Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.2.2. Акцизний збір : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

14.2.2. Акцизний збір


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Справляння акцизного збору визначене в Україні дією двох законодавчих актів: Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 18-92 «Про акцизний збір» та Законом України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові ви-роби» від 15 вересня 1995 року № 329/95-ВР. Згідно цих норма-тивних документів акцизний збір — це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції).

Платниками акцизного збору є:

•          суб’єкти підприємницької діяльності — виробники підакци-зних товарів на митній території України, в тому числі з даваль-ницької сировини по товарах (продукції), на які встановлено ста-вки акцизного збору у твердих сумах, а також замовники, за дорученням яких виготовляється продукція на давальницьких умовах по товарах, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту, які сплачують акцизний збір виробнику;

•          нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних то-варів (послуг) на митній території України безпосередньо або че-рез їх постійні представництва чи осіб, прирівняних до них згідно законодавства;

•          будь-які суб’єкти підприємницької діяльності, інші юридич-ні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які імпортують на митну територію України підакцизні товари, неза-лежно від наявності внесених до них іноземних інвестицій;

•          суб’єкти підприємницької діяльності — українські виробни-ки алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також замовники, за дорученням яких виготовляється ця продукція на давальниць-ких умовах;

•          суб’єкти підприємницької діяльності, включаючи підприєм-ства з іноземними інвестиціями, та громадяни, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, які ввозять алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України як для власних, так і для виробничих потреб з метою продажу або реалізації на умовах комісії та реекспорту.

Об’єктом оподаткування акцизним збором є:

•          обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних това-рів (продукції), в тому числі з давальницької сировини, шляхом їх продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безплатної передачі товарів (продукції) або з частковою їх опла-тою, а також обсяги відвантажених підакцизних товарів (продук-ції), виготовлених з давальницької сировини;

•          обороти з реалізації (передачі) товарів (продукції) для влас-ного споживання, промислової переробки (крім оборотів з реалі-зації (передачі) для виробництва підакцизних товарів), а також для своїх працівників;

•          митна вартість товарів (продукції), які імпортуються (вво-зяться, пересилаються) на митну територію України, у тому числі в межах бартерних (товарообмінних) операцій або без оплати їх вартості чи з частковою оплатою;

•          обороти з реалізації вироблених на території України алко-гольних напоїв та тютюнових виробів шляхом їх продажу, обмі-ну на іншу продукцію (товари, роботи, послуги), безплатної пе-редачі, з частковою їх оплатою, а також на умовах комісії, кон-сигнації;

•          обороти з реалізації (передачі) алкогольних напоїв та тютю-нових виробів для власного споживання і промислової переробки;

•          вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вигото-влених українськими виробниками на давальницьких умовах;

•          митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на територію України, включаючи виготовлені за межами України з давальницької сировини, реімпортовані, а та-кож митна вартість продукції, яка повертається на митну терито-

рію України, перерахована у валюту України за валютним (об-мінним) курсом НБУ, що діяв на дату митного оформлення това-рів (продукції), з урахуванням фактично сплачених сум мита та митних зборів.

Акцизний збір обчислюється у твердих ставках у гривнях або в євро з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в Україну) товарів (продукції) або за ставками у відсотках до обороту з реа-лізації (передачі) товарів (продукції).

Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

Оподатковуваний оборот з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів обчислюється виходячи з їх вартості за ці-нами, встановлених з урахуванням акцизного збору без податку на додану вартість.

У разі ввезення підакцизних товарів оподатковуваний оборот визначається виходячи з митної вартості цих товарів, перерахо-ваної у валюту України за валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв на дату митного оформлення товарів (продукції), з ураху-ванням фактично сплачених сум мита та митних зборів, але не нижче індикативних цін, встановлених КМУ.

Нарахування акцизного збору та подання податкової звітності передбачено Положенням про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 19 березня 2001 ро-ку № 111 (із змінами та доповненнями, внесеними наказами Держа-вної податкової адміністрації України від 14 серпня 2001 року № 325, від 28 березня 2002 року № 133, від 29 травня 2003 року № 252, від 24 листопада 2003 року № 557, від 14.06.2005 р. № 210).

