Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.2. Фінансова звітність при об’єднанні підприємств : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

12.2. Фінансова звітність при об’єднанні підприємств


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств» із змінами і доповненнями визначає не тільки по-рядок ведення обліку, але й порядок складання звітності при-дбання інших підприємств, гудвілу, який виник при придбанні, злиття підприємств, а також розкриття інформації про об’єднан-ня підприємств.

Це положення розповсюджується на підприємства, організації та інші юридичні особи усіх форм власності. Але воно не засто-совується до операцій щодо об’єднання підприємств, які перебу-вають під спільним контролем, а також до обліку часток у спіль-них підприємствах.

Для розуміння і правильного застосування П(С)БО 19 «Об’єд-нання підприємств» необхідно знати такі терміни.

Гудвіл — перевищення вартості придбання над часткою по-купця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих акти-вів та зобов’язань на дату придбання.

Дата придбання — дата, на яку контроль за чистими актива-ми і діяльністю підприємства, що купується, переходить до по-купця.

Дочірнє підприємство — підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.

Злиття — об’єднання підприємств (шляхом створення но-вої юридичної особи, або приєднання підприємств до головно-го підприємства), в результаті якого власники (акціонери) під-приємств, що об’єднуються, здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами об’єднаних підприємств з метою до-сягнення подальшого спільного розподілу ризиків та вигод від об’єднання. При цьому жодна зі сторін не може бути визначе-на як покупець.

Ідентифіковані активи та зобов’язання — придбані активи та зобов’язання, які на дату придбання відповідають критеріям визнання статей Балансу, встановлених Положенням (стандар-том) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».

Контроль — вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигод від його діяльності.

Материнське (холдингове) підприємство — підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.

Немонетарні активи — всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або ви-значеній) сумі грошей.

Негативний гудвіл — перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зо-бов’язань над вартістю придбання на дату придбання.

Об’єднання підприємств — з’єднання окремих підприємств у результаті приєднання одного підприємства до іншого або вна-слідок одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства.

Придбання — об’єднання підприємств, в результаті якого по-купець набуває контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу активів, прийняття на се-бе зобов’язань або випуск акцій.

Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійс-нений обмін активу або оплата зобов’язання в результаті опе-рації між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторо-нами.

Частка меншості — частина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить мате-ринському підприємству (прямо або через інші дочірні підприєм-ства).

Чисті активи — активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань. При складанні фінансової звітності об’єднання під-приємств слід розрізняти форми об’єднання: злиття і придбання, які впливають на показники звітності.

Так об’єднання підприємств через злиття підприємств може здійснюватися через взаємний обмін акціями або створення

третього підприємства, що забезпечує одночасно юридичне та економічне об’єднання. У результаті об’єднання інтересів акці-онери дочірньої компанії стають акціонерами материнської компанії.

мають

Придбання підприємств передбачає ліквідацію придбаного підприємства або надання придбаному підприємству статусу до-чірнього. Якщо придбане підприємство ліквідується то в цьому випадку здійснюється юридичне об’єднання. Якщо придбаному підприємству надається статус дочірнього — то це економічне об’єднання. Таким чином, різні форми об’єднання підприємств певні відмінності (табл. 28).

Таблиця 28

ВІДМІННОСТІ РІЗНИХ ФОРМ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

 

Злиття            Умови об’єднання    Придбання

Тільки через обмін акція-ми або створення третього підприємства      Розрахунки за отри-мані      корпоративні права  Обмін на будь-які активи, ви-пуск акцій або прийняття на себе зобов’язань

Балансова вартість з ура-хуванням зміни облікової політики (якщо це відбу-лося)     Оцінювання    статей Балансу          Справедлива вартість

Спільний розподіл конт-ролю між всіма учасни-ками    Розподіл контролю   Одне підприємство отримує право контролю над іншим

 

Не визначається

 

Гудвіл

 

Визначається

 

 

Відносяться   на   витрати того   періоду,   протягом якого вони були здійснені         Витрати, пов’язані з об’єднанням  Включаються до вартості при-дбання

За період, у якому відбу-вається злиття і за попе-редній період Період,      з      якого об’єднуються  показ-ники фінансової зві-тності З дати придбання, а саме з дати на яку контроль за чистими ак-тивами і діяльністю підприємс-тва, що купується, переходить до покупця

Ні одна із сторін не може бути визнана як покупець       Визнання покупця    Покупцем визнається підпри-ємство, яке набуває контроль над чистими активами та дія-льністю інших підприємств

Порядок визначення справедливої вартості придбаних іденти-фікованих активів і зобов’язань визначено П(С)БО 19 (табл. 29).

