Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_7e450bd70de4a2cb0bf95457f6767f7b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.1. Зведена фінансова звітність : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

12.1. Зведена фінансова звітність


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

В ринкових умовах, які супроводжуються постійною конку-рентною боротьбою виникає необхідність створення дочірніх підприємств, або об’єднання підприємств чи їх придбання. При цьому виникають економічні відносини між такими під-приємствами, що накладає особливості на зміст фінансової зві-тності.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-ність в Україні» (ст. 7 п. 2.3) визначає, що зведену фінансову зві-тність подають:

• міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на дер-жавній власності, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності, крім власних звітів, складають та подають зведену фінансову звітність щодо усіх підприємств, що належать до сфери їх управління;

•          зазначені органи також окремо складають зведену фінан-сову звітність щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають відповідно у державній та комунальній власності;

•          об’єднання підприємств крім власної звітності складають і подають зведену фінансову звітність щодо усіх підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено установчими докуме-нтами об’єднань підприємств відповідно до законодавства.

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 24.02.2000 р. № 37 (зареєстровано в Мін’юсті України 15.03.2000 р. за № 162/4383) встановлено перелік видів діяльності, щодо яких складається зведена фінансова звітність підприємствами.

До таких видів діяльності відносяться:

•          основна діяльність підприємств промисловості;

•          основна діяльності будівельних, монтажних, ремонтно-буді-вельних і бурових організацій;

•          пошукових та геологічних організацій і топографогеодезич-них підприємств /експедицій/;

•          капітальне будівництво;

•          основна діяльність наукових організацій;

•          основна діяльність постачальницько-збутових організацій;

•          основна діяльність підприємств і організацій торгівлі та громадського харчування;

•          основна діяльність підприємств з виробництва сільськогос-подарської продукції;

•          основна діяльність підприємств побутового обслуговування;

•          основна діяльність підприємства транспорту;

•          основна діяльність підприємств зв’язку;

•          основна діяльність організацій з ремонту і утримання авто-мобільних шляхів;

•          основна діяльність підприємств житлово-комунального гос-подарства;

•          основна діяльність правлінь громадських організацій та їх підрозділів;

•          інші види діяльності.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від

28.02.2000 р. № 419 визначено, які Міністерства, відомства та ор-гани управління складають зведену фінансову звітність.

298

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади по-дають зведену фінансову звітність про виконання кошторисів до-ходів і видатків розпорядниками бюджетних коштів Державному казначейству та Рахунковій палаті щокварталу не пізніше 30-го

числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не піз-ніше 1 березня року, що настає за звітним.

Органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності, подають зведену фі-нансову звітність про використання бюджетних коштів відповід-ним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніші 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 25 лютого року, що настає за звітним.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади по-дають зведену фінансову звітність про фінансовий стан, резуль-тати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств, які належать до сфери їх управління, а також зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух гро-шових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї), яких перебувають у державній власності, Мінекономіки і Мінфі-ну щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного квар-талу та щороку не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним. Про диференційовані терміни подання цієї фінансової звітності повідомляє Міністерство фінансів.

Об’єднання підприємств, утворені на добровільних засадах, подають власну та зведену фінансову звітність, якщо це передба-чено установчими документами, у порядку, визначеному 8 пунк-том постанови Кабінету Міністрів України № 419.

Об’єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету Мі-ністрів України або центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління майном підприємств, подають крім власної зведену фінансову звітність відповідно Мінфіну та Мінекономіки або відповідному центральному органу виконавчої влади.

Органи місцевого самоврядування подають зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух гро-шових коштів щодо всіх підприємств комунальної власності, а також зведену фінансову звітність про фінансовий стан, резуль-тати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських то-вариств, акції (частки, паї) яких перебувають у комунальній вла-сності, відповідним місцевим органам виконавчої влади що-кварталу не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 10 березня року, що настає за звітним. Про диференційовані терміни подання цієї звітності повідомляють мі-сцевим органам виконавчої влади.

Укоопспілка подає Мінфіну та Мінекономіки зведену фінан-сову звітність щодо споживчих товариств, їх спілок та всіх утво-рених ними підприємств.

До зведених звітів районних, обласних, Республіканських споживспілок входять узагальнені підсумки роботи усіх підвідо-мчих їм організацій.

Зведені звіти складають по всіх показниках форм, передбаче-них для підприємств і організацій як по типових, так і внутріш-ньовідомчих формах.

Така звітність організацій, складається шляхом підсумовуван-ня звітів всіх підвідомчих підприємств. Як правило, зведені бух-галтерські звіти складаються за допомогою ПЕОМ за спеціаль-ною програмою, в якій закладено взаємозв’язок між показниками форм. Дані машинограм переносяться на бланки форм фінансової звітності.

Зведена фінансова звітність розглядається і затверджується в установленому порядку.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_7e450bd70de4a2cb0bf95457f6767f7b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0