Нарахування акцизного збору здійснюється в наступному по-рядку:

1. Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена в грошово-му еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару, обчислюється таким чином:

а) при застосуванні ставки акцизного збору у гривнях за фор-мулою

А = С • К,       (1)

де А —сума акцизного збору; С —ставка акцизного збору;

К — кількість товару, визначена у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом;

б) при застосуванні ставки акцизного збору в євро за формулою

А = С • Є • К,            (2)

де А— сума акцизного збору;

С — ставка акцизного збору;

Є— курс гривні до євро за станом на перший день відповідно-го кварталу;

К — кількість товару, визначена у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом.

2. Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена у відсотках,

ми виробником або імпортером максимальними роздрібними ці-нами, без врахування податку на додану вартість та акцизного збо-ру, окремо за кожним видом товару (продукції) за формулою

О = ∑(М - П) • к, де ∑ — знак суми;

М — максимальна роздрібна ціна за кожним видом товару (продукції) за їх власною назвою, задекларована виробником або імпортером таких товарів;

П — сума податку на додану вартість та акцизного збору в складі максимальної роздрібної ціни;

К — кількість товару у фізичних одиницях виміру за кожним

в Після визначеного обороту з продажу обчислюється сума ак-цизного збору за формулою:

Аі = Сі ■ О,    (4)

де А од — сума акцизного збору за ставками у відсотках до обороту

Сі — ставка акцизного збору у відсотках;

О — оподаткований оборот.

Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена одночасно у

акцизного збору, обчисленої за ставками у відсотках до обороту з

А = Аі + А2, де Аі — сума акцизного збору, обчислена за ставками у відсотках;

А2 — сума акцизного збору, обчислена за ставками у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції).

Платники акцизного збору самостійно обчислюють суму по-даткового зобов’язання, яку зазначають у Розрахунку акцизного збору (далі — Розрахунок). Платники акцизного збору не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, подають до органів дер-жавної податкової служби за місцем реєстрації Розрахунок за фо-рмою згідно з додатком 1 до Положення про порядок нарахуван-ня, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору.

Порядок складання платниками Розрахунку акцизного збору зазначено в табл. 36.

В обов’язковому порядку до зазначеного Розрахунку дода-ється розшифровка-підтвердження неоподатковуваних оборо-тів, розмір яких повинен бути еквівалентним вказаному в графі 8 та/або 9. Розшифровка обов’язково повинна містити інфор-мацію про назву підакцизного товару (продукції), його кіль-кість та вартість, назву та реквізити споживача, напрям реалі-зації підакцизних товарів, обґрунтування неоподатковуваних оборотів із посиланням на конкретні статті та пункти законо-давчих актів. Розшифровка має бути підписана керівником та головним бухгалтером підприємства— платника акцизного збору.

В розділі II «Результати перерахунку акцизного збору» шля-хом порівняння підсумку нарахованої суми акцизного збору (графа 13 розділу I «Обчислення акцизного збору») з підсумком суми сплаченого акцизного збору (пункт 1 розділу II «Результати перерахунку акцизного збору») визначається сума акцизного збору, яка підлягає сплаті до бюджету чи зарахуванню в рахунок чергових платежів.

До Розрахунку додається розшифровка-підтвердження оборо-тів з продажу, обчислених за встановленими виробником або ім-портером максимальними роздрібними цінами, без податку на додану вартість та акцизного збору і фактичних обсягів реалізації цих товарів (продукції), розмір яких повинен бути еквівалентним указаному обороту в графі 7. Розшифровка обов’язково повинна містити інформацію про власну назву підакцизного товару (про-дукції), його кількість та вартість, обчислену за максимальними роздрібними цінами (без урахування податку на додану вартість та акцизного збору). Обороти повинні бути згруповані відповідно до вказаного коду у п. 2 Порядку. Розшифровка має бути підпи-сана керівником та головним бухгалтером підприємства— плат-ника акцизного збору.

