10.3. Зміст розділів і методика складання Приміток до річної фінансової звітності за формою № 5


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Міністерство фінансів України розробило уніфіковані таблиці Приміток до річної фінансової звітності (ф. № 5, код за ДКУД 1801008, наказ Мінфіну України від 29.11.2000 № 302).

Примітки до річної фінансової звітності за формою № 5, є складовою річної звітності підприємств (крім суб’єктів малого підприємництва), яка складається з метою надання повної, прав-дивої, деталізованої інформації про окремі об’єкти бухгалтерсь-кого обліку. Взаємозв’язок Балансу і Звіту про фінансові резуль-тати з Примітками (ф. № 5) наведено на рис. 25.

Баланс (ф. № 1) (розділ, рядок)

Р.І. «Необоротні активи» р. 011, 012

 

Де роз-шифро-вуються

 

Примітки (ф. № 5) (розділ, рядок)

Р.І. «Нематеріальні активи» р. 010—085

 

 

 

Р.І. «Необоротні активи» р. 031, 032

 

Р.ІІ. «Основні засоби», р. 100—268

 

 

 

Р.І. «Необоротні активи» р. 020

 

Р.ІІІ «Капітальні інвестиції» р. 280—340

 

 

 

 

Де роз-шифро-вуються

 

-

Р.І. «Необоротні активи»

р. 040,045 та Р.ІІ. «Оборотні

активи» р.220

Р.І. «Необоротні активи» р. 070

Р.ІІ. «Оборотні активи» р. 230, 240

Р.ІІ. «Оборотні активи» р. 100—140

Р.ІІ. «Оборотні активи» р. 161, 210

Р. ІІ. «Оборотні активи» р. 20

Р.ІІ. «Забезпечення наступних витрат і платежів», р. 400—410

Звіт про фінансові результа ти (ф. № 2) (розділ, рядок)

Р.І. «Фінансові результати», р. 060, 090

Р.І. «Фінансові результати», р. 110, 150

Р.І. «Фінансові результати», р. 120, 140

 

Р.ІV «Фінансові інвестиції», р. 350—426

Р.VІ «Грошові кошти», р. 691

Р.VІ «Грошові кошти»,

р. 640—690

Р.VІІІ «Запаси» р. 800—925 та позабалансовий рахунок 02

Р.ІХ «Дебіторська заборгова-ність», р. 940—951 та позабалансовий рахунок 071

^І Р.Х «Нестачі і втрати від псу-вання цінностей», р. 980 та по-забалансовий рахунок 072

*

Р.VІІ. «Забезпечення

і резерви», р. 710—780

Примітки (ф. № 5) (розділ, рядок)

.V.А. «Інші операційні дохо-ди і витрати» р. 440—490

Р.V.Б. «Доходи і витрати від

участі в капіталі за інвестиціями», — 500—520

ІР.V. В « Інші фінансові доходи

 

 

 

Р.І. «Фінансові результати», р. 120, 140

 

Р.V.Г. «Інші доходи і витра-ти», р. 570—630, 631, 632

 

Рис. 25. Схема взаємозв’язку Балансу і Звіту про фінансові результати з Примітками до річної фінансової звітності

Примітки до річної фінансової звітності включають трина-дцять розділів, в яких наводиться більш детальна інформація про окремі види активів зобов’язань, доходів і витрат підприємства, яка забезпечує користувачів необхідною інформацією.

Для заповнення цієї форми звітності необхідно використати:

•          Баланс;

•          Звіт про фінансові результати; Дані синтетичного і аналітичного обліку за окремими рахун-

ками о суб л раху Нематеріальні активи», заповнюється на підставі

зація» і розкриває інформацію про склад і стан нематеріальних активів і зміни, які сталися за рік

тість отриманих за рахунок цільових асигнувань нематеріальних активів.

Із загальної суми накопиченої амортизації на кінець року, ви-діляється та її сума, яка відноситься до нематеріальних активів на які існують обмеження права власності.

Цей розд ву  деталізує інформа 01 ю, яка наведена в першому

терського обліку за субрахунками до рахунків 10 «Основні засо-би » і 11 «Інші необоротні матеріальні активи» та субрахунків 131 «Знос основних засобів», 132 «Знос інших необоротних активів». Наводиться інформація про стан і склад основних засобів за їх видами і зміни, які сталися за рік. Із залишку на кінець року роз-

По земельних ділянках і капітальних витратах на поліпшення земель знос не нараховується.

Цей розділ деталізує інформацію, яка наведена в Балансі за рядками 031 і 032.

Розділ ІІІ «Капітальні інвестиції» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 15

«Капітальні інвестиції», де розкриваються склад капітальних ін-вестицій, сума витрат за рік і незавершеного будівництва на кі-нець року.

Цей розділ деталізує інформацію, яка відображена в Балансі за рядком 020.

Розділі ІV «Фінансові інвестиції» заповнюється за даними бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 14 «Довго-строкові фінансові інвестиції» та до субрахунку 352 «Інші поточ-ні фінансові інвестиції» розкривається загальна сума цих інвес-тицій за їх видами та стан на кінець року (довгострокові, короткострокові). В довідці до цього розділу розшифровується залишок фінансових інвестицій на кінець року за видами їх оці-нок (собівартістю, справедливою вартістю, амортизованою собі-вартістю).

Цей розділ деталізує інформацію, яка відображена в Балансі за рядками 040, 045, 220.

Розділ V «Доходи і витрати» заповнюється за даними бух-галтерського обліку за субрахунками до рахунків 71, 72, 73, 74 і 94, 95, 96, 97. Тут розшифровуються інші операційні доходи і витрати та фінансові і інвестиційні доходи і витрати з ураху-ванням принципу суттєвості. Методичні рекомендації щодо за-стосування суттєвості у бухгалтерському обліку визначають, що доходи і витрати, величина яких дорівнює або перевищила 2 % чистого прибутку підприємства є суттєвою. Тобто, в цьому розділі деталізується інформація про доходи і витрати, які ві-дображені у Звіті про фінансові результати у рядках 060, 090, 110—160.

Розділі VІ «Грошові кошти» розшифровує склад грошових коштів на кінець року, який відображено в Балансі у рядках 230 та 240 у графі 4. Для заповнення цього розділу використовуються дані бухгалтерського обліку до рахунків 30, 31, 333, 351. У рядку 691 до цього розділу розшифровується сума грошових коштів, використання яких обмежено, які показані в І розділі активу Ба-лансу за рядком 050.

Розділ VІІ «Забезпечення і резерви» заповнюється за да-ними бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 47 «Забезпечення наступних витрат і платежів», характеризує стан на початок і кінець року та склад забезпечень за їх вида-ми, а за рахунком 38 «Резерв сумнівних боргів» аналогічна ін-формація про резерв сумнівних боргів. Ця інформація деталі-зує дані ІІ розділу пасиву Балансу р. 400—410 та ІІ розділу активу балансу р. 162.

Розділ VIII «Запаси» заповнюється за даними субрахунків до рахунків 20-28 і розкриває інформацію, яка характеризує балан-сову вартість запасів за їх видами на кінець року, а також суми збільшення чистої вартості реалізації або уцінки. Цей розділ де-талізує інформацію наведену у ІІ розділі активу Балансу у ряд-ках 100—140.

Із залишку запасів на кінець року виділяється вартість запасів

сті, яка відображена в графі 3 розділу ІХ і сумами дебіторської заборгованості в графах 4, 5, 6 свідчить про заборгованість , яка несплачена більше одного року.

