Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_f1fb2557ebaa44beaa7eb7b4b3908e9c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.2. Податкова звітність за непрямими податками 14.2.1. Податок на додану вартість : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

14.2. Податкова звітність за непрямими податками 14.2.1. Податок на додану вартість


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

Справляння податку на додану вартість передбачено в Україні згідно Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року № 168/97-ВР зі змінами і доповненнями (далі — Закон № 168). Податок на додану вартість — це податок на суму доданої вартості, що створена підприємством, платником подат-ку, і одержана ним в результаті операцій з поставки товарів та послуг.

Поставка товарів — будь-які операції, що здійснюються згі-дно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими ци-вільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатної поставки товарів (резуль-татів робіт) та операції з передачі майна орендодавцем (лізинго-давцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з догово-рами фінансової оренди (лізингу) або поставки майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають від-строчення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу.

Не належать до поставки операції з передачі товарів в межах договорів схову (відповідального зберігання), довірчого управ-ління, оперативної оренди (лізингу), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу права власності (корис-тування або розпорядження) на такі товари іншій особі.

Поставка послуг — будь-які операції цивільно-правового ха-рактеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на ко-ристування або розпорядження товарами, у тому числі нематері-альними активами, а також з надання будь-яких інших, ніж товари, об’єктів власності за компенсацію, а також операції з бе-зоплатного виконання робіт, надання послуг. Поставка послуг, зокрема, включає надання права на користування або розпоря-дження.

Товарами у межах договорів оренди (лізингу), поставки, ліце-нзування або інші способи передачі права на патент, авторське право, торговий знак, інші об’єкти права інтелектуальної, в тому числі промислової, власності.

Платником податку на додану вартість згідно Закону № 168 визнається особа, яка здійснює або планує здійснювати госпо-дарську діяльність та реєструється за своїм добровільним рішен-ням як платник податку; підлягає обов’язковій реєстрації як пла-тник цього податку; імпортує товари (супутні послуги) в обсягах, що підлягають оподаткуванню цим податком згідно з Законом; будь-яка особа, яка за своїм добровільним рішенням зареєструва-лася платником податку.

Особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку у разі:

—        коли загальна сума від здійснення операцій з поставки то-варів (послуг), у тому числі з використанням локальної або гло-бальної комп’ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню згі-дно з цим Законом, нарахована (сплачена, надана) такій особі або в рахунок зобов’язань третім особам, протягом останніх дванад-цяти календарних місяців сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість).

—        особа, що уповноважена вносити консолідований податок з об’єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки по-слуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної дія-льності та підприємствами зв’язку, що перебувають у підпоряд-куванні платника податку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

—        особа, яка поставляє товари (послуги) на митній території України з використанням глобальної або локальних комп’ютер-них мереж, при цьому особа — нерезидент може здійснювати та-ку діяльність тільки через своє постійне представництво, зареєст-роване на території України.

—        особа, що здійснює операції з реалізації конфіскованого майна, незалежно від того, чи досягає вона загальної суми опера-

цій з поставки товарів (послуг), визначеної в сумі 300 000 грн, чи ні, а також незалежно від того, який режим оподаткування вико-ристовує така особа згідно із законодавством.

Центральний податковий орган веде реєстр платників подат-ку. Будь-якій особі, яка реєструється як платник податку на дода-ну вартість, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для справляння цього податку.

Особи, які підпадають під визначення пункту 2.3 статті 2 За-кону, зобов’язані зареєструватися як платник податку у податко-вому органі за їх місцезнаходженням (місцем проживання). Фор-ма заяви про реєстрацію визначається у порядку, визначеному центральним податковим органом. Дані з реєстру платників по-датку підлягають оприлюдненню в порядку, визначеному цен-тральним податковим органом.

Фізичні особи, які не є суб’єктами господарювання та ввозять товари (предмети) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно з митним законодавством, сплачують податок на додану вартість під час перетину такими товарами (предметами) митного кордону України, без їх реєстра-ції як платники цього податку.

Якщо особа, на яку не поширюється дія пункту 2.3 статті 2 За-кону, як платник податку, вважає за доцільне добровільно зареєс-труватися платником податку і відповідає вимогам підпункту 2.2 статті 2 Закону, така реєстрація провадиться за її заявою.

Якщо обсяг оподатковуваних операцій особи протягом звітно-го податкового періоду перевищує суму, визначену підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону, не більше ніж у два рази, така особа зобов’язана надіслати податковому органу заяву про реєст-рацію протягом двадцяти календарних днів, наступних за таким звітним податковим періодом.

Якщо особа укладає одну чи більше цивільно-правових угод (договорів), унаслідок виконання яких планується здійснення оподатковуваних операцій, обсяг яких перевищуватиме протягом звітного податкового періоду у два чи більше разів суму, визна-чену підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону, то така особа зобов’язана зареєструватися як платник цього податку до кінця такого звітного податкового періоду.

