Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_182da0e3c2d41a60d913a078750c00f2, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.1. Загальні положення складання та подання податкової звітності : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

14.1. Загальні положення складання та подання податкової звітності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

Згідно системи оподаткування в Україні подання податкової зві-тності до державних податкових органів є важливою складовою взаємовідносин держави з суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють свою діяльність на території України згідно діючого законодавства та визнані платниками відповідних податків. Форми податкової звітності визначені відповідними податковими законами та спеціальними Порядками, затвердженими наказами Державної податкової адміністрації України. Згідно Закону України «Про бух-галтерський облік та фінансову звітність в Україні» основою для ведення податкового обліку та складання податкової звітності є дані бухгалтерського обліку, ведення якого є обов’язковим для всіх суб’єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб.

Згідно Закону України «Про систему оподаткування» від 25 чер-вня 1991 року № 1251-XII під податком і збором (обов’язковим пла-тежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Державні цільові фонди — це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених закона-ми України податків і зборів (обов’язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.

Сукупність податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюдже-тів та до державних цільових фондів, що справляються у встановле-ному законами України порядку, становить систему оподаткування. Класифікація податків та платежів представлена на рис. 26.

Загальні вимоги щодо складання та подання податкової звіт-ності в Україні регулює Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181 (зі змінами і допо-вненнями), (далі — Закон України № 2181). Ним визначені осно-вні терміни та поняття, що використовуються в системі податко-вої звітності. До них належать наступні:

Платники податків — юридичні особи, їхні філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб’єктів підпри-ємницької діяльності або не мають такого статусу, на яких згідно із законами покладено обов’язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі), пеню та штрафні санкції;

Податки і збори (обов'язкові платежі)

 

Загальнодержавні податки і збори

 

Місцеві податки і збори

 

 

 

 

 

 

Непрямі податки       Прямі податки           Спрощена

система

оподаткування

| ~        1         

 

Податок на додану вартість Податок на

прибуток

підприємства |

 

           

            Єдиний податок

|           1          |

Акцизний збір           Податок з

доходів

фізичних осіб Фіксований

сільськогоспо-

дарський

податок

—1— 

           

 

            |          

 

Мито  Податок з

власників

транспортних

засобів

1

Плата

(податок)

за землю        

 

           

            ~ |

           

            Фіксований податок

           

           

 

Збори

і

Збір за геологорозвідувальні

роботи, виконані за рахунок

державного бюджету

і

Державне мито

і

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Збір за використання радіочастотного ресурсу

Плата за спеціальне використання водних ресурсів

Збір за спеціальне використання природних ресурсів

 

Податки

Комунальний податок

Податок з реклами

 

Збори

Збір за припарку-вання автотранспорту

Збір за право

використання

місцевої символіки

За проїзд територією

прикордонних

областей авто

транспортом, що

вирушає за кордон

За видачу дозволу на

розміщення об'єюів

торгівлі та сфери

послуг

За видачу ордера на квартиру

 

 

 

і

Збір за забруднення навколишнього середовища

'                      

Інші збори

Ринковий збір

Курортний збір

Інші збори

. 26. Класифікація податків

Податкова звітність — сукупність документів, що подають-ся платниками податків до органів державної податкової служ-би у строки, встановлені законодавством, на підставі яких здій-снюються нарахування та/або сплата податку (обов’язкового платежу).

Податкове зобов’язання — зобов’язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Законом або іншими законами України;

Податковий борг (недоїмка) — податкове зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узго-джене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов’язання;

Пеня — плата у вигляді процентів, нарахованих на суму по-даткового боргу (без урахування пені), що справляється з плат-ника податків у зв’язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов’язання;

Штрафна санкція (штраф) — плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов’язання (без ураху-вання пені та штрафних санкцій), який справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним правил оподаткування, ви-значених відповідними законами;

Примусове стягнення — звернення стягнення на активи пла-тника податків у рахунок погашення його податкового боргу, без попереднього узгодження його з таким платником податків;

Активи платника податків — кошти, матеріальні та немате-ріальні цінності, що належать юридичній фізичній особі за пра-вом власності або повного господарського відання;

Картотека — реєстр розрахункових або виконавчих докумен-тів, надісланих обслуговуючому банку платником податків або органом стягнення та не оплачених у строк у зв’язку із браком коштів на такому рахунку;

Податкове повідомлення — письмове повідомлення контро-люючого органу про обов’язок платника податків сплатити суму податкового зобов’язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Законом;