960 і 970) заповнюється за даними аналітичного обліку до субра-

льшому були виявлен рГа нув 80 необхідно керуватися характерис-тикою до позабалансового рахунку 07 «Списані активи» і даними

обліку до ньоі ^лні контракти» заповнюють підрядні

будівельні організації, де розкривається загальний дохід за бу-дівельними контрактами валова заборгованість замовників і замовникам, а також сума проміжних рахунків, яка не спла-чується підряднику до виконання передбачених будівельним контрактом умов для виплати таких сум або до усунення де-

е Цей розділ деталізує валову заборгованість замовників і замо-вникам, яка відповідно відображена в Балансі у складі статей «Незавершене виробництво» (р. 120) і «Інші поточні зобов’язан-

ня » Розділ XII. «Податок на прибуток» розкриває інформацію за рік про нарахований податок на прибуток, відстрочені податкові

активи і зобов’язання та їх взаємозв’язок із Звітом про фінансові результати та впливом па власний капітал.

У цьому розділі деталізується інформація, яка відображена в Балансі за рядками 060 «Відстрочені податкові активи»; 460 «Відстрочені податкові зобов’язання», 550 «Поточні зо-бов’язання за розрахунками з бюджетом» в частині податку на прибуток.

Розділ ХІІІ «Використання амортизаційних відрахувань»

надає інформацію про суми нарахованої амортизації та її викори-стання.

Даний розділ деталізує інформацію наведену у рядку 260 Зві-ту про фінансові результати і заповнюється за даними балансово-го рахунку 13 «Знос необоротних активів» та позабалансового рахунку 09 «Амортизаційні відрахування».

Розглянемо методику складання Приміток до річної фінансо-вої звітності (ф. № 5) за кодами рядків та граф з використанням рахунків обліку.

Розділ І. Нематеріальні активи (включає рядки з 010 по 085)

Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою вико-ристання протягом періоду більше одного року (або одного опе-раційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Рядки 081—083 заповнюються на підставі даних аналітич-ного обліку, щодо нематеріальних активів, на які обмежені права власності, оформлені в заставу, створені самим підпри-ємством та в р. 084, отриманих за рахунок цільових асигну-вань. В рядку 085 вказується сума накопиченої амортизації щодо нематеріальних активів, на які існує обмеження права власності.

Розділ ІІ. Основні засоби (включає рядки із 100 по 268) Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або по-стачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим осо-бам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуата-ції) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Таблиця 22

ЗМІСТ ТА ДЖЕРЕЛА ШФОРМАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (форма № 5)

I. НЕМАТЕРІАЛЬНІАКТИВИ

 

Код рядка       Графа  Джерело інформації для заповнення

1          2          3

010—

070      3.   Залишок  на  початок року — первісна (переоцінена) вартість        Залишок на початок періоду за pax. 12. «Нематеріальні активи»

            4.   Залишок  на  початок року — накопичена амортизація        Залишок на початок періоду за субрах. 133 «Накопичена амортизація»

            5. Надійшло за рік     Оборот за дебетом pax. 12 «Нематеріальні активи», крім бухгалтерсь-ких проведень за: Д 12 К 133;Д12 К 423; Д 12 К 441 (у частині виправ-лення помилок минулих літ); Д 12 К 746; Д 12 К 154

            6. Переоцінка первісної (переоці-неної) вартості Оборот за Д 12 К 746 на суму перевищення попередніх уцінок над по-передніми дооцінками та Д 12 К 423 — на всю інпгу суму дооцінки; Д 423, 975 К 12

            7. Переоцінка накопиченої амор-тизації    Оборот за Д 423 К 13 — на суму дооціненої амортизації; оборот за Д 133K 12 — на суму уціненої амортизації

            8. Вибуло за рік — первісна (пе-реоцінка) вартості         Оборот за К 12 крім бухгалтерських проведень: Д 423 К 12; Д 975 К 12; Д 13 К 12; Д 441 К 12 — у частині виправлення помилок мину-лих років

            9.  Вибуло  за рік — накопичена амортизація       Оборот за Д 133, крім обороту Д 133 К 12 (уцінка зносу)

            10.   Нараховано   амортизацію   за рік      Оборот за К 133 за винятком обороту за Д 423 К 133

            11. Втрати від змешнення корис-ності за рік        Оборот за Д 423 на суму перевищення попередніх дооцінок над попе-редніми уцінками та Д 975 К 133 — на всю іншу суму змешнення ко-рисності нематеріальних активів

            12. Інші зміни за рік— первісної (переоціненої) вартості Оборот за Д 12 К 44 та оборот Д 44 К 12 — у частині виправлення по-милок минулих років; Д 12 К 154 (у частині вдосконалення)

            13. Інші зміни за рік — накопиче-на амортизація Оборот за Д 133 та К 746 на суму перевищення попередніх уцінок над попередніми дооцінками; Д 133 К 423 — на всю іншу суму відновлен-ня корисності; Д 133 К 44 або Д44К133 — у частині виправлення помилок минулих років; Д 423, 746 К 133 (відновлення корисності)

            14. Залишок на кінець року — пе-рвісної (переоціненої) вартості         Залишок на кінець періоду за pax. 133 або розрахунковим порядком. Сума гр. 3 + 5 + 6 + 8 + 12 р. 010 - 070, 120 - 250 ф. № 5

            Залишок на кінець року — нако-пичена амортизація      Залишок на кінець періоду за pax. 133 або розрахунковим порядком. Сума гр. 4 + 7 + 9 + 10 + 11 + 13 р. 010 - 070, 120 - 250 ф. № 5

            3-15    Сума за графами: 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 ф. № 5

Закінчення табл. 22

II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

 

Код рядка       Графа  Джерело інформації для заповнення

1          2          3

100—

250      3. Залишок на початок року — пе-рвісна (переоцінена) вартість          Залишок на початок періоду за pax. 10, 11

            4. Знос            За p. 100 і p. 110 — знос не нараховується. За р. 120 — р. 250 відобра-жається залишок на початок періоду за рахунками 131, 132

            5. Надійшло за рік     Оборот за Д 101, 102, крім бухгалтерських проведень за Д pax. 101, 102 К pax. 423,746

            6.  Переоцінка  (дооцінка + уцін-ка) - первісної (переоціненої) вар-тості         Оборот за Д 10, 11 К 746— на суму перевищення попередніх уцінок над попередніми дооцінками; Д 10, 11, К 423 — на всю іншу суму доо-цінки; оборот за Д 423 К 10, 11 — на суму перевищення попередніх до-оцінок над попередніми уцінками; Д 975 К 10, 11 — на всю іншу суму уцінки

            7. Знос            ОборотД423К131, 132; Д 131, 132 К 11

            8. Вибуло за рік - первісна (пере-оцінена) вартість          Оборот за К 10,11 за винятком бухгалтерських проведень Д 423 К 10, 11; Д 975 К 10, 11

            9. Знос            Оборот за Д 131, 132 крім обороту Д 131 К ЮтаД 132 К 11 (уцінка зносу)

            10. Нараховано амортизації за рік   ОборотзаКІЗІ, 132, крім обороту Д 423 К 131, 132

            11. Втрати від змешнення корис-ності      ОборотзаД975К131, 132

            12. Інші зміни за рік - первісної (переоціненої) вартості  Оборот за Д 10, 11 К 44, оборот за Д 44 К 10, 11; оборот за Д 10, 11 К 151, 152, 153 (у частині вдосконалення)

            13. Інші зміни за рік — знос ОборотзаД423,746К131, 132; ДІЗІ К44

            14. Залишок на кінець року — пе-рвісної (переоціненої) вартості         Залишок на кінець періоду за pax. 10, 11 або розрахунковим порядком сума граф 3 + 5 ± 6 - 8 + 12 р. 120 - 250 ф. № 5

            15.   Залишок   на   кінець   року — знос    У рядках 100 і 110 не заповнюється. У рядках з 120 по 250 заповнюєть-ся залишок зносу на кінець звітного року за pax. 131 і 132 або розрахун-ково за графами: 4±7-9± 13

            16—19            Заповнюється за даними аналітичного обліку щодо основних засобів, одержаних за фінансовою орендою та переданих в оперативну оренду та відповідно сума зносу

260      —        Сума за графами рядків 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250

261— 268       —        Заповнюється за даними аналітичного обліку

Розділ ІІІ. Капітальні інвестиції (включає рядки із 280 по 340) Капітальні інвестиції — це суми, що вкладені в придбання та створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Незавершене виробництво — це суми інвестицій, вкладених у незавершене будівництво (включаючи устаткування для мон-тажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а та-кож авансові платежі для фінансування такого будівництва.