Особа, що не надсилає таку заяву у таких випадках та у такі строки, несе відповідальність за не нарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нара-хування податкового кредиту та отримання бюджетного відшко-дування.

Заява про реєстрацію направляється на адресу податкового органу з повідомленням про вручення або вручається особисто представником такої особи службовій особі податкового органу. Податковий орган зобов’язаний видати заявнику (відправити по-штою) свідоцтво про податкову реєстрацію такої особи протягом десяти днів від дня отримання реєстраційної заяви.

З урахуванням положень пункту 9.5 статті 9 Закону заява про реєстрацію має бути подана (надіслана) податковому органу:

а)         особами, що підлягають реєстрації згідно з підпунктом 2.3.1

пункту 2.3 статті 2 Закону, не пізніше двадцятого календарного

дня з моменту досягнення суми оподатковуваних операцій, ви-

значеної зазначеним пунктом;

б)         особами, які підлягають податковій реєстрації у зв’язку із

здійсненням ними операцій, визначених у підпунктах 2.3.2—

2.3.4 пункту 2.3 та пункті 2.4 статті 2 Закону, не пізніше ніж за

двадцять календарних днів до початку здійснення таких опе-

рацій;

в)         особами, що прийняли добровільне рішення про реєстрацію

платниками податку, не пізніше двадцяти календарних днів до

початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться

платниками цього податку та матимуть право на податковий кре-

дит і виписку податкових накладних.

Копії свідоцтва про реєстрацію, засвідчені податковим орга-ном, мають бути розміщені в доступних для огляду місцях у приміщенні платника податку та в усіх його відокремлених під-розділах.

До платників ПДВ, зобов’язаних подавати звітність щодо ПДВ, належать:

•          особи (юридичні та фізичні), які підпадають під визначення платників податків, установлене статтею 2 Закону про ПДВ, та зареєстровані як платники ПДВ;

•          особи, що прийняли добровільне рішення про реєстрацію платниками податку.

Об’єкт оподаткування визнаються операції платника податку з:

—        поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходить-ся на митній території України, в тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення заборгованості заставодавця, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (орендарю);

—        ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпо-рту або реімпорту (далі — імпорту).

З метою оподаткування до імпорту також прирівнюється:

—        ввезення з-за меж митного кордону України на митну тери-торію України товарів (супутніх послуг) за договорами лізингу (оренди) (у тому числі у разі повернення об’єкта лізингу лізинго-давцю — резиденту або іншій особі за дорученням такого лізин-годавця), застави, та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбача-ють їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числі якщо таке ввезення пов’язане із поверненням товарів у зв’язку з припиненням дії зазначених договорів;

—        поставка товарів з території безмитних магазинів на митну територію України для їх вільного обігу (крім території інших безмитних магазинів);

—        поставка продуктів переробки (готової продукції) з митно-го режиму переробки на митній території України на митну тери-торію України для їх вільного обігу;

—        в інших випадках, передбачених Митним кодексом України;

—        вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі екс-порту або реекспорту (далі — експорту), поставки транспортних послуг по перевезенню пасажирів, вантажобагажу (товаробага-жу) та вантажу за межами державного кордону України.

З метою оподаткування до експорту товарів також прирівню-ється:

—        вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митного кор-дону України за договорами фінансового лізингу (оренди) (у то-му числі у разі повернення об’єкта фінансового лізингу лізинго-давцю — нерезиденту або іншій особі за дорученням такого лізингодавця), застави та іншими договорами, які не передбача-ють передання права власності на такі товари (майно) або перед-бачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числі якщо таке вивезення пов’язане із припиненням дії зазначе-них договорів;

—        поставка товарів (супутніх послуг) з митної території України на територію безмитних магазинів;

—        передача товарів, оформлених у митному режимі експорту, під митний режим митного складу, для подальшого вивезення та-ких товарів з митної території України;

—        в інших випадках, визначених Митним кодексом України.

Податкове зобов’язання з податку на додану вартість визна-чається як загальна сума податку, одержана (нарахована) платни-ком податку в звітному (податковому) періоді згідно бази та ста-вки оподаткування.

База оподаткування операцій з поставки товарів (послуг) ви-значається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, ви-значеної за вільними цінами, але не нижче за звичайні ціни, з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальноде-ржавних податків та зборів (обов’язкових платежів) згідно із за-конами України з питань оподаткування(за винятком податку на додану вартість, а також збору на обов’язкове пенсійне страху-вання на послуги стільникового рухомого зв’язку, що включаєть-ся до ціни товарів (послуг)). До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріаль-них і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв’яз-ку з компенсацією вартості товарів (послуг).