Таблиця 36

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ПЛАТНИКАМИ РОЗРАХУНКУ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ

 

№з/п   № графи         Назва  Зміст

1          графа 2           «Код товару за УКТ ЗЕД»    вказується код товарів (продукції), на які Законами України від 6 лютого 1996 року № 30/96-ВР «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби», від 7 травня 1996 року № 178/96-ВР «Про ста-вки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкого-льні напої», від 24 травня 1996 року №216/96-ВР «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби» та від 11 липня 1996 року № 313/96-ВР «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)» встановлено ставки акцизного збору

2          графа 3           «Назва товару згідно з вказаним ко-дом, їх факгична місткість спирту, об'єм циліндра та інші показники»        вказується назва згрупованих підакцизних товарів (продукції), яка заповнюється відповідно до назви товарів (продукції), перед-баченої вказаними законами залежно та із зазначенням конкрет-ної харакгеристики, властивої для кожного товару (групи або під-групи) (факгична місткість спирту, об'єм циліндра та інше)

3          графа 4           «Одиниця виміру товару для обчис-лення акцизного збору (шт., л, куб. см, кг, грн)»            вказується безпосередньо та одиниця виміру, яка приведена до одиниці виміру підакцизного товару, передбаченого зазначеними законами, і яка використовується для обчислення акцизного збору (з алкогольних напоїв— л, автомобілів — куб. см, сигар — 100 шт., сигарет — 1000 шт., бензинів — 1000 кг та інші)

4          графа 5           «Одиниця виміру товару для визна-чення обороту з реалізації (шт., л, кг, грн)»            проставляється кількісна одиниця виміру, аналогічна кількісній одиниці, за якою ведеться облік реалізації продукції на підприєм-стві (алкогольні напої — л, автомобілі — шт., сигари, сигарети — шт., бензин — кг та інші)

5          графи 6, 7, 8,9            «Обороти з реалізації (передачі) під-акцизних товарів (продукції), опода-тковувані та неоподатковувані»           проставляються оподатковувані та/чи неоподатковувані обороти у відповідних величинах виміру (кількісних, сумарних), за якими на підприємстві ведеться окремий облік реалізації підакцизної продукції і обчислення акцизного збору яких проводиться за твердими ставка-ми акцизного збору та за ставками акцизного збору у відсотках

5          графа 6           «Обороти з реалізації (передачі) під-акцизних товарів (продукції), опода-тковувані за твердими ставками ак-цизного збору»      проставляються обороти продукції в кількісних величинах виміру

 

            графа 7           «Обороти з реалізації (передачі) під-акцизних товарів (продукції), опода-тковувані    за   ставками    акцизного збору у відсотках»   проставляються обороти з продажу, обчислені за встановленими виробником або імпортером максимальними роздрібними цінами, без податку на додану вартість та акцизного збору і факгичних обсягів реалізації цих товарів (продукції)

 

            графа 8           «Обороти з реалізації (передачі) під-акцизних товарів (продукції), неопо-датковувані   за  твердими   ставками акцизного збору»     проставляються обороти продукції в кількісних величинах вимі-ру, які на підставі чинного законодавства не підлягають оподат-куванню акцизним збором за твердими ставками акцизного збору, передбаченими для його обчислення

 

            графа 9           «Обороти з реалізації (передачі) під-акцизних товарів (продукції), неопо-датковувані  за ставками акцизного збору у відсотках»      проставляються обороти з продажу, обчислені за встановленими виробником або імпортером максимальними роздрібними цінами, без податку на додану вартість та акцизного збору і факгичних обсягів реалізації цього товару (продукції), які на підставі чинних законодавчих норм не підлягають оподаткуванню акцизним збо-ром за ставками, передбаченими для обчислення акцизного збору у відсотках

6          Графи 10а, 106,11     «Ставки акцизного збору у твердих ставках або у відсотках з одиниці ви-міру згідно з законом (%, євро, грн)»      Проставляється та ставка акцизного збору, яка встановлена зазна-ченими законами для обчислення акцизного збору на продукцію у відповідній одиниці виміру

7          графа 10а        у відсотках згідно із законом (%)     проставляються ставки акцизного збору у відсотках до обороту, установлені чинним законодавством України.

8          Графа 106       у твердих ставках з одиниці виміру згідно з законом (євро, грн)»         проставляються ставки акцизного збору у твердих сумах з одини-ці реалізованого товару (продукції), установлені чинним законо-давством України

9          графа 11         у перерахунку на одиницю виміру товару (євро, грн)»   проставляється ставка акцизного збору в євро, гривнях, розмір якої перераховано відповідно до факгичної харакгеристики реалі-зованої продукції (вмісту спирту, об'єму циліндра двигуна авто-мобіля, розміру екрана телевізора та інших харакгеристик, влас-тивих конкретній продукції)

Закінчення табл. 36

 