 

Код рядка       Графа  Джерело інформації для заповнення

1          2          3

280— 330       3. Капітальні ін-вестиції за рік         Річний оборот за Дт рах. 15 «Капітальні інвестиції» за відповідними субрахунками, за винятком авансових платежів, отриманих на фінансування капітального бу-дівництва (суми авансових платежів не включаються). У методичних рекомендаціях з перевірки співставимос-ті показників форм річної звітності підприємств Мініс-терства фінансів України зазначено, що можуть бути розходження на суму авансових платежів для фінансу-вання капітального будівництва між графою 4 р. 340 ф. № 5 та графою 4 р. 020 ф. № 1

            4. Капітальні ін-вестиції   на   кі-нець року           Наводиться залишок на кінець року за рах. 15 «Капіта-льні інвестиції» у розрізі субрахунків, за винятком ава-нсів на фінансування капітальних вкладень (Тобто дебі-торської заборгованості за авансами одержаними)

340      3 і 4     Обраховується як сума в кожній графі рядків з 280 по 330 відповідно

Розділ ІV. Фінансові інвестиції (включає рядки із 350 по 426) Фінансові інвестиції — це активи, що утримуються підпри-ємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів то-що), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Метод участі в капіталі — це метод обліку інвестицій, за яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвесто-ра у власному капіталі.

Розділ V. Доходи і витрати (включає рядки із 440 по 632) Доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді надхо-дження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків вкладників).

Витрати — це зменшення економічних вигод у вигляді ви-буття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зме-ншення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу вкладниками). Доходи і витрати заповнюються за даними номінальних рахунків клас 7 (71, 72, 73 74) та класу 9 (94, 95, 96, 97).

IV. ФІНАНСОВІ ШВЕСТИЦП

 

Код рядка       Графа  Джерело інформації для заповнення

1          2          3

350—370        3. Фінансові інвестиції за рік           Відображається річний дебетовий оборот за pax. 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам» за методом обліку участі в капіталі

380—410        2. Фінансові інвестиції за рік           Відображається річний дебетовий оборот за pax. 14 субрахунків: 2 «Інші інвестиції пов'язаним сторонам», 3 ««Інвестиції непов'язаним сторонам» та pax. 352 «Поточні фінансові інвестиції» за видами інвестицій

350—370 380—410  4. Фінансові інвестиції дов-гострокові на кінець року     Відображається дебетове сальдо на кінець року за pax. 141 (рядки 350 -- 370) та за pax. 142 і 143 (рядки 380 - 410)

350—370        5. Фінансові інвестиції по-точні на кінець року    He заповнюються в зв'язку з тим, що п. 17 і 22 П(С)БО 12 визначено, що у разі, коли фінансові інвестиції придбані й утримуються виключно для продажу протягом не більше 12 місяців з дати придбання, то за методом участі в капіталу вони не обліковуються

380—410        5. Фінансові інвестиції по-точні на кінець року    Відображається дебетове сальдо pax. 352

420      3, 4, 5 разом   Обраховується як сума відповідно в графах 3, 4, 5 рядків з 350 по 410

421, 422, 423             Наводиться розшифровка залишку на кінець року інших довгострокових фінансових інвестицій, відображених у р. 045 графи 4 Балансу та в рядках 380 - 410 ф. № 5 графа 4. Заповнюються ці рядки за даними аналітичного обліку до pax. 142 і 143 та характеризують залишок інших довгострокових фінансових інвестицій за собівартістю (р. 421), за справедливою вартістю (р. 422), за амортизованою собівартістю (р. 423)

424, 426                     Наводиться розшифровка залишку на кінець року поточних фінансових інвестицій, відображених у р. 220 графи 4 Балансу та в рядках 380 - 410 ф. № 5 графа 5. Заповнюються ці рядки за даними аналітичного обліку до pax. 352 з а їх оцінкою

V. ДОХОДИ I ВИТРАТИ

 

Найменування показника    Код рядка       Джерело інформації

 

           

            Доходи           Витрати

1          2          3          4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів 440      ОборотзаД713К79    Оборот за Д 79 К 949 в частині витрат, пов'язаних з операційною орендою ак-тивів (наприклад, нарахування аморти-зації на активи, які здані в операційну оренду)

Операційна курсова різниці            450      ОборотзаД714К79    Оборот за Д 79 К 945

Реалізація   інших   оборотних активів       460      ОборотзаД712К79    Оборот за Д 79 К 943 плюс 949 у час-тині векселів

Штрафи, пені, неустойки     470      ОборотзаД715К79    Оборот за Д 79 К 948

Утримання об'єктів житлово-комунального     і    соціально-культурного призначення        480      Оборот за Д 719 К 79 у частині доходів, пов'язаних із утриман-ням об'єктів житлово-комуналь-ного  господарства  і  соціально-культурного призначення         Оборот за Д 79 К 949, у частині витрат, пов'язаних із утриманням об'єктів жи-тлово-комунального    господарства    і соціально-культурного призначення

Інші операційні доходи і ви-

трати

У тому числі:

відрахування до резерву сум-

нівних боргів

не    продуктивні    витрати    і

втрати*

Б. Доходи і витрати вщ участі

в капіталі за інвестиціями в:

Асоційовані підприємства   490

491 492 500    Сума оборотів заД711 +716 + + 717+718 + 719K79 За 719 включаються доходи за виключенням тих, що відобра-жені в р. 480

ОборотзаД721К79    Сума оборотів за Д 79 К 941 + 942 + + 944 + 946 + 947 + 949. За pax. 949 ві-дображаються  витрати  за  виключен-ням тих, що відображені в р. 480

Оборот за Д 79 К 944 Оборот за Д 79 К 947 ОборотзаД79К961

Дочірні підприємства           510      Оборот за Д 723 К 79           Оборот за Д 79 К 963

Спільну діяльність    520      Оборот за Д 722 К 79           Оборот за Д 79 К 962

В.  Інші  фінансові доходи  і витрати

Дивіденди      530      ОборотзаД731К79    X

Проценти       540      X         Оборот за Д 79 К 951+952, у частині нара-хованих процентів, крім процентів, нара-хованих з фінансової оренди активів

Фінансова оренда активів   550      Оборот за Д 732 К 79 у частині відсотків отриманих з фінансо-вої оренди активів           Оборот за Д 79 К 952, у частині нара-хованих відсотків з фінансової оренди активів

Ішпі фінансові доходи і витрати      560      Оборот за Д 732, 733 К 79   Оборот за Д 79 К 952

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація   фінансових  інвес-тицій           570      ОборотзаД741,К79   ОборотзаД79К971

Реалізація необоротних активів      580      Оборот за Д 742 К 79           Оборот за Д 79 К 972

Реалізація майнових комплексів     590      Оборот за Д 743 К 79           Оборот за Д 79 К 973

Неопераційна курсова різниця        600      Оборот за Д 744 К 79           Оборот за Д 79 К 974

Безоплатно одержані активи          610      Оборот за Д 745 К 79           X

Списання необоротних акгивів      620      X         Оборот за Д 79 К 976

Інші доходи і витрати           630      Оборот за Д 746 К 79           Оборот за Д 79 К 975 + 977 + 978 + 979

Товарообмінні (бартерні) опе-рації з продукцією (товарами, роботами, послугами)  631      Заповнюється за даними аналітичного обліку розрахунків за бартерними контрактами

Частка доходу  від реалізації продукції (товарів, робіт, по-слуг)     за     товарообмінними (бартерними)   контрактами   з пов'язаними сторонами   632      Розраховується діленням доходів від реалізації за бартерними контракта-ми з пов'язаними сторонами на суму доходу за бартерними контрактами х 100

* Непродукгивними витратами і втратами вважаються втрати, що утворилися внаслідок недостатньої організації виробництва і управління (включаючи понаднормативний брак у виробництві), нестач і псування цінностей.