У разі поставки товарів (робіт, послуг) без оплати або з част-ковою оплатою їх вартості коштами у межах бартерних (товаро-обмінних) операцій, здійснення операцій з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, передачі товарів (робіт, послуг) у межах ба-лансу платника податку для невиробничого використання, витра-ти на яке не відносяться до валових витрат виробництва (обігу) і не підлягають амортизації, а також пов’язаній з продавцем особі чи суб’єкту підприємницької діяльності, який не зареєстрований як платник податку, база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни.

Для товарів, які імпортуються на митну територію України платниками податку, базою оподаткування є договірна (контрак-тна) вартість таких товарів, але не менша митної вартості, зазна-ченої у ввізній митній декларації з урахуванням витрат на транс-портування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України, спла-ти брокерських, агентських, комісійних та інших видів винаго-род, пов’язаних з імпортом таких товарів, плати за використання об’єктів інтелектуальної власності, що належать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов’язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів (робіт, послуг) згідно з законами України з питань оподаткування. Визначена вартість перерахову-ється в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Націо-нального банку України, що діяв на кінець операційного дня, що передує дню, в якому товар (товарна партія) вперше підпадає під режим митного контролю відповідно до митного законодавства.

Для послуг, які поставляються нерезидентами з місцем їх на-дання на митній території України, базою оподаткування є дого-вірна (контрактна) вартість таких робіт (послуг) з урахуванням акцизного збору, а також інших податків, зборів (обов’язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включа-ються у ціну поставки робіт (послуг) згідно із законами України з питань оподаткування. Визначена вартість перераховується в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на кінець операційного дня, що передує дню, в якому було складено акт, який засвідчує факт отримання послуг.

Для готової продукції, виготовленої на території України з да-вальницької сировини нерезидента, у разі її поставки на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість такої продукції з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов’язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну та-кої готової продукції згідно із законами України з питань оподат-кування. Визначена вартість перераховується в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на момент виникнення податкових зобов’язань. При цьо-му податок сплачується до бюджету покупцем у порядку, перед-баченому для оподаткування товарів, що імпортуються, а відпо-відальність за сплату податку покупцем такої продукції несе вітчизняний її переробник.

Згідно Закону № 168 ставки податку на додану вартість визна-чені наступні:

—        20 відсотків від бази оподаткування в загальних випадках операцій поставки товарів (послуг) та ввезення товарів на митну територію України;

—        0 відсотків від бази оподаткування з операцій поставки това-рів, що були вивезені (експортовані) платником податку за межі ми-тної території України, продажу робіт (послуг), призначених для використання та споживання за межами митної території України.

Визнання податкового зобов’язання продавця здійснюється одночасно зі складанням податкової накладної, яку платник по-датку зобов’язаний надати покупцю. Датою виникнення податко-вих зобов’язань з поставки товарів (послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

—        або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на

банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт,

послуг), що підлягають поставці, а в разі поставки товарів (робіт, послуг) за готівкові кошти — дата їх оприбуткування в касі плат-ника податку, а при відсутності такої — дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

— або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) — дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (по-слуг) платником податку;

Датою виникнення податкових зобов’язань при ввезенні (ім-портуванні) товарів є дата оформлення ввізної митної декларації із зазначенням у ній суми податку, що підлягає сплаті. Датою ви-никнення податкових зобов’язань при імпортуванні робіт (по-слуг) є дата списання коштів з розрахункового рахунку платника податку в оплату робіт (послуг) або дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) нерезидентом залеж-но від того, яка з подій відбулася першою.

При придбанні платником податку товарів, робіт, послуг на митній території України з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платників податку на додану вартість та при сплаті до бюджету податкового зобов’язання при ввезенні на митну територію України товарів (робіт, послуг) підприємства отримують право на податковий кредит. Податковий кредит — сума, на яку плат-ник податку має право зменшити податкове зобов’язання звітно-го періоду.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалеж-но від того, чи такі товари (послуги) та основні фонди почали ви-користовуватися в оподатковуваних операціях у межах господар-ської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку опода-тковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Якщо у подальшому такі товари (послуги) починають викори-стовуватися в операціях, які не є об’єктом оподаткування згідно зі статтею 3 Закону або звільняються від оподаткування згідно зі статтею 5 Закону, чи основні фонди переводяться до складу не-виробничих фондів, то з метою оподаткування такі товари (по-слуги), основні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає початок такого використання або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження).

Якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари (послуги) та основні фонди, які призначаються для їх використання в операці-ях, які не є об’єктом оподаткування згідно зі статтею 3 Закону або

звільняються від оподаткування згідно зі статтею 5 Закону, то суми податку, сплачені у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не включаються до складу податкового кредиту такого платника.

