Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.2. Правила виправлення помилок у звітності підприємства : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

10.2. Правила виправлення помилок у звітності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

Усі інші підприємства складуються Примітки до річної фінан-сової звітності за формою № 5.

У бухгалтерській фінансовій звітності не допускається ніяких підчисток, помарок та виправлень.

Якщо ж помилки чи перекручення даних все таки трапилися то для їх виправлення необхідно дотримуватися вимог П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Помилки та перекручення даних можуть виникнути в резуль-таті зміни:

•          облікової оцінки;

•          облікової політики. При виявленні помилки, допущеної при складанні фінансових

звітів у попередніх роках, але виявленої при підготовці фінансо-вих звітів останнього звітного періоду, необхідно з’ясувати:

Причини помилок, а саме:

― математичні помилки;

― неправильне застосування принципів обліку;

― неправильне розуміння обставин, у яких здійснювалася гос-подарська операція;

― конкретний звітний період, у якому допущено помилки;

― порядок виправлення, а саме: коригування сальдо нерозпо-діленого прибутку на початок звітного року;

― перерахування відповідної порівняльної інформації за попе-редній звітний період;

― розкриття інформації про виправлення у Примітках;

― ким виявлені помилки — підприємством чи аудитором;

― ким виправляються помилки, як правило, підприємством.

Відповідно до П(С)БО 6 виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюєть-ся шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на по-чаток звітного року, якщо такі помилки випливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інфо-рмації у фінансовій звітності.

Помилки та перекручення у фінансовій звітності можуть ви-никнути в результаті застосування облікової оцінки тобто попере-дньої оцінки, яка використовується підприємством з метою роз-поділу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.

Облікова оцінка може переглядатися підприємством, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отри-мана додаткова інформація.

Якщо здійснювалися зміни в облікових оцінках то їх наслідки слід включати до тієї ж самої статті Звіту про фінансові результа-ти, яка раніше застосовувалася для відображення доходів або ви-трат за відповідним об’єктом такої оцінки.

У Звіт про фінансові результати наслідки зміни облікових оці-нок слід включати у тому періоду, у якому відбулася зміна, а та-кож і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.