Податкова вимога — письмова вимога податкового органу до платника податків погасити суму податкового боргу;

Податкова декларація, розрахунок (податкова деклара-ція) — документ, що подається платником податків до контро-люючого органу у строки, встановлені законодавством, на під-

ставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, (обов’язкового платежу);

Контролюючий орган — державний орган у межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) та погашенням податкових зо-бов’язань чи податкового боргу. Вичерпний перелік контролюю-чих органів визначається статтею 2 цього Закону № 2181;

Кошти — гривні або іноземна валюта;

Реструктуризація податкового боргу — відстрочення або розстрочення сплати податкового боргу, накопиченого платни-ком податків станом на встановлену цим Законом дату, а також його часткове списання;

Податковий орган — орган державної податкової служби України; митний орган — орган Державної митної служби України;

Орган стягнення — державний орган, уповноважений здійс-нювати заходи із забезпечення погашення податкового боргу у межах компетенції, встановленої законами;

Податкова застава — спосіб забезпечення податкового зо-бов’язання платника податків, не погашеного у строк. Податкова застава виникає у силу закону. У силу податкової застави орган стягнення має першочергове право у разі непогашення забезпе-ченого податковою заставою податкового боргу одержати задо-волення з вартості заставленого майна перед іншими кредитора-ми у порядку, встановленому цим Законом.

Звичайна ціна — ціна, визначена звичайною за правилами, встановленими Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Операційний (банківський) день — частина робочого дня, протягом якої приймаються документи на переказ. Дні визнача-ються для банків робочими за правилами, встановленими відпо-відною постановою Національного банку України.

Апеляційне узгодження — узгодження податкового зо-бов’язання у порядку і строки, які визначені цим Законом за про-цедурами адміністративного або судового оскарження.

Система подання податкових документів в електронному вигляді — система підготовки електронних документів та елект-ронного документообігу із застосуванням електронного цифро-вого підпису (далі — ЕЦП) у процесі взаємодії Державної подат-кової адміністрації України з регіональними органами державної податкової служби та іншими суб’єктами інформаційних відно-

син, яка розроблена з метою спрощення процедури передачі по-даткової звітності та реєстрів податкових накладних платниками податків у електронному вигляді до органів державної податкової служби з використанням спеціального програмного забезпечення.

База даних ДПС — база даних в електронному вигляді, ство-рена в органах державної податкової служби на основі показни-ків первинних звітних документів платників податків, призначе-на для централізованого накопичення та багаторазового викори-стання в інформаційно-аналітичних системах ДПС України.

Податковий документ в електронному вигляді — податко-вий документ (податкова звітність, реєстри податкових наклад-них та інші звітні податкові документи), інформація в якому за-фіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.

Подання податкових документів в електронному вигляді— подання податкових документів в електронному вигляді на елект-ронну адресу органу ДПС України за допомогою програмних за-собів та будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку із застосу-ванням електронного цифрового підпису відповідно до правил, визначених Державною податковою адміністрацією України, та за умови включення суб’єкта підприємницької діяльності до системи подання податкових документів в електронному вигляді.

Електронний цифровий підпис — вид електронного підпи-су, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Особистий ключ— параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу.

Відкритий ключ— параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису.

Сертифікат відкритого ключа — документ, виданий цен-тром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу.

Надійний засіб електронного цифрового підпису — засіб електронного цифрового підпису, що має сертифікат відповідно-сті або позитивний експертний висновок за результатами держа-вної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Компрометація особистого ключа -будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого викорис-тання особистого ключа.

Суб’єкти електронного документообігу — органи ДПС, Платник податків, довірена особа, які набувають передбаче-них законом або Договором про визнання електронних доку-ментів прав і обов’язків у процесі електронного документо-обігу.

Ключовим терміном є визначення Податкової декларації.

Згідно Закону України № 2181 визначено основні критерії, за якими звітний податковий документ можна визнати як податкову декларацію:

1)         форма податкової декларації повинна бути встановлена за-конодавством, тобто державними нормативно-правовими актами, включаючи накази ДПАУ та інших офіційних органів;

2)         на підставі податкової декларації має відбутися нараху-вання та/або сплата податку, збору (обов’язкового платежу) до бюджету;

3)         у податковій декларації платник зазначає узгоджене подат-кове зобов’язання.

Узгодженим вважається податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації з дня по-дання такої податкової декларації.