Не включається до складу податкового кредиту та відноситься до складу валових витрат сума податку, сплачена платником по-датку при придбанні легкового автомобіля (крім таксомоторів), що включається до складу основних фондів.

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій:

або дата списання коштів з банківського рахунка платника по-датку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунка (товарного чека) — в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг);

для операцій з ввезення (пересилання) товарів (робіт, по-слуг) — дата сплати податку по податкових зобов’язаннях.

Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або від-шкодуванню з бюджету, визначаються як різниця між загаль-ною сумою податкових зобов’язань, що виникли з будь-яким по-ставкою товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного періоду.

Сплата податку провадиться не пізніше двадцятого числа мі-сяця, що настає за звітним періодом.

У строки, передбачені Законом № 168 для відповідного подат-кового періоду, платник податку подає органу державної подат-кової служби за місцем свого знаходження податкову деклара-цію незалежно від того, чи виникло у цьому періоді податкове зобов’язання, чи ні.

Підставою для отримання бюджетного відшкодування є дані тільки податкової декларації за звітний період.

Критерієм для визначення звітного (податкового) періоду є рі-вень обсягу оподатковуваних операцій з поставки товарів (по-слуг) за попередній календарний рік, що дорівнює 300 000 грн. З метою визначення податкового (звітного) періоду для платника під терміном «календарний рік» слід розуміти період з 1 січня по 31 грудня включно.

Якщо обсяг оподатковуваних операцій з поставки товарів (по-слуг) за попередній календарний рік (без урахування ПДВ) пере-вищує 300 000 грн, то для таких платників податків установлю-ється звітний (податковий) період, що дорівнює одному кален-дарному місяцю.

Для платників податків, які мають за попередній календар-ний рік (без урахування ПДВ) обсяг оподатковуваних операцій з поставки товарів (послуг) менше ніж 300 000 грн, звітний (податковий) період установлюється за їх вибором і може до-рівнювати або календарному місяцю, або календарному квар-талу.

Відповідно до пункту 2.2 Порядку № 166 для цілей визначен-ня звітного (податкового) періоду обсяг оподатковуваних опера-цій з поставки товарів (послуг) обчислюється без урахування по-датку на додану вартість (тобто виключає суму ПДВ). Визна-чення податкового (звітного) періоду для кожного платника по-датку здійснюється на початку кожного наступного календарного року з урахуванням поданої податкової звітності за попередній календарний рік.

 

Обсяг оподатковуваних операцій за попередній календарний рік (з 1 січня по 31 грудня включно) без урахування ПДВ

I                      1

Перевищує 300 000 грн                   Не перевищує 300 000 грн

I                      1

Звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю               Звітний (податковий) період

установлюється за вибором

платника податків і може

дорівнювати

                        1         1

            1 календарному місяцю       1 календарному кварталу

Рис. 27. Визначення звітного періоду з податку на додану вартість

Платник податку на додану вартість, якому на поточний кале-ндарний рік встановлено податковий (звітний) період, що дорів-нює одному кварталу, має право на заміну податкового кварталь-ного періоду на місячний. Заміну може бути здійснено з початку будь-якого кварталу поточного року. Заява про таку заміну пода-ється платником податку до податкового органу за один місяць до початку кварталу, в якому платник бажає замінити кварталь-ний податковий період на місячний.

Платнику податків не дозволяється здійснювати зворотну за-міну місячного звітного (податкового) періоду на квартальний в одному календарному році. Інакше кажучи, якщо платник подат-ку на додану вартість у поточному році скористався правом замі-ни звітного квартального періоду на звітний місячний період, то провести зворотну заміну, бажаючи повернутися на обкладення податком на додану вартість на раніше існуючий звітний період, що дорівнює одному календарному кварталу, платник податків може тільки починаючи з наступного календарного року. Що-правда, це можливо тільки за умови, що обсяг оподатковуваних операцій без урахування ПДВ за попередній календарний рік не перевищить 300 000 грн.

Якщо податковий (звітний) період дорівнює календарному мі-сяцю, — декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) за місцезнаходженням платника протягом 20 ка-лендарних днів, наступних за останнім календарним днем звітно-го (податкового) місяця.

Якщо податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, — декларація подається до державної податкової ін-спекції (адміністрації) за місцезнаходженням платника протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день. Керівником податкової інспекції (адміністрації) або його заступником за письмовим запитом платника граничні строки для подання податкової декларації можуть бути продовжені за правилами і на підставах, що встановлені пунктом 15.4 статті 15 Закону-№ 2181 (наказ ДПА України від 19.03.2001 № 113 «Про затвердження Порядку застосування норм пункту 15.4 статті 15 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.03.2001 за № 284/5475 з урахуванням змін та доповнень, внесених Законом України від 20.02.2003 року № 550-1У).

