Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2. Порівнянність показників : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

11.2. Порівнянність показників


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

звітності за сегментами з річною

фінансовою звітністю

Для безпосереднього заповнення Додатку, при обранні у якос-ті пріоритетного господарського сегменту, пропонується скорис-татися алгоритмом, який наведено у табл. 1. У цій же таблиці по-дано основні ув’язки показників Додатку між собою та з іншими формами звітності, а також зазначено рахунки бухгалтерського обліку, на яких накопичується необхідна інформація та до яких у 2006 році необхідно відкрити додаткові субрахунки у відповідно-сті до обраних звітних сегментів.

Умовні скорочення до табл. 25:

ДЗ — дебетовий залишок;

ДО — дебетовий оборот;

КЗ — кредитовий залишок;

КО — кредитовий оборот;

Ф. № 1 — форма № 1 «Баланс»;

Ф. № 2 — форма № 2 «Звіт про фінансові результати»;

Ф. № 6 — форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінан-сової звітності»;

Ф. № 5 — форма № 5 «Примітки до річної звітності»;

257

Ф № 50-сг — форма № 50-сг «Основні економічні показники діяльності сільгосппідприємств».

Таблиця 25

АЛГОРИТМ ЗАПОВНЕННЯ ДОДАТКУ ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФШАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ «ШФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ» *

 

Найменування показника    Код ряд-ка     Найменування звітних се-гментів (гр. 3 - 14 ф. № 6)       Hep. озподілені статті (гр. 15,16 ф. №6)  Усього (ір. 17, 18 ф. № 6)

;           2          3          4          5

I. Показники пріоритетних звітних господарських сегментів

1. Доходи звітних сегментів:

Доходи від операційної діяльності зві-

тних сегментів          010      р. 011 + р. 012 + р. 013         р.ОП +р.012 + + р. 013         р. 011 +р. 012 + р. 013;

(гр. 3 + гр. 4)

з них: доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім по-купцям   011      КО70 (відп. ряд. гр. 8 ф. № 50-сг)  КО70  гр. 3 + гр. 4 (ряд. 035

ф. № 2, ряд. 0270 гр. 8

ф. № 50-сг)

іншим звітним сегментам    012      КО70  КО70  гр. 3 + гр. 4 (=р.яд. 060)

інші операційні доходи         013      K071   K071   гр. 3 + гр. 4

Фінансові доходи звітних сегментів           020      р. 021 +р. 022            р. 021+р. 022 гр. 3 + гр. 4

з них: доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного се-гмента 021      К072   К072   гр. 3 + гр. 4 (р.яд. 110ф.№2)

інші фінансові доходи           022      К073   К073   гр. 3 + гр. 4

ІНШІ ДОХОДИ        030      К074   К074   гр. 3 + гр. 4

Усього доходів звітних сегментів   040      р. 010 +р. 020 +р. 030           р. 010 +р. 020 + + р. 030      гр. 3 + гр. 4

Нерозподілені доходи          050      X         р. 051 +р. 052 + + р. 053      гр. 4

з них: доходи від операційної діяльності    051      X         КО70, 71        гр. 4

фінансові доходи       052      X         КО 72, 73       гр. 4

надзвичайні доходи  053      X         К075   гр. 4 (ряд. 200 ф. № 2)

Вирахування   доходів    від    реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ін-шим звітним сегментам         060            р. 012  р. 012  гр. 3 + гр. 4(=ряд. 012)

Усього доходів підприємства          070      р. 040 + р. 050 - р. 060         р. 040 +р. 050-р. 060 р. 040 + р. 050 - р. 060;

(гр. 3 + гр. 4) (ряд. 035 +

+ 060+110 + 120 + 130 +

+ 185+200 ф. №2)

2. Витрати звітних сегментів: Витрати операційної діяльності   080      р. 081 +р. 082            р. 081+р. 082 гр. 3 + гр. 4

з них: собівартість реалізованої проду-кції товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям         081      ДО 90 (відп. ряд. гр. 6 ф. № 50-сг)            ДО90  гр. 3 + гр. 4 (р.яд. 040