Зазначене податкове зобов’язання не може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку. Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 15 Закону України № 2181) плат-ник податків самостійно виявляє помилки у показниках раніше поданої податкової декларації, такий платник податків має право надати уточнюючий розрахунок.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі по-даткової декларації за будь-який наступний податковий пері-од, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені. Форма уточнюючих розрахунків визначається у порядку, встановленому для податкових декларацій. Форми уточнюю-чих розрахунків розроблені відповідно для тих видів подат-кової звітності, для яких передбачено подання таких. Зокре-ма, по податку на додану вартість спеціального уточнюючого розрахунку не передбачено, оскільки діюча форма декларації визначає в заголовній частині вказування виду декларації — загальна чи уточнююча.

Особливе значення має другий критерій, згідно положень яко-го може існувати три види податкових декларацій, на підставі яких:

― нараховують і сплачують податкове зобов’язання;

― тільки нараховують податкове зобов’язання;

― тільки сплачують податкове зобов’язання.

Існують також такі форми податкової звітності, які не відпові-дають визначенню податкової декларації, але є обов’язковими до складання та подання, або декларації, за якими не визнається по-даткове зобов’язання і, відповідно, не сплачується. Прикладом останнього є Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України і знаходиться за її межами, затвер-джена наказом Міністерства фінансів України від 25.12.1995 р. № 207.

Перелік форм податкової звітності, що згідно з Законом України № 2181 визнаються податковими деклараціями, наведе-но в табл. 32.

Перелік форм податкової звітності, які не відповідають озна-кам податкової декларації згідно Закону України № 2181 наведе-но в табл. 33.

Порядок подання податкової декларації та визначення сум податкових зобов’язань передбачені статтею 4 Закону України № 2181. Згідно цієї статті. платник податків самостійно обчи-слює суму податкового зобов’язання, яку зазначає у податко-вій декларації, яку подає до державних контролюючих орга-нів, перелік яких встановлено в статті 2 Закону України № 2181.

Контролюючими органами є:

Митні органи — стосовно акцизного збору та податку на до-дану вартість (з урахуванням випадків, коли законом обов’язок з їх стягнення або контролю покладається на податкові органи), ввізного та вивізного мита, інших податків і зборів (обов’язкових платежів), які відповідно до законів справляються при ввезенні (пересиланні) товарів і предметів на митну територію України або вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної терито-рії України;

Органи Пенсійного фонду України — стосовно збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;

Органи фондів загальнообов’язкового державного соціа-льного страхування стосовно внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у межах компетенції цих орга-нів, встановленої законом.

Таблиця 32

ПЕРЕЛІК ФОРМ ЗВІТНОСТІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ВИЗНАЧЕННЮ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ЗА ЗАКОНОМ № 2181

 

Податок, збір (обов'язковий платіж)          Податкова декларація           Нормативно-правовий акг, яким затверджено податкову декларацію

1          2          3

Податок на  додану  вар-тість         Податкова декларація з ПДВ           Наказ ДПАУ від 30.05.97 р. № 166

Акцизний збір           Розрахунок акцизного збору           Наказ ДПАУ від 19.03.01 р. № 111

            Звіт про обсяг продажу ввезених (імпортованих) підакцизних товарів (продукції) та розміри одер-жаних з покупців і перерахованих до бюджету сум акцизного збору (для податкових агентів)        Наказ ДПАУ від 06.01.2000 р. № 4

 

            Звіт про обсяг переданих товарів, ввезених (імпор-тованих) в інтересах інших суб'єктів підприємни-цької діяльності, і утриману суму акцизного збору (для податкових агентів)    Той самий

 

            Звіт  про   обсяг  отриманих  підакцизних  товарів (продукції), нараховану та сплачену до бюджету суму акцизного збору покупцями (одержувачами) таких підакцизних товарів (продукції)  Той самий

Податок на прибуток           Декларація з податку на прибуток підприємства Наказ   ДПАУ   від   29.03.2003   р. №143

            Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства            Наказ   ДПАУ   від   10.02.2003   р. № 68 із змінами, внесеними нака-зом ДПАУ від 15.12.2003 р. № 599

Продовження табл. 32

 

Податок, збір (обов'язковий платіж)          Податкова декларація           Нормативно-правовий акг, яким затверджено податкову декларацію

1          2          3

Податок з доходів фізич-них осіб    Декларація про майновий стан і доходи   ЗУ «Про податок з доходів фізич-них осіб» від 22.05.03. № 889-ІУ

Мито  —        —

Державне мито         —        —

Плата (податок) за землю    Податковий розрахунок суми земельного податку          Наказ ДПАУ від 26.10.01 р. № 434

