дія цього пункту призупинена на 2003 рік)

14        Податкове зобов'язання звітного періоду**          згідно з формулою (12 - 13)

Закінчення табл. 38

 

Код рядка декларації Назва показника       Положення Закону № 334, якими слід керуватися при заповненні рядків декларації

1          2          3

15        Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року          п. 16.4 ст. 16

16        Сума надміру сплаченого податку минулих податко-вих періодів (переплати)***    п. 16.16 ст. 16, п. 21.3 ст. 21

17        Сума податку до сплати      згіднозформулою (позитивне значення 14-15-16)

18        Сума надміру сплаченого податку минулих податко-вих періодів (переплати), яка підлягає поверненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті        п. 16.16 ст. 16, п. 21.3 ст. 21

19        Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі:         п. 10.2 ст. 10, п. 13.1—13.2, 13.6 ст. 13

19.1 К7           3 доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді про-центів        пп. 9.2.2 п. 9.2 ст. 9 Закону № 889 «про податок з доходів фізичних осіб»

19.2     3 нерезидентів (крім 19.3)    п. 13.1—13.2, 13.6 ст. 13

19.3     3 фрахту         п. 13.5 ст. 13

20        Авансові внески, нараховані на суми дивідендів та прирівняних до них платежів     пп. 7.8.2 п. 7.8, пп. 7.9.4 п. 7.9 ст. 7

21        Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачу-ються до бюджету державними не корпоратизовани-ми, казенними або комунальними підприємствами            п. 4 Прикінцевих положень Закону № 349

22        Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок    п. 17.2 ст. 17 3акону№2181

23 К4  Пеня, нарахована у зв'язку з урегулюванням сумнів-ної (безнадійної) заборгованості.          пп. 12.1.2 л. 12.1ст. 12

* Пільгові ставки зазначаються платником самостійно.

** У разі позитивного значення.

*** He заповнюється при заповненні рядка 18 декларації.

До декларації про прибуток підприємств згідно Порядку № 143 передбачено подання наступних додатків:

Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації. Цей додаток складається з наступних таблиць:

Таблиця 1. Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів.

Таблиця 2. Розрахунок амортизаційних відрахувань.

Таблиця 3. Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат.

Таблиця 4. Прибуток від продажу землі.

Таблиця 5. Витрати зі страхування.

Додаток К1/2 до рядків 04.10 та 07 декларації. Цей додаток складається з наступних таблиць:

Таблиця 1. Розрахунок амортизації витрат, пов’язаних з видо-бутком корисних копалин.

Таблиця 2. Витрати на поліпшення нафтогазових свердловин, що включаються до складу валових витрат.

Таблиця 3. Довідкові відомості (у розрізі окремого родовища, окремої шахти, свердловини, крім нафтогазової).

Додаток К2 до рядків 01.3. та 04.7 декларації — Доходи та витрати, пов’язані з використанням довгострокових договорів та Додаткова інформація щодо сум авансів або передоплат, не від-несених для цілей оподаткування до складу валового доходу зві-тного періоду, та кількості договорів, за якими провадився розра-хунок доходів та витрат, у тому числі договори, за якими продовжується їх виконання та виконання завершено.

Додаток К3 до рядка 01.4. декларації — Розрахунок фінансо-вих результатів операцій з цінними паперами, корпоративними правами та деривативами.

Додаток К4 до рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації — Урегулю-вання сумнівної (безнадійної) заборгованості.

Додаток К5 до рядка 10 декларації — Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування та зазначення підстав для за-стосування пільги.

Додаток К6 до рядка 13 декларації, який складається з двох таблиць:

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку.

Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцем розташування філій.

Таблиця 3. Розрахунок вартості придбаних торгових патентів, що враховується у зменшення податкового зобов’язання платни-ка податку.

Додаток К7 до рядка 19.1 та 19.4. декларації, що складається з наступних таблиць:

Таблиця 1.. Розрахунок податку на доходи фізичних осіб, на-рахованих у вигляді процентів.

Таблиця 2. Розрахунок відрахувань до Державного бюджету України оператора державної лотереї.

Додатки К1, К2, К3, К4, К5, К6 та К7 є обов’язковими при складанні квартальних (піврічної) декларацій та входять до річної податкової звітності.

Додатки Р1, Р2, Р3 входять лише до річної звітності і склада-ють наступні форми звітності:

Додаток Р1 до рядка 04.6 декларації — Суми нарахованих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включаються до ва-лових витрат.

Додаток Р2 до рядка 04.8 декларації — Витрати на доброві-льне перерахування коштів, передачу товарів (робіт, послуг).

Додаток Р3 до рядка 04.11. декларації — Розрахунок валових витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшор-ний статус.

Порядок заповнення додатків К2, К4, К5, К6, К7, Р1, Р2, Р3 визначаються формами цих додатків. Показники, відображені в декларації та у відповідних додатках з однаковим кодом рядків, повинні співпадати. Особливості використання показників дода-тка К1 визначено в рядках таблиці цього розділу з кодами 01.2, 04.2, 04.10,07, а додатка К3 у рядку з кодом 01.4.

Декларація подається платником податку до державного подат-кового органу для реєстрації протягом 40 календарних днів, наступ-них за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

Згідно Закону № 2181 та Порядку № 143 підприємства у разі самостійного виявлення помилки у декларації, за якою вже ви-знано узгоджене податкове зобов’язання з податку на прибуток, у строки, передбачені як граничні щодо подання уточнюючих роз-рахунків, подають до податкових органів Уточнюючий розра-хунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням са-мостійно виявлених помилок.

Сплата податку здійснюється:

до дати подання уточнюючого розрахунку згідно з п.17.2 стат-ті 17 Закону № 2181;

в інших випадках — у строки, визначені пунктом 5.3 статті 5 Закону № 2181.

Якщо останній день строку подання декларації (сплати подат-ку) припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем такого

строку вважається наступний за вихідним (святковим) операцій-ний (банківський) день.

У додатку І представлена форма Декларації з податку на при-буток підприємства з додатками.