 

Таблиця 29

ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ПРИДБАНИХ ІДЕНТИФІКОВАНИХ АКТИВІВ I ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 

Об'єкги визначення справедливої вартості          Визначення справедливої вартості

1. Цінні папери         Поточна ринкова вартість на фондовому ринку. За відсутності такої оцінки — експе-ртна оцінка

2. Дебіторська заборгованість         Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає отриманню, що визначена за відповід-ною поточною відсотковою ставкою за вирахуванням резерву сумнівних боргів та витрат на отримання дебіторської заборгованості в разі потреби. Дисконтування не здійснюється для короткострокової заборгованості, якщо різниця між номінальною сумою дебіторської заборгованості та дисконтованою сумою несуттєва (менше 5 % номінальної суми)

3. Запаси

3.1. Готова продукція і товари        Ціна реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію та суми надбавки (прибутку), виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної готової продукції та товарів

3.2. Незавершене виробницгво      Ціна реалізації готової продукції за вирахуванням витрат на завершення, реалізацію та надбавки (прибутку), розрахованої за розміром прибутку аналогічної готової про-дукції

3.3. Матеріали           Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання)

Закінчення табл. 29

 

Об'єкги визначення справедливої вартості          Визначення справедливої вартості

4. Основні засоби

4.1. Земля та будівлі  Ринкова вартість

4.2. Машини та устаткування         Ринкова вартість. У разі відсутності даних про ринкову вартість — відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцін-ки

4.3. Інші основні засоби       Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки

5. Нематеріальні активи       Поточна ринкова вартість. За відсутності такої вартості — оціночна вартість, яку підприємство сплатило б за актив у разі операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, виходячи з наявної інформації

6. Чисті активи або зобов'я-зання за пенсійними програ-мами з передбаченими випла-тами         Теперішня (дисконтована) сума належних виплат пенсій за вирахуванням справед-ливої вартості будь-яких активів пенсійної програми

7.   Податкові   активи   та   зо-бов'язання Сума податкових пільг чи податків, що підлягають сплаті, які виникають унаслідок об'єднання підприємств

8.   Поточні  та  довгострокові зобов'язання         Теперішня (дисконтована) сума, яка має виплачуватися при погашенні заборгованос-ті, визначеної за відповідними поточними відсотковими ставками. Дисконтування не здійснюється для короткострокових зобов'язань, якщо різниця між номінальною су-мою зобов'язання та дисконтованою сумою є несуттєвою (менше 5 % номінальної вартості)

9.   [Несприятливі]   обтяжливі контракти та інші ідентифіко-вані зобов'язання          Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає сплаті при погашенні зобов'язання, ви-значена за відповідною поточною відсотковою ставкою

При придбанні підприємства — покупець набуває контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу активів, прийняття зобов’язань або випуск акцій.

Контроль вважається отриманим, якщо одне підприємство во-лодіє прямо чи непрямо (через дочірні підприємства), більш ніж половиною голосів іншого підприємства.

Одночасно слід зазначити, що навіть при відсутності такого володіння про наявність контролю свідчить отримане право:

•          не більше ніж половина голосів згідно з угодою з іншими інвесторами;

•          здійснювати управління операційною та фінансовою політи-кою підприємства згідно зі статусом або угодою;

•          призначати або знімати з посад більшість членів ради дирек-торів (або керуючого органу);

•          віддавати більшість голосів на зборах ради директорів (або аналогічного керуючого органу).