Рентна плата за нафту і природний газ, що видо-буваються в Україні Розрахунок з рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються на території України            Постанова КМУ від 22.03.01 р. №256

            Розрахунок з рентної плати за нафту і природний газ,  що  видобуваються  на родовищах  з важко-добувними і виснаженими запасами         Та сама

Збір за спеціальне вико-ристання водних ресурсів і збір за користування во-дами   для   потреб   гідро-енергетики     і     водного транспорту       Розрахунок збору за спеціальне використання вод-них ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики       Наказ Мінфіну, ДПАУ, Мінеко-номіки і Міністерства охорони на-вколишнього природного середо-вища та ядерної безпеки України від 01,10.99 р. № 231/539/118/219

            Розрахунок збору за користування водами для по-треб водного транспорту  Той самий

Відрахування   від   надхо-джень за транспортування нафтимагістральними   на-фтопроводами і від гшати за транзит трубопроводом аміаку,   природного   газу через територію України Розрахунок відрахувань від плати за транзит аміа-ку або природного газу через територію України         Постанова КМУ від 29.11.2000 р. № 1742

            Розрахунок відрахувань від надходжень за транс-портування нафти магістральними нафтопроводами            Та сама

Збір за геологорозвідува-льні роботи, виконані за рахунок державного бю-джету     Розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету         Наказ Комітету України з питань геології та використання надр, ДПАУ від 23.06.99 р. № 105/309

Збір  за  забруднення  на-вколишнього природного середовища          Розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища  Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, ДПАУ від 28.02.2001 р. № 75/76

Плата за спеціальне  ви-користання    рибних    та інших водних живих ре-сурсів    Розрахунок платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів      Наказ Державного комітету риб-ного господарства України, Міне-кономіки, Мінфіну, Міністерства охорон навколишнього природно-го середовища та ядерної безпеки України і ДПАУ від 24.12.99 р. № 167/156/299/300/650

Плата    за    користування надрами для видобування корисних копалин       Розрахунок плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, природного газу (в тому числі супутнього при видобутку нафти), підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу  Наказ Міністерства охорони навко-липшього природного середовища та ядерної безпеки України, Мін-праці та соціальної політики, ДПАУ, Державного комітету Украї-ни по геології і використанню надр від 30.12.97 р. № 207/472/51/157

Продовження табл. 32

 

Податок, збір (обов'язковий платіж)          Податкова декларація           Нормативно-правовий акг, яким затверджено податкову декларацію

1          2          3

            Розрахунок плати за користування надрами для видобування  вугілля  кам'яного,  вугілля  бурого, металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сировини          Той самий

            Розрахунок плати за користування надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорого-цінне каміння), ювелірно-виробної (напівдорого-цінне каміння), виробної (виробне каміння) і обли-цьовувальних матеріалів       Той самий

            Розрахунок плати за користування надрами для видобування мінеральної підземної води  Той самий

 

            Розрахунок плати за користування надрами для видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини       Той самий

Плата    за    користування надрами в цілях, не пов'я-заних з видобуванням ко-рисних копалин    Розрахунок плати за користування надрами в ці-лях, не пов'язаних з видобуванням корисних копа-лин          Наказ   Міністерства   екології   та природних      ресурсів      України, ДПАУ, Мінфіну  України і Мін-праці     та     соціальної     політики України від 08.02.01  р. №37/45/ 73/44

Збір за спеціальне вико-ристання  лісових  ресур-сів та користування земе-льними   ділянками   лісо-вого фонду  Розрахунок збору за спеціальне використання лі-сових ресурсів та користування земельними ділян-ками лісового фонду Наказ Державного комітету лісо-вого господарства України, Мін-фіну, Мінекономіки, Міністерства охорон навколишнього природно-го середовища та ядерної безпеки України, ДПАУ від 15.10.99 р. №91/241/129/236/565

Збір за використання ра-діочастотного       ресурсу України      Податкова декларація про збір за використання радіочастотного ресурсу України   Наказ ДПАУ від 24.01.03 р. № 24.