Розділ VІ. Грошові кошти (включає рядки із 640 по 691)

Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів — це короткострокові висо-коліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

У даному розділі розшифровується залишок грошових коштів на кінець року за даними рахунків, на яких вони обліковуються.

 

Найменування показника    Код рядка       На кінець року

Каса    640      Залишок на кінець року за рах. 30

Поточний   рахунок   у банку          650      Залишок на кінець року за рах. 311 та 312

Інші рахунки в банку (акредитиви,        чекові книжки)   660      Залишок на кінець року за рах. 313 та 314

Грошові кошти в дорозі        670      Залишок на кінець року за рах. 333 та 334

Еквіваленти   грошових коштів       680      Залишок на кінець року за рах. 351

Разом  690      Сума рядків 640+680

Грошові  кошти,  вико-ристання яких обмежено (із р. 070 гр. 4 Балансу)         691      Заповнюється на підставі даних аналітичного обліку у даному рядку відображаються грошові кошти, які не можна використовувати для здій-снення господарських операцій протягом одно-го року з дати Балансу або протягом операцій-ного циклу, якщо є обмеження. Наприклад, грошові кошти, здані як довгострокові депози-ти в банки

Розділ VІІ. Забезпечення та резерви (включає рядки 710—780) Забезпечення — це зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату Балансу.

Розділ VІІІ. Запаси (включає рядки 800-925) Запаси — це активи, що утримуються для подальшого прода-жу за умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту ви-робництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції; виконання робіт та надання послуг, а також управлін-ня підприємством.

Чиста вартість реалізації запасів — це очікувана ціна запа-сів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на їх виробництво та реалізацію.

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ TA РЕЗЕРВІВ

 

Вид забезпечень       1

a ч о    Залишок за-безпечення на початок року   Збільшення забезпечення протя-гом звітного періоду внаслідок       Сума забез-печення, що використана протягом ро-ку    Невикорис-тана сума за-безпечення, що сторно-вана в звіт-ному періоді     Сума очіку-ваного від-шкодування витрат сто-роною, що врахована при оцінці забезпечення  Залишок за-безпечення на кінець ро-ку

 

           

           

            створення

забезпе-

чення  додаткових відрахувань      

           

           

           

 

Забезпечення   на виплату    відпус-ток працівникам     710      Залишок на     поча-ток    року за рах. 47 в     розрізі субрахун-ків та ана-літичних рахунків       Кредито-вий    обо-рот за рах. 47  в  час-тині нара-хованих забезпе-чень   про-тягом року        Кредитовий оборот за рах. 47 в частині збіль-шення    (коригу-вання)      раніше нарахованих   за-безпечень,      яке здійснюється відповідно до п. 18П(С)БО 11       Дебетовий оборот       за рах.     47     в розрізі    суб-рахунків, крім   оборо-ту   за   Д  47 K71 Дебетовий  оборот за Д 47 К  71   (сторно). Запис   сторно   здійс-нюється    у    випадку відсутності ймовірно-сті  використання  ак-тивів  для  погашення майбутніх       зобов'я-зань, що передбачено п.  18 (частина друга) П(С)БО 11   Відображається сума, що    була    врахована при   оцінці   забезпе-чення та яку підпри-ємство       розраховує отримати    від    іншої сторони як відшкоду-вання своїх витрат. Ця графа заповнюється за даними   позабалансо-вого рахунку 06        Залишок на кі-нець   року   за рах. 47 в розрі-зі   субрахунків і    аналітичних рахунків        та перевіряється розрахунковим порядком гр. 3 +4+5+6-7

Забезпечення на-ступних    витрат на виконання га-рантійних        зо-бов'язань       730                                                                           

Забезпечення   на-ступних витрат на реструктуризацію 740                                                                           

Забезпечення    на-ступних витрат на виконання зобов'я-зань щодо обтяж-ливих контрактів        750                                                                            

            760                                                                           

            770                                                                           

Резерв      сумнів-них боргів            775      Ф. № 1,

р. 162,

гр. 3    Ко за рах. 38  Д944 К38       До за рах. 38  Сторно Д944 К38     Гр. 3 + 4 + 5-6-7        Ф. № 1,

р. 162,

гр. 4

Разом  780      Сума рядків з 710 по 775

* Залишок забезпечення переглядається на кожну дату Балансу та у разі потреби коригується (збільшується або зменшується).

VIII. ЗАПАСИ

 

Найменування показника    Код рядка       Балансова вартість на кінець року  Переоцінка за рік

 

           

           

            збільшення чистої вартості реалізації*       уцінка

Сировина і матеріали           800      Залишок    на    кі-нець року за суб-рахунками до ра-хунків 20—28            Заповнюється за Д 946 та К20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (сторно) у частині збільшення чистої варто-сті реалізації раніше уці-нених активів Заповнюється сума обороту за Д 946 і К pax.  20—23, 20—28 в частині уцінки за-пасів

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби      810     

           

           

 

Палива           820     

           

           

 

Тара і тарні матеріали           830     

           

           

 

Будівельні матеріали 840     

           

           

 

Запасні частини        850     

           

           

 

Матеріали   сільськогосподар-ського призначення          860     

           

           

 

Тварини   на   вирощуванні   і відгодівлі    870     

           

           

 

Малоцінні  та   швидкозношу-вані предмети        880     

           

           

 

Незавершене виробництво 890     

           

           

 

Готова продукція      900     

           

           

 

Товари           910     

           

           

 

Разом: 920      сума рядків 800—910

Із рядка 920 графа 3 інформація заповнюється за даними ана-літичного обліку:

•          балансова вартість запасів, відображених за чистою вартістю реалізації (921);

•          переданих на переробку (992), оформлених у заставу (923), переданих на комісію (924) — заповнюється за даними аналітич-ного обліку до відповідних рахунків;

•          активи на відповідному зберіганні (925) — залишок на кі-нець року на позабалансовому рахунку 02.

Розділ ІХ. Дебіторська заборгованість (включає рядки 940—952)

Дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебі-торів підприємству на певну дату.

 

Найменування показника    Код рядка       Усього

на кінець

року    У тому числі за строками погашення

 

           

           

            до 3 місяців    від 3 до 6 місяців       від 6 до 12 місяців

Дебіторська забор-гованість за това-ри, роботи, послуги           940      Залишок         за рах. 36 за перві-сною вартістю         Заповнюється  на  підставі  списків дебіторської заборгованості, де ві-дображено дату її виникнення

Інша поточна дебі-торська заборгова-ність          950      Залишок за ра-хунками     дебі-торської   забор-гованості        за первісною   вар-тістю                            

Списано в звітному році безнадійної дебіторської заборго-ваності за первісною вартістю рядок (951) — заповнюється за сумою обороту за Д рах. 38 і К 36, у частині резерву сумнів-них боргів; Д рах. 944 К 36 — у частині списання дебіторсь-кої заборгованості, на яку резерв не було нараховано.