Для податкового обліку податкового кредиту передбачено ве-дення Реєстру отриманих та виданих податкових накладних згід-но відповідного Порядку, затвердженого наказом ДПАУ від 30.06.2005 р. № 244. На підставі даних податкового обліку подат-кового кредиту та податкового зобов’язання платники податку складають Податкову декларацію з податку на додану вартість.

14.2.1.1. Подання Податкової декларації у загальному випадку

Складання та подання Декларації по податку на додану вар-тість здійснюється у відповідності з Порядком заповнення та по-дання податкової декларації по податку на додану вартість, за-твердженого наказом ДПАУ від 30.05.1997 р. № 166 зі змінами і доповненнями (далі — Порядок № 166).

Декларація подається до податкового органу за місцем реєст-рації особою, яка зареєстрована платником податку на додану ва-ртість згідно з вимогами Закону.

Платники податку, у яких згідно з чинним законодавством (пункти 11.21 та 11.29 Закону) суми податку на додану вартість повністю залишаються у розпорядженні цих платників податку для цільового використання, подають податкову декларацію з податку на додану вартість (скорочену). До такої податкової де-кларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціаль-них режимів, установлених указаними пунктами.

Декларація складається із вступної частини, службових полів та чотирьох розділів, з них платником заповнюються перші три розділи, службові поля та вступна частина, четвертий розділ за-повнюється працівниками податкової інспекції (адміністрації) лише на оригіналі декларації, який залишається в податковій ін-спекції (адміністрації).

Оригінал декларації на паперовому носії подається платником до податкового органу за місцем знаходження платника. Подання ксерокопії не допускається.

За добровільним рішенням платник податку може подати до державної податкової інспекції (адміністрації) за місцем реєстра-ції податкову декларацію в електронній формі за умови реєстра-ції електронного підпису підзвітних осі б у порядку, визначеному законодавством.

Декларація може бути надіслана до податкової інспекції (ад-міністрації) за місцем реєстрації платника поштою з повідомлен-ням про вручення не пізніше ніж за 10 днів (дата відправлення на поштовому штемпелі) до закінчення граничного терміну, устано-вленого для подання декларації.

Декларація може бути заповнена від руки чорнильною чи кульковою ручкою або видрукувана (заповнення олівцем не до-пускається), без виправлень і помарок; в рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлений прочерк. Суми обороту та податку в декларації проставляються в гривнях, без копійок, з

відповідним округленням за загальними встановленими прави-лами.

Платник податку самостійно обчислює суму податкового зо-бов’язання, яку зазначає в декларації. Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним бухгалтерського обліку платника та да-ним книг податкового обліку, достовірність даних підтверджу-ється: підписом платника, якщо платник — фізична особа, в ін-ших випадках (особа, яка визначена як платник податку на додану вартість, крім фізичних осіб) — підписами відповідаль-них посадових осіб (керівника, головного бухгалтера) та печат-кою, а в разі подання декларації в електронній формі — електро-нним підписом підзвітних осіб, зареєстрованим у порядку, визна-ченому законодавством.

Декларація подається платником у визначений строк до під-розділу державної податкової інспекції (адміністрації), яким здійснюється приймання звітності, для реєстрації. До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний період, без наростаючого підсумку.

Одночасно з декларацією повинні подаватися всі необхідні додатки до декларації:

—        ДОДАТОК 1. Розрахунок коригування сум ПДВ до пода-ткової декларації з податку на додану вартість — подається плат-ником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з по-датку на додану вартість;

—        ДОДАТОК 2 Розрахунок суми, що підлягає сплаті (пере-рахуванню) до бюджету до податкової декларації — подається платником податку, який має суму заниження заявленого плат-ником податку бюджетного відшкодування щодо суми, визначе-ної податковим органом відповідно до п. 7.7.7. п. 7. ст. 7 Закону, та/або суму бюджетного відшкодування минулих звітних пері-одів, яка зараховується у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних податкових періодів;

—        ДОДАТОК 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодуван-ня — подається на підставі вимог частини третьої статті 4 Указу президента від 07.08.1998 р. № 857/98 «Про деякі зміни в оподат-куванні» платником, який здійснює продаж товарів (робіт, послуг) за нульовою ставкою податку на додану вартість на митній тери-торії України та за результатами звітного періоду має суму подат-ку на додану вартість, належну до відшкодування з бюджету (од-ночасно заповнено рядки 2.2 та 21 податкової декларації);

—        ДОДАТОК 4 Заява про повернення бюджетного відшко-дування до податкової декларації З ПДВ, яка подається в разі

наміру платника податку отримати бюджетне відшкодування ПДВ відповідно пункту 7.7. статті 7 Закону, визначене у подат-ковій декларації за звітний період;

—        ДОДАТОК 5 Уточнюючий розрахунок податкових зо-

бов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправ-

ленням самостійно виявлених помилок.