№з/п   № графи         Назва  Зміст

10        графа 12         «Сума податкового зобов'язання, не сплачена через отримання пільг, грн»            проставляється сума акцизного збору, яка обчислюється виходячи із неоподатковуваних оборотів (графа 8 та/або 9)

11        графа 13         «Сума податкового зобов'язання підлягає сплаті до бюджету, грн»      вказується сума акцизного збору, обчислена виходячи із факгич-них обсягів реалізації продукції:

а)         за товарами (продукцією), на які встановлені фіксовані ставки

акцизного збору в гривнях, сума акцизного збору обчислюється,

виходячи із фактичних обсягів реалізації (графа 6), помножених

на тверду ставку акцизного збору в перерахунку на одиницю ви-

міру (графа 11).

б)         за товарами (продукцією), на які встановлені фіксовані ставки

акцизного збору в євро, сума акцизного збору обчислюється, ви-

ходячи із факгичних обсягів реалізації (графа 6), помножених на

тверду ставку акцизного збору в перерахунку на одиницю виміру

(графа 11) та на курс євро, встановлений Національним банком

України в національній валюті України за станом на перший день

кварталу, в якому здійснюється реалізація цієї продукції;

в)         за товарами (продукцією), на які встановлені ставки акцизного

збору у відсотках до оборотів з реалізації, сума акцизного збору

обчислюється виходячи із оборотів з продажу, обчислених, вихо-

дячи з максимальних роздрібних цін та фактичних обсягів реалі-

зації (передачі) товару (продукції) (графа 7), помножених на від-

соткову ставку акцизного збору (графа 10);

г)         за товарами (продукцією), на які встановлені ставки акцизного

збору одночасно за ставками у відсотках до обороту з реалізації

та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції),

податкове зобов'язання обчислюється шляхом додавання суми

акцизного збору, обчисленої за ставками у відсотках до обороту з

продажу, до суми акцизного збору, обчисленої за ставками у тве-

рдих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції).

Прийняття Розрахунку без попередньої перевірки зазначених у ньому показників здійснюється через канцелярію органу дер-жавної податкової служби. Відмова службової (посадової) особи прийняти Розрахунок з будь-яких причин забороняється та розці-нюється як перевищення службових повноважень такою особою, що тягне за собою її дисциплінарну та матеріальну відповідаль-ність у порядку, визначеному законом.

Суб’єкти підприємницької діяльності, що отримують спирт етиловий неденатурований, призначений для переробки на іншу підакцизну продукцію, і зобов’язані видати органам державної податкової служби податковий вексель відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1999 року № 275 «Про затвердження Порядку видачі та погашення податкових векселів, що підтверджують зобов’язання із сплати суми акциз-ного збору і видаються суб’єктами підприємницької діяльності у разі отримання спирту етилового неденатурованого, призна-ченого для переробки на іншу підакцизну продукцію» (із зміна-ми і доповненнями), щомісячно не пізніше 20 числа місяця, на-ступного за звітним, складають і подають до органів державної податкової служби за місцем реєстрації Розрахунок акцизного збору за формою згідно з додатком 3.

Порядок складання розрахунку акцизного збору суб’єктами підприємницької діяльності згідно Положення про порядок нара-хування, терміни сплати і подання акцизного збору зі змінами згідно наказу ДПАУ від 08.09.2005 р. № 390 представлено в табл. 37.

Розділ II «Результати перерахунку акцизного збору» запо-внюється шляхом порівняння підсумку нарахованої суми ак-цизного збору (графа 15 розділу I «Обчислення акцизного збору») з підсумком суми сплаченого акцизного збору (пункт 1 розділу II «Результати перерахунку акцизного збору») ви-значається сума акцизного збору, яка підлягає сплаті до бю-джету, чи заліку в рахунок майбутніх платежів, чи повернен-ню з бюджету.

У Розрахунку вказуються всі передбачені в ньому показ-ники. У разі не заповнення того чи іншого показника через його відсутність у відповідній графі Розрахунку ставиться прокреслення. Розрахунок заповнюється чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарської машинки, прин-терів, засобів механізації та інших засобів, які забезпечують збереження цих записів протягом установленого терміну збе-рігання звітності.

