12.3. Вимоги і методика складання консолідованої фінансової звітності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-ність в Україні» (стаття 12 п. 1) визначає, що підприємства, які мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов’язані складати та подавати консолі-довану фінансову звітність.

Консолідована фінансова звітність — це звітність, яка відо-бражає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Вимоги і методика складання консолідованої фінансової звіт-ності регламентується П(С)БО 20 «Консолідована фінансова зві-тність».

Це положення розповсюджується на групу підприємств, орга-нізацій та інших юридичних осіб, яка складається з материнсько-го (холдингового) підприємства та дочірніх підприємств.

Для правильного застосування цього положення необхідно знати такі терміни:

Дочірнє підприємство — це підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.

Материнське (холдингове) підприємство — це підприємст-во, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.

307

Група підприємств — це материнське (холдингове) та його дочірні підприємства.

Частка меншості — частка чистого прибутку (збитку) та чис-тих активів дочірнього підприємства, яка не належить материн-ському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства).

Чисті активи — активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань.

Внутрішньогрупове сальдо — сальдо дебіторської заборго-ваності та зобов’язань на дату Балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньо-групових операцій.

Внутрішньогрупові операції — операції між материнським та дочірніми підприємствами або між дочірніми підприємствами однієї групи.

Нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій — прибутки та збитки, які виникають внаслідок внут-рішньогрупових операцій (продажу товарів, продукції, виконання робіт, послуг тощо) і включаються до балансової вартості запасів підприємства.

Особливістю консолідованої звітності є те, що активи, зо-бов’язання, доходи та витрати двох чи більше юридично само-стійних одиниць об’єднуються в окремий звіт, до якого висува-ються певні вимоги:

•          консолідована звітність складається з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій або подій за схожих обставин;

•          якщо неможливо застосувати єдину облікову політику, то в Примітках до цієї звітності необхідно вказати статті, до яких за-стосовувалася різна облікова політика;

•          до консолідованої звітності включаються показники фінан-сової звітності усіх дочірніх підприємств (вітчизняних і зарубіж-них) крім таких випадків:

― дочірнє підприємство придбане й утримується лише з ме-тою його наступного продажу протягом дванадцяти місяців з да-ти Балансу;

― дочірнє підприємство здійснює діяльність в умовах, які об-межують його здатність передавати кошти материнському під-приємству.

•          до консолідованої фінансової звітності не включаються суми внутрішньо-групових сальдо, для того щоб не допустити подвій-ного відбиття одних і тих самих сум;

•          при складанні консолідованої звітності підлягає виключен-ню Балансова вартість фінансових інвестицій материнського під-приємства в кожне дочірнє підприємство і частка материнського підприємства в кожному дочірньому.

Слід пам’ятати, що не кожне материнське підприємство скла-дає і подає консолідовану фінансову звітність.

П(С)БО 20, п. 5 зазначає, що материнське підприємство, яке є дочірнім підприємством іншого підприємства, не подає консолі-довану фінансову звітність за наявності однієї з таких умов:

•          якщо воно повністю належить іншому підприємству;

•          згоди власників частки меншості. Показники фінансової звітності дочірнього підприємства не

включаються до консолідовної фінансової звітності за умов, якщо:

•          контроль дочірнього підприємства є тимчасовим, оскільки воно було придбане й утримується лише з метою його наступно-го продажу протягом короткострокового періоду;

•          дочірнє підприємство здійснює свою діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти материнському під-приємству. Активи таких дочірніх підприємств відображаються за П(С)БО 12. «Фінансові інвестиції», як фінансові інвестиції.

При складанні консолідованої фінансової звітності можуть не наводитись статті (рядки), за якими у групи підприємств відсутні показники (крім випадків, якщо такі показники були у попере-дньому звітному році), та підлягають виключенню:

•          балансова вартість фінансових інвестицій материнського підприємства в кожному дочірньому підприємстві;

•          сума внутрішньогрупових операцій та внутрішньогрупового сальдо;

•          сума нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньо-групових операцій (крім збитків, які не можуть бути відшкодовані).