З рядків 940 і 950 графа 3 виділяється заборгованість з пов’язаними сторонами рядок (952) — заповнюється на підставі вибірки стосовно дебіторів, які відповідно до П(С)БО 23 «Роз-криття інформації щодо пов’язаних сторін» визнані такими сто-совно підприємства.

Розділ Х. Нестачі і витрати від псування цінностей (вклю-чає рядки 960—980)

 

Найменування показника    Код ряд-ка     Сума

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат   960      Відображається сума річного дебетового обороту за рах. 947 і 375 за вирахуванням суми Д 375 і К 716 у частині раніше списаних за збитки нестач, за якими пізніше були виявлені винуватці

Визнано   заборгованіс-тю винних осіб у звіт-ному році            970      Відображається річний дебетовий оборот за рах. 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» та К 716, 746

Сума нестач і втрат, ос-таточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийня-то (позабалансовий ра-хунок 072)      980      Заповнюється залишок на кінець року за даними позабалансового рахунка 072 «Невідшкодовані не-стачі та втрати від псування цінностей»

Розділ ХІ. Будівельні контракти (включає рядки 1110—1160) Будівельний контракт — договір про будівництво. Валова заборгованість замовників за роботи за будівельни-ми контрактами — це сума перевищення витрат підрядника і ви-значеного цим прибутку (за врахуванням визнаних збитків) над сумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату Ба-лансу з початку виконання будівельного контракту.

Валова заборгованість замовникам за роботи за будівель-ним контрактом — це сума перевищення проміжних рахунків (без непрямих податків) над витратами підприємства і визнаним ним прибутком (за вирахуванням визнаних збитків) на дату Ба-лансу з початку виконання будівельного контракту.

В графі 3 — відображається інформація наростаючим підсум-ком з початку року.

 

Найменування показника    Код рядка       Сума

1          2          3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік          1110    Д 36 К 703 без ПДВ

Заборгованість на кінець звітного

року:

Валова замовників    1120   

 

           

            Д 36 К 239, якщо сума визначеного на кінець року доходу перевищує суму проміжних рахунків на кінець року (сторно)

Найменування показника

 

Код рядка

 

Сума

 

12        3

 

валова замовникам

 

пзо

 

Д 36 К 239, якщо сума проміжних рахунків на кінець року перевищує визнаного на кінець року доходу

 

 

 

з авансів отриманих

 

1140

 

Д 31 К 681

 

 

Сума затриманих коштів на кінець року    1150    вибіркові дані, сума проміжних ра-хунків, яка не сплачується підряд-нику  до  виконання  передбачених будівельним контрактом умов для виплати таких сум або до усунення дефектів

Вартість виконання субпідрядником робіт за незавершеними будівель-ними контрактами  1160    Д 23 К 63

Розділ ХІІ. Податок на прибуток (включає рядки 1210—1253)

В графі 3 відображається інформація наростаючим підсумком з початку року.

Поточний податок на прибуток — сума податку на прибу-ток, визначена у звітному періоді відповідно до податкового за-конодавства.

Відстрочений податковий кредит — сума податку на прибу-ток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок:

 

Найменування показника    Код рядка       Сума

1          2          3

Поточний податок на прибуток     1210    За декларацією з податку на при-буток або ф. № 5 р. 1241 + р. 1251

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220    Ф. № 1, р. 060, гр. 3 (при умові ві-дображення їх згорнуто)

на кінець звітного року        1225    Ф. № 1, р. 060, гр. 4

Відстрочені    податкові    зо-бов’язання: на початок року          1230    Ф. № 1, р. 460, гр. 3

на кінець звітного періоду   1235    Ф. № 1, р. 460, гр. 4

Включено до Звіту про фінан-сові результати — усього 1240    Ф. № 2, р. 180, гр. 3 або за Д 981

Найменування показника    Код рядка       Сума

12        3

У тому числі:

поточний податок на прибуток      1241    За декларацією, при умові, що ря-док 1251 дорівнює 0

Зменшення (збільшення) від-строчених податкових активів      1242    Д 981 К 17

(Д 17 К 641), (Д 54 К 17)

Збільшення (зменшення) від-строчених    податкових    зо-бов’язань   1243    Д 981 К 54 (Д 54 К 641) (Д 54 К 17)

Відображено у складі власно-го капіталу — усього         1250    Д 42 К 54

У тому числі:

Поточний податок на прибуток     1251   

Зменшення (збільшення) від-строчених податкових активів      1252    Д 423 К 54

Збільшення (зменшення) від-строчених    податкових    зо-бов’язань   1253   

Розділ ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань (включає рядки 1300—1317).

Наводиться інформація про загальну суму нарахованої амор-тизації та її використанні за рік.

 

Найменування продукції      Код рядка       Сума

1          2          3

Нараховано за звітний рік    1300    Ф. № 5, р. 080 + р. 260, графа 10, або Ф. № 2 р. 260

Використано за рік — усього          1310    Д рах. 15 або сума рядків від 1311 до 1315

В тому числі на: Будівництво об’єктів       1311    За даними аналітичного обліку до ра-хунку 15 «Капітальні інвестиції» за субрахунками з урахуванням джерел фінансування

Придбання (виготовлення) та по-ліпшення основних засобів   1312   

 

З них машини та обладнання         1313   

 

Придбання (створення нематеріа-льних активів)            1314   

 

Погашення отриманих на капіта-льні інвестиції позик    1315   

 

            1316   

            1317   

10.4. Вимоги та порядок складання Розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку

за формою № 7

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку ін-формації про податкові різниці для визначення валових доходів, ва-лових витрат, відстрочених податкових активів і зобов’язань та роз-криття зазначеної інформації у фінансовій звітності, а також загаль-ні вимоги до складання Розрахунку податкових різниць заданими бухгалтерського обліку установлені Положенням про порядок роз-рахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку, за-тверджене наказом Мінфіну України від 29.12.2006 р. № 1316.

Це Положення застосовується підприємствами — платниками податку на прибуток, визначеними відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», крім банків, стра-ховиків, неприбуткових установ і організацій.

Порядок складання регістрів бухгалтерського обліку податко-вих різниць, валових доходів та валових витрат визначено Мето-дичними рекомендаціями про складання регістрів бухгалтерсько-го обліку податкових різниць, валових доходів та валових витрат, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2007 р. № 45.

I. Визначення податкових різниць, валових доходів та ва-лових витрат за даними бухгалтерського обліку

Порядок розрахунку об’єкта оподаткування, склад валових доходів і валових витрат визначені Законом України «Про опода-ткування прибутку підприємств» та Порядком складання декла-рації з податку на прибуток підприємства, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003 р. № 143 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.04.2003 р. за № 271/7592.

Валові доходи і валові витрати розраховуються за даними бу-хгалтерського обліку шляхом коригування доходів і витрат, ви-знаних у бухгалтерському обліку, на податкові постійні та тим-часові різниці.

Облік доходів здійснюється відповідно до Положення (стан-дарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого нака-зом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 та зареє-строваного в Міністерстві юстиції України 14.12.99 р. за № 860/4153.

Облік витрат здійснюється відповідно до Положення (станда-рту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого нака-зом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 та зареє-строваного в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. за № 27/4248, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти», затвердженого наказом Міністерства фі-нансів України від 28.04.2001 р. № 205 та зареєстрованого в Мі-ністерстві юстиції України 21.05.2001 р. за № 433/5624, Інструк-ції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підпри-ємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за № 893/4186.