Таблиця 37

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ РОЗРАХУНКУ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗГІДНО ДОДАТКУ 3

 

№з/п   № графи         Назва  Зміст

1          Графа 2           «Код товару за УКТ ЗЕД»    указується код товарів, на які відповідно до Закону України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої» встановлено ставки акцизного збору

2          Графа 3           «Назва товару»          вказується назва згрупованих підакцизних товарів

3          Графа 4           «Місткість спирту, %»          вказується місткість спирту в конкретній продукції

4          Графа 5           «Ємність пляшки»     вказується ємність пляшки в літрах

5          Графа 6           «Кількість пляшок»   вказується кількість пляшок конкретної назви продукції

6          Графа 7           «Оподатковуваний      оборот, усього»      вказується оподатковуваний оборот у літрах (графа 6 • графу 5)

7          Графа 8           «Оподатковуваний оборот у перерахунку   на   100-відсот-ковий спирт»       зазначається оподатковуваний оборот, перерахований на 100-відсотковий спирт (гр. 7 • гр. 4 : 100)

8          графа 9           «Ставки акцизного збору згі-дно із законом (у гривнях за одиницю виміру продукції)»            проставляється ставка акцизного збору в грн, яка діє згідно з за-коном для обчислення акцизного збору на одиницю виміру про-дукції

9          графи 10 —15            Сума   податкового   зобов'я-зання, грн    зазначається сума акцизного збору, яка підлягає сплаті

Графа 10 За векселями, термін оплати яких настав у звітному міся-ці, або у разі сплати акцизно-го збору грошима

 

вказується сума акцизного збору за векселями, виданими відпо-відно до Порядку, та скоригованими згідно з додатком № 1 до Порядку, термін оплати яких настав у звітному місяці, незалеж-но від дати видачі векселя, або сума оплачена грошима без офо-рмлення податкового векселя

 

 

 

Графа 11 Підлягає збільшенню (+) або змешненню (-): на фактичні витрати (-)

 

вказується сума акцизного збору, розрахована, виходячи з фак-тичних втрат спирту при транспортуванні та зберіганні, у про-цесі виробництва готової продукції в межах норм, затверджених в установленому порядку, за формою згідно з додатком 2 до По-рядку (рядок 6), на яку змешпується сума акцизного збору

 

 

 

Графа 12 Підлягає збільшенню (+) або змешненню (-): у зв'язку зі зміною ставок(+), (-)

 

вказуєгься сума акцизного збору, обчислена у зв'язку із зміною ставок акцизного збору (може мати як від'ємне, так і позитивне значення), на яку змешпується сума акцизного збору

 

 

 

Графа 13     Підлягає збільшенню (+) або змешненню (-): експорт (-)

 

вказуєгься сума акцизного збору, нарахована на продукцію, яка реалізована на експорт, у разі документального його підтвер-дження

 

 

 

Графа 14 «Сума податкового зо-бов'язання, що підлягає зме-ншенню на фактично повер-нутий   невиправлений   брак

(-)»

 

вказується сума акцизного збору, розрахована на фактично по-вернутий невиправний брак за формою згідно з додатком 2 до Порядку, (рядок 7), на яку змешпується сума акцизного збору

 

 

 

Графа 15 «Сума податкового зобов'я-зання підлягає сплаті до бю-джету, грн»

Сума податкового зобов'язання підлягає сплаті до бюджету, грн» вказуєгься сума акцизного збору, яку необхідно сплатити до бюджету (гр. 10 - гр. 11-+ гр. 12 - гр. 13 - гр. 14). Зазначене податкове зобов'язання вважається узгодженим від дня подання Розрахунку і підлягає нарахуванню в особовій картці платника акцизного збору

 

У Розрахунку не повинно бути підчисток, помарок, виправлень. Виправлення помилок у Розрахунку проводиться з дотриманням вимог Положення про документальне забезпечення записів у бух-галтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінан-сів України від 24 травня 1995 року № 88 та зареєстрованого в Мі-ністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за № 168/704.

Розрахунок акцизного збору, отриманий органом податкової служби від платника податків, може бути не визнаний органом податкової служби як розрахунок акцизного збору, якщо в ньому не зазначено обов’язкових реквізитів, його не підписано відпові-дними посадовими особами, не скріплено печаткою платника по-датків. У цьому випадку, якщо орган податкової служби зверта-ється до платника акцизного збору з письмовою пропозицією надати новий Розрахунок акцизного збору з виправленими пока-зниками (із зазначенням підстав неприйняття попереднього), то такий платник податків має право:

― надати новий розрахунок акцизного збору разом зі сплатою відповідного штрафу;

― оскаржити рішення податкового органу в порядку апеля-ційного узгодження.