До консолідованих фінансових звітів включають інформацію про всі дочірні підприємства, які входять до складу групи. Це по-ложення зберігається навіть за умов наявності між материнським та дочірнім підприємствами економічної несумісності, напри-клад, діяльність банку та літакобудівельної компанії.

Розглянемо методику складання консолідованої фінансової звітності.

Крок 1. Консолідована фінансова звітність складається шля-хом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової звіт-ності материнського підприємства за формами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

Крок 2. Одночасно необхідно виключити балансову вартість фінансових інвестицій материнської компанії в кожне дочірнє підприємство та частку материнської компанії у власному капі-талі кожного дочірнього підприємства. А саме, необхідно скори-

гувати балансові статті «Довгострокові фінансові інвестиції» в активі та «Статутний капітал» в пасиві на одну і ту ж суму.

У випадку, коли материнське підприємство придбало акції до-чірнього підприємства за ціною, яка вища від номінальної варто-сті, процедура коригування ускладнюється у зв’язку із необхідні-стю визначення гудвілу, який повинен бути відображений у активі Балансу у вписуваному рядку 075 «Гудвіл при консоліда-ції». Вартість негативного гудвілу показується у дужках і вирахо-вується при визначені підсумку першого розділу активу Балансу.

Крок 3. Нарахувати амортизацію гудвілу та суми дооцінки необоротних активів, що підлягають амортизації.

Порядок нарахування амортизації гудвілу визначено П(С)БО 19 (п. 10, 11). А саме, нарахування амортизації здійснюється що-місячно рівномірним нарахуванням протягом строку корисного його використання, але не більше 20 років.

Визначення строку корисного використання гудвілу здійсню-ється із урахуванням:

•          прогнозного строку діяльності підприємства;

•          нормативно-правових актів або контрактів, що впливають на строк корисного використання;

•          змін попиту на продукцію (роботи, послуги) підприємства тощо.

Якщо у результаті перекласифікації вартісної різниці частина фінансових інвестицій материнського підприємства в дочірні підприємства визнається в консолідованому Балансі як гудвіл та інші необоротні активи, необхідно на них нараховувати аморти-зацію від дати придбання протягом періоду корисного викорис-тання.

Крок 4. Вилучити суму нереалізованих прибутків і збитків від внутрішньогрупових операцій, облік яких передбачено П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», згідно якого сума нереалізованого прибутку і збитку відображається у складі фінансового результа-ту підприємства лише після перепродажу оборотних активів ін-шим особам або в сумі амортизації необоротних активів.

Сума таких прибутків повністю виключається з пасиву Балан-су під час консолідації. Нереалізовані збитки теж виключаються, окрім збитків, які не можуть бути відшкодовані. Визначення су-ми нереалізованого прибутку чи збитку здійснюється за даними рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» та рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів».

Крок 5. Визначити частку меншості в чистих активах та фі-нансових результатах дочірніх підприємств.

За П(С)БО 20 (п. 12) частка меншості визначається як добуток відсотку голосів, які належать материнському підприємству, від-повідно до власного капіталу та чистого прибутку (збитку) дочі-рніх підприємств, зменшеного (збільшеного) на суму нереалізо-ваного прибутку (збитку) від внутрішньогрупових операцій.

Ця частка виникає там, де материнському підприємству нале-жить менш ніж 100 % голосів (акцій) у дочірньому підприємстві.

Визначена частка меншості у капіталі дочірнього підприємст-ва відображається в Балансі окремо від зобов’язань і власного капіталу материнського підприємства у вписуваному рядку 385 «Частка меншості».

У консолідованому Звіті про фінансові результати частка ме-ншості у прибутку відображається у вписуваному рядку 215 «Ча-стка меншості» від’ємною величиною у дужках.