Податковою різницею визнається різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зо-бов’язань у бухгалтерському обліку та податковому законодавстві.

Тимчасова податкова різниця виникає у звітному періоді та анулюється у наступних звітних періодах.

До складу тимчасових податкових різниць, що застосовуються для формування валових доходів і валових витрат, належать різ-ниці, які виникають унаслідок:

—        невідповідності оцінки оборотних і необоротних активів, витрат майбутніх періодів;

—        невідповідності оцінки довгострокових та поточних зо-бов’язань, забезпечень;

—        невідповідності критеріїв визнання та оцінки доходів, зок-рема від операцій з цінними паперами, доходів від безкоштовно одержаних необоротних матеріальних активів тощо;

—        невідповідності критеріїв та оцінки витрат, зокрема витрат на придбання товарів (робіт, послуг) при застосуванні різних ме-тодів нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів, в операціях з цінними паперами тощо.

Постійною податковою різницею визнається податкова різ-ниця, яка виникає у звітному періоді та не анулюється у наступ-них звітних періодах.

До постійних податкових різниць належать:

—        різниця між сумою витрат, відображених у бухгалтерсько-му обліку і включених до розрахунку облікового прибутку, та сумою цих витрат, яка може бути віднесена до валових витрат у межах норм податкового законодавства для визначення об’єкта оподаткування (податкового прибутку (збитку));

—        суми доходів та витрат, які не входять до складу валових доходів і валових витрат, але враховуються при визначенні облі-кового прибутку;

— суми валових доходів та валових витрат, які не входять до складу доходів та витрат при визначенні облікового прибутку (приріст, убуток балансової вартості запасів тощо).

Підприємство самостійно обирає форми облікових регістрів. Форма облікових регістрів, обрана підприємством, має забезпе-чувати накопичення інформації про постійні і тимчасові податко-ві різниці для складання Розрахунку; тимчасові податкові різни-ці, що підлягають вирахуванню або оподаткуванню і використо-вуються для розрахунку відстрочених податкових активів або відстрочених податкових зобов’язань для відображення їх у бух-галтерському обліку і фінансовій звітності.

Інформація для складання Розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку формується у регістрах бух-галтерського обліку щомісяця. Розрахунок підписується голо-вним бухгалтером підприємства або іншою особою, визначеною власником (власниками) та уповноваженим органом, який здійс-нює керівництво підприємством, і керівником.

Розрахунок за звітний рік є додатком до Приміток до річної фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінан-сів України від 29.11.2000 р. № 302 та зареєстрованих в Мініс-терстві юстиції України 11.12.2000 р. за № 904/5125.

Інформація про доходи, витрати, активи і зобов’язання з пода-тку на прибуток, необхідна для складання фінансової звітності, формується у порядку, визначеному цим Положенням, з ураху-ванням обмежень пунктів 7, 9 Положення (стандарту) бухгалтер-ського обліку 17 «Податок на прибуток».

Відстрочені податкові активи та відстрочені зобов’язання ві-дображаються у бухгалтерському обліку відповідно до пунктів 14—18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Пода-ток на прибуток».

II. Порядок формування інформації для складання Розра-хунку

1.         У графі 3 «Джерело інформації (номери або назви регістрів бухгалтерського обліку)» наводяться дані про регістри, у яких ві-дображена інформація про доходи і витрати підприємства з ви-значенням постійних і тимчасових податкових різниць. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати номер, назву, період реєст-рації господарських операцій тощо.

2.         У рядку 01.1 «Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)» графи 4 відображається сума доходів, яка формується на основі даних аналітичного обліку доходів (субрахунків 701 «Дохід від реалізації готової продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів»,

703 «Дохід від реалізації робіт і послуг») підприємства, за вира-хуванням ПДВ, акцизного збору, інших непрямих податків, у то-му числі філій та інших відокремлених структурних підрозділів. У цьому рядку також відображаються доходи від продажу цінних паперів, деривативів — підприємствами, для яких фінансова дія-льність є основним видом діяльності, та інші доходи.

У разі здійснення видів діяльності, що підлягають патенту-ванню, підприємство виділяє у регістрах бухгалтерського обліку необхідну інформацію відповідно до пункту 16.3 статті 16 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», зокрема доходи, отримані від таких видів діяльності.

У рядку 01.1 граф 5, 6 відображаються з відповідним знаком постійні і тимчасові податкові різниці, зокрема:

у графі 5 зі знаком «плюс» відображається різниця, що вини-кає між визнаними в бухгалтерському обліку доходами та сумою доходів, перерахованих за звичайними цінами (якщо здійснюєть-ся таке перерахування) тощо;

у графі 6 зі знаком «плюс» відображаються суми авансів, одер-жаних під поставку матеріальних цінностей або виконання робіт, надання послуг, попередньої оплати покупцями (замовниками) продукції (товарів, робіт, послуг), одержаних у поточному місяці та не погашених на кінець місяця; доходи, які одержані в звітному місяці та за своїм економічним змістом підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах, але відповідно до податко-вого законодавства відносяться до складу валових доходів тощо;

у графі 6 зі знаком «мінус» відображаються сума авансів, оде-ржаних під поставку матеріальних цінностей або виконання ро-біт, надання послуг, і сума попередньої оплати покупцями і замо-вниками за продукцію (роботи, послуги), що була включена до складу валових доходів у попередніх звітних періодах; сума на-рахованих у бухгалтерському обліку доходів від реалізації про-дукції (товарів, робіт, послуг), за якими не відбулося жодної з подій — зарахування коштів від покупця (замовника), відванта-ження продукції (товарів, робіт, послуг), але покупцеві (замовни-ку) передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товари, роботи, послуги) або інші умови визнання доходів у бухгалтерському обліку, які не збігаються з нормами податкового законодавства тощо.

Для забезпечення розрахунку постійних і тимчасових податкових різниць аналітичний облік має вестися з дотриманням таких вимог:

— аналітичний облік за рахунком 36 «Розрахунки з покупця-ми та замовниками» за звітний місяць з відокремленням:

—        залишку попередньої оплати, здійсненої покупцями і замо-вниками за продукцію (роботи, послуги) у поточному місяці та непогашеного;

—        на кінець місяця (із зазначенням за кожним покупцем та замовником, кожним договором дати і номера документа або до-говору, дати виникнення заборгованості);

—        суми залишку попередньої оплати з урахуванням перерахунку за звичайними цінами (якщо здійснюється таке перерахування);

—        суми коригувань за минулі звітні періоди (суми передо-плат, отриманих і включених до складу валових доходів у мину-лих звітних періодах, та їх погашення у звітному місяці);

•          аналітичний облік за субрахунком 681 «Розрахунки за аван-

сами одержаними» за звітний місяць з відокремленням:

—        залишку авансів, одержаних під поставку матеріальних цінностей, під виконання робіт, надання послуг у звітному місяці та непогашених на кінець місяця (із зазначенням за кожним по-купцем та замовником, кожним договором дати і номера докуме-нта або договору, дати виникнення заборгованості);

—        суми залишку авансів з урахуванням перерахунку за зви-чайними цінами (якщо здійснюється таке перерахування);

—        суми відшкодування безнадійної заборгованості (після її списання);

—        суми коригування за минулі звітні періоди;

•          аналітичний облік за рахунком 69 «Доходи майбутніх пері-

одів» за звітний місяць з відокремленням:

—        тимчасових податкових різниць за звітний місяць (за вида-ми доходів із зазначенням дати надходження коштів (утворення доходів) і дати їх визнання у бухгалтерському обліку доходами звітного періоду);

—        суми коригування за минулі звітні періоди;

—        аналітичний облік за субрахунками 701 «Дохід від реалізації готової продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів», 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» за звітний місяць і з початку року з відокремленням постійних, тимчасових податкових різниць за зві-тний період і з початку року; доходів, перерахованих за звичайни-ми цінами (якщо здійснюється таке перерахування) тощо;

—        аналітичний облік за іншими субрахунками обліку доходів.