Податкова звітність, отримана контролюючим органом від платника податків як податкова декларація, що заповнена ним усупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її запо-внення, може бути не визнана таким контролюючим органом як податкова декларація, якщо в ній не зазначено обов’язкові рекві-зити, її не підписано відповідними посадовими особами, не скрі-плено печаткою платника податків. У цьому випадку, якщо конт-ролюючий орган звертається до платника податків із письмовою пропозицією (письмове звернення надсилається поштою з повід-омленням про його вручення) подати нову податкову декларацію з виправленими показниками (із зазначенням підстав неприйнят-тя попередньої), то такий платник податків має право:

—        подати таку нову декларацію разом зі сплатою відповідно-го штрафу;

—        оскаржити рішення податкового органу в порядку апеля-ційного узгодження.

Якщо платником самостійно виявлено помилки, що містяться в раніше поданій ним податковій декларації, то такий платник зо-бов’язаний подати в порядку, встановленому для подання декла-рацій з податку на додану вартість (без урахування граничного строку подання, але з урахуванням строків давності, установлених статтею 15 Закону № 2181), Уточнюючий розрахунок податко-вих зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з ви-правленням самостійно виявлених помилок (далі — уточнюю-чий розрахунок). Одним уточнюючим розрахунком може бути виправлено помилки тільки однієї раніше поданої декларації.

Платник податків має право не подавати зазначеного розраху-нку, якщо такі уточнені показники вказуються ним у складі де-кларації за будь-який наступний податковий період (з урахуван-ням зазначених у першому абзаці строків давності), протягом якого такі помилки було самостійно виявлено. Такий спосіб са-мостійного виправлення платником помилки може бути застосо-вано в разі виправлення в декларації звітного періоду помилок тільки однієї раніше поданої декларації.

У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декла-рації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого роз-рахунку чи декларації, до якої включено уточнені показники, має бути подано відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

Не може бути зменшено суму податкових зобов’язань, яку не було сплачено до бюджету в минулих звітних періодах у зв’язку з повним або частковим списанням податкового боргу.

Якщо у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попере-дніх звітних періодах, визначено заниження податкового зо-бов’язання (збільшується сума, що підлягає сплаті до бюджету, та/або зменшується сума, заявлена до відшкодування та відшко-дована з бюджету) (заповнюється рядок 7.1 та/або рядок 7.4.1 уточнюючого розрахунку), то платник самостійно нараховує та сплачує штраф у розмірі, встановленому законодавством.

При цьому в разі самостійного виправлення платником поми-лок щодо операцій, які підпадають під дію пунктів 11.12 (абзац дванадцятий), 11.21, 11.29, 11.35 ст. 11 Закону), згідно з якими сума податку залишається в розпорядженні цього платника для цільового використання, зазначений в абзаці першому цього під-пункту штраф не нараховується.

Якщо в результаті виправлення помилок, допущених у попе-редніх звітних періодах, визначено суму ПДВ, яка зменшує пода-ткові зобов’язання, тобто у зв’язку з виправленням помилок зме-ншується сума, що підлягає сплаті до бюджету, та/або збіль-шується сума, що підлягає відшкодуванню з бюджету (заповню-ється рядок 7.2 та/або рядок 7.3 уточнюючого розрахунку), така сума прирівнюється до суми бюджетного відшкодування тільки в тому випадку, коли в уточнюючому розрахунку заповнено рядок 6.2 та/або рядок 1.2.

Після подання декларації за звітний період платник податків має право до закінчення граничного строку подання декларації за такий же період подати нову декларацію з виправленими показ-никами.

Податкове зобов’язання, самостійно визначене платником по-датків, вважається узгодженим із дня подання податкової декла-рації до державної податкової інспекції (адміністрації) за місцем реєстрації та не може бути оскаржене платником в адміністрати-вному чи судовому порядку.

У вступній частині податкової декларації вказується повна на-зва платника, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ чи ДРФО; вказується індивідуальний податковий номер платника податку та номер свідоцтва про реєстрацію його в якості платни-ка податку на додану вартість, адреса і телефон платника.

У спеціальному полі для позначок про тип декларації (рядки 011-0133) у скороченій податковій декларації у другій колонці зазначається позначка (х) у рядку спеціального поля, яке відпові-дає типу декларації. Перша колонка спеціального поля містить код типу декларації, третя колонка містить назву типу декларації.