Якщо частка меншості у збитках дочірнього підприємства пе-ревищує частку меншості в капіталі дочірнього підприємства, то на суму такого перевищення і величину наступних збитків, яка належить до частки меншості, зменшується частка материнського підприємства у власному капіталі групи підприємств за винятком тієї частини, щодо якої меншість має зобов’язання і здатна по-крити збитки. Якщо згодом у фінансовій звітності дочірнього підприємства відображено прибуток, то вся сума такого прибутку розподіляється на частку материнського підприємства до покрит-тя збитків меншості, сума яких відшкодована раніше за рахунок материнського підприємства.

Крок 6. Визначити та відобразити дивіденди за випущеними дочірніми підприємствами привілейовані акції.

П(С)БО 20 (п. 15) зазначено, що якщо дочірні підприємства випустили привілейовані акції, за якими накопичується сума ди-відендів та які перебувають у володінні за межами групи, то ма-теринське підприємство розраховує свою частку прибутку або збитку після коригування на суму дивідендів за привілейованими акціями дочірнього підприємства незалежно від оголошення ди-відендів.

Крок 7. Визначити і відобразити в консолідованій звітності відстрочені податкові активи і зобов’язання відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Ці різниці виникають у зв’язку із виключенням нереалізованих прибутків і збитків із внутрішньогрупових операцій, тимчасовими і податковими оцін-ками інвестицій у дочірні підприємства.

Крок 8. Визначити та відобразити курсові різниці, які вини-кають у результаті консолідації фінансової звітності при умові,

що материнське підприємство має дочірні підприємства за межа-ми України.

У таких випадках виникають курсові різниці, при перерахунку показників фінансової звітності іноземних дочірніх підприємств. Порядок розрахунку визначено П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Курсові різниці у консолідованому Балансі у вписувано-му рядку 375 «Накопичена курсова різниця». Негативна курсова різниця наводиться у дужках і вираховується при визначенні під-сумку І розділу «Власний капітал» пасиву Балансу.

Крок 9. Скласти консолідований Звіт про фінансові результа-ти, при цьому частку меншості у прибутку (збитку) відобразити у вписуваному рядку 215 «Частка меншості» від’ємною величиною у дужках.

Крок 10. Скласти Звіт про власний капітал з урахуванням то-го, що курсові різниці, що виникають під час перерахунку показ-ників фінансової звітності тих дочірніх підприємств, які розта-шовані за межами України.

Курсові різниці в консолідованому Звіті про власний капі-тал відображаються у додатковій графі «Накопичена курсова різ-ниця».

Крок 11. Скласти консолідований Звіт про рух грошових ко-штів на підставі консолідованого Балансу і консолідованого Звіту про фінансові результати та Звіту про власний капітал.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.         Пояснити в яких випадках складається зведена фінансова звіт-ність?

2.         За якими видами діяльності складається і подається зведена фі-нансова звітність?

3.         За якими адресами і у які терміни подається зведена фінансова звітність?

4.         Пояснити особливості складання фінансової звітності при об’єднанні підприємств?

5.         Дайте визначення консолідованої фінансової звітності?

6.         Що таке гудвіл і як його визначити?

7.         Що таке негативний гудвіл і як його визначити?

8.         За яких умов материнське підприємство не подає консолідовану фінансову звітність?

9.         За яких умов показники фінансової звітності дочірнього підпри-ємства не включаються до консолідованої фінансової звітності?

312

10. За якими формами складається консолідована фінансова звіт-ність?

11.       Які статті форм фінансової звітності можуть бути уникнені при складанні консолідованої фінансової звітності?

12.       Пояснити особливості складання консолідованої фінансової зві-тності?

13.       Розкрити послідовність дій при складанні консолідованої фінан-сової звітності?

14.       Як у консолідованій фінансовій звітності відображаються такі статті?

― частка меншості;

― гудвіл;

― курсові різниці.

15.       Яка інформація включається до консолідованої фінансової звіт-ності?

16.       Яка інформація відображається у Примітках до консолідованої фінансової звітності?