ф. № 2, р.яд. 0270 гр. 6

ф. № 50-сг)

іншим звітним сегментам    082      ДО90  ДО90  гр. 3 + гр. 4 (=ряд. 160)

Адміністративні витрати     090      Д0 92  Д0 92  гр. 3 + гр. 4

Витрати на збут        100      Д0 93  Д0 93  гр. 3 + гр. 4

інші операційні витрати       110      Д0 94  Д0 94  гр. 3 + гр. 4

Фінансові витрати звітних сегментів         120      р. 121+ р. 122            р. 121 +р. 122            гр. 3 + гр. 4

з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звіт-ного сегмента 121      Д0 96  Д0 96            гр. 3 + гр. 4

відсотки за кредит ***         122      Д0 95  Д0 95  гр. 3 + гр. 4

інші витрати  130      Д0 97  Д0 97  гр. 3 + гр. 4

Усього витрат звітних сегментів    140      р. 080 + р. 090 + р. 100 +

+ р. 110 + р. 120 +

+ р. 130          р. 080 + р. 090 +

+ р. 100+ р. 110 +

+ р. 120 + р. 130        р. 080 + р. 090 + р. 100 +

+ р. 110 + р. 120+р. 130;

(гр. 3 + гр. 4)

Продовження табл. 25

 

Найменування показника    Код ряд-ка     Найменування звітних се-гментів (гр. 3 - 14 ф. № 6)       Hep. озподілені статті (гр. 15,16 ф. №6)  Усього (ір. 17, 18 ф. № 6)

;           2          3          4          5

Нерозподілені витрати         150      X         р. 151+р. 152 + + р. 153+р. 154       гр. 4

з них: адміністративні, збутові та інші витрати    операційної    діяльності,    не розподілені на звітні сегменти            151      X         ДО 92, 93, 94 гр. 4

фінансові витрати     152      X         ДО 95, 96       гр. 4

надзвичайні витрати            153      X         Д0 99  гр. 4 (р.яд. 205 ф. № 2)

податок на прибуток            154      X         Д0 98  гр. 4(ряд. 180 + + 210 ф. №2)

Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ін-шим звітним сегментам          160            р. 082  р. 082  гр. 3 + гр. 4 (= ряд. 082)

Усього витрат підприємства           170      р. 140+ р. 150-р. 160 р. 140+ р. 150-р. 160 р. 140+ р. 150-р. 160; (гр. 3 + гр. 4) (ряд. 040 + + 070+080+090+140 +

+ 150 + 160+180 + 205 ф. № 2)

3. Фінансовий результат діяльності се-гмента      180      р. 040-р. 140  р. 040-р. 140  р. 040 - р. 140; (гр. 3 + гр. 4)

4. Фінансовий результат діяльності під-приємства         190      р. 070-р. 170  р. 070-р. 170  р. 070-р. 170; (гр. 3 +

+ гр. 4) (ряд. 220 або

225 ф. № 2)

5. Акгиви звітних сегментів ***     200      р.201+р.202 + р.203 + + р.204 + р. 205      р.201+р.202 + р.203+р.204 + р.205           гр. 3 + гр. 4

з них: нематеріальні активи 201      Д3 12  Д3 12  гр. 3 + гр. 4

основні засоби          202      ДЗІО   ДЗІО   гр. 3 + гр. 4

запаси 203      Д320,21,23,26,27таін.           Д320,21,23,26,27 та ін.         гр. 3 + гр. 4

грошові кошти           204      ДЗЗО, 31, 33, 35        ДЗ 30,31,33, 35          гр. 3 + гр. 4

            205                             гр. 3 + гр. 4

Нерозподілені акгиви ***    220      X         р. 221 +р. 222 + + р. 223 + р. 224    гр. 4

з них: запаси  221      X         ДЗ 20, 21, 23, 26,27 та ін.     гр. 4

дебіторська заборгованість  222      X         ДЗ 36, 37        гр. 4

інші оборотні активи            223      X         ДЗЗЗ   гр. 4

            224      X                     гр. 4

Усього активів підприємства          230      р. 200 + р. 220           р. 200 + р. 220           р. 200 + р. 220; (гр. 3 + + гр. 4) (р.яд. 280 ф. № 1)

