Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.2. Особливості складання Звіту про фінансові результати суб’єктами малого підприємництва : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

13.2. Особливості складання Звіту про фінансові результати суб’єктами малого підприємництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

Звіт про фінансові результати суб’єктами малого підприємни-цтва складається за ф. № 2-М, який на відміну в ку ф. № 2 має

види доходів і витрат. Додаток З

ка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.

У статті «Непрямі податки та інші вирахування з доходу» (р. 020) відображається сума податку на додану вартість, акциз-ного збору та інших вирахувань з доходу (надані знижки, вар-тість повернутих товарів та інші обов’язкові збори). Сума вира-ховується і тому записується в дужках.

крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, по-слуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операцій-них курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвести-цій) тощо.

У статті «Інші звичайні доходи» (р. 050) відображаються: ди-віденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансо-вих інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; до-хід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які вини-кають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операцій-ною діяльністю підприємства.

У статті «Надзвичайні доходи» (р. 060) відображаються суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних подій за рахунок інших джерел, а також доходи від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

У рядку 070 зазначається чистий дохід, який вираховується (р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060).

У статті «Збільшення (зменшення) залишків незавершено-го виробництва і готової продукції» (р. 080) наводиться збіль-шення або зменшення залишків незавершеного виробництва і го-тової продукції підприємства. Показник про зменшення залишків наводиться у дужках.

Суб’єкти малого підприємництва можуть усю суму витрат операційної діяльності з кредиту рахунків класу 8 «Витрати за елементами» списувати до дебету рах. 79 «Фінансові результа-ти». У таких випадках вартість залишку незавершеного виробни-цтва і готової продукції визначається так:

—        інвентаризацією на кінець звітного року (або кварталу) встановлюється залишок незавершеного виробництва, який оці-нюється за прямими витратами на оплату праці з відображенням за дебетом рах. 23 «Виробництво» і кредитом рах. 79 «Фінансові результати»

—        на підставі первинних документів, за якими оформляється рух (виготовлення, передача в місця зберігання, відпуск на сто-рону, реалізація)готової продукції, підприємство забезпечує кіль-кісний (оперативний) облік виробленої, відпущеної, а також за-лишку готової продукції, що встановлюється за даними кількісного (оперативного обліку на дату Балансу, оцінюється за справедливою вартістю (ціна реалізації за вирахуванням непря-мих податків, витрат на збут і суми прибутку, виходячи з прибу-тку для конкретного виду готової продукції) і відображається в

звітному місяці за дебетом рах. 26 «Готова продукція» і кредитом рах. 79 «Фінансові результати».

Для одержання безпосередньо у бухгалтерському обліку да-них про собівартість залишків готової продукції суб’єкти малого підприємництва витрати, пов’язані з виробництвом (виготовлен-ням) і відпуском готової продукції, можуть визначати і відобра-жати в порядку, встановленому Положенням про спрощену фор-му бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від ЗО ве-ресня 1998 року № 196, який зареєстровано в Міністерстві юсти-ції України 12 жовтня 1998 року за № 646/3086. Для одержання безпосередньо у бухгалтерському обліку даних про собівартість залишків незавершеного виробництва і готової продукції суб’єк-ти малого підприємництва витрати виробництва і собівартість виробленої готової продукції можуть визначати і відображати в порядку, встановленому Інструкцією про застосування Плану ра-хунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і го-сподарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 ро-ку № 291, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186.

У рядка 090 — 120 відображаються елементи операційних ви-трат, (матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація) для замовлення яких викорис-товуються рахунки 8 класу.

У статті «Інші операційні витрати» (р. 130) відображається: собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової проду-кції, товарів і фінансових інвестицій); відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; ви-трати від операційних курсових різниць; визнані економічні сан-кції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

У цій статті також відображається належна до сплати за звіт-ний період відповідно до чинного законодавства сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент і сума єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровироб-ників.

Конкретна назва податку і відповідна сума (за кожним подат-ком) наводиться в рядку 131.

У рядку 140 без визначеної назви торговельні організації відо-бражають собівартість реалізованих товарів.

У статті «Інші звичайні витрати» (р. 150) відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включа-ються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до по-ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові ви-трати»; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплек-сів; втрати від не операційних курсових різниць; втрати від уцін-ки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витра-ти, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства. Сума записується в дужках.

У статті «Надзвичайні витрати» (р. 160) відображаються втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техно-генних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виник-ненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій; втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню над-звичайних подій.

У статті «Податок на прибуток» (р. 170) відображається су-ма податку на прибуток, яка відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток» визначається в розмірі поточного податку на при-буток.

Разом витрати (р. 180) визначається загальна сума витрат (р. 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 080 + 160 + 170).

У статті «Чистий прибуток (збиток) (р. 190)» відображаєть-ся чистий прибуток або збиток як різниця між сумою чистого до-ходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і сумою всіх витрат. Сума всіх витрат збільшується на суму змен-шення залишків незавершеного виробництва і готової продукції або зменшується на суму збільшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції.

У зведених фінансових звітах показники чистого прибутку і збитку наводяться розгорнуто як сума відповідних показників юридичних осіб, фінансова звітність яких включена до зведеного фінансового звіту.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.         Хто відноситься до суб’єктів малого підприємництва?

2.         Стосовно яких підприємницьких структур передбачено обмежен-ня щодо віднесення їх до суб’єктів малого підприємництва?

3.         Який звітний період для суб’єктів малого підприємництва?

4.         Яка структура та обсяг статей балансу суб’єкта малого підприєм-ництва?

5.         Дайте характеристику статей активу балансу?

6.         Дайте характеристику статей пасиву балансу?

7.         Які відмінності між формами № 2-М та № 2?

8.         Назвіть витрати, що входять до складу статті «Інші витрати»?

9.         Назвіть доходи, які входять до складу статті «Інші операційні до-ходи»?

 

10.       Назвіть інші звичайні доходи та інші звичайні витрати, які вхо-дять до складу відповідних статей (р. 050 і р. 150).

11.       Як визначається збільшення або зменшення залишків незаверше-ного виробництв і готової продукції суб’єктами малого підприємництва?

12.       Як впливає збільшення або зменшення залишків незавершеного ви-робництва на загальну суму витрат СМП та їх кінцевий фінансовий ре-зультат?