3. У рядку 01.2 «Приріст балансової вартості запасів» графи 5

зі знаком «плюс» відображається сума приросту балансової вар-тості запасів, яка розраховується за даними аналітичного обліку запасів (рахунків 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 25 «Напівфаб-рикати», 26 «Готова продукція», 28 «Товари») та малоцінних не-оборотних матеріальних активів.

Аналітичний облік запасів ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 р. за № 751/4044.

Для забезпечення розрахунку постійних податкових різниць аналітичний облік має вестися в розрізі груп:

—        виробничих запасів на складах (місцях зберігання), зокрема підгруп: сировини й матеріалів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, паливно-мастильних матеріалів та дизе-льного пального (зокрема для легкових автомобілів), тари і тар-них матеріалів, будівельних матеріалів, матеріалів, переданих у переробку, запасних частин, інших матеріалів;

—        малоцінних та швидкозношуваних предметів на складах (місцях зберігання);

—        незавершеного виробництва з виділенням матеріальних витрат;

—        напівфабрикатів з виділенням матеріальних витрат;

—        готової продукції з виділенням матеріальних витрат;

—        товарів на оптових складах (місцях зберігання);

—        товарів у роздрібній торгівлі (без торгової націнки).

Для розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів

накопичується інформація про рух матеріальних цінностей, що використовуються у господарській діяльності більше 365 кален-дарних днів та вартість яких не перевищує 1000 гривень.

Групи запасів, інших необоротних матеріальних активів (у ча-стині матеріальних цінностей, що використовуються більше 365 календарних днів та вартість яких не перевищує 1000 гривень) мають поділятися на підгрупи за:

—        джерелами їх надходження (від нерезидентів, що мають офшорний статус або які придбані за іноземну валюту; від пов’язаних осіб; від ліквідації основних засобів; власного вироб-ництва; власників як внесок у статутний капітал; інших підпри-ємств безкоштовно; за бартером тощо);

—        напрямами їх використання (на виготовлення та поліпшен-ня основних засобів; на виконання довгострокових договорів (контрактів); нерезидентам за іноземну валюту; пов’язаним осо-бам; як внесок у статутний капітал інших підприємств; іншим підприємствам за бартером або безкоштовно; інші запаси вико-ристані не в господарській діяльності і впливають на формування об’єкта оподаткування тощо).

У залишку запасів та інших необоротних матеріальних активів на кінець звітного місяця виділяються активи, за які отримано грошові кошти, але які не відвантажено на кінець звітного місяця.

4.         У рядку 01.3 «Доходи від виконання довгострокових дого-

ворів» графи 6 зі знаком «плюс» відображається сума валових

доходів, яка розраховується за даними аналітичного обліку суб-

рахунка 681 «Розрахунки за авансами одержаними». При розра-

хунку валових доходів, що належать до звітного періоду, викори-

стовується інформація, накопичена на рахунку 23 «Виробниц-

тво». У зв’язку з перерахунком податкових зобов’язань за завер-

шеними довгостроковими договорами (контрактами) у графі 6

відображається тимчасова податкова різниця зі знаком «мінус».

У графі 4 відображаються визнані в бухгалтерському обліку доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) за довгострокови-ми договорами (контрактами).

Для забезпечення розрахунку постійних і тимчасових податкових різниць аналітичний облік незавершеного виробництва має виділяти виконання довгострокових договорів (контрактів), а саме накопи-чення інформації про фактичні витрати на виконання довгостроко-вих договорів (у тому числі матеріальних витрат) за звітний місяць і з початку року (із зазначенням дати, номера документа або договору, а також дати погашення заборгованості за договором тощо).

5.         У рядку 01.4 «Прибуток від операцій з цінними паперами, фо-

ндовими та товарними деривативами» графи 4 Розрахунку відобра-

жається сума доходів, яка формується за даними аналітичного облі-

ку інших фінансових доходів, що узагальнюються на субрахунках

732 «Відсотки одержані», 733 «Інші доходи від фінансових опера-

цій», а також 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій».

Для забезпечення Розрахунку аналітичний облік доходів має вестися за видами цінних паперів та за такими видами операцій: з акціями, корпоративними правами, облігаціями, векселями, де-ривативами (фондовими і товарними), іпотечними сертифікатами участі, іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю, сер-тифікатами фондів з нерухомістю, іншими цінними паперами.

У графі 5 відображається з відповідним знаком постійна пода-ткова різниця, а в графі 6 — тимчасова податкова різниця, що виникає між сумою визнаного в бухгалтерському обліку фінан-сового доходу і прибутком від операцій з цінними паперами, фо-ндовими та товарними деривативами.

6.         У рядку 01.5 «Прибуток від операцій з землею» графи 4 ві-

дображається дохід від реалізації землі, що узагальнюється на

субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних активів».

У графі 5 відображається з відповідним знаком постійна податко-ва різниця, що виникає між сумою визнаного в бухгалтерському об-ліку доходу і одержаного у звітному періоді прибутку від операцій із землею. Прибуток від реалізації землі як: окремого об’єкта власності; об’єкта, отриманого в процесі приватизації; об’єкта, придбаного з об’єктом нерухомого майна, визначається відповідно до пункту 8.9 статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

7. У рядку 01.6 «Інші доходи, крім визначених у 01.1—01.5» графи 4 відображаються інші доходи, визнані в бухгалтерському обліку за звітний період.

Інформація про доходи формується на рахунках 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фі-нансові доходи» (крім доходів від операцій з цінними паперами, товарними та фондовими деривативами), 74 «Інші доходи» (крім доходів від реалізації землі), 75 «Надзвичайні доходи».

Аналітичний облік доходів має забезпечувати необхідну дета-лізацію даних щодо окремих видів доходів, зокрема:

—        доходів від безоплатно одержаних оборотних активів, у тому числі в результаті безповоротної фінансової допомоги, дотацій і суб-сидій з фондів загальнообов’язкового державного соціального стра-хування та бюджетів, безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг);

—        доходів від безоплатно одержаних необоротних активів, у тому числі доходів від цільового фінансування капітальних інве-стицій; від безоплатно одержаних необоротних активів, що під-лягають амортизації; необоротних активів, одержаних від під-приємств комунальної власності, тощо.

У рядку 01.6 граф 5, 6 відображаються з відповідним знаком постійні і тимчасові податкові різниці, які виникають у результа-ті невідповідності критеріїв визнання та оцінки доходів у бухгал-терському обліку та податковому законодавстві.

У графі 5 зі знаком «плюс» також відображаються:

—        вартість безоплатно переданих товарів (робіт, послуг) ін-шим платникам податку на прибуток (крім їх надання неприбут-ковим організаціям (пункт 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»), що за податковим зако-нодавством включається до складу валових доходів, а в бухгал-терському обліку — до складу витрат звітного періоду;

—        сума поворотної фінансової допомоги, отриманої підприєм-ством у звітному періоді, що залишається не поверненою на кінець звітного періоду від осіб, що не є платниками податку на прибуток (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із законодавством мають пільги з цього податку, уключаючи право застосовувати

ставку нижчу, ніж установлена пунктом 7.2 статті 7 або статті 10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». У бухгалтерському обліку така інформація має накопичуватися на рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями» тощо.

У графі 5 зі знаком «мінус» — сума дооцінки об’єктів необо-ротних активів тощо.