6. Зобов'язання звітних сегментів ***       240      р. 241+р. 242 + + р. 243 + р. 244     р. 241 +р. 242 + + р. 243 + р. 244  гр. 3 + гр. 4

з них: довгострокові кредити банків          241      К3 50  К3 50  гр. 3 + гр. 4

короткострокові кредити     242      К360   К3 60  гр. 3 + гр. 4

поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці     243      К3 66  К3 66  гр. 3 + гр. 4

            244      X         X         гр. 3 + гр. 4

Нерозподілені зобов'язання ***      260      X         р. 261 +р. 262 + + р. 263 + р. 264    гр. 4

ЗНИХ

короткострокові кредити банків     261      X         К3 60  гр. 4

поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування     262      X         К3 65  гр. 4

Інші поточні зобов'язання    263      X         КЗ 64, 68        гр. 4

            264      X                     гр. 4

Закінчення табл. 25

 

Найменування показника    Код ряд-ка     Найменування звітних се-гментів (гр. 3 - 14 ф. № 6)       Hep. озподілені статті (гр. 15,16 ф. №6)  Усього (гр. 17, 18 ф. № 6)

;           2          3          4          5

Усього зобов'язань підприємства   270      р. 240 + р. 260           р. 240 + р. 260           р. 240 + р. 260, (гр. 3 +

+ гр. 4) (ряд. 430, 480,

620, 630 ф. № 1)

7. Капітальні інвестиції        280      Д3 15  Д3 15  гр. 3 + гр. 4 (ряд. 340 гр. 3 ф. № 5)

8. Амортизація необоротних акгивів         290      КЗ 13  КЗ 13  гр. 3 + гр. 4 (ряд. 260 ф. № 2), (ряд. 1300 ф. № 5)

II. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

Доходи від реалізації продукції (това-рів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям  300      КО70  КО70  гр. 3+гр. 4, (р. 011 гр. 5)

Балансова вартість акгивів звітних се-гментів      310      ДЗ 10, 11, 12,20,21,23, 26, 27 та ін. ДЗ 10, 11, 12,20,21, 23, 26, 27 таін.           гр. 3 + гр. 4 (р. 230 гр. 5)

Капітальні Інвестиції            320      Д3 15  Д3 15  гр. 3 + гр. 4, (р. 280 гр. 5)

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

Доходи від реалізації продукції (това-рів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям  350      КО70  КО70  гр. 3 + гр. 4;(р. 011 гр. 5)

Балансова вартість акдивів звітних се-гментів     360      ДЗ 10, 11, 12,20,21,23, 26, 27 та ін. ДЗ 10, 11, 12,20,21, 23, 26, 27 таін.           гр. 3 + гр. 4, (р. 230 гр. 5)

Капітальні Інвестиції            370      Д3 15  Д3 15  гр. 3 + гр. 4, (р. 280 гр. 5)

* Для накопичення даних за сегментами у Плані рахунків бухгалтерського обліку необхідно виділяти субрахунки вищих порядків. У алгоритмі наведено рахунки другого порядку, оскільки кожне підприємство самостійно визначає аналітичні субрахунки залежно від кількості виділених сегментів.

** У Додатку дані за кожним звітним сегментом наводяться окремо (гр. 3—14).

*** Найменування показники рядків 122, 201—205, 221—224, 241—244, 261—264, 330, 340, 380, 390 визначаються підприємст-вом самостійно виходячи з специфіки діяльності сегментів, доцільності та необхідності розкриття відповідної інформації.

Відповідно до п. 35 ПБО 29 «Фінансова звітність за сегмента-ми», у текстовій частині Приміток до річної фінансової звітності наводяться дані про суму доходів від реалізації продукції (това-рів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і суму доходів за внутрі-шньогосподарськими розрахунками сегмента, який не визначено звітним сегментом, якщо більша частина доходу цього сегмента сформована за внутрішньогосподарськими розрахунками та дохід цього сегмента від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям становить не менше ніж 10 % загального доходу підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, по-слуг) зовнішнім покупцям.