 

01                    Податкова декларація           011                  Звітна

 

            з податку на додану вартість           012                  Звітна нова

013      Спеціальні режими оподаткування

0131                Переробного підприємства(пункт 11.21 Закону)

0132    X         Сільськогосподарського підприємства (пункт 11.21 Закону)

0133                Сільськогосподарського товаровиробника (пункт 11.29 Закону)

Рис. 29. Зразок спеціального поля

Розділ І «Податкові зобов’язання» декларації заповнюється на підставі даних податкового обліку в розділі 2 Реєстру отриманих та виданих податкових накладних, здійсненого за податковими накладними, виданими покупцям платником податку на додану вартість. Тут вказуються загальні обсяги поставки, за якими у платника в даному звітному періоді виникло податкове зо-бов’язання (оподатковувані за ставкою 20 %, 0 %, звільнені від оподаткування відповідно до статті 5 Закону № 168 та тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до статті 11 Закону № 168 чи інших нормативно-правових актів).

До розділу II «Податковий кредит» (рядки 10—15 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спо-рудження) з податком на додану вартість або без податку на до-дану вартість товарів (послуг), основних фондів на митній тери-торії України, імпортованих товарів, отриманих на митній території України від нерезидента послуг з метою їх подальшого використання у межах господарської діяльності платника подат-ку, а також тих, які не призначаються для їх використання у гос-подарській діяльності, або придбані з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце по-ставки яких визначається відповідно до пункту 6.5 статті 6 Зако-ну, окремо за цілями використання (здійснення операцій, які під-лягають оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не є об’єк-том оподаткування).

Таблиця 34

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ РОЗДІЛУ I «ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ» ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 3 ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 

Код

рядка

декларації       Показники     Зміст запису

1          2          3

1          Операції на митній території Украї-ни, що оподатковуються за ставкою 20 %, крім імпорту товарів            включаються оподатковувані за ставкою 20 відсотків обсяги поста-вки, здійснені на митній території України, включаючи також і об-сяги поставки транспортних послуг, визначених частиною першою підпункту 6.2.4 пункту 6.2 статті 6 Закону, у вигляді брокерських, агентських або комісійних операцій з транспортними квитками, проїзними документами, укладання договорів або рахунків на транспортування пасажирів або вантажів довіреною особою пере-візника та інші, визначені Законом, оподатковувані за вказаною ставкою обсяги поставки

2          Операції,   що   оподатковуються   за нульовою ставкою           вказуються обсяги поставки, що оподатковуються за нульовою ставкою, окремо — експортні, окремо — інші операції

2.1       Експортні операції   

2.2       Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою         

3          Операції, що не є об'єктом оподат-кування (п. 3.2 ст. 3 Закону № 168)            заповнюєгься платником у тому випадку, якщо платник здійснює такі операції як частину в загальному обсязі поставки та зареєстрований (або має бути зареєстрований) як платник податку на додану вартість відповідно до вимогЗакону. До декларації платником додаєгься довід-ка довільної форми, засвідчена підписом керівника чи головного бух-галтера та печаткою (чи підписом платника, якщо платник — фізична особа), із зазначенням виду операції та пункту Закону, відповідно до якого така операція не є об'єкгом оподаткування

Закінчення табл. 34

 

Код

рядка

декларації       Показники     Зміст запису

1          2          3

4          Операції, які звільнені від оподатку-вання (ст. 5,11 Закону №168, інші нормативно-правові акти)            Вказується обсяг операцій, звільнених від оподаткування відповід-но до статті 5 Закону та тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до статті 11 Закону чи інших нормативно-правових ак-тів. До декларації платником додається довідка довільної форми, засвідчена підписом керівника чи головного бухгалтера та печат-кою (чи підписом платника, якщо платник — фізична особа), із за-значенням виду операції та пункту Закону чи іншого нормативно-правового акта, відповідно до якого така операція звільнена від оподаткування

5          Загальний обсяг поставки (сума зна-чень з 1-го до 4-го рядка колонки А)      Вказується загальний обсяг оподатковуваних та неоподатковува-них операцій; значення рядка дорівнює сумі рядків 1, 2, 3 та 4; за-повнюється тільки колонка A

5.1       3 рядка 5 — загальний обсяг оподат-ковуваних операцій звітного періоду (р. 1 +р. 2.1 +р. 2.2 +р. 4) колонки A     

6          Імпорт товарів протягом звітного пе-ріоду, сплату ПДВ за які було від-строчено шляхом оформлення пода-ткового   векселя   (п.    11.5    ст.    11 Закону)       Вказується обсяг імпорту товарів протягом звітного (податкового) періоду, при імпорті яких сплату податку на додану вартість було відстрочено шляхом видачі податкового векселя відповідно до пункту 1 1.5 статті 11 Закону, та вказується термін погашення век-селя. Якщо платником у звітному періоді видано більше одного та-кого векселя, то до декларації цим платником додається довідка (перелік) довільної форми, засвідчена підписом керівника чи голо-вного бухгалтера та печаткою (чи підписом платника, якщо плат-ник — фізична особа), у якій зазначаються суми податку та термі-ни погашення кожного векселя