У разі злиття здійснюється додавання активів і пасивів об’єднаних підприємств без будь-якого їх переоцінювання, але слід пам’ятати, що внутрішня заборгованість та результати опе-рацій між об’єднаними підприємствами виключаються при скла-данні фінансової звітності об’єднання підприємства (наприклад реалізація товарів, оренда майна, надання позик).

У разі придбання підприємства необхідно визначити справедли-ву вартість придбаних активів і зобов’язань, за якою вони будуть ві-дображатися в Балансі. Крім цього при придбанні підприємств ви-никає гудвіл або негативний гудвіл, який відображається за залиш-ковою вартістю у вписуваному рядку Балансу 065 «Гудвіл» позити-вною або від’ємною величиною, визначається наступним чином.

Гудвіл = Вартість придбання – справедлива вартість придба-них ідентифікованих активів та зобов’язань на дату придбання.

Негативний гудвіл = справедлива вартість придбаних іденти-фікованих активів та зобов’язань на дату придбання – вартість придбання.

Первісна вартість гудвілу зменшується щомісячним рівномір-ним нарахуванням амортизації протягом строку корисного його використання, але не більше 20 років.

Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, то він списується з включенням залишкової вартості до витрат у Звіті про фінансові результати.

Визначення балансової вартості негативного гудвілу залежить від того, чи прогнозується подальша діяльність придбаного під-приємства з обчислювальними збитками.

Під обчислювальними збитками слід розуміти додаткові ви-трати покупця на поліпшення діяльності придбаного підприємст-ва (наприклад, витрати на рекламу продукції придбаного підпри-ємства).

Якщо діяльність придбаного підприємства прогнозується із обчисленими збитками в майбутньому, то вартість негативного гудвілу визнається доходом рівномірно протягом утворення та-ких збитків і відповідно відображається у Звіті про фінансові ре-зультати.

Але, якщо діяльність придбаного підприємства прогнозується у майбутньому без збитків, то вартість негативного гудвілу ви-знається доходом у Звіті про фінансові результати таким чином:

•          у сумі що не перевищує справедливої вартості придбаних немонетарних активів — рівномірно протягом строку корисного використання (амортизації) придбаних необоротних активів, що залишився;

•          у сумі, що перевищує справедливу вартість придбаних не-монетарних активів, у періоді придбання.

Крім цього у Примітках до фінансової звітності за період, в якому відбулося об’єднання підприємств вказуються:

•          назва та загальна характеристика підприємств, що об’єдналися;

•          дата об’єднання;

•          інформація про закриття або продаж складової частини дія-льності об’єднаних підприємств.

Також у Примітках до фінансової звітності за період, в якому відбулося придбання підприємства (контрольного пакету акцій), наводиться така інформація:

•          відсоток придбаних акцій з правом голосу;

•          вартість придбання і опис активів або зобов’язань, що нада-ються або повинні бути надані покупцем у порядку оплати;

•          характер і сума забезпечення реструктуризації та інших ви-трат на закриття підприємства, які виникають в результаті при-дбання і визнані на дату придбання.

У Примітках до фінансової звітності також наводиться інфор-мація про:

― строк корисного використання гудвілу (негативного гудвілу);

― обґрунтування періоду амортизації, якщо строк корисного використання гудвілу перевищує 20 років;

― звіряння вартості гудвілу (негативного гудвілу) на початок та кінець звітного періоду з висвітленням:

― первісної вартості та нарахованої суми амортизації (зно-су) на початок та кінець звітного періоду.

― вартості гудвілу [або] та негативного гудвілу, які виникли в результаті придбання та зараховані на баланс у звітному періоді.

― суми амортизації гудвілу, нарахованої за звітний період.

― іншого списання вартості гудвілу (негативного гудвілу) у звітному періоді.

― у Примітках до фінансової звітності наводиться така ін-формація про злиття підприємств:

― сума активів та зобов’язань, внесена кожним підприємством.

― види та кількість випущених акцій разом з часткою акцій, що мають право голосу, кожного підприємства, які були обміне-ні при злитті.

― дохід (виручка) від реалізації, інші операційні доходи, над-звичайні доходи та чистий прибуток (збиток) кожного підпри-ємства до дати злиття, які включені до фінансової звітності об’єднаного підприємства.