Регістри аналітичного обліку розрахунків з дебіторами та креди-торами мають забезпечувати накопичення окремої інформації про господарські операції щодо надання і отримання поворотної і без-поворотної фінансової допомоги, зокрема дата, номер документа (договору); дата погашення заборгованості за договором; дата ви-никнення заборгованості; статус підприємства, яке надає або отри-мує таку фінансову допомогу (не є платниками податку на прибуток підприємств (неприбуткові установи і організації); платники подат-ку на прибуток, які оподатковуються за ставкою нижчою, ніж зви-чайна (зазначеною у статті 10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»); дані про включення вартості допомоги і суми її відшкодування відповідно до валових доходів та валових ви-трат у звітному періоді і з початку року; сума процентів, умовно на-рахованих на суму поворотної фінансової допомоги.

8.         У рядку 02.3 «Врегулювання сумнівної (безнадійної) заборго-

ваності» графи 5 відображається постійна податкова різниця, яка

визначається за даними аналітичного обліку розрахунків з покуп-

цями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані

роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселями

(рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»).

Аналітичний облік має забезпечувати відокремлення рахунків, строк оплати яких не настав, та рахунки з простроченою оплатою (із зазначенням простроченої заборгованості, пені, нарахованої на суму податкового зобов’язання, а також дати і номера документа (дого-вору), дати виникнення заборгованості, дати погашення заборгова-ності за договором, іншої інформації відповідно до норм статті 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»).

9.         У рядках 04.1—04.13 графи 4 відображаються витрати, які

накопичуються на рахунках 81 «Витрати на оплату праці», 82

«Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші

операційні витрати», 85 «Інші затрати» (якщо підприємство за-

стосовує рахунки класу 8 без застосування 9 класу),

90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 99 «Надзвичайні витрати».

10.       У рядку 04.1 «Витрати на придбання товарів (робіт, послуг),

крім визначених у 04.11» графи 6 відображається сума тимчасових

податкових різниць, що виникають у результаті існуючої невідпові-

дності критеріїв та оцінки витрат. У графі 6 зі знаком «мінус» відо-

бражаються тимчасові податкові різниці, що виникають у розрахун-

ках за виданими авансами на придбання товарів (робіт, послуг), за

вартістю отриманих і неоплачених товарів (робіт, послуг), включені

до складу валових витрату минулих звітних періодах, але погаше-

них у бухгалтерському обліку в звітному періоді.

Зазначена інформація має накопичуватися у відповідних регі-страх аналітичного обліку за рахунками (субрахунками):

371 «Розрахунки за виданими авансами» за звітний місяць (із зазначенням за кожним дебітором та видами заборгованості дати і номера документа (договору), дати виникнення заборгованості, залишку авансів, виданих і не погашених на кінець місяця, тощо);

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» при надходженні запасів, виконанні робіт, наданні послуг без попередньої оплати. Інфор-мація про джерела надходження запасів має деталізуватися при організації аналітичного обліку надходження запасів.

11.       У рядках 04.3 «Витрати на оплату праці», 04.4 «Сума страхо-

вого збору (внесків) до фондів державного загальнообов’язкового

страхування» граф 5, 6 відображаються постійні й тимчасові подат-

кові різниці, які виникають у результаті встановлених Законом

України «Про оподаткування прибутку підприємств» особливостей

визначення складу валових витрат на оплату праці (пункт 5.6 статті

5) та сум внесків на соціальні заходи (пункт 5.7 статті 5).

У бухгалтерському обліку інформація про витрати на оплату праці та на соціальні заходи має накопичуватися за даними аналі-тичного обліку рахунків 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Від-рахування на соціальні заходи», 85 «Інші затрати» або рахунків 15 «Капітальні інвестиції», 23 «Виробництво», 91 «Загальнови-робничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» та інших за звітний місяць і з початку року в розрізі (що-найменше):

—        витрати на оплату праці: виплати за окладами й тарифами; премії та заохочення, у тому числі

—        матеріальна допомога в сумі, яка звільняється від оподат-кування; компенсаційні виплати, інші витрати на оплату праці;

—        відрахування на соціальні заходи: відрахування на пенсійне забезпечення, на соціальне страхування, страхування на випадок безробіття тощо.

12.       У рядку 04.10 «Витрати на поліпшення основних фондів та

нафтогазових свердловин» графи 4 відображаються капітальні

інвестиції, здійснені у звітному періоді, якщо поліпшення об’єк-

тів призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, пер-

вісно очікуваних від використання об’єкта, або витрати періоду,

якщо поліпшення призводить лише до підтримання об’єкта в ро-

бочому стані. Зазначена інформація накопичується за даними

аналітичного обліку за рахунками 15 «Капітальні інвестиції», 23

«Виробництво».

У графах 5, 6 відображаються постійні й тимчасові податкові різниці, які виникають у результаті невідповідності підходів до оцінки активів і витрат у бухгалтерському обліку і податковому законодавстві, зокрема:

—        збільшення вартості необоротних активів у результаті по-ліпшення об’єкта (модернізації, модифікації, добудови, дооблад-нання, реконструкції тощо) у межах, встановлених податковим законодавством норм (підпункт 5.2.10 пункту 5.2 статті 5, під-пункт 8.7.1 пункту 8.7 статті 8, пункт 9.5 статті 9 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»), включення до складу валових витрат;

—        витрати на підтримання об’єкта основних засобів у робо-чому стані, що перевищують установлену податковим законодав-ством норму включення витрат на поліпшення до складу валових витрат (пункт 8.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»);

—        витрати, пов’язані з поліпшенням основних засобів, які на-лежать за податковим законодавством до невиробничих основних фондів.

 

13.       У рядку 04.11 «85 % витрат від вартості товарів (робіт, по-слуг), придбаних в офшорних нерезидентів» відображаються: у графі 4 — 100 % вартості таких товарів (робіт, послуг), у графі 5 — 15 % вартості товарів (робіт, послуг), придбаних в офшор-них нерезидентів.

14.       Постійні і тимчасові податкові різниці, що виникають у результаті невідповідності критеріїв та оцінки витрат, накопичу-ються протягом усього звітного року.

15.       У рядку 07 «Сума амортизаційних відрахувань» графи 4 відображається сума амортизації, розрахована за методами, ви-значеними Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 р. за № 288/4509, та Положенням

18.10.99 р.   № 242   та  зареєстрованим   в   Міністерстві   юстиції

УХГ^ЧГ „р за № новних засобів та нематеріальних акти-вів мас організовуватися у розрізі виробничих і невиробничих об’єктів.

У графі 5 відображається постійна податкова різниця зі знаком «мінус» у сумі нарахованої амортизації об’єктів, які відповідно до податкового законодавства визначаються неви-робничими основними фондами, та інші постійні податкові

різ У графі 6 відображається тимчасова податкова різниця з

хованої за методами, визначеними положеннями (стандарта-ми) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та 8 «Немате-ріальні активи», та суми амортизації основних фондів відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

200 і 205 графи 3 Звіту про фінансові результати (додаток до По-

юстиц™У боГ2Гор №\7 а №?ЖоТвідповідного пТо тві

П^їни відображаються підсумкові дані постійних і тимчасових податкових різниць, визначених як різниця зна-чень рядків 03, 06,07 (р. 08 = (±03) - (±06) - 07). У графі 7 ві-

дображається сума податкового прибутку ^збитку), яка визна-чається як різниця значень рядків 03, 06, 07 (р. 08 = (±03) -- (+06) - 07).

Для перевірки правильності складання Розрахунку значення рядка 08 графи 7 має дорівнювати алгебраїчній сумі значень граф 4, 5, 6 (гр. 7 = ± 4 ± 5 ±6).