7          Послуги,  отримані від нерезидента на митній території України         Указуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України

8          Коригування  на  основі  попередніх звітних періодів (+ чи -). У разі за-повнення цього рядка обов'язковим є подання Додатка № 1 до деклара-ції.      Коригування податкових зобов'язань на основі попередніх звітних періодів. При заповненні цього рядка обов'язковим є подання до-датка 1 до податкової декларації

8.1       Самостійне   виправлення   помилки, що міститься в раніше поданій пода-тковій декларації            відображається сума податку, яка збільшує або зменшує суму по-даткового зобов'язання в результаті самостійного виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій де-кларації

8.2       Нецільове     використання     товарів, ввезених у пільговому режимі  відображаються суми збільшення податкових зобов'язань, що ви-никають у зв'язку із нецільовим використанням товарів, увезених у пільговому режимі

8.3       Інші випадки (п. 4.5 ст. 4 Закону)   відображається збільшення або зменшення податкових зобов'язань, що здійснюється відповідно до пункту 4.5 статті 4 Закону

8.4       Інші випадки відображаються інші випадки збільшення (змешнення) податкових зобов'язань

9          Усього податкових зобов'язань      Сума значень рядків 1 + 6 + 7 + 8 (- чи +) колонки Б)

9і         Крім того, поставка послуг за межа-ми митної території України, місце поставки яких визначається відпові-дно до п. 6.5. ст. 6 Закону 

Таблиця 35

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ РОЗДІЛУ II «ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ» ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 3 ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 

Код

рядка

декларації       Показники     Зміст запису

1          2          3

10        Придбання (виготовлення, будівництво, спо-рудження) з податком на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання в господарській  діяльності  платника  податку для здійснення операцій, які:  Включаються обсяги придбаних з податком на додану ва-ртість на митній території України товарів (послуг), осно-вних фондів та нематеріальних активів, окремо по цілях використання (для цілей здійснення операцій, які підляга-ють оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не є об'єктом оподаткування)

10.1     підлягають оподаткуванню за ставкою 20 від-сотків та нульовою ставкою    

10.2     не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 За-кону)   або/та   звільнені   від   оподаткування (статті 5,11 Закону, інші нормативно-правові акти)    

11        Придбання (виготовлення, будівництво, спо-рудження) без податку на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника по-датку для здійснення операцій, які:       Включаються обсяги придбаних без податку на додану ва-ртість на митній території України товарів (послуг), осно-вних фондів та нематеріальних активів, окремо по цілях використання (для цілей здійснення операцій, які підляга-ють оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не є об'єктом оподаткування)

11.1     підлягають оподаткуванню за ставкою 20 від-сотків та нульовою ставкою    

11.2     не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Зако-ну) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, ішпі нормативно-правові акти)    

12        Імпортовані товари та отримані від нерезиде-нта на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарсь-кої діяльності платника податку для здійс-нення операцій, які оподатковуються за став-кою 20 відсотків та нульовою ставкою:         Включаються   обсяги   ввезених   (пересланих)   із-за   меж України товарів (послуг), основних фондів та нематеріа-льних активів, окремо:

—        ПДВ, сплачений митним органам;

—        погашені податкові векселі, що дають право на збіль-

шення податкового кредиту в поточному звітному періоді;

—        звільнені від ПДВ (ст. 5,11 Закону, інші нормативно-

правові акти);

—        роботи (послуги), отримані від нерезидента

12.1     ПДВ, сплачений митним органам

12.2     Погашені податкові векселі, що дають право на збільшення податкового кредиту в поточ-ному звітному періоді           

12.3     Звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)           

Продовження табл. 35

 

Код

рядка

декларації       Показники     Зміст запису

1          2          3

12.4     Послуги, отримані від нерезидента            Рядок 12.4 може бути заповнено лише за умови сплати до бюджету податку на додану вартість за отримані від нере-зидента роботи (послуги). Датою сплати податку до бю-джету в цьому випадку вважається дата подання до подат-кової  інспекції  (адміністрації)  податкової  декларації,  в якій суму податку на додану вартість за отримані від нере-зидента роботи (послуги)  включено  до  податкових зо-бов'язань (рядок 7)

12.5     Товари, імпортовані в пільговому режимі та використані не за цільовим призначенням     

13        Імпортовані товари та отримані від нерезиде-нта на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарсь-кої діяльності платника податку для здійс-нення операцій, які не підлягають оподатку-ванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (ст. 5,11 Закону, інші но-рмативно-правові акти):            Включаються   обсяги   ввезених   (пересланих)   із-за   меж України товарів (послуг), основних фондів та нематеріа-льних активів, окремо по цілях використання (для цілей здійс