Платник податків, який до початку його перевірки контролю-ючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний; наді-слати уточнюючий Розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф у розмірі п’яти відсотків від такої суми до подання та-кого уточнюючого Розрахунку.

Якщо після подачі Розрахунку за звітний період платник ак-цизного збору подає новий Розрахунок з виправленими показни-ками (уточнюючий Розрахунок) до закінчення граничного строку подання Розрахунку за такий самий звітний період, то штраф, ви-значений у цьому пункті, не застосовується.

При самостійному донарахуванні суми податкових зобов’я-зань адміністративні штрафи не накладаються.

До уточнюючого Розрахунку додається довідка про суми ак-цизного збору, які збільшують або зменшують податкове зо-бов’язання звітного періоду внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах. До кожного уточнюючого Розрахунку подається окрема довідка.

Якщо за результатами подання уточнюючого Розрахунку ви-никає потреба повернення надміру сплаченого акцизного збору, то таке повернення проводиться відповідно до чинного законо-давства.

Оригінал Розрахунку подається платником акцизного збору до органу державної податкової служби за місцем реєстрації. По-дання ксерокопії не припускається. Платники акцизного збору мають право не пізніше ніж за десять днів до закінчення гранич-ного терміну подання Розрахунку надіслати Розрахунок на адре-су податкового органу поштою з повідомленням про вручення.

Дані, наведені в Розрахунку, повинні підтверджуватися пер-винними документами, даними бухгалтерського обліку. Достові-рність даних підтверджується підписами керівника підприємства і головного бухгалтера та засвідчується печаткою.

Розрахунок подається платником акцизного збору незалежно від того, виникло у звітному періоді у платника податкове зо-бов’язання, чи ні.

Якщо останній день терміну подання Розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем вважається на-ступний за вихідним або святковим робочий день. Терміни по-дання Розрахунку, а відповідно і терміни сплати акцизного збору, які припадають на вихідний (неробочий) або святковий день, пе-реносяться на перший робочий день після вихідного або святко-вого дня.

Платник акцизного збору, що не подає Розрахунок у зазначені терміни, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мі-німумів доходів громадян за кожне таке неподання або затримку.

Податкове зобов’язання, самостійно визначене платником по-датку, вважається узгодженим від дня подання Розрахунку акци-зного збору до органу державної податкової служби за місцем реєстрації і не може бути оскаржене платником в адміністратив-ному або судовому порядку.

Продовження граничних термінів подання Розрахунку здійс-нюється у відповідності з вимогами Закону України «Про поря-док погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

Підприємства—виробники алкогольних напоїв сплачують ак-цизний збір на третій робочий день після здійснення обороту з реалізації, крім випадків, передбачених абзацом першим частини двадцятої статті 7 Закону України «Про акцизний збір на алкого-льні напої та тютюнові вироби».

Підприємства вторинного виноробства сплачують акцизний збір при придбанні акцизних марок на суму, розраховану із ста-вок акцизного збору на готову продукцію, вироблену з виноград-них, плодових та інших виноматеріалів і сусла, з використанням спирту етилового.

Підприємства—виробники тютюнових виробів сплачують ак-цизний збір щомісячно до 16 числа наступного за звітним місяця, виходячи з фактичного обсягу реалізації тютюнових виробів за минулий місяць.

Власники (замовники) тютюнових виробів та виноматеріалів, виготовлених у межах України з використанням давальницької сировини, сплачують акцизний збір не пізніше дня одержання го-тової продукції;

Решта платників акцизного збору (крім виробників алкоголь-них та тютюнових виробів) зобов’язані самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданому ними Розрахун-ку, протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подання Розрахунку.

Сплата акцизного збору суб’єктами підприємницької діяльно-сті, громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну територію України, здійснюється одночасно із сплатою інших митних платежів, тобто до або під час подання митної де-кларації (проведення митних процедур).

Ця норма із сплати акцизного збору не поширюється на алко-гольні напої та тютюнові вироби, сплата акцизного збору за яки-ми здійснюється безпосередньо до Державного бюджету України при придбанні акцизних марок у їх продавця.