Податок      з      власників транспортних  засобів  та інших самохідних машин і механізмів  Розрахунок суми податку з власників транспорт-них засобів та інших самохідних машин і механіз-мів           Наказ ДПАУ від 17.09.01 р. № 373

Податок на промисел                     

Збір на обов'язкове дер-жавне   пенсійне   страху-вання            Розрахунок   зобов'язання   зі   сплати   збору   на обов'язкове державне пенсійне страхування   Постанова правління Пенсійного фонду України від 19.10.01 р. № 16-6

            Розрахунок   зобов'язання   зі   сплати   збору   на обов'язкове   державне   пенсійне  страхування   (за власними доходами ПП)     Та сама

 

            Розрахунок про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до п.п. «б»—«з» ст. 13 Закону України «Про пенсійне за-безпечення»           Та сама

 

            Розрахунок збору на обов'язкове державне пенсій-не страхування з вироблених тютюнових виробів            Та сама

Збори на обов'язкове со-ціальне страхування      Розглянуті у розділі 10 навчального посібника

Закінчення табл. 32

 

Податок, збір (обов'язковий платіж)          Податкова декларація           Нормативно-правовий акг, яким затверджено податкову декларацію

1          2          3

Фіксований   сільськогос-подарський податок     Форма розрахунку фіксованого сільськогосподар-ського податку          Наказ ДПАУ від 27.04.99 р. № 230

            Форма розрахунку фіксованого сільськогосподар-ського податку (для платників податку, які здійс-нюють діяльність у гірських зонах та на поліських територіях)  Той самий

Єдиний збір, що справля-ється у пунктах пропуску через  державний кордон України                   

Збір на розвиток виног-радарства,   садівництва  і хмелярства Звіт про суму нарахованого збору на розвиток ви-ноградарства, садівництва і хмелярства          Наказ ДПАУ від 28.03.02 р. № 133

Збір   до   фонду   гаранту-вання   вкладів   фізичних осіб (початковий, регуля-рний, спеціальний)                       

Єдиний податок       Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом ма-лого підприємництва — юридичною особою,          Наказ   ДПАУ   від   28.02.2003 р. №98

            Звіт суб'єкта малого підприємництва— фізичної особи платника єдиного податку «            Наказ ДПАУ від 29.10.99 р. № 599 (у    редакції    наказу    ДПАУ   від 28.12.2001р. №521)

Місцеві податки і збори       Звітні форми, що затверджуються. місцевими ор-ганами влади           

Таблиця 33

ПЕРЕЛІК ФОРМ ЗВІТНОСТІ ЗА ПОДАТКАМИ IЗБОРАМИ, ЩО HE ВЩПОВІДАЮТЬ ВИЗНАЧЕННЮ ПОДАТКОВИХ ДЕКЛАРАЦІЙ ЗА ЗАКОНОМ № 2181

 

Податок, збір

(обов'язковий

платіж)           Форма звітності        Нормативно-правовий

акт, яким затверджено

форму

1          2          3

Податок         на прибуток   Відомості про доходи, що звільнені від оподаткування або оподатковують-ся за спеціальними ставками на підставі міжнародних договорів України    Наказ ДПАУ від 31.07.97 р. №274

            Податковий звіт про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи  Наказ ДПАУ від 11.07.97 р. №233

 

            Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями    Наказ ДПАУ від 10.04.98 р. №175

 

            Податковий звіт про прибуток, що звільняється від оподаткування, підпри-ємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких е їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакциз-них товарів і прибутку, одержаного від грального бізнесу         Наказ ДПАУ від 30.07.97 р. № 270

 

            Звіт про отриманий прибуток від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва            Наказ ДПАУ від 15.07.97 р. №237

 

            Звіт про використання коштів, нарахованих (отриманих) у складі ціни про-дажу електричної енергії у вигляді цільової надбавки у розмірі 0,75 відсот-ка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України    Наказ ДПАУ від 19.07.02 р. № 352

 

            Розрахунки обчислення прибутку структурного підрозділу (дільниці, цеху) суб'єкта підприємницької діяльності, продукція якого виготовлена в ре-зультаті впровадження інвестиційного проекту і підлягає (не підлягає) продажу за межі підприємства (для територій пріоритетного розвитку, встановлених законодавством)       Відповідні накази ДПАУ

Закінчення табл. 33

 

Податок, збір

(обов'язковий

платіж)           Форма звітності        Нормативно-правовий

акт, яким затверджено

форму

1          2          3

Податок   з   до-ходів   фізичних осіб          Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)  Наказ ДПАУ від 29.09.2003 №451

Форми звітнос-ті,  що  не  сто-суються    конк-ретних податків або зборів      Повідомлення від платника податків про відкриття (закриття) рахунка в установі банку (форма № Ш)       Наказ ДПАУ від 01.08.01р. №306

            Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС)      Наказ ДПАУ від 22.10.02 р. №504

 

            Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахунко-вих книжок) (форма № ЗВР-1)         Наказ ДПАУ від 01.12.2000 р. №614

 

            Звіт про суми одержаних пільг з оподаткування у розрізі окремих видів по-датків і пільг щодо кожного виду податку (форма № 1-ПП)        Наказ Мінстату Украї-ни від 23.12.96 р. №376

 

            Декларація про валютні цінності, доходи і майно, що належать резидешу України і знаходяться за її межами          Наказ Мінфіну Украї-ни від 25.12.95 р. №207

 

            Звіт про використання коштів на фінансування витрат, пов'язаних з добу-довою енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей           Наказ ДПАУ от 05.03.99 г. №112

Інші  податки і збори            Звіти про цільове використання матеріалів, сировини, обладнання і ком-плектуючих до нього, звільнених від обкладення ввізним митом, і облад-нання та комплектуючих до нього, звільнених від обкладення ПДВ (для те-риторій пріоритетного розвитку, встановлених законодавством)            Відповідні накази ДПАУіДМСУ

Прийняття податкової декларації є обов’язком контролюю-чого органу. Податкова декларація приймається без попередньої перевірки зазначених у ній показників через канцелярію, чий статус визначається відповідним нормативно-правовим актом. Відмова службової (посадової) особи контролюючого органу прийняти податкову декларацію з будь-яких причин або вису-вання нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (вклю-чаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасу-вання від’ємного значення об’єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов’язань тощо) забороняється та розцінюється як переви-щення службових повноважень такою особою, що тягне за со-бою її дисциплінарну та матеріальну відповідальність у поряд-ку, визначеному законом.

Якщо службова (посадова) особа контролюючого органу порушує норми абзацу першого цього підпункту, платник по-датків зобов’язаний до закінчення граничного строку подання декларації надіслати таку декларацію поштою з описом вкла-деного та повідомленням про вручення, до якої долучається заява на ім’я керівника відповідного контролюючого органу, складена у довільній формі, із зазначенням прізвища службо-вої (посадової) особи, яка відмовилася прийняти декларацію, та/або із зазначенням дати такої відмови. При цьому деклара-ція вважається поданою в момент її вручення пошті, а гранич-ний десятиденний строк, встановлений для поштових відправ-лень, не застосовується.

Платник податків може також оскаржити дії службової (поса-дової) особи контролюючого органу з відмови у прийнятті пода-ткової декларації у судовому порядку.

Незалежно від наявності відмови у прийнятті податкової де-кларації платник податків зобов’язаний погасити податкове зо-бов’язання, самостійно визначене ним у такій податковій декла-рації, протягом строків, установлених цим Законом.

Податкова звітність, отримана контролюючим органом від платника податків як податкова декларація, що заповнена ним всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її запо-внення, може бути не визнана таким контролюючим органом як податкова декларація, якщо в ній не зазначено обов’язкових рек-візитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків, У цьому випадку, якщо контролюючий орган звертається до платника податків з письмо-вою пропозицією подати нову податкову декларацію з виправле-ними показниками (із зазначенням підстав неприйняття попере-дньої), то такий платник податків має право:

—        подати таку нову декларацію разом зі сплатою відповідно-го штрафу;

—        оскаржити рішення податкового органу в порядку апеля-ційного узгодження.

Компетенція контролюючих органів щодо приймання, переві-рки, визначення узгодженого податкового зобов’язання та конт-ролю полягає в праві здійснювати перевірки своєчасності, досто-вірності, повноти нарахування та сплати лише стосовно тих податків і зборів (обов’язкових платежів), які віднесені до їх компетенції.

Порядок контролю з боку митних органів за сплатою платни-ками податків податку на додану вартість та акцизного збору встановлюється спільним рішенням центрального податкового органу та центрального митного органу.

Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати по-датків і зборів (обов’язкових платежів), у тому числі за запитами правоохоронних органів.

Органами, уповноваженими здійснювати заходи з погашен-ня податкового боргу (далі — органи стягнення), є виключно податкові органи, а також державні виконавці у межах їх ком-петенції.

Якщо, згідно з правилами податкового обліку, визначеними відповідними законами, податкова звітність щодо окремого пода-тку, збору (обов’язкового платежу) складається наростаючим підсумком, податкова декларація за результатами останнього по-даткового періоду року прирівнюється до річної податкової де-кларації, при цьому остання не подається.

Встановлення форм або методів обов’язкової податкової звіт-ності, які передбачають подання зведеної інформації щодо окре-мих доходів, витрат, пільг, інших елементів податкових баз, що були раніше відображені у податкових деклараціях або розрахун-ках з окремих податків, зборів (обов’язкових платежів), не дозво-ляється, якщо інше не встановлене законами з питань оподатку-вання.

Податкові декларації подаються за базовий податковий (звіт-ний) період, що дорівнює:

а) календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), — протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

б)         календарному кварталу або календарному півріччю (у

тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових

внесків), — протягом 40 календарних днів, наступних за

останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

(півріччя);

в)         календарному року, крім платників податку на доходи фі-

зичних осіб, — протягом 60 календарних днів за останнім кален-

дарним днем звітного (податкового) року;

г)         календарному року для платників податку на доходи фізич-

них осіб (прибуткового податку з громадян), — до 1 квітня року,

наступного за звітним.

Якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік розраховується наростаючим підсумком на підставі пока-зників базових податкових періодів, з яких складаються такі ква-ртал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових внесків) згідно з відповідним законом з питань оподаткування, така декларація подається у строки, визначені цим пунктом для такого базового податкового періоду. Під терміном «базовий по-датковий період» слід, розуміти перший податковий період звіт-ного року, визначений відповідним законом з питань оподатку-вання, зокрема календарний квартал для цілей оподаткування прибутку підприємств.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим опера-ційний (банківський) день.

Граничні строки подання податкової декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені пунктом 15.4 статті 15 Закону України № 2181.

Граничні строки для подання податкової декларації підляга-ють продовженням керівником податкового органу (його заступ-ником) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків:

― перебував за межами України;

― перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден;

― перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду;

― мав обмежену свободу пересування у зв’язку з ув’язненням чи полоном на території інших держав або через інші обставини непереборної сили, підтверджені документально;

― був визнаний за рішенням суду безвісти відсутнім або пе-ребував у розшуку у випадках, передбачених законодавством.

Штрафні санкції не застосовуються протягом строків продов-ження граничних строків подання податкової декларації Ці нор-ми поширюються на:

― платників податків — ф і з и ч н и х осіб;

― посадових осіб юридичної особи, у разі коли протягом за-значених граничних строків така юридична особа не мала інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства на-раховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, збори (обов’язкові платежі), а також вести податковий облік та зві-тність.

Якщо згідно із законом з питань окремого податку, збору (обов’язкового платежу) податковий період не встановлено, то податкова декларація подається та податкове зобов’язання спла-чується у строки, передбачені для місячного базового податково-го періоду, крім випадків, коли подання декларації не передбаче-но законом.

Платник податків має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання декларації, визначеного згідно з Законом, надіслати декларацію (розрахунок) на адресу податкового органу поштою з повідомленням про вручення.

У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затрим-ки його вручення контролюючому органу відповідальність за не-подання або несвоєчасне подання податкової декларації несе оператор поштового зв’язку у порядку, передбаченому законо-давством, при цьому платник податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої по-даткової декларації.

Платник податків протягом п’яти робочих днів з дня отриман-ня повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто (за його ви-бором) контролюючому органу другий примірник податкової де-кларації.

Порядок оформлення зазначених поштових відправлень, а та-кож нормативи їх обігу визначаються Кабінетом Міністрів України.

Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки його вручення платник податків зо-бов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання, самостійно зазначену ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених пунктом 5.3 статті 5 Закону № 2181, а саме — про-тягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем від-повідного граничного строку для подання податкової декларації.

Контролюючий орган має право самостійно визначати подат-кове зобов’язання платника податку. Він зобов’язаний це зроби-ти, якщо:

а)         платник податків не подає у встановлені строки податкову

декларацію;

б)         дані документальних перевірок результатів діяльності пла-

тника податків свідчать про заниження або завищення суми його

податкових зобов’язань, заявлених у податкових деклараціях;

в)         контролюючий орган внаслідок проведення камеральної

перевірки виявляє арифметичні або методологічні помилки у по-

даній платником податків податковій декларації, які призвели до

заниження або завищення суми податкового зобов’язання;

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться контро-люючим органом виключно на підставі даних, зазначених у пода-ткових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів пере-вірок платника податків;

г)         згідно з законами з питань оподаткування особою, відпові-

дальною за нарахування окремого податку або збору (обов’яз-

кового платежу), є контролюючий орган.

Якщо сума податкового зобов’язання розраховується контро-люючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність та повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне і повне погашення нара-хованого податкового зобов’язання та має право на оскарження цієї суми у порядку, встановленому Законом № 2181.

Обов’язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійсне-не контролюючим органом, є помилковим, покладається на плат-ника податків, за винятком випадків, визначених пунктом 4.3 статті 4 Закону № 2181.

Згідно цього пункту визначення суми податкового зобов’я-зання здійснюється за непрямими методами.

Сума податкових зобов’язань платника податків може бути визначена за непрямим методом, якщо контролюючий орган не може самостійно визначити суму податкового зобов’язання плат-ника податків у зв’язку з не встановленням фактичного місцезна-ходження підприємства чи його відокремлених підрозділів, міс-цезнаходження фізичної особи або ухиленням платника податків чи його посадових осіб від надання відомостей, передбачених за-конодавством, а також якщо неможливо визначити суму подат-кових зобов’язань у зв’язку з неведенням платником податків по-даткового обліку або відсутністю визначених законодавством первинних документів. Цей метод може застосовуватися також у

випадках, коли декларацію було подано, але під час документа-льної перевірки, що проводиться контролюючим органом, плат-ник податків не підтверджує розрахунки, наведені у декларації, наявними документами обліку у порядку, передбаченому законо-давством.

За непрямим методом податкове зобов’язання визначається за оцінкою витрат платника податків, приросту його активів, кіль-кості осіб, які перебувають з ним у відносинах найму, а також оцінкою інших елементів податкових баз, які приймаються для розрахунку податкового зобов’язання щодо конкретного податку, збору (обов’язкового платежу) відповідно до закону.

Якщо підставою для застосування непрямих методів є відсут-ність окремих документів обліку, такий метод може застосовува-тися виключно для визначення об’єкта оподаткування або його елементів, пов’язаних із такими документами. Якщо платник по-датків подає інші документи обліку або інші підтвердження, до-статні для визначення показників відсутніх документів обліку, непрямі методи не застосовуються.

Методика визначення суми податкових зобов’язань за непря-мими методами затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального податкового органу, погодженим з дер-жавним органом, уповноваженим провадити державну регулято-рну політику, і є загальною для всіх платників податків. Порядок застосування непрямих методів визначення суми доходів фізич-ної особи визначається з урахуванням норм закону з питань опо-даткування доходів фізичних осіб.

Застосування непрямого методу для визначення податкових зобов’язань платників податків у випадках, не передбачених пун-ктом 4.3. Закону № 2181, не дозволяється.

Нарахування податкових зобов’язань з використанням непря-мого методу може здійснюватися виключно податковими орга-нами. Суми нарахованих податкових зобов’язань можуть бути оскаржені платником податків у загальному порядку, передбаче-ному Законом.

Якщо непрямий метод було застосовано у зв’язку з не встано-вленням фактичного місцезнаходження підприємства чи його структурного підрозділу, місцезнаходження фізичної особи — платника податків, обов’язок доведення того, що податковий ор-ган здійснив достатні заходи для встановлення місцезнаходження такого платника податків, покладається на податковий орган.

Якщо податковий орган нараховує фізичній особі податкове зобов’язання, не пов’язане із здійсненням цією фізичною особою

підприємницької діяльності, з використанням непрямих методів і фізична особа не погоджується з таким нарахуванням, спір вирі-шується виключно судом за поданням податкового органу.

Обвинувачення особи в ухиленні від сплати податків не може ґрунтуватися на визначенні податковим органом податкового зо-бов’язання з використанням непрямого методу до остаточного вирішення справи судом.

У разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийня-ти рішення на користь як платника податків, так і контролюючо-го органу, рішення приймається на користь платника податків.

У разі конфлікту інтересів та при самостійному визначенні контролюючим органом податкового зобов’язання, останній по-винен надати платнику податків податкові роз’яснення:

Податкові роз’яснення окремих положень податкового зако-нодавства надаються контролюючими органами у порядку, ви-значеному відповідним центральним (керівним) органом контро-люючого органу, виходячи із положень конфлікту інтересів, принципів оподаткування, викладених у Законі України «Про си-стему оподаткування», та економічного змісту податку, збору (обов’язкового платежу), який розглядається.

Якщо законом з питань обкладення податком, збором (обов’яз-ковим платежем) обов’язки з роз’яснення окремих його положень покладено на інші державні органи, такі роз’яснення надаються з дотриманням правил, визначених у загальному порядку.

Податкове роз’яснення є оприлюдненням офіційного розуміння окремих положень податкового законодавства контролюючими ор-